Меню сайту

Нові користувачі
VIKITORIA
Користувачі
21.09.2020
studenthelper
Автори робіт
24.05.2020
Юля20
Користувачі
22.05.2020
Tass
Користувачі
13.05.2020
Victoria5678900
Автори робіт
29.02.2020
Скільки буде 2+2 x 2=


Онищенко Мальвіна Вадимівна

Рейтинг: 10
аватар
Побережна Тетяна Анатоліївна

Рейтинг: 16
Коренівська Валентина Василівна

Рейтинг: 11
Крілик Юлія Андріївна

Рейтинг: 27
Сабов Анна-Марія Іванівна

Рейтинг: 10
Маловичко Ірина Сергіївна

Рейтинг: 16

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Теорія держави і права (МАУП)


Контрольна робота
K-27033

100 грн. контрольные + тесты 40 грн. = 140 грн.

Практичне завдання до теми 1

1. Схематично відобразити різнорівневу методологію пізнання загальних закономірностей виникнення, становлення й розвитку державно-правових явищ.

2. Відобразити схему міжпредметних зв’язків курсу теорії держави і права.

Практичне завдання до теми 2

Схематично відобразити основні і факультативні ознаки явища – держава.

Викласти характеристику кожного з елементів.

Практичне завдання до теми 3

1. Зазначити деталізовану схему політичної системи Української держави. Кожен елемент охарактеризувати.

2. Показати схематично різницю між видами суверенітету.

Практичне завдання до теми 4

1. Які види демократичних і недемократичних політичних режимів Вам відомі? Наведіть їх класифікацію і характеристику в схемі.

2. Які особливості елементів форми держави – Україна Вам відомі. Схематично зробіть порівняння за елементами форми держави такі країни світу: Україна – Польща; Україна – Франція; Україна – Російська Федерація.

Практичне завдання до теми 5

Схематично викласти систему центральних органів виконавчої влади України

Практичне завдання до теми 6

Наведіть класифікацію із детальною характеристикою загально-соціальних та спеціально-юридичних функцій права

Практичне завдання до теми 7

Викласти відмінні риси таких явищ: право і мораль, право і закон.

Практичне завдання до теми 8

1. Викласти відмінності між системою права та системою законодавства.

2. Схематично викласти структуру законодавства України.

Практичне завдання до теми 9

Дайте характеристику структури норм права із наведенням прикладів простих і складних гіпотез, диспозицій, санкцій

Практичне завдання до теми 10

Охарактеризуйте стадії та схематично відобразити етапи правотворчого процесу в Україні.

Практичне завдання до теми 11

Викласти по декілька конкретних прикладів кожної із форм реалізації норм права.

Практичне завдання до теми 12

У письмовій формі підготувати проект правозастосовчого акту від імені директора підприємства.

Практичне завдання до теми 13

Охарактеризуйте тлумачення за обсягом. Наведіть приклади розширеного тлумачення.

Практичне завдання до теми 14

1. За вольовим критерієм юридичні факти поділяються на дві групи. Наведіть приклади юридичних фактів відповідно до існуючої класифікації.

2. Занотувати види суб’єктивних прав людини та громадянина. Використовуючи Конституцію України навести приклади соціальних прав.

Практичне завдання до теми 15

1. Охарактеризувати види правомірної поведінки за вольовою ознакою.

2. Визначить особливості правоздатності і дієздатності фізичних і юридичних осіб

Практичне завдання до теми 16

Занотуйте структуру правової культури та охарактеризуйте елементи, що її складають.

Практичне завдання до теми 17

1. Занотуйте підстави звільнення від кримінальної відповідальності.

2. Охарактеризуйте цілі юридичної відповідальності.

Практичне завдання до теми 18

Охарактеризувати військову дисципліну як різновид дисципліни взагалі. В яких нормативних актах містяться положення щодо дотримання військової дисципліни?

Практичне завдання до теми 19

1. Занотуйте стадії правового регулювання.

2. Викладіть і охарактеризуйте механізм правового регулювання та його елементи.

Практичне завдання до теми 20

Охарактеризувати у письмовій формі зміст соціальних та правових гарантій здійснення професійної діяльності працівниками поліції.

Практичне завдання до теми 21

На підставі аналізу актів конституційного права сформулювати основні засади (принципи, ідеї, доктрини, концепції) правової ідеології сучасного українського суспільства.

Практичне завдання до теми 22

1. Занотуйте історичні аспекти виникнення романо-германської правової сім'ї. Які були передумови і що є основою (першоосновою) цієї сім'ї?

2. Підготуйте письмово у вигляді таблиці порівняльний аналіз, що є відмінного між романо-германською та англо-американською правовою сім’єю.

Практичне завдання до теми 23

За допомогою тексту Конституції України визначити ті елементи тексту, що узгоджуються з основними засадами доктрини природного права.

ТЕСТИ (40 ГРН)

Question 1

Предметом теорії держави та права як науки є:

a. загальні та специфічні закономірності виникнення, розвитку та функціонування державно-правової дійсності в суспільстві

b. конкретні закономірності, що сприяли виникненню та розвитку держави і права

c. процеси виникнення та розвитку правових систем світу

Question 2

До системи юридичних наук відносяться такі блоки наукових знань:

a.теорія держави та права; філософія права; адміністративне право; блок галузевих юридичних дисциплін

b.теоретико-історичні науки; галузеві науки; міжгалузеві науки

c.конституційне право, кримінальне право, адміністративне право тощо

Question 3

Роль теоретико-правових знань проявляється у тому що юристи:

a. вільно володіють знаннями кримінального та адміністративного права

b. мають належний рівень правосвідомості, правової культури, розвинутий правовий світогляд

c. вільно користуються спеціальною юридичної термінологією

Question 4

До видатних науковців - фахівців загальної теорії держави та права в Україні слід віднести таких професорів:

a. Алексеєва С.С., Нерсесянца В.С.,Селіванова В.М.

b. Бабкіна В.Д., Копєйчикова В.В., Козюбру М.І.

c. І.Франка, Т.Г. Шевченка, Л. Українку та всіх вище перелічених науковців

Question 5

До системи навчального курсу загальної теорії держави та права не відносяться такі програмні блоки знань:

a. суспільство, особа, держава та право; загальна теорія держави; загальна теорія права

b. методи та функції загальної ТДП; система курсу загальної ТДП; методологія загальної ТДП

c. правова держава та громадянське суспільство; механізм держави; правова система України та європейського союзу

Question 6

До сучасних концепцій держави не відносяться:

a. технократична, божествена

b. концепція правової та соціальної держави

c. держава загального благоденства

Question 7

Визначте ознаки, що характеризують зміст концепції правової держави:

a. верховенство права, розподіл влади на законодавчу, виконавчу та судову, високий рівень правової культури громадян, реальність гарантованих державою прав та свобод громадян

b. наявність апарату управління, суверенітет, право, законність, правопорядок

c. законність, демократія, суверенітет, верховенство державної влади та закону, правовий нігілізм, конституційний суд, омбудсмен

Question 8

Формою правління у правовій державі може бути:

a. будь-яка

b. республіканська

c. монархічна

Question 9

До сучасних концепцій держави слід віднести такі:

a. правової держави; держави загального добробуту

b. нормативізму, позитивізму, правової та соціальної держави

c. етатизму, анархізму, авторитаризму, тоталітаризму, конвергенції та марксистську теорію виникнення держави

Question 10

Співвідношення громадянського суспільства та правової держави характеризується наступними рисами:

a. суспільство створює державу як спеціальний інститут для забезпечення своєї життєдіяльності, задоволення потреб та інтересів соціальних суб’єктів

b. суспільство і держава є рівними партнерами, що взаємодіють на засадах верховенства права, демократії, справедливості та гуманізму та при цьому є суб’єктами правових відносин, які несуть взаємну відповідальність

c. держава формує суспільство та сприяє його розвитку, виступає гарантом його життєздатності та єдиним представником у міжнародних відносинах

Question 11

Сучасна природноправова концепція ґрунтується на ідеях:

Виберіть одну правильну відповідь

a. рівності всіх перед законом; заперечення взаємозв'язку між державою та правом; право – це лише атрибут державної влади; позитивне право ототожнюється з природним і повинно відповідати йому; право виникає стихійно в результаті діяльності людей, а законодавча влада лише доповнює його

b. розмежування права і закону; пріоритету інтересів людини у вирішенні питань державного будівництва; заперечення ідеології нормативізму; право виникло із самої природи людини і існує незалежно від держави

c. розмежування норми права та норми закону; неприйняття ідеології юридичного позитивізму та нормативізму; держава не повинна творити закони; право історично передує закону й державі; чистота права досягається складністю його внутрішньої будови та самодостатністю природного розвитку

Question 12

До сучасних підходів праворозуміння відносяться:

a. легізм, юснатуралізм, соціологічна та психологічна концепції права

b. теорія правової та соціальної держави, ідеологія лібералізму

c. психологічна школа права, позитивізм, легізм, теорія розподілу влади, лібертарна концепція права

Question 13

Сучасні підходи праворозуміння:

a. формують правосвідомість суспільства, складають основу правомірної поведінки суб’єктів правових відносин

b. забезпечують розвиток правової системи, системи законодавства, свідчать про плюралізм правової думки

c. складають методологію сучасного правознавства

Question 14

Об’єктивне юридичне право характеризується наступними ознаками:

a. демократизм, законність, гуманізм

b. нормативний та універсально-регулятивний характер

c. системність, загальнообов’язковість, формальна визначеність, нормативність, тісний зв’язок з державою (встановлення, санкціонування, захист, охорона)

Question 15

Принципи права це:

a. закономірності розвитку права на певних історичних періодах

b. головні ідеї, вихідні засади та основи функціонування права

c. зміст та основне призначення права

Question 16

Видами функцій права є:

a. основні та неосновні

b. регулятивна та охоронна

c. загальносоціальні та спеціально-юридичні

Question 17

Ознаками права є:

a. обов’язковість, нормативність

b. формальна визначеність, нормативність, догматизм

c. загальність, демократизм, єдність правових інститутів

Question 18

До спеціально-юридичних функцій права відносяться:

a. виховна, регулятивна, економічна

b. регулятивно-статистична, регулятивно-динамічна, охоронна

c. культурно-виховна, охорона прав та свобод людини і громадянина, динамічна

Question 19

Сукупність правових норм (приписів) інститутів права, що регулюють певну область суспільних відносин в межах конкретного предмета і метода правового регулювання з урахуванням принципів, задач і цілей такого регулювання – це:

a. галузь права

b. система права

c. інститут права

Question 20

Систематизація нормативно правових актів здійснюється з метою:

a. впорядкування та вдосконалення нормативних актів

b. розширення предмету правового регулювання

c. внесення змін та поправок до законів держави

Question 21

Система законодавства складається із:

a. законів та підзаконних актів, а також рішень Конституційного суду України

b. галузей та інститутів законодавства

c. галузей права, інститутів права та норм права

Question 22

Основними рисами системи права є:

a. регулює суспільні відносини, поділ норм права по галузях, підгалузях та інститутах права

b. справедливість, норм права, містить у собі сутність права

c. внутрішня організація права, об’єктивна зумовленість суспільними відносинами та диференційованість, галузі, підгалузі, інститути та норми права, єдність та узгодженість норм права

Question 23

Видами систематизації законодавства є :

a. кодифікація, інкорпорація, консолідація”

b. офіційна та неофіційна

c. кодифікація, гармонізація, уніфікація, імплементація

Question 24

До соціальних норм, що класифікуються за способом встановлення та забезпечення дії, відносяться:

a. моральні, релігійні, соціальні, політичні, економічні

b. політичні, локальні, державні, релігійні, тимчасові

c. корпоративні, моральні, релігійні

Question 25

Соціальні норми – це:

a. загальнообов’язкові правила поведінки, що встановлюються, охороняються та санкціонуються державою, регулюють найважливіші суспільні відносини

b. загальні правила поведінки людей в суспільстві

c. правила поведінки загального характеру, які виникли в процесі історичного розвитку, регулюють різні сфери суспільних відносин, мають зміст, зумовлений свідомо-вольовою діяльністю людей, рівнем економічного, соціального і культурного розвитку суспільства та забезпечуються різноманітними засобами соціального впливу

Question 26

Структура логічної норми права включає:

a. гіпотеза, диспозиція, санкція

b. гіпотеза, диспозиція

c. гіпотеза, диспозиція, санація

Question 27

Норми-дефініції:

a. закріпляють вихідні принципи права

b. містять повні або неповні визначення певних правових категорій та понять

c. містять у собі положення, які закріплюють основні підвалини суспільного та державного устро

Question 28

Критеріями класифікації правових норм можуть бути:

a. термін дії, галузь права, юридична сила

b. сфера правового регулювання, система права

c. суб’єкти прийняття, зміст норми, суб’єкти тлумачення

Question 29

Неписана конституція – це:

a. відсутність конституційного акта

b. моноконституційний акт

c. конституції, складені з декількох парламентських законів, судових прецедентів, звичаїв

Question 30

Закони підрозділяють на:

a. загальні, галузеві, міжгалузеві, локальні, спеціальні

b. загальні, відомчі, місцеві, локальні

c. конституції, конституційні, органічні, звичайні, надзвичайні

Question 31

Дія нормативно-правових актів у часі визначається:

a. порядком набрання чинності та порядком втрати юридичної сили НПА

b. порядком офіційного оприлюднення НПА

c. порядком набрання чинності НПА

Question 32

Характерними рисами конституційного закону є:

a. приймається представниками політичної більшості у парламенті, але не менш як 2/3 голосів від загальної кількості народних депутатів, Президент не може застосувати право відкладального вето, має вищу юридичну силу в системі законодавства

b. приймається представниками політичної більшості у парламенті, але не менш як 3/4 голосів від загальної кількості народних депутатів, Президент не може застосувати право відкладального вето, має вищу юридичну силу в системі законодавства, оприлюднюється протягом 10 днів з моменту прийняття у офіційних джерелах

c. приймається за спеціальною процедурою не менш як 2/3 від загальної кількості народних депутатів, має вищу юридичну силу по відношенню до інших законодавчих актів

Question 33

Назвіть етапи законодавчого процесу:

a. стадія виявлення законодавчої ініціативи, стадія обговорення проекту законодавчим органом, стадія прийняття проекту, стадія опублікування нормативного акту

b. підготовчий етап, етап прийняття правового акту

c. прийняття рішення про необхідність прийняття нормативного акту, розгляд проекту у правотворчому органі, тлумачення НПА

Question 34

Формами реалізації норм права вважають:

Виберіть одну правильну відповідь

a. виконання, використання, застосування

b. виконання, використання, дотримання, застосування

c. володіння, користування та розпорядження

Question 35

Яке з визначень відповідає такій формі реалізації норм права як використання:

a. форма реалізації норм права, яка полягає у здійсненні суб’єктами своїх прав, вона полягає в активній чи пасивній поведінці учасників суспільних відносин

b. форма реалізації норм права, яка полягає в пасивній поведінці учасників суспільних відносин шляхом реалізації уповноважуючих норм права і, як правило, здійснюється добровільно

c. це вид діяльності, який здійснюється компетентними органами, що наділені державно-владними повноваженнями

Question 36

Правозастосування – це форма реалізації норм права, яка представляє собою процес, що складається з наступних стадій:

a. аналіз фактичних обставин справи, вибір та аналіз правової норми, тлумачення норми права, винесення рішення по справі, контроль за виконанням прийнятого рішення

b. збір фактичних обставин справи, винесення рішення по справі у вигляді правозастосовчого акт

c. розгляд справи і прийняття нормативно-правового акту по ній

Question 37

Вимогами правильного застосування є:

a. обґрунтованість, справедливість

b. законність, обумовленість, демократичність, професіоналізм

c. законність, обґрунтованість, доцільність , справедливість

Question 38

До стадій правозастосовчого процесу відносяться:

a. аналіз суспільних відносин, що підлягають правовому регулюванню, юридична кваліфікація дії, оформлення індивідуального акту

b. вивчення фактичних обставин справи, вибір та тлумачення правової норми, прийняття рішення

c. підготовка проекту нормативного акту та надання йому юридичної сили

Question 39

До структури суб’єктивного права включають:

a. юридичні обов’язки та суб’єктивні права громадян, правові відносини

b. права на дії зобов’язаної сторони, право на захист своїх прав, право на власні дії

c. гіпотезу, диспозицію, санкцію

Question 40

Юридичними фактами слід вважати:

a. рішення органів влади та місцевого самоврядування, що тягнуть за собою правові наслідки для суб’єктів правовідносин, значущі факти політичного життя для країни, що не супроводжувалися правовими рішеннями

b. конкретні життєві ситуації, з настанням яких норма права пов’язує виникнення, зміну або припинення правових відносин

c. рішення органів влади та місцевого самоврядування, що тягнуть за собою правові наслідки для суб’єктів правовідносин, значущі факти політичного життя для країни, що не супроводжувалися правовими рішеннями

Question 41

Суб’єктами правовідносин можуть бути:

a. фізичні особи, юридичні особи, держава, соціальні спільноти

b. держава, громадяни, апатриди, соціальні спільноти, фратрії

c. фізичні та юридичні особи, соціальні прошарки, класи

Question 42

Правосуб’єктність включає в себе:

a. правоздатність, дієздатність, делікатність

b. правоздатність, дієздатність, деліктоздатність, угодоздатність

c. правоздатність та дієздатність

Question 43

З яких елементів складаються правовідносини:

a. суб’єкти, об’єкти, зміст

b. суб’єкти, суб’єктивні права та юридичні обов’язки

c. зміст, суб’єктивні права, об’єкти, юридичні обов’язки

Question 44

Дисциплінарні стягнення застосовуються:

a. до особи, що порушила вимоги статуту, положення, якими регламентується внутрішній порядок та дисципліна

b. до фізичних та юридичних осіб, що вчинили дисциплінарні проступки

c. до керівників підприємств, що порушили вимоги відомчого нормативного акту, а також все нижче перелічене

Question 45

Суспільна небезпечність злочину характеризується:

a. рівнем заподіяння шкоди

b. сферою суспільних відносин, яким нанесено шкоду

c. рівнем суспільної небезпеки

Question 46

Рішення про притягнення до юридичної відповідальності приймається на підставі:

a. норми права, яка передбачає юридичну відповідальність за вчинене правопорушення

b. законів і підзаконних актів, рішень правозастосовчих органів влади

c. рішення органу судової влади України, прийнятого на основі закону

Question 47

При крайній необхідності шкода заподіюється:

a. джерелу небезпеки

b. інтересам “третіх” осіб

c. близьким родичам потерпілого

Question 48

До функцій юридичної відповідальності відносяться:

a. виховна, попереджувальна, ціннісно-орієнтаційна, охоронна

b. каральна, правовідновлююча, компенсаційна

c. постійні та тимчасові, каральна, виховна, попереджувальна

Question 49

Видами правомірної поведінки за суб’єктивною стороною є:

a. навмисна та з необережності

b. соціально-активна, звичаєва, конформна, маргінальна

c. соціально активна, звичаєва, маргінальна, свідома, необережна

Question 50

Ознаками правопорушення є:

a. протиправність, шкідливість, винність, карність

b. правоздатність та деліктоздатність суб’єкта, наявність складу правопорушення

c. деліктоздатність суб’єкта, його вина, діяння у формі дії чи бездіяльності, спричинена шкода суспільству, порушення вимог правової норми, правові наслідки у вигляді юридичної відповідальності

Question 51

Назвіть принципи законності:

a. доцільність, невідворотність покарання, гласність, справедливість

b. інтернаціоналізм, науковість, взаємна відповідальність особи та держави, гуманізм

c. верховенство закону, єдність законності, зв’язок законності та культури, реальність, доцільність

Question 52

Правопорядок це:

a. заснована на праві й законності організація суспільного життя, яка відображає якісний стан суспільних відносин на відповідному етапі розвитку суспільства та на вимозі дотримання суспільством діючих правових норм

b. тотожне поняття з суспільним порядком

c. це порядок, який склався в результаті реалізації правових норм

Question 53

Назвіть гарантії законності:

a. економічна та політична стабільність розвитку суспільства, якісне законодавство

b. точність та неухильність виконання приписів законодавства

c. високий рівень правової культури населення, надійна робота правозахисних механізмів

Question 54

Під методами пізнання розуміють:

a. порядок проведення наукового дослідження, визначення та формулювання науково-пізнавальних завдань, порядок оформлення наукових результатів

b. сукупність наукових знань про правову дійсність

c. сукупність способів та прийомів пізнання правової дійсності

Question 55

До загально-наукових методів пізнання відносять:

a. моделювання, історичний, порівняння; структурно-функціональний, статистичний

b. системний, функціональний, абстрагування, метод виключеного третього, формально-догматичний, філософські методи

c. методи діалектики; методи формальної логіки; методи статики та динаміки

Question 56

Під методом порівняння розуміють:

a. порівняння соціально-правових явищ для вирішення науково-пізнавальних завдань

b. співставлення правових явищ з метою виявлення ознак схожості, відмінності

c. протиставлення предметів пізнання з метою їх ототожнення, виявлення загального та особливого

Question 57

Вплив права на загальне коло суспільних відносин за допомогою неюридичних механізмів називається:

a. правове регулювання

b. психологічний правовий вплив

c. правовий вплив

Question 58

З яких елементів складається механізм правового регулювання:

a. правовідносини, норми права, юридична відповідальність за їх порушення, законність

b. норма права, правовідносини, акт реалізації суб’єктивних прав та юридичних обов’язків

c. норма права, законність, правове виховання, правова культура

Question 59

Правове регулювання – це вплив права на суспільні відносини з метою їх упорядкування та узгодження, яке складається з наступних стадій:

a. правоздатність, правова свідомість, соціальні норми

b. правотворчість, правовідносини, правореалізація

c. правовідносини, правотворчість, законність

Question 60

В результаті здійснення правового регулювання:

a. спрацьовують механізми правозахисту; використовується інститут юридичної відповідальності; абстрактні моделі правових норм втілюються у реальну площину життя; здійснюється функціонування правових відносин; відбуваються процеси правотворчості та правореалізації; скасовуються неправові акти; у державному регулюванні тип загального дозволу домінує над загальною забороною

b. досягається високий рівень правової культури населення; зміцнюється законність, правопорядок; держава створює систему необхідних гарантій; компетентні органи держави видають регулятивні правозастосовчі акти; Президент активізує участь у здійснення регуляторної політики; регуляторні акти складають основну масу в обсязі національного законодавства; поширюються процеси демократизації державного управління

c. відбувається упорядкування та узгодження суспільних відносин, задовольняються потреби та інтереси соціальних суб’єктів

Question 61

Національна правова система це: -

a. результат наукового дослідження правової дійсності

b. об’єктивно існуюче явище, обумовлене потребами розвитку національної держави

c. категорія, за допомогою якої позначається вся сукупність взаємодіючих правових явищ

Question 62

Правова сім’я – це:

a. конкретно-історичне, реально існуюче правове явище

b. географічне об’єднання національних правових систем

c. узагальнююча теоретична модель об’єднання національних правових систем, результат їх наукового дослідження

Question 63

Чи може бути фізична особа позбавлена правоздатності?

a. не може ніколи

b. це можливо лише в недемократичній державі

c. може бути позбавлена в судовому порядку

Question 64

Як співвідносяться законність і державна дисципліна ?

a. законність виступає змістом державної дисципліни, а державна дисципліна – формою реалізації законності

b. державна дисципліна є складовою частиною законності

c. законність є складовою частиною державної дисципліни

Question 65

До процесуальних документів слід віднести:

a. процесуальні кодекси, вироки суду, постанови слідчого, акти прокурорського нагляду, позов потерпілого, відмова у відкритті кримінальної справи за відсутністю складу злочину

b. протоколи, вироки, рішення суду, постанови слідчого, накази прокурора, рішення конституційного суду, постанови кабінету міністрів та укази президента

c. протоколи, вироки, рішення суду

Question 66

Під тлумаченням розуміють:

a. видання інтерпретаційного акту уповноваженим суб’єктом тлумачення

b. процес з’ясування та роз’яснення змісту та обсягу правової норми

c. пізнавальний процес, спрямований на встановлення істинного змісту правової норми відповідно до принципів права та законодавства

Question 67

Причинами тлумачення є такі фактори:

a. низький рівень правової культури суспільства та потреби правової практики

b. потреби індивідуалізації абстрактних приписів правових норм, наближення та адаптація їх до конкретних життєвих ситуацій, необхідність поширення правової інформації у суспільстві, доведення істинного змісту нормативних приписів законодавства до адресатів

c. виключно наявність колізій або прогалин законодавства, наявність у тексті нормативного акту спеціальних термінів або словосполучень, що потребують роз’яснень

Question 68

Гарантіями правового статусу можуть бути:

a. надійна робота всіх рівнів судової гілки влади, реальність застосування засобів юридичної відповідальності; законність, постійний прокурорський нагляд за станом реалізації прав та свобод людини; наявність інституту омбудсмена; правовий характер поведінки суб'єктів права

b. законність, правопорядок, високий рівень правосвідомості суспільства; політична та економічна стабільність; імплементація норм міжнародного права у галузі захисту прав людини; надійна робота правозахисних механізмів

c. законність, політична та економічна стабільність, високий рівень правової культури, надійна робота органів охорони правопорядку, наявність інституту юридичної відповідальності

Question 69

Під функціями загальної теорії держави та права слід розуміти:

a. способи перетворення оточуючого світу на благо суспільства

b. напрямки її впливу на сферу державно-правового життя

c. порядок функціонування системи наукових знань

Question 70

До функцій загальної ТДП як юридичної науки належать:

a. загальні та спеціальні, економічна, ідеологічна, політична

b. внутрішні та зовнішні, основні та додаткові

c. ідеологічна, комунікативна, системоутворююча, методологічна

Question 71

Первинний виробничий, соціальний і етнічний колектив людей в докласовому суспільстві, який засновується і існує, як правило, на кровно-родинних зв’язках – це:

a. плем’я

b. рід

c. фратрія

Question 72

Основними теоріями походження держави є:

a. історико-матеріалістична, космічна, договірна, органічна, патріархальна, теологічна, насильства

b. психологічна, патріархальна, теологічна, загального благоденства, органічна, плюралістичної демократії, договірна

c. психологічна, теорія правової держави, неомарксистська, матеріалістична

Question 73

Принцип верховенства права означає:

a. реальне забезпечення проголошених та гарантованих державою прав та свобод людини і громадянина, вирішення соціальних конфліктів виключно за допомогою правових засобів та процедур, високий рівень правової культури громадян

b. розмежування у правовій доктрині держави понять права та закону, де право сприймається як міра свободи та справедливості у суспільстві, що знаходить своє відображення у правових актах держави

c. всі відносини у суспільстві на всіх рівнях і у всіх сферах організації соціального життя регулюються виключно правом

Question 74

Держава та особа будують свої стосунки за принципами:

a. рівності, справедливості, гуманізму, демократизму, відповідальності та децентралізму

b. законності, взаємної відповідальності, формальної рівності, пріоритету загальнолюдських цінностей

c. презумпції невинуватості, захисту законних інтересів, невідворотності відповідальності

Question 75

Під терміном “держава” розуміється:

a. суверенна, політико-територіальна організація влади в соціально неоднорідному суспільстві, що має свій апарат управління та здатна за допомогою права свої веління робити загальнообов’язковими для населення всієї країни, вирішувати загально соціальні справи

b. спеціальний апарат примусу, що забезпечує панування одного класу над іншим

c. політико-територіальна організація державної влади виокремленої частини населення на визначеній державними кордонами території

Question 76

Форма державного правління це:

a. організація верховної державної влади, компетенція і взаємозв’язок її органів та взаємовідносини з населенням

b. організація державної влади та її поділ на відповідні гілки

c. національно-територіальна та адміністративно-територіальна організація державної влади

Question 77

Елементами механізму держави є:

a. прокуратура, міліція, суди, уряд, парламент, армія

b. апарат держави, державні установи та підприємства

c. виховні та навчальні заклади і державні організації

Question 78

Хто з видатних мислителів є автором наукової концепції розподілу влади?

a. Ш.Монтескьє

b. К.Маркс, Ф. Енгельс

c. Платон, Аристотель
Ціна

140

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2020 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.