Меню сайту

Нові користувачі
Свєта
Користувачі
03.12.2020
Даша
Користувачі
30.11.2020
OOOOFF
Користувачі
26.11.2020
vbogdan
Автори робіт
13.11.2020
Frommu
Автори робіт
31.10.2020
Скільки буде 2+2 x 2=


аватар
Павленко Олена Віккторівна

Рейтинг: 16
аватар
Маріанна-Оксана

Рейтинг: 10
аватар
Брагіна Катерина Ігорівна

Рейтинг: 10
аватар
Зубкович В'ячеслав Сергійович

Рейтинг: 10
аватар
Штогрін Роман Андрійович

Рейтинг: 10
аватар
Калініченко Катерина Павлівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Фінансовий аналіз (МАУП)


Контрольна робота
K-23668

Тема 1. Теоретичні основи фінансового аналізу діяльності підприємства
Контрольні запитання до теми 1
1. Що таке фінансовий аналіз?
2. Сутність фінансового аналізу, його особливості.
3. Для кого становить інтерес оцінювання фінансового стану підприємства?
4. Які основні завдання фінансового аналізу?
5. Назвіть основні функції фінансового аналізу.
6. Що розуміють під предметом фінансового аналізу?
7. Що таке об ’ єкт та суб ’ єкт фінансового аналізу?
8. Назвіть основні задачі фінансового аналізу.
9. Що таке зовнішній фінансовий аналіз?
10. Що таке внутрішній фінансовий аналіз?
11. Назвіть основних користувачів зовнішього і внутрішнього фінансового аналізу.
12. Що таке метод фінансового аналізу?
13. Назвіть основні прийоми фінансового аналізу.
14. Основні типи моделей фінансового аналізу.
15. Формалізовані та неформалізовані методи фінансового аналізу.
Тема 2. Інформаційна база фінансового аналізу
Контрольні запитання до теми 2
1. Що є інформаційною базою фінансового аналізу?
2. Необхідність, сутність і значення фінансової звітності підприємств.
3. Яка мета фінансової звітності?
4. Які вимоги висуваються до складання фінансової звітності?
5. Що таке положеня (стандарти) бухгалтерського обліку?
6. Значення балансу для фінансового аналізу, його склад і структура.
7. Економічна оцінка балансу підприємства.
8. Загальна характеристика звіту про фінансові результати.
9. Призначення, структура, послідовність складання звіту про рух грошових коштів.
10. Визначення, визнання, оцінка і функції власного капіталу.
11. Структура та призначеня звіту про власний капітал.
12. Які призначення та склад приміток до фінансових звітів?
Тема 3. Аналіз складу і джерел коштів підприємства
Контрольні запитання до теми 3
1. Що таке загальний капітал підприємства?
2. Що таке валюта балансу?
3. За якими ознаками класифікуть капітал підприємства?
4. Що таке активи підприємства?
5. Що таке пасиви підприємства?
6. Як розраховується коефіцієнт зміни валюти балансу?
7. Що таке порівняльний аналітичний баланс підприємства?
8. Які показники розраховуються при аналізі загального капіталу підприємства?
9. Які показники використовують для оцінки структури джерел фінансових ресурсів?
10. Що таке коефіцієнт фінансової стабільності?
11. Що таке коефіцієнт фінансової незалежності?
12. Що таке коефіцієнт фінансової залежності?
13. Що таке коефіцієнт фінансового ризику?
14. Що таке ефект фінансового важеля?
15. Що таке леверидж?
16. Які види левериджу Ви знаєте?
17. Яка економічна сутність і структура майна підприємства?
18. Як проводиться горизонтальний і вертикальний аналіз майна підприємства?
19. Аналіз основних засобів.
20. Аналіз нематеріальних активів.
21. Зміст, завдання та основні напрями аналізу оборотних активів підприємства.
22. Як здійснюється аналіз оборотності оборотних коштів?
23. Показники майнового стану підприємства, їх розрахунок і характеристика.
Тема 4. Аналіз фінансових результатів та рентабельності
Контрольні запитання до теми 4
1. Що таке фінансові результати діяльності підприємства?
2. Як проводиться аналіз фінансових результатів діяльності підприємства?
3. Які напрями аналізу розрізняють при аналізі прибутку?
4. Як аналізують використання чистого прибутку?
5. Які фактори впливають на розмір прибутку підприємства?
6. Як проводять факторний аналіз прибутку?
7. Як розраховується вплив зміни ціни реалізованої продукції на прибуток?
8. Як розраховується вплив зміни обсягу реалізації продукції на прибуток?
9. Як розраховується вплив зміни структури реалізованої продукції на прибуток?
10. Як розраховується вплив зміни собівартості одиниці продукції на прибуток?
11. Як розраховується вплив зміни собівартості продукції за рахунок структурних зрушень у складі продукції на прибуток?
12. Як проводиться аналіз рентабельності?
13. Які показники рентабельності Ви знаєте? Як вони розраховуються?
Тема 5. Аналіз грошових потоків
Контрольні питання до теми 5
1. Економічна сутність, цілі та значення аналізу грошових потоків.
2. Що таке грошові потоки підприємства?
3. Яка основна мета аналізу грошових потоків?
4. Які задачі необхідно вирішити при аналізі грошових потоків підприємства?
5. В якій формі фінансової звітності відображається рух грошових потоків?
6. В чому полягає прямий метод аналізу грошових потоків?
7. В чому полягає непрямий метод аналізу грошових потоків?
8. Рух коштів у результаті операційної діяльності.
9. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності.
10. Рух коштів у результаті фінансової діяльності.
11. Чистий рух грошових коштів.
12. Що таке ануїтети? Які існують основні види ануїтетів?
13. Ануїтети та дисконтування грошових потоків підприємства.
14. Оцінка майбутньої та поточної вартості ануїтетів пренумерандо та постнумерандо.
15. Як визначається потреба в грошових коштах підприємства?
Тема 6. Аналіз фінансової стійкості підприємства
Контрольні запитання до теми 6
1. Що таке фінансової стійкість підприємства?
2. Сутність фінансової стійкості та стабільності підприємства.
3. Які основні фактори впливають на стійкість фінансового стану підприємства?
4. Заходи зміцнення фінансової стійкості підприємства.
5. Як впливає структура активів і пасивів на фінансову стійкість підприємства?
6. Оцінка впливу ефективності використання необоротних і оборотних активів на стійкість фінансового стану підприємства.
7. Кількісна оцінка фінансової стійкості підприємства.
8. Які Ви знаєте відносні показники фінансової стійкості? Методика їх розрахунку, економічна інтерпретація.
9. Як класифікують джерела коштів для аналізу фінансової стійкості підприємства?
10. Аналіз абсолютних показників фінансової стійкості. Типи фінансової стійкості.
11. Як оцінюється запас фінансової стійкості підприємства?
Тема 7. Аналіз ліквідності і платоспроможності
Контрольні запитання до теми 7
1. Що таке ліквідність та платоспроможність підприємства?
2. Сутність ліквідності та платоспроможності, їх значення для суб ’ єктів господарювання.
3. Як відбувається оцінка динаміки стану поточних активів?
4. Як класифікуються поточні активи за ступенем ризику?
5. Оцінка якісного складу поточних активів. Методика розрахунку відповідних показників.
6. Як класифікуються поточні пасиви за терміновістю погашення? Оцінка їх якісного складу.
7. Система показників ліквідності: методика їх розрахунку та економічна інтерпретація.
8. Які фактори впливають на підвищення ліквідності підприємства?
9. Умови визначення підприємства неплатоспроможним.
Тема 8. Аналіз ділової активності підприємства
Контрольні запитання до теми 8
1. Економічна сутність аналізу ділової активності.
2. Які значення, цілі і завдання аналізу ділової активності підприємства?
3. Які основні напрями оцінення ділової активності підприємства?
4. Які показники використовують для оцінки ділової активності?
5. Коефіцієнт загальної оберненості капіталу.
6. Коефіцієнт оберненості мобільних засобів.
7. Коефіцієнт оберненості матеріальних оборотних коштів.
8. Коефіцієнт оберненості готової продукції.
9. Коефіцієнт оберненості дебіторської заборгованості.
10. Термін обороту дебіторської заборгованості.
11. Коефіцієнт оберненості кредиторської заборгованості.
12. Термін обороту кредиторської заборгованості.
13. Фондовіддача нематеріальних активів.
14. Коефіцієнт оберненості власного капіталу.
15. Продуктивність праці.
16. Як розраховується стійкість економічного зростання?
Підсумковий тест
Question 1
Прискорення оборотності оборотних засобів призводить до:
a. погіршення фінансового стану підприємства
b. вивільнення оборотних засобів з господарського обороту
c. залучення оборотних засобів у господарський оборот
Question 2
Пов’язати групи активів та групи пасиву балансу, наведених нижче, з їх характеристикою та проставити ліворуч від номеру відповідну літеру.
Групи активу балансу: Високоліквідні. Швидколіквідні. Повільноліквідні. Важколіквідні.
Групи пасиву балансу: Найбільш термінові. Короткострокові. Довгострокові. Постійні.
Короткострокові
Повільноліквідні
Високоліквідні
Найбільш термінові
Постійні
Довгострокові
Важколіквідні
Швидколіквідні
Question 3
Розташувати наведені активи за ступенем ліквідності (номери проставити від найбільш ліквідних до найменш ліквідних):
готова продукція
готівка в касі
виробничі запаси
нематеріальні активи
цінні папери
незавершене будівництво
кошти на поточному рахунку
дебіторська заборгованість
довгострокові фінансові інвестиції
основні засоби 10
Question 4
Які витрати виробництва знаходяться в прямій залежності від обсягу виробництва?
a. витрати на збут
b. деякі витрати на збут
c. адміністративні витрати
d. витрати на сировину, матеріали, напівфабрикати
e. деякі статті витрат на утримання та експлуатацію обладнання
f. витрати на утримання та експлуатацію обладнання
Question 5
За допомогою вертикального аналізу визначається:
a. динаміка показників прибутку
b. зміна структури фінансових результатів
c. зміна фактичних показників фінансових результатів у порівнянні з плановими
Question 6
Чи можна на базі даних фінансового аналізу прогнозувати фінансо вий стан підприємства:
Відповідь:
Так
Неправильно
Question 7
За допомогою горизонтального аналізу визначається:
a. зміна фактичних показників фінансових результатів у порівнянні з плановими
b. зміна структури фінансових результатів
c. динаміка показників прибутку
Question 8
Показники Звіту про фінансові результати є:
a. за певний період
b. моментними
Question 9
Які форми фінансової звітності містять необхідні вихідні дані для аналізу дивідендної політики підприємства:
a. "Баланс"
b. "Звіт про фінансові результати"
c. "Звіт про власний капітал"
d. "Звіт про рух грошових коштів"
Question 10
Відомості, що наводяться в пасиві балансу підприємства показують:
a. 2) які зміни відбулися в структурі власного і позикового капіталу, скільки залучено в оборот підприємства довгострокових і короткострокових позик
b. 3) вкладення капіталу, що знаходиться в розпорядженні підприємства, у конкретне майно і матеріальні цінності; залишки вільної готівки
c. 1) звідки надійшли засоби, кому за них заборгувало підприємство
d. 4) розміщення капіталу, що знаходиться в розпорядженні підприємства
Question 11
Які форми фінансової звітності містять необхідні вихідні дані для аналізу майнового стану підприємства:
a. "Баланс"
b. "Звіт про фінансові результати"
c. "Звіт про рух грошових коштів"
d. "Звіт про власний капітал"
Question 12
Щоб мати уявлення про фінансовий стан підприємства, треба вивчити його:
a. бізнес-план
b. звіт про фінансові результати
c. рекламний проспект
d. баланс
Question 13
Відомості, що наводяться в активі балансу підприємства показують:
a. 2. які зміни відбулися в структурі власного і позикового капіталу, скільки залучено в оборот підприємства довгострокових і короткострокових позик
b. 3. вкладення капіталу, що знаходиться в розпорядженні підприємства, у конкретне майно і матеріальні цінності; залишки вільної готівки
c. 1. звідки надійшли засоби, кому за них заборгувало підприємство
d. 4. розміщення капіталу, що знаходиться в розпорядженні підприємства
Question 14
Які форми фінансової звітності містять необхідні вихідні дані для аналізу операційних витрат підприємства:
a. "Звіт про фінансові результати"
b. "Баланс"
c. "Звіт про рух грошових коштів"
d. "Звіт про власний капітал"
Question 15
За ознакою власності капітал, що використовується, поділяється на:
a. основний
b. власний
c. оборотний
d. короткостроковий
e. довгостроковий
f. залучений
Question 16
За напрямом використання капітал, що використовується, поділяється на:
a. власний
b. оборотний
c. залучений
d. основний
e. короткостроковий
f. довгостроковий
Question 17
За тривалістю використання капітал, що використовується, поділяється на:
a. довгостроковий
b. залучений
c. власний
d. короткостроковий
e. оборотний
f. основний
Question 18
Які форми фінансової звітності містять необхідні вихідні дані для аналізу вилучення капіталу підприємства:
a. "Звіт про рух грошових коштів"
b. "Баланс"
c. "Звіт про власний капітал"
d. "Звіт про фінансові результати"
Question 19
За ступенем належності капітал, що використовується, поділяється на:
a. залучений
b. оборотний
c. короткостроковий
d. довгостроковий
e. власний
f. основний
Question 20
Звітна форма балансу в Україні побудована:
a. без закономірності
b. в порядку збільшення ліквідності засобів
c. в порядку зменшення ліквідності засобів
Question 21
Позитивною зміною коефіцієнту маневреності капіталу є:
a. його збільшення
b. коефіцієнт маневреності має певні межі
c. його зменшення
Question 22
Термін “валюта балансу” означає:
a. суму коштів в іноземній валюті на поточному рахунку підприємства
b. суму коштів на поточному рахунку підприємства
c. підсумок активу (пасиву) балансу
Question 23
Сума нагромадженої амортизації основних засобів за рік за балансом визначається так:
a. їх залишкова вартість на кінець року мінус їх залишкова вартість на початок року
b. їх знос на кінець року мінус їх знос на початок року
c. їх первісна вартість мінус їх залишкова вартість
d. їх первісна вартість на кінець року мінус їх первісна вартість на початок року
Question 24
Показники балансу є:
a. за певний період
b. моментними
Question 25
Які показники мають безпосередній вплив на рентабельність виробничих фондів:
a. чисельність основних робітників
b. вартість верстатів, машин, обладнання
c. обсяг виробничих площ
d. собівартість продукції
e. виручка від реалізації
f. їх кваліфікація
Question 26
Фінансовому аналітику дозволили ознайомитися з динамікою лише трьох показників роботи невідомого підприємства. Як Ви гадаєте, які показники він вибере для аналізу з наведеного списку:
a. коефіцієнт змінності роботи обладнання
b. коефіцієнт абсолютної ліквідності
c. рентабельність капіталу (активів) за чистим прибутком
d. річний обсяг собівартості продукції
e. коефіцієнт фінансової незалежності (автономії)
f. річний обсяг чистого прибутку
g. коефіцієнт фінансової залежності
h. продуктивність праці основних робітників
Question 27
Який взаємозв’язок між сумою валового прибутку підприємства та рівнем собівартості одиниці продукції?
a. зворотній
b. зворотно-пропорційний
c. прямий
d. взаємозв’язку немає
Question 28
Власні оборотні кошти підприємства:
a. підсумок другого розділу пасиву балансу
b. вартість запасів підприємства — сировини, матеріалів, напівфабрикатів
c. оборотні активи мінус короткострокові зобов’язання
d. власний капітал плюс довгострокові зобов’язання мінус необоротні активи
Ціна

100

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2020 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.