Меню сайту

Нові користувачі
makarenko22
Користувачі
24.01.2021
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Чи пишете ви самі роботи?


аватар
Маріанна-Оксана

Рейтинг: 10
аватар
Панишева Л. Ф.

Рейтинг: 10
аватар
Нехаєнко Ліза Володимирівна

Рейтинг: 10
Роман

Рейтинг: 10
аватар
Марина

Рейтинг: 10
Маловичко Ірина Сергіївна

Рейтинг: 16

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Доходи і витрати комерційного банку


Дипломна
K-13764

ЗМІСТ
ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ
1.1. Сутність та поняття доходів та витрат комерційного банку
1.2. Методика аналізу доходів та витрат комерційних банків
1.3. Організація та складові інформаційного забезпечення доходів та витрат комерційного банку
РОЗДІЛ. 2. ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ФОРМУВАННЯ ДОХОДІВ ТА ВИТРАТ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ НА ПРИКЛАДІ АКБ «УКРСОЦБАНК»
2.1. Фінансово-економічна діяльність банківської установи
2.2. Структурний аналіз та динаміка доходів і витрат комерційного банку
2.3. Аналіз ефективності витратності, дохідності та прибутковості комерційного банку
РОЗДІЛ.3. СУЧАСНИЙ СТАН ТА УДОСКОНАЛЕННЯ ДОХОДІВ, ВИТРАТ ТА ПРИБУТКОВОСТІ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ УКРАЇНИ
3.1. Сучасний стан доходів та витрат комерційних банків в Україні
3.2. Удосконалення капіталізації банку та забезпечення його прибутковості
3.3. Шляхи підвищення прибутковості банківського сектора в умовах фінансової кризи
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ

ВСТУП
Актульність теми дипломної роботи. В умовах швидкоплинного зовнішнього середовища на фоні світової кризи, що безперечно негативно впливає на діяльність фінансового сектору економіки, банки повинні звернути особливу увагу на проблему оптимізації структури доходів та підвищення ліквідності, адже банки, як регулятори грошового обігу й посередники в акумуляції та перерозподілі грошових ресурсів, відіграють важливу роль в економічних перетвореннях України. Вони володіють дієвими важелями впливу на фінансову, виробничу та інші сфери економіки, їх діяльність впливає на формування й розвиток практично всієї системи відносин в країні. Без стабільного, надійного та сильного банківського сектора не може нормально функціонувати економіка країни. В умовах ринку банківська діяльність характеризується впровадженням нової організації систем менеджменту, нагляду і моніторингу, розробкою дієвих механізмів управління фінансовими потоками.
В умовах ринкової економіки можливість залучення додаткових ресурсів для банків однозначно зумовлена мірою їх фінансової стійкості. Зростає зацікавленість в якості фінансового становища банку з боку його клієнтів і власників. Фінансова стабільність банку стає питанням його виживання, оскільки банкрутство в умовах ринку виступає вірогідним результатом фінансової діяльності нарівні з іншими можливостями. Надійність банку стає першочерговим запитанням на сьогоднішній момент.
Без стабільного, надійного та сильного банківського сектора не може нормально функціонувати економіка країни. В умовах ринку банківська діяльність характеризується впровадженням нової організації систем менеджменту, нагляду і моніторингу, розробкою дієвих механізмів управління фінансовими потоками.
Для визначення надійності комерційного банку перш за все аналізують доходи банку, його витрати та прибуток, які являються основними показниками результативності його фінансової діяльності.
Нові умови спонукають до виділення проблеми формування доходів та витрат банківського сектору, та більш широкого її дослідження з огляду на світову фінансову кризу та загальну нестабільність ситуації в державі. Все це й обумовило вибір даної теми дипломної роботи.
Водночас на даному етапі розвитку спостері¬галося посилення фінансової нестабільності, яка охоплювала не лише національні економіки, а й поширювалася у регіональному і світовому масштабі, мала як циклічний, так і епізодичний характер. Зазначена тенденція підсилювалася відкритістю економік у цілому та банківських систем зокрема внаслідок лібералізації міжнаро¬дної торгівлі фінансовими послугами. Отже, ви¬никає необхідність використання нових концеп¬цій, методологічних та методичних підходів до вивчення методів оцінювання та умов забезпе-чення стійкості банківської системи.
У цій ситуації особливої актуальності набувають дослідження доходів та витрат банку, причини її порушення та механізму виникнення фінансової кризи. Конструктивна роль таких досліджень пролягає у їх спрямованості на розроблення цілісного підходу до оптимізації фінансового управління банками в умовах нестабільності і ризику, пошуку можливих шляхів динамічного стану фінансової стійкості та виходу з кризи.
На сьогоднішній день в умовах фінансової кризи банки взагалі призупинили свою діяльність, зменшилась кількість депозитів, почали збільшуватися ставки по кредитам, що негативно впливає на діяльність банківського сектору. Вище означені аспекти вимагають від банків підвищення ефективності діяльності, удосконалення методичних підходів до забезпечення доходів та витрат шляхом більш повного використання банківських інструментів і послуг, правильного управління банківською діяльністю в умовах нестабільного зовнішнього середовища, входження банків до різного виду фінансово-промислових об'єднань, фінансове оздоровлення на основі реорганізації: злиття й приєднання, створення банківських корпорацій і холдингів. Це питання на сьогоднішній день є дуже актуальним для банківського сектору, фінансової сфери в країні та економіки в цілому.
Ступінь висвітлення теми дипломної роботи. Проблемам забезпечення прибутковості, аналізу доходів та витрат комерційних стійкості банків в ринковій економіці присвячено праці багатьох провідних вітчизняних і зарубіжних учених. Серед них – М. Алексеєнко, О. Біла, В. Вітлінський, О. Вовчак, А. Герасимович, О. Дзюблюк, В. Загорський, О. Заруба, В. Іванов, М. Козоріз, В. Корнєєв, В. Кочетков, О. Лаврушин, Ю. Масленченко, А. Мороз, Л. Примостка, Г. Панова, П. Роуз, М. Савлук, Дж. Сінкі, Т. Смовженко, Г. Табачук, Н. Шульга, Р. Тиркало, В. Соскі, О. Ширинська, Р. Шіллер, та ін.
Предмет дослідження – доходи та витрати комерційного банку.
Об'єктом дипломної роботи є безпосередньо банківська система, а саме АКБ «Укрсоцбанк».
Мета та завдання дослідження. Таким чином метою даної роботи є теоретичне обґрунтування методик оцінки доходів, витрат та визначення прибутків комерційного банку.
Завдання поставлені перед даною роботою:
 визначення сутності та поняття доходів та витрат комерційного банку;
 розгляд основних показників оцінки доходів та витрат комерційного банку;
 розгляд методики аналізу доходів та витрат комерційних банків
 обґрунтувати організації та складові інформаційного забезпечення доходів та витрат комерційного банку;
 проаналізувати діяльність банківської установи АКБ «Укрсоцбанк»;
 дати структурний аналіз та динаміку доходів і витрат банку АКБ «Укрсоцбанк» та аналіз динаміки прибутковості та дохідності комерційного банку;
 навести сучасний стан доходів та витрат комерційних банків в Україні;
 удосконалити капіталізацію банків та забезпечення його прибутковості;
 підвищити прибутковість банківського сектора в умовах фінансової кризи.
Методи дослідження та інформаційна база дипломної роботи. Виходячи із специфіки теми, методологічну основу дослідження становлять теоретичні положення з проблеми доходів та витрат банків.
Під час розроблення теоретичних питань використанні методичні, інструктивні та нормативні матеріали Національного банку України, праці зарубіжних та українських економістів.
В процесі дослідження доходів та витрат комерційного банку були використані такі методи, як аналіз, групування й порівняння, конкретизація. Для обробки даних, наведених у дослідженні застосовувались: огляд, документальна перевірка, групування, структурний аналіз, узагальнення, підрахунок.
Інформаційну базу дипломної роботи становлять також інформаційні аналітичні бюлетні, економічні і політичні огляди тижневиків, монографій та інтернет видань.
Спрямованість дослідження визначалась сучасними вимогами до управління і функціонування банків в умовах ринкової економіки.
Обсяг та структура роботи. Робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків до розділів, а також із загальних висновків та пропозицій.
В вступі обґрунтовується актуальність, мета, об’єкт, предмет, ступінь висвітлення теми та методи дослідження.
В першому розділі дипломного дослідження ми охарактеризували сутність та поняття доходів та витрат комерційного банку, навели методику, організацію та складові інформаційного забезпечення доходів та витрат комерційного банку.
В другому розділі дипломного дослідження ми проаналізували діяльність банку, структурний аналіз та динаміку доходів та витрат в комерційному банку. Наприкінці проаналізували ефективність витратності, дохідності та прибутковості комерційного банку.
В третьому розділі проаналували сучасний стан доходів та витрат комерційного банку в Україні, обґрунтували шляхи підвищення прибутковості банківського сектора в умовах фінансової кризи.
В висновках обґрунтовані загальні висновки та пропозиції за темою дипломного дослідження.
Робота містить ____ сторінок друкованого тексту, ____ рисунків, _____ таблиць, та додатків.
Ціна

450

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.