Меню сайту

Нові користувачі
OOOOFF
Користувачі
26.11.2020
vbogdan
Автори робіт
13.11.2020
Frommu
Автори робіт
31.10.2020
Corse
Автори робіт
26.10.2020
VIKITORIA
Користувачі
21.09.2020
Чи пишете ви самі роботи?


аватар
Кривунець Світлана Анатоліївна

Рейтинг: 11
Дикуша Дмитро Сергійович

Рейтинг: 10
аватар
Нехаєнко Ліза Володимирівна

Рейтинг: 10
аватар
Самойленко оксана Анатоліївна

Рейтинг: 10
аватар
Янчук Олександр Володимирович

Рейтинг: 10
Халупка Оксана Михайлівна

Рейтинг: 28

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Аналіз фінансового стану підприємства


Дипломна
K-16620

Вступ
Розділ i
Методологічні основи оцінки фінансового стану підприємства
1.1. Оцінка фінансового стану підприємства, її необхідність і значення
1.2. Інформаційна база
1.3. Показники фінансового стану підприємства
1.3.1. Показники ліквідності та платоспроможності підприємства
1.3.2. Показники оцінки фінансової стійкості
1.3.3. Показники ділової активності
1.3.4. Показники рентабельності
Розділ ii аналіз фінансового стану підприємства на прикладі ват нвп семз
2.1 Коротка характеристика діяльності підприємства
2.2 Аналіз основних показників,що характеризують фінансовий стан ВАТ НВП “Смілянський електромеханічний завод”
2.3 Аналіз ліквідності та платоспроможності ВАТ НВП СЕМЗ
за 2001-2002 р.р
2.4 Аналіз фінансової стійкості ВАТ НВП СЕМЗ
2.5 Аналіз ділової активності ВАТ НВП СЕМЗ. за 2001-2002 р.р
2.6 Аналіз показників рентабельності ВАТ НВП СЕМЗ за 2001-2002 р.р
Розділ iii шляхи поліпшення фінансового стану підприємства ват нвп семз
3.1 Передумови виявлення резервів
3.2. Шляхи повернення дебіторської заборгованості
3.3 Шляхи підвищення прибутковості та рентабельності
3.3.1. Етапи виявляння резервів
3.3.2. Шляхи зниження витрат рівня
3.3.3. Шляхи збільшення рівня доходів
Висновки
Література

З огляду на те, що підприємство працювало в складних ринкових умовах, які негативно позначилися на господарській, а особливо виробничої діяльності багатьох національних підприємств тому, що підприємства не звикли працювати в ринкових умовах. Враховуючи той факт, що в основному підприємство з якими приходиться мати справу як з замовником мають державну форму власності.
А підприємства, що були раніше постачальниками матеріалів і комплектуючих, в основному на даний час знаходяться за межами нашої країни, а інші які працювали на території України і були колись прибутковими в складних ринкових умовах стали банкрутами. Підприємству ВАТ НВП СЕМЗ довелося налагоджувати ділові відносини з іншими підприємствами постачальниками які в основному засновані не так давно.
При аналізі потрібно враховувати і той факт, що підприємство постачає свою продукцію і за межі країни. У певний період звязки з такого типу замовниками були дуже слабкі, в цьому відіграв роль політичний аспект.
Останнім часом у сфері економіки України почали формуватися передумови до давно очікуваної стабільності. Про це свідчить політика уряду на підтримку підприємств, заохочення інвестиційної та іноваційної діяльності підприємств шляхом надання пільг, зрештою прогнозоване зростання ВВП у 2001 році.
Аналізуючи основні показники, що характеризують фінансовий стан ВАТ НВП “Смілянський електромеханічний завод”, можна сказати, що в складних економічних умовах підпиємство забезпечило виконання основних завдань і досягло позитивних результатів. В 2002 році збільшився обсяг продукції порівнянно з 2001 роком. Це досягненно завдяки розширенню асортименту продукції.
Збільшення обсягу продукції спричинило додаткову потребу в трудових ресурсах, 270 чоловік. Відбулося збільшення фонду оплати та середнього доходу по підприємству у 2002 році порівнянно з 2001 роком.
Чистий прибуток теж збільшився в 2002 році порівнянно з 2001 роком на 1024.6 тис. грн. і склав 2808.4 тис. грн. Аналізуючи структуру балансу можна зазначити, що загальна сума коштів підприємства зросла на 5039.5 тис. грн., або на 26.5%. Виходячи з проведеного аналізу структури активів на початок та кінець звітного періоду можна сказати, що за звітний період структура активів даного підприємства змінилась. Частка необоротних і оборотних активів збільшилась відповідно на 1323.6 тис. грн. і 3707.8 тис. грн. Витрати майбутніх періодів теж збільшились, але не на багато (+8.1 тис. грн.). Можна сказати, що після перерозподілу коштів даного підприємства зросла їх мобільна частина – оборотні кошти. Що свідчить прододаткове освоєння нових видів продукції.
Аналізуючи оборотні кошти за видами ми бачимо, що найбільший ріст був досягнений за рахунок збільшення дебіторської заборгованості на 3016.5 тис. грн. Товари зменшились на 83.7 тис. грн. порівнянно з 2001 роком. Зменшилось незавершене виробництво на 552.6 тис. грн., завдяки тому, що з центральної комори були пущені в виробництво полюсні котушки, які знаходились там на зберіганні. Зменшилась готова продукція на 348.2 тис. грн. Інша поточна заборгованість теж зменшилась на 51.4 тис. грн.
Аналіз зміни структури розміщення оборотних коштів свідчить про те, що за звітний 2002 рік збільшилась частка таких видів : виробничий запас +35.6%; дебіторська заборгованість +81.35%; грошові кошти в національній валюті +8.03%; в іноземній валюті +0.31.
Аналізуючи структуру власного та запозиченого капіталу (пасив балансу) слід зазначити, що сума усіх джерел фінансових ресурсів підприємства
збільшилась на 5039.5 тис. грн., або на 16.4%. Зменшилась лише сума поточних зобов’язаннь з одержаних авансів на 2.7 тис.грн., або 4.5%.
Поточні зобов’язання в цілому збільшилися і склали 2226.9 тис. грн.,або 356.1%, збільшення поточних зобов’язань в основному відбулося за рахунок збільшення кредиторської заборгованості на 1656.1 тис. грн., або на 1700%. Тобто ріст запозичених коштів свідчить про роботу підприємства в складних економічних умовах
Ріст власних коштів відбувся за рахунок отриманого прибутку.
Власний капітал збільшився в 2002 році порівнянно з 2001 роком на 582.4%.
Аналізуючи структуру джерел фінансування ресурсів підприємства, можна сказати, що дана структура не несе в собі значних ризиків для інвесторів, тому, що підприємство має більшу частку власного капіталу ніж залученого.
При аналізі активів приділимо особливу увагу аналізу дебіторської та кредиторської заборгованостей. Аналізуючи склад та структуру дебіторської заборгованості ми бачимо, що якщо в 2001 році дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги склала 89.8% всієї дебіторської заборгованості, то в 2002 році цей показник став 98.7%. Зміни, що відбулися в структурі дебіторської заборгованості, свідчать про складність розрахунків і хоч і не значне, але погіршення платоспроможності підприємства.
Аналізуючи динаміку структури залученого капіталу ми бачимо, що залучений капітал збільшився на 2226.9 тис. грн., або 365.2%. На збільшення залученого капіталу істотно вплинуло зростання кредиторської заборгованості за товари у 2002 році порівнянно з 2001 роком на 1656.1 тис. грн., або на 170%, та за рахунок збільшення поточних зобов’язань з бюджетом на 302.2 тис. грн., або на 232.6% порівнянно з 2001 роком.
Зменшилась лише заборгованість за розрахунками з одержаних авансів на 2.7 тис. грн. і виданих векселів на 7.1 тис. грн. Загалом, збільшення загальної суми залученого капіталу вважається негативним аспектом в діяльності підприємства, але залучення запозичених коштів в обіг підприємства є нормальним явищем.
Аналізуючи структуру і джерела утворення майна підприємства зазначимо, що загальна сума майна підприємства (валюта балансу) збільшилась на 16.5%, при цьому оборотні активи збільшувались швидше ніж необоротні активи (відповідно на +31.9% і +6.9%).
Змінилась і сама структура оборотних активів, а саме : збільшились запаси і кошти, і істотно збільшилась частка дебіторської заборгованості та інших оборотних активів.
У пасиві балансу відбулися такі зміни : частка власного капіталу збільшилась за рахунок прибутку, а частка позикового капіталу збільшилась за рахунок збільшення кредиторської заборгованості.
Аналізуючи ліквідність балансу можна зробити висновок, що наведений баланс як напочаток так і на кінець року не є абсолютно ліквідним. Тому, що на початок року найліквідніші активи покривають найтерміновіші зобов’язання лише на 30.8%, важкореалізованих активів теж невистачає для покриття постійних пасивів.
Тільки швидкореалізовані активи покривають короткострокові зобов’язання, а повільнореалізовані активи покривають довгострокові зобов’язання і значно перевищують їх.
Розрахувавши коефіцієнти ліквідності, який на початку року становив 18.5, а на кінець звітного періоду 5.37 можна сказати, що фінансовий стан впродовж звітного періоду погіршився, але виходячи з показників ліквідності можна зазначити, що їх значення як на початок так і на кінець звітного періоду значно перевищує нормативні.
Аналізуючи ліквідність та платоспроможність ВАТ НВП СЕМЗ за 2001 – 2002 роки можна сказати, що в цілому показники ліквідності на кінець звітного періоду значно нижче показників ліквідності на початок звітного періоду.
Можна зазначити, що підприємство має значні оборотні кошти, сформовані завдяки власним джерелам, тому значення коефіцієнта загальної
ліквідності, як на початок так і на кінець звітного періоду перебуває вище меж норми. З позиції кредиторів підприємства такий варіант формування оборотних коштів є найбільш прийнятним.
Але для керівництва підприємства значне накопичення запасів на підприємстві, відвернення грошей у дебіторську заборгованість пояснюється лише незадовільним управлінням активами.
Про коефіцієнт швидкої ліквідності можна сказати, що він як на початок звітного періоду так і на кінець знаходиться в межах норми, хоч і спостерігається тенденція до його зменшення на кінець звітного періоду.
Теж можна сказати і про коефіцієнт абсолютної ліквідності, до тогож його показники навіть трохи нижчий нормативного мінімуму і склав 0.16, а на початок звітного періоду цей показник становив 0.26 відповідно нормативний мінімум (0.2 – 0.25).
Але це незначне відхилення не дає підстави вважати, що підприємство ВАТ НВП СЕМЗ не в змозі негайно свої борги, хоч проявляється тенденція до погіршення ситуації.
Обсяг власних оборотних коштів підприємства на кінець звітного періоду збільшився на 2480.9 тис. грн. порівнянно з значенням на початок звітного періоду і становив 12447.1 тис.грн. А значення коефіцієнта забезпеченості підприємства власними оборотним коштом відповідає нормативному рівню хоч теж проявляється тенденція до зменшення від 0.94 до 0.81 відповідно на початок і кінець звітного періоду.
Аналізуючи показники фінансової стійкості ВАТ НВП “Смілянський електромеханічний завод” можна зробити висновки, що дане підприємство не використовує довгострокових запозичень – цим пояснюється рівність значень коефіцієнтів фінансової стійкості та фінансової автономії. Виходячи з того, що значення конфіцієнта фінансової автономії на початок звітного періоду становило 0.9, а на кінець звітного періоду 0.92 то можна зробити висновок, що для ВАТ НВП СЕМЗ характерний високий рівень фінансової стійкості,
і всі зобов’язання підприємства можуть бути покриті його власними коштами.
Подальший аналіз показників фінансової стійкості надає нам змогу побачити, що коефіцієнт заборгованості, який характеризує питому вагу залучених коштів у структурі капіталу підприємства становить на початок звітного періоду 0.02, а на кінець звітного періоду 0.08. А значення коефіцієнта фінансової залежності на початок звітного періоду склало 0.021 – що означає, що на 1 грн. власних коштів припадає 0.021 грн. залучених фінансових ресурсів, на кінець звітного періоду значення цього коефіцієнту склало 0.09, що свідчить про незначне зниження фінансової стійкості.
Зменшилося і значення коефіцієнта маневреності власного капіталу з 1.63 до 1.62. Що свідчить про незначні негативні зміни в фінансовому стані підприємства, це свідчить про те, що зменшилися можливості для вільного маневрування власними коштами на кінець звітного періоду. Загалом можна зробити висновок, що значення розрахункових фінансових коефіцієнтів свідчать про незначну тенденцію до зниження фінансової стійкості.
Аналізуючи показники ділової активності можна сказати,що оборотність активів у 2001 році дорівнювала 1.94 (при середньому періоді обороту 192 дня), а у 2002 році порівнянно з 2001 роком оборотність збільшилась на 1.18 і становить 3.12 (при середньому періоді обороту 117 днів). Що свідчить про збільшення у 2002 році віддачі ресурсів інвестованих у господарську діяльність підприємства, про збільшення його виробничої активності.
Аналізуючи оборотність власних коштів можна зазначити, що у 2002 році оборотність власних коштів збільшилась до 1.34 (відповідно середній період обороту зменшився до 272 днів).
Аналізуючи оборотність дебіторської та кредиторської заборгованостей можна зазначити, що ці коефіцієнти збільшилися в 2002 році і становили відповідно 16.8 та 24.2 пункти.
І відповідно середній період обороту зменшився для дебіторської заборгованості 22 дня, а для кредиторської 15 днів.
Аналізуючи показники рентабельності ВАТ НВП СЕМЗ можна зробити висновок, що показники рентабельності капіталу знаходяться на достатньому рівні.
Аналізуючи показники продажу можна сказати, що вони досить високі в порівнянні з показниками інших підприємств галузі, таких як “Київський електроремонтний завод” та інші.
Збільшення показника операційної рентабельності продажу і одночасне зменшення показника чистої рентабельності свідчить про збільшення частки податку на прибуток в загальній сумі прибутку.
Узагальнюючи вище сказане можна зазначити, що при аналізі основних показників фінансового стану ВАТ НВП СЕМЗ було виявлено ряд переваг і недоліків :
1. Підприємство забезпечило виконання основних завдань, в 2002 році порівнянно з 2001 роком збільшився обсяг продукції на 19340 тис. грн., що відбулося завдяки розширенню асортименту продукції. Що спричинило збільшення таких показників як чисельність персоналу, фонд оплати і середній дохід. І як наслідок збільшився чистий прибуток на 1024.6 тис. грн. порівнянно з 2001 роком. Підприємство в звітному періоді мало високу ділову активність про, що свідчать розрахункові показники ділової активності і відповідно зменшення середньої тривалості обороту коштів, тобто збільшення швидкості їх обігу в грошову форму.
2. Але є ряд негативних тенденцій які спричинені збільшенням обсягу виготовленої продукції. Це збільшення дебіторської та кредиторської заборгованостей, що виникла в наслідок розрахунків підприємства з покупцями, постачальниками, підрядчиками. Як бачимо дебіторська заборгованість збільшилась в 2002 році порівнянно з 2001 роком на 3016.2 тис. грн., або майже на 101.7%.
На підприємстві потрібно провести роботу по недопущенні росту дебіторської заборгованості : здійснювати постійний контроль за виконанням умов договорів, провадити претензійно позовну роботу.
В угодах з покупцями слід обумовлювати такі види розрахунків як часткова або повна предоплата.
Ще одним з негативних елементів є збільшення залученого капіталу, на збільшення даного показника вплинуло зростання кредиторської заборгованості за товари у 2002 році порівнянно з 2001 роком на 1656.1 тис. грн., або на 170% та за рахунок збільшення поточних зобов’язань з бюджетом на 302.2 тис. грн., або на 232.6% порівнянно з 2001 роком. Загалом залучення запозичених коштів в обіг підприємства є нормальним явищем.
Хоч в цілому сума кредиторської заборгованості і значна, але вонв не перевищує суму дебіторської заборгованості, тому можна сказати, що при погашенні дебіторами затриманих платежів підприємство, може покрити вилученими коштами свою кредиторську заборгованість.
Негативні тенденції проявляються при аналізі таких розрахункових показників як показники ліквідності та платоспрможності підприємства. Це відбувається за рахунок збільшення в 2002 році порівнянно з 2001 роком суми поточних зобов’язань на 2226.9 тис. грн. Хоча в цілому показники ліквідності хоч і зменшилися, але залишилися достатньо високими.
Незначна негативна тенденція спостерігається з деякими показниками фінансової стійкості підприємства, а саме з коефіцієнтом фінансової стійкості, коефіцієнтом автономії і коефіцієнтом маневреності власного капіталу. Які теж в 2002 році порівнянно з 2001 роком мали незначне зменшення, але залишилися вище нормативного мінімуму. Про це можна сказати, що в 2002 році мала місце незначна тенденція до зниження фінансової стійкості підприємства. На це потрібно звернути увагу керівництва підприємства ВАТ НВП СЕМЗ.
Для того, щоб вилучити вище сказані негативні тенденції в фінансовому стані підприємства в даних складних економічних умовах потрібний кваліфікований підхід правління ВАТ НВП СЕМЗ до вирішення таких питань, як повернення дебіторської та кредиторської заборгованості, підвищення обсягу продукції, розширення її асортименту. Як відомо з плином часу змінюються технології, в залізничній галузі промисловості теж відбуваються зміни, тому керівництву даного підприємства потрібно слідкувати за такими змінами і змінювати асортимент своєї продукції відпові дно потребам часу та нововведень. Так як колись паровози були замінені тепловозами, а тепловози – електропоїздами так і в наш час на зміну електропоїздам приходять швидкісні електропоїзди, будуються або модернізуються залізничні колії, змінюється рухомий склад електропоїздів і як головний чинник звичайно впроваджуються нові тягові електродвигуни.
Тому я вважаю, що керівництво підприємства повинно акцентувати свою увагу на впровадженні ремонту нових типів тягових електродвигунів, і вкладати кошти в налагодження нових технологічних ліній та нового обладнання для ремонту такого типу двигунів, щоб в майбутньому мати високі прибутки і бути конкурентноздатним.
Зважаючи на складні економічні умови діяльності підприємства, на ряд недоліків і складність вирішення економічних питань можна запропонувати підприємству певні заходи щодо рокращення фінансових результатів.
2. Потрібно провести роботу для недопущення росту дебіторської заборгованості : потрібно визначити терміни і форму попереднього і подальшого нагадування контрагентом про дату платежу, а в випадку ігнорування звернутися до суду згідно чинного законодавства. Взагалі потрібно запропонувати таку форму погашення дебіторської заборгованості як – факторинг. Суть факторингу в тому, що підприємство-продавець може продати банку право отримання грошових засобів по платіжних документах за поставлену продукцію, а банк в свою чергу в термін до трьох днів погашає підпиємству частину суми боргу (в розмірі до 70% - 90%) або повністю всю суму боргу відповідно до договору. Перерахунок решти платежу здійснюється банком після надходження до банку коштів від платника. За здійснення такої операції банк бере з підприємства-продавця певну плату.
3. Збільшити прибуток можна :
-за рахунок збільшення обсягу виробництва, випуску продукції ;
-за рахунок зниження витрат на виробництво і реалізацію продукції ;
-за рахунок економії і раціонального використання коштів на оплату праці робітників і службовців ;
-за рахунок запровадження досягнень науково-технічного прогресу, в результаті чого зростає продуктивність праці.
Впровадження ремонту нового типу двигуна ED269L4R принесе підприємству всередньому 24.56 тис. грн. прибутку за одиницю продукції, що вцілому за рік при плановому випуску 24 шт. на рік принесе 589.44 тис. грн. прибутку.
Взагалі розробка і впровадження ремонту і випуску нових видів продукції має важливе економічне значення для підприємства.
Ціна

25

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2020 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.