Меню сайту

Нові користувачі
OOOOFF
Користувачі
26.11.2020
vbogdan
Автори робіт
13.11.2020
Frommu
Автори робіт
31.10.2020
Corse
Автори робіт
26.10.2020
VIKITORIA
Користувачі
21.09.2020
Ти користуєшся WEBMONEY?


аватар
Козинець Юлія Вікторівна

Рейтинг: 10
аватар
Федун Ольга Олександрівна

Рейтинг: 10
аватар
Пирог Александр Викторович

Рейтинг: 10
Мацюк Віталій Анатолійович

Рейтинг: 13
аватар
Маценко Назар Вікторович

Рейтинг: 10
аватар
Миронець Олександр Іванович

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Ціна соняшникової олії на внутрішньому і світовому ринках становила, дол. США за 1 т:


Контрольна робота
K-22696

Статистичні величини

31. Ціна соняшникової олії на внутрішньому і світовому ринках становила, дол. США за 1 т:

Місяць Внутрішній ринок Світовий ринок
Лютий Серпень 724
759 695 690
Проведіть порівняльний аналіз цін на олію, зазначте види використаних відносних величин.
32. На торгах фондової біржі зафіксовані ціни акцій:

Емітент Ціна акцій, гр. од.

Номінальна Ринкова


15.04 17.05
А В 0,2 0,3 0,24 0,24 0,25 0,27
Проведіть порівняльний аналіз курсу акцій, зазначте види використаних відносних величин.

33. Фермерське господарство має 420 корів. За рік вироб¬лено 15 436 ц молока. Витрати кормів подані у табл.. Визначте: загальний обсяг і структуру витрачених кормів; витрати кормів (у кормових одиницях) на 1 голову і на 1 ц молока; продуктивність корів. Класифікуйте обчислені показники. Зробіть висновки.

Вид кормів Витрачено, ц Коефіцієнт переводу в кормові одиниці
Грубі 9 660 0,43
Соковиті 43 260 0,12
Концентровані 1 764 1,00
Зелені 42 840 0,18

34. Парк металообробних верстатів виробничого об'єд¬нання характеризується такими даними:
Наявність верстатів на початок року 120
Поступило нових верстатів:
— замість виведених з експлуатації 16
— на розширення виробничих потужностей 24
Визначте:
а) кількість верстатів на кінець року та питому вагу серед них нових верстатів;
б) ступінь розширення виробничих потужностей за рік.
Зробіть висновки.

35. На 1 листопада загальна земельна площа та розподіл сільськогосподарських угідь регіону становили, млн га:
Загальна земельна площа 2,0
у т. ч. сільськогосподарські угіддя 1,5
з них:
рілля 1,2
сіножаті та пасовища 0,3
Визначте відносні величини, які б характеризували:
а) частку сільськогосподарських угідь та ріллі у загальній земельній площі;
б) частку ріллі у площі сільськогосподарських угідь;
в) співвідношення площі ріллі з площею сіножаті та пасовищ.
Зробіть висновки.

36. За даними табл. визначте окремо для чоловіків та жінок відносні величини, які б характеризували: а) частку безробітних, які отримують допомогу з безробіття; б) частку безробітних, які проходять професійне перенавчання. Проведіть порівняльний аналіз розрахованих часток. Окрім того, визначте частку жінок серед безробітних, що отримують допомогу, та серед безробітних, які проходять про¬фесійне перенавчання. Зробіть висновки.
Показник Кількість безробітних,тис. осіб
чоловіків жінок
Зареєстровано безробітних 22,6 57,4
Отримують допомогу з безробіття 12,4 35,2
Проходять професійне
перенавчання 17,8 13,6
37. За даними табл. визначте відносні величини, які б характеризували:
а) динаміку показників;
б) структуру зовнішньоторговельного обороту та структурні зрушення;
в) інтенсивність зовнішньоекономічної діяльності за кожен рік;
г) на основі співвідношення індексів цін експорту та імпорту дайте оцінку динаміки умов торгівлі.
Зробіть висновки.

Рік
Валовий національний продукт, млрд гр. од. Оборот
зовнішньої
торгівлі,
млрд гр. од. У т. ч. експорт та імпорт Індекси цін, %
товарів послуг експорту імпорту
Минулий 560 140 91 49 102,0 107,1
Поточний 726 220 132 88 106,6 103,0
38. За даними балансу фірми обчисліть відносні величини, які б характеризували:
Стаття активу На початок
року На
кінець
року Стаття пасиву На
початок
року На
кінець
року
Основний капітал 7 800 9 820 Власний капітал 10 100 10 400
Мобільні оборотні
активи 4 900 4 100 Короткострокова
заборгованість 2 000 1 700
Довгострокові
інвестиції 2 000 2 080 Довгострокові
кредити 2 600 3 900
Баланс 14 700 16 000 Баланс 14 700 16 000
а) динаміку балансу;
б) структуру та структурні зрушення активів;
в) структуру та структурні зрушення пасивів;

39. За наведеними в табл. результатами діяльності об'єктів малого бізнесу різних форм власності визначте середній розмір балансового прибутку та середній рівень окупності витрат в розрахунку на одне діюче підприємство в цілому за сукупністю.

Форма власності Кількість діючих малих підприємств,
тис. Балансовий прибуток, млн гр. од. Витрати на виробництво,
млн гр. од.
Державна Колективна Приватна 3мішана 3
34
40
2 13 168 125
10 44
637
542
41
Разом 79 316 1264

40. Бізнес–планом розвитку комерційного банку передбачалося у поточному році порівняно з минулим роком збільшити обсяг кредитних послуг на 20 %. Фактично у поточному році планове завдання з надання послуг було перевиконано на 10 % і понад план надано кредитів на суму 30 млн грн.
Визначити абсолютні обсяги надання кредитів: фактичний у минулому році, плановий і фактичний у поточному році.

41. Бізнес–планом розвитку фірми передбачалося збільшити обсяг виробництва продукції у поточному році порівняно з минулим роком на 20 %. Фактично у поточному році план виробництва продукції було виконано на 130 %, а обсяг виробництва продукції становив 780 тис грн.
Визначити: 1) абсолютні обсяги продукції – фактичний у минулому році та плановий у поточному році; 2) відносну величину динаміки виробництва продукції.

42. Виконання плану випуску продукції окремими підрозділами підприємства характеризується наведеними у таблиці даними:
№ під-розділу Вироблено продукції,
тис грн. Виконання плану виробництва продукції, %
1 510 95
2 650 89
3 1820 108
Визначити відносну величину виконання плану виробництва продукції підприємством в цілому:
43. У таблиці наведені дані щодо споживання палива тепловими електростанціями регіону.
Вид палива Базисний рік Звітний рік Коефіцієнт переведення в умовне паливо
Вугілля, млн т 6,1 21,6 0,90
Мазут, млн. т 21,6 8,4 1,37
Газ природний,
млн. м3 15,8 20,1 1,20
Визначити: 1) обсяги спожитого палива за кожний рік; 2) відносні величини структури і динаміку спожитого палива.
Зробити висновок щодо структурних зрушень у споживанні палива.

44. Розподіл населення регіону за статтю та віковими контингентами характеризується поданими у таблиці даними:
Групи населення Всього у тому числі
чоловіки жінки
Молодше працездатного віку (0-15) 237,7 121,4 116,3
Працездатного віку (жінки 16-54, чоловіки 16-59) 926,1 455,2 470,9
Старше працездатного віку (жінки – 55 і старше, чоловіки – 60 і старше) 320,7 101,0 219,7
Разом 1484,5 677,6 806,9
Визначити: 1) структуру вікових контингентів населення; 2) відносні величини координації.

45. Бізнес–планом розвитку підприємства у звітному році передбачалося підвищити продуктивність праці проти рівня минулого року на 5 %. Фактично у звітному році планове завдання по зростанню продуктивності праці було перевиконано на 2 %.
Укажіть на скільки процентів зросла продуктивність праці у звітному році порівняно з минулим роком.

46. Бізнес–планом розвитку фірми у поточному році намічалося збільшити обсяг інвестицій в основний капітал порівняно з минулим роком на 20 %. Фактично у поточному році порівняно з минулим роком обсяг інвестицій зріс на 50 %.
Укажіть, на скільки процентів виконаний план з обсягу інвестицій у поточному році.

47. За експертними оцінками (у балах) фінансового стану комерційних банків за табл. 3 визначте для кожного бан¬ку середній бал (рейтинг банку). Зробіть висновки, враховуючи, що при х > 3,5 фінансовий стан банку вважається критичним.

Банки Експерти

І II III IV V
А 1,6 2,0 1,8 2,2 1,4
В 3,8 4,2 3,9 3,7 4,0
С 2,7 2,0 2,2 2,4 1,9

48. Продукція, яку виробляє мале підприємство, має різний рівень рентабельності реалізації. У квітні місяці цей показник становив:
Продукція Рентабельність реалізації продукції, % Прибуток,
тис. гр.од
А В С 15
9
11 820
240
760
Визначте середній рівень рентабельності реалізації продукції. Обґрунтуйте вибір форми середньої.

49. За наведеними в табл. даними визначте середній відсоток виконання договірних зобов’язань постачальниками комплектуючих виробів. Обґрунтуйте вибір форми середньої.
Комплектуючі вироби Обсяг договірних зобов'язань, тис гр. од. Виконання договірних
зобов’язань, %
Двигуни Електроніка 14
29 92,8
93,3

50. Розподіл безробітних за тривалістю перерви в ро¬боті (місяців) характеризується даними:

Тривалість перерви в роботі, міс. % до підсумку
Чоловіки Жінки
До 1 5,3 18,8
1—3 59,6 27,2
3—6 33,4 40,0
6—12 1,7 14,0
Разом 100,0 100,0
Для кожного ряду визначте кумулятивні частки та меді¬анні значення тривалості перерви в роботі. Проведіть по¬рівняльний аналіз.

51. Закуплені м'ясокомбінатом 200 голів великої рога¬тої худоби за вагою розподілились так:

Вага однієї голови, ц До 3,2 3,2—3,6 3,6—4,0 4,0-4,4 4,4 і більше Разом
Кількість голів 15 50 90 30 15 200
Визначте середню вагу однієї голови закупленої рогатої худоби, моду і медіану.

52. Виробництво та реалізація фарфоро-фаянсового посуду одним з підприємств регіону характеризується даними, поданими у таблиці:

Сервізи Вироблено комплектів Реалізовано продукції на експорт, %
Столові 200 30
Чайні 250 50
Кавові 100 20
Визначити середній процент продукції, реалізованої на експорт. Обґрунтуйте вибір форми середньої.

53. У таблиці наведені дані про чисельність працівників та виконання ними норм виробітки:
Виконання норм
виробітку, % Чисельність працівників % до підсумку
до 100 7 11,7
100-110 25 41,7
110-120 18 30,0
120 і більше 10 16,6
Разом 60 100,0
Визначити середній процент виконання норм виробітку працівниками.

54. Кількість та процент бракованих виробів характеризується даними таблиці:
Партія товару Кількість бракованих виробів, шт. Процент бракованих виробів, %
1 5 0,4
2 12 2,0
3 34 3,4
Визначити середній процент бракованих виробів. Побудуйте логічну формулу розрахунку середньої.

55. Рентабельність реалізації непродовольчих товарів характеризується даними, поданими у таблиці:
Вироби Рентабельність, % Прибуток, млн.грн.
Тканини 10 10
Одяг 15 60
Трикотаж 24 48
Взуття 21 63
Визначити середній рівень рентабельності реалізації непродовольчих товарів. Обґрунтуйте вибір форми середньої.

56. Вихідні значення показників інвестиційної привабливості групи підприємств характеризуються такими даними таблиці.
Номер підприємства Рентабельність активів, % Оборотність активів Ліквідність балансу
1 11,6 2,0 0,8
2 40,0 1,1 1,1
3 33,2 0,9 0,3
4 59,2 2,4 0,7
5 22,0 1,5 0,6
Користуючись середньою багатовимірною, визначить інтегральну оцінку інвестиційної привабливості підприємств, враховуючи, що нормативне значення рентабельності активів дорівнює 25%, оборотності активів – 1,5, ліквідності балансу 0,6.

57. У таблиці наведені зафіксовані наступні ціни акцій на торгах фондової біржі:
Емітент Номінальна ціна акції, грн Ринкова ціна акції
1.04 1.07
А 150 180 195
В 200 180 220
Провести порівняльний аналіз курсу акцій.

58. Протягом доби у двох цехах фірми працювало 70 одиниць виробничого устаткування з різною змінністю:

Режим роботи устаткування
Кількість одиниць виробничого устаткування
Цех № 1 Цех № 2
Одна зміна 7 10
Дві зміни 18 13
Три зміни 15 7
Визначте за табл. середню змінність роботи устаткуван¬ня у кожному цеху. Поясніть розбіжності в обчислених середніх.

59. Відомі такі дані про виробництво товару:
Група робітників Усього вироблено за місяць, шт Середній виробіток на одного робітника, шт.
1 2784 232
2 5720 286
3 8100 324
Визначте середній виробіток усіх робітників підприємства та обґрунтуйте вибір виду середньої.

60. Розподіл емігрантів за віком характеризується та¬кими даними, %:

Вік, років Вибули у країни регіону

А В
До 10 4,0 2,2
10—20 16,3 11,4
20—30 23,5 38,2
30—40 40,2 36,8
40—50 9,4 9,0
50—60 4,2 2,1
60 і старші 2,4 0,3
Разом 100,0 100,0
Визначте модальний вік емігрантів у країни кожного ре¬гіону, проведіть їх порівняльний аналіз.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 4
Гостей: 4
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2020 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.