Меню сайту

Нові користувачі
makarenko22
Користувачі
24.01.2021
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Скільки буде 2+2 x 2=


аватар
Павло Поліщук

Рейтинг: 10
аватар
Миронець Олександр Іванович

Рейтинг: 10
Михальчук Сергій Богданович

Рейтинг: 10
аватар
Олег Володимирович

Рейтинг: 10
Шалатовська Наталія Миколаївна

Рейтинг: 10
аватар
Панишева Л. Ф.

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

За даними обстежень домогосподарств рівень та варіація середньодушового споживання основних продуктів харчування в середньому за місяць стан


Контрольна робота
K-22695

Статистичне вивчення варіації

61. На кінець року поточні коефіцієнти ліквідності підприємств-позичальників становили:

Коефіцієнт ліквідності До 1,5 1,5−1,8 1,8−2,1 2,1−2,3 2,3 і вище Разом
Частка підприємств, % 5 15 25 40 15 100
Визначте характеристики розподілу: середню, моду, се¬реднє квадратичне відхилення, коефіцієнти варіації, зробіть висновок про характер розподілу підприємств-позичальників за рівнем ліквідності.

62. За даними обстежень домогосподарств рівень та варіація середньодушового споживання основних продуктів харчування в середньому за місяць становили:

Продукт харчування Середній рівень, кг Дисперсія
М'ясо та м'ясні продукти 5 0,14
Молоко та молочні продукти 18 1,28
Риба та рибні продукти 1,5 0,34
Цукор 3 0,62
Порівняйте варіацію споживання названих продуктів харчування, зробіть висновки.

63. Розподіл робітників за рівнем годинної продуктивності праці в залежності від їх кваліфікації характеризується такими даними:

Пп. Годинний виробіток деталей робітниками 1V розряду, шт. №
пп Годинний виробіток деталей робітниками V розряду, шт.
1 7 1 14
2 9 2 14
3 9 3 15
4 10 4 17
5 12
6 13
Разом 60 Разом 60
Визначіть дисперсії: 1) групові; 2) середню із внутрішньогрупових дисперсій; 3) міжгрупову; 4) загальну. Перевірте одержані результати користуючись правилом складання дисперсій.

64. Залежність тарифного розряду робітників від стажу їхньої роботи характеризується такими даними:
Стаж років Кількість робітників Тарифний розряд окремих робітників, х
1 2 3 4 5 6 7 8
0-5 7 2 4 3 3 2 3 4 -
5-10 8 4 4 5 4 6 5 4 4
10-15 5 6 4 5 6 6 - - -
Визначіть загальну, міжгрупову, групові та середню із внутрішньогрупових дисперсій. Покажіть взаємозв’язок дисперсій.

65. Середня прибутковість активів комерційних банків на початок року становила 18% при дисперсії 40, на кінець року – 12% при дисперсії 30. Визначіть відносну варіацію прибутковості активів на початок і кінець року та зробіть висновок про напрям зміни середньої та варіації.

66. Розподіл раціоналізаторів та винахідників за кількістю запатентованих винаходів такий: один винахід -15 осіб; два — 45; три — 40; чотири — 10 осіб. Визначте дисперсію кількості запатентованих винаходів двома методами:
1) як середній квадрат відхилень;
2) як різницю квадратів. Зробіть висновки.

67. За даними обстеження домогосподарств рівень та варіація середньодушового споживання основних продуктів харчування за рік становили:
Продукти Середній рівень, кг Дисперсія
М’ясо і м’ясопродукти 42 225
Риба і рибопродукти 20 64
Картопля 132 169
Хліб і хлібні продукти 120 144
Порівняйте варіацію споживання продуктів харчування, зробіть висновки.

68. Розподіл робітників двох галузей промисловості за рівнем кваліфікації характеризується даними, % до підсумку:

Тарифний розряд Галузь промисловості

А В
2 9 5
3 20 17
4 35 30
5 24 29
6 12 19
Разом 100 100
Визначте для кожної галузі середній тарифний розряд та середнє лінійне відхилення; порівняйте варіацію тарифних розрядів.

69. Кредитні ставки комерційних банків під короткострокові позики становили:

Кредитна ставка, % Суми наданих позик, млн гр. од.
І квартал II квартал
До 30 1 5
30—40 4 11
40—50 9 8
50 і більше 6 6
Разом 20 30
За кожний квартал визначте середню кредитну ставку та середнє лінійне відхилення. Як змінились середній рівень та варіація кредитної ставки?

70. За даними табл. про ступінь використання вироб¬ничого і енергетичного устаткування фірмою визначте з кож¬ного виду устаткування середній коефіцієнт використання та середнє квадратичне відхилення. Порівняйте варіацію, зробіть висновки.

Виробниче обладнання Енергетичне обладнання
Коефіцієнт використання, % Кількість одиниць
обладнання Коефіцієнт використання, % Кількість одиниць
обладнання
До 80 16 До 60 3
80—85 22 60—70 9
85—90 8 70—80 23
90 і вище 4 80 і вище 15
Разом 50 Разом 50

71. За даними розподілу працівників підприємства за стажем визначте показники варіації (розмах варіації, лінійне, квадратичне відхилення, дисперсію, коефіцієнти варіації):
Стаж роботи, років До 1 1-2 2-3 3-5 5-7 7-9 Більше 9
Кількість працівників 4 6 5 17 18 15 11

72. Розподіл робітників за рівнем кваліфікації характеризується такими даними:
Тарифний розряд Кількість робітників
верстатники налагоджувачі
2 3 1
3 12 5
4 21 14
5 10 28
6 4 2
Визначіть показники варіації рівня кваліфікації робітників: розмах варіації, середнє лінійне відхилення, дисперсію, середнє квадратичне відхилення і коефіцієнт варіації. Порівняйте варіацію рівня кваліфікації верстатників і налагоджувачів.

73. Денний виробіток робітників двох цехів характеризується такими даними (штук):
Порядковий номер Цех
№1 №2
1 18 20
2 36 24
3 20 28
4 33 32
5 45 33
6 24 29
7 20 30
У середньому 28 28
Визначіть показники варіації: розмах варіації, середнє лінійне відхилення, дисперсію, середнє квадратичне відхилення і коефіцієнт варіації. Порівняйте варіацію денного виробітку робітників двох цехів і зробіть висновки.

74. За даними обстежень домогосподарств житлова площа у розрахунку на 1 члена домогосподарства становила, м2:
Житлова площа на одного члена домогосподарства, м2 До 5 5-7 7-9 9-11 11-13 13-15 15 і більше Разом
Число домогосподарств 12 34 47 50 26 18 13 200
Визначити характеристики розподілу: середню, медіану, середнє квадратичне відхилення, коефіцієнти варіації.

75. За результатами перевірки цукристість буряків характеризується такими даними:
Цукристість, % 12-14 14-16 16-18 18 і вище Разом
Кількість проб 1 4 3 2 10
Визначити середній рівень та дисперсію цукристості буряків, частку проб цукрових буряків з найвищою цукристістю та дисперсію частки.

76. За наведеними у табл. даними проведіть по¬рівняльний аналіз варіації показників, зробіть висновки.

Регіон Густота населення, осібна 1 км2 Зайнятість працездатного населення, % Рівень злочинності на
100 000 осіб
А 82,0 80,2 824
В 91,8 68,0 913
С 126,5 72,2 1407
D 85,4 83,5 585
К 62,9 79,1 450
М 115,2 76,7 1036
Р 70,6 85,8 748
В цілому по країні 84,8 81,0 870

77. За да¬ними ряду розподілу прядильного устаткування бавовняного комбінату за віком (табл.) визначте структурні середні та показ¬ники варіації:

Вікова група
устаткування,
років Кількість одиниць устаткування , f х xf Накопичені частоти,
∑f
До 4 10
4 — 8 25
8—12 45
12 і більше 20
Всього 100

78. У табл. наведено урожайність різних сортів винограду.

Сорт винограду Кількість кущів, fi Урожайність з одного куща, х ∑х

Аліготе 5 2,3; 2,2; 2,7; 2,6; 2,2 12 2,4
Фетяска 8 2,9; 3,3; 2,7; 2,8; 3,2; 3,4; 2,8; 2,9 24 3,0
Рислінг 7 3,6; 4,0; 4,1; 4,4; 3,8; 3,9; 4,2 28 4,0
В цілому 20 х 64 3,2
Визначте групові, міжгрупову та загальну дисперсії урожайності винограду, покажіть їх зв'язок.

79. За даними наведеними у таблиці побудуйте ранжируваний ряд (в сторону збільшення та в сторону зменшення) за рівнем середньоденного заробітку одного працівника кафе та зобразіть його графічно.
Працівники 1 2 3 4 5 6 7
Середньоденна заробітна плата, грн.. 12,05 11,85 9,25 10,34 10,35 13,01 13,00

80. Перевірка інспекцією якості твердих сирів сорту X а вмістом жиру дала такі результати:
Вміст жиру, % 44 45 46 47 48 Разом
Кількість проб 1 5 9 3 2 20
Визначте середній процент вмісту жиру у твердих сирах, розмах варіації, середнє лінійне відхилення, дисперсію, середнє квадратичне відхилення та коефіцієнти варіації.
81. Щільність зайнятості населення та рівень злочинності в окремих регіонах характеризується даними таблиці.
Регіон Щільність населення, осіб на кв.км Зайнятість працездатного населення, % Рівень злочинності випадків на 100000 осіб
1 74 84 742
2 83 71 822
3 114 76 1266
4 77 88 527
5 57 83 405
6 104 81 932
7 64 90 670
по країні 76 85 785
Користуючись варіаційним розмахом, провести порівняльний аналіз варіації наведених показників. Зробити висновки.

82. Статистичні характеристики розподілу сільськогос¬подарських підприємств за рівнем ефективності виробництва такі:

Показник ефективності Середній рівень Дисперсія
Вихід продукції на 100 га
сільськогосподарських угідь, тис. гр. од. 256 85
Продуктивність праці, гр. од. на 1 люд.-год 112 39
Рентабельність виробництва, % 9,6 7,4
Порівняйте варіацію показників ефективності діяльності сільськогос¬подарських підприємств за допомогою середнього квадратичного відхилення та коефіцієнта варіації. Зробіть висновки.

83. За даними таблиці про ступінь використання вироб¬ничого устаткування фірмою визначте з кож¬ного виду устаткування середній коефіцієнт використання, розмах варіації, середнє лінійне відхилення, дисперсію, середнє квадратичне відхилення та коефіцієнти варіації.
Коефіцієнт використання, % Кількість одиниць обладнання
До 80 16
80—85 22
85—90 8
90 і вище 4
Разом 50

84. За даними ряду розподілу визначте середнє лінійне та середнє квадратичне відхилення терміну експлуатації вантажних автомобілів од¬ного транспортного підприємства.
Термін експлуатації, років До 4 4-8 8—12 12 і більше Разом
Кількість автомобілів 25 40 20 15 100

85. При комбайновому збиранні зернових на площі 400 га витрачено пального = 1200 кг. Визначте середнє квадратичне відхилення, дисперсію та коефіцієнт варіації витрат пального на 1 га за умови, що = 3700.

86. Прибутковість активів комерційних банків на 1 січня становила в середньому 12,8 % при дисперсії 64, на 1 липня - 3,2 % при дисперсії 16. Порівняйте варіацію прибутковості активів комерційних банків.

87. За даними про розподіл вантажних залізничних вагонів за часом обороту визначте показники варіації.
Час обороту, діб До 5 5—7 7—9 9 і більше Разом
Кількість вагонів, % до підсумку 20 65 10 5 100

88. Якість орної землі в області характеризується даними:
Оцінка землі, балів До 45 45—55 55—65 65-75 75 і більше Разом
% до загальної площі 5 25 45 15 10 100
Визначте показники варіації оцінок якості орної землі.

89. На дослідних ділянках урожайність винограду аліготе становила 8 кг з одного куща. Визначте дисперсію, середнє квадратичне відхилення та коефіцієнт варіації урожайності за умови, що середній квадрат =73.

90. За даними про розподіл працівників галузі за рівнем заробітної плати визначте середню заробітну плату та показники варіації.
Заробітна плата одного за грудень, гр. од. До 2200 2200—2600 2600—3000 3000 і більше Разом
Кількість працівників, % до підсумку 10 40 30 20 100
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.