Меню сайту

Нові користувачі
makarenko22
Користувачі
24.01.2021
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Який курс найскладніший?


Смірнов Ігор Анатолійович

Рейтинг: 16
аватар
Зубкович В'ячеслав Сергійович

Рейтинг: 10
аватар
Олійник Артур Михайлович

Рейтинг: 16
аватар
Марина

Рейтинг: 10
аватар
Руденко Максим Віталійович

Рейтинг: 10
аватар
Зубко Катерина

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Аналітична оцінка фінансового стану та шляхи його покращення


Курсова
K-16629

Вступ
Розділ 1 Методичні основи аналітичної оцінки фінансового стану підприємства
1.1 Оцінка фінансового стану підприємства, її необхідність і значення
1.2 Інформаційне забезпечення оцінки фінансового стану підприємств
1.3 Показники фінансового стану підприємства
Розділ 2 Аналітична оцінка фінансового стану підприємства на прикладі ВАТ "Черкаський комбінат хлібопродуктів"
2.1 Економічна характеристика ВАТ "Черкаський комбінат хлібопродуктів"
2.2 Аналіз основних показників, що характеризують стан фінансово-господарської діяльності ВАТ “Черкаський Комбінат хлібопродуктів”
2.3 Аналіз ліквідності та платоспроможності ВАТ “ЧКХ”
2.4 Аналіз фінансової стійкості ВАТ “ЧКХ”
2.5 Аналіз ділової активності ВАТ “ЧКХ”
2.6 Аналіз показників рентабельності ВАТ “ЧКХ”
Розділ3 Шляхи поліпшення фінансових результатів ВАТ “ЧКХ”
Висновки
Список використаної літератури

особливо виробничій діяльності багатьох національних підприємств, тому що підприємства не звикли працювати в ринкових умовах. У перші роки кризи звичним став той факт, що їх продукція за показниками якості і собівартості часто не здатна конкурувати з зарубіжними аналогами. Про конкурентоспроможність продукції не могло йти й мови: у центр уваги економічних досліджень зіткнулася проблема виживання.
Неочікувані банкрутства колись прибуткових підприємств, непередбачувана поведінка інфляції, посилення податкового тиску, стійкий дефіцит державного бюджету, зниження рівня доходів населення, - це все те, до чого ми змушені були звикнути.
Важко заперечити, що кризові явища оволоділи настільки великою силою, що наклали свій відбиток не лише на економічне середовище, але й на всі сфери життя суспільства.
Тож постає питання, що чекає нас далі? Ринкова економіка - саме на неї покладаються всі надії. Вона має бодай не вирішити всі існуючі проблеми, але забезпечити ефективні механізми для цього.
Останнім часом у сфері економіки України почали формуватися передумови до давно очікуваної стабілізації. Про це свідчать політика на підтримку підприємництва, заохочення інвестиційної та інноваційної діяльності підприємств шляхом надання пільг, зрештою, прогнозоване зростання ВВП у 2000 році
При проведенні фінансового аналізу ВАТ ”ЧКХ”- виявлено ряд переваг та недоліків фінансово - господарської діяльності.
1. Аналізуючи підсумки виробничої діяльності ВАТ “ЧКХ” за 2003-2004 р.р. слід відмітити, що в складних економічних умовах товариство забезпечило виконання основних завдань, тим самим досягло певних позитивних результатів в господарській діяльності.
Одним з позитивних моментів є те, що у 2004 році в порівнянні з 2003 роком відбувся ріст промислового виробництва, збільшення обсягів робіт. За 2004 рік перероблено зерна 29061 т., що на 75% або на 12459 т. більше ніж за минулий рік. У порівнянні з минулим роком відбувся ріст промислового виробництва по борошну на 69,8%.
Як по основному, так і по структурному підрозділу Адамівському ХПП витримувалося співвідношення випередження росту продуктивності праці над ростом середньомісячної заробітної плати.
1. Негативними моментами для фінансових результатів ВАТ “ЧКХ” є:
- те, що підприємство у 2004 році мало збиток у розмірі 332,4 тис.грн. Це пояснюється нетотожністю бухгалтерського і податкового обліку в частині затрат на капітальний ремонт;
- збільшення дебіторської заборгованості – це свідчить про складності розрахункової дисципліни в сторону погіршення платоспроможності;
- збільшення залученого капіталу, що також є негативним аспектом діяльності підприємств;
- ефективність майна підприємства знижена.
2. Фінансовий стан підприємства в цілому можна охарактеризувати як незадовільний. Це підтверджує, в першу чергу, недостатньо високий рівень ліквідності і платоспроможності підприємства. Значення коефіцієнта загальної ліквідності, або коефіцієнта покриття, на початок та кінець звітного періоду перебуває в межах норми, визначеної в межах не нижче 1,0.2,0. На початок звітного періоду його значення становило 2,59, а на кінець - зменшилось на 1,09 і становило 1,5.
Негативна тенденція спостерігається у зменшенні коефіцієнта швидкої ліквідності та абсолютної ліквідності.
Обсяг власних оборотних коштів підприємства на кінець звітного періоду також зменшився на 814,3 тис. грн. порівняно зі значенням на початок звітного періоду і становить 2403,1 тис.грн.
Як наслідок цього, значення коефіцієнта забезпеченості підприємства власними оборотними коштами хоч і відповідає нормативному рівню, але спадає від 0,61 до 0,33 відповідно на початок та кінець звітного періоду.
Негативним моментом також виступає тенденція до зниження власного капіталу підприємства. Це обумовило зниження деяких показників фінансової стійкості.
Так, у 2003 році коефіцієнт фінансової автономії становив 0,76, а у 2004 році він зменшився до 0,53, що в межах нормативного рівня. Проте, зросло значення коефіцієнта заборгованості у 2004 році порівняно з 2005 роком з 0,24 до 0,47.
Значення коефіцієнта маневреності власного капіталу зменшилось з 0,50 до 0,44. Зменшення значення цього коефіцієнта негативно характеризує зміни у фінансовому стані підприємства, оскільки свідчить про зменшення можливості вільно маневрувати власними коштами.
Таким чином, значення розрахункових фінансових коефіцієнтів відображають чітку тенденцію незадовільної фінансової стійкості ВАТ “ЧКХ” за 2003-2004р.р.
Зменшення ділової активності є наступною ланкою погіршення фінансового стану ВАТ “ЧКХ”.
Воно проявляється у зменшенні оборотності активів, дебіторської заборгованості, запасів.
Деякі негативні аспекти також проявляються у зниженні показників рентабельності.
На основі результатів дослідження теоретичних і методичних аспектів аналізу фінансових результатів підприємства, в дипломній роботі розроблено систему заходів, щодо покращення фінансового стану підприємства.
Запропоновані заходи щодо покращення фінансового стану підприємства за рахунок: 1) повного використання виробничої потужності і налагодження збуту призведе до того, що прибуток збільшиться на 82604 грн.; 2) здача в оренду нежилі приміщення та транспортні засоби в розрахунку за рік збільшать прибуток на 24840 грн.; 3) резерв скорочення витрат на утримання основних засобів, за рахунок тимчасової консервації також збільшить прибуток на 15015 грн., завдяки не нарахуванню амортизації; 4) здійснення контролю за своєчасним поверненням дебіторської заборгованості та надання послуг по зберіганню продукції – всі ці пропозиції підвищать прибутковість ВАТ “ЧКХ”.
Отже, поряд з вищеназваними шляхами поліпшення фінансового стану, слід приділити увагу також, щодо зниження собівартості шляхом вдосконалення технології виробництва і усунення непродуктивних витрат.
Посилення ділової активності, підвищення показників оборотності досягається в результаті прискорення господарських розрахунків з постачальниками сировини, матеріалів і покупцями продукції; прискорення процесу реалізації продукції шляхом укладання стійких та тривалих господарських договорів.
Запровадження ринкових методів і механізмів управління капіталом підприємства, оптимізація його структури з метою забезпечення високої фінансової стійкості.
Застосування фінансового планування – вирішення цього завдання забезпечить досягнення основної мети підприємства.
Головним важелем впливу на поліпшення фінансово-господарського стану ВАТ “ЧКХ” має бути максимізація прибутку, яка досягається шляхом нарощування обсягів виробництва і налагодження збуту.
Чистий прибуток підприємства є одним з найважливіших джерел самофінансування – після його розподілу по всіх мінімально необхідних напрямках має бути використаний, насамперед, з метою виробничих інвестицій, тобто спрямований до фонду розвитку виробництва. Це дасть змогу істотно оновити склад основних засобів і забезпечити конкурентоспроможність підприємства у майбутньому.
Перелік графічного матеріалу
Таблиця 2.1 Основні показники фінансово-господарської діяльності та фінансово-економічного стану ВАТ "ЧКХ"
Таблиця 2.9 Показники ліквідності та платоспроможності ВАТ “ЧКХ”
Таблиця 2.10 Показники фінансової стійкості ВАТ “ЧКХ”
Таблиця 2.11 Показники ділової активності ВАТ “ЧКХ”
Таблиця 2.12 Рентабельність господарської діяльності ВАТ “ЧКХ”
Таблиця 3.1 Розрахунок планового робочого періоду, плану виробництва та кількості переробки зерна ВАТ “ЧКХ” на 2005 рік
Ціна

25

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.