Меню сайту

Нові користувачі
OOOOFF
Користувачі
26.11.2020
vbogdan
Автори робіт
13.11.2020
Frommu
Автори робіт
31.10.2020
Corse
Автори робіт
26.10.2020
VIKITORIA
Користувачі
21.09.2020
Чи даєте Ви хабарі викладачам?


аватар
Федорова Лідія Юріївна

Рейтинг: 21.1
аватар
Когут Олег Богданович

Рейтинг: 16
аватар
Гусак Віктор Васильович

Рейтинг: 10
аватар
Руденко Максим Віталійович

Рейтинг: 10
аватар
Книш Юлія Володимирівна

Рейтинг: 10
Яцишина Ольга Василівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Управління готівковим грошовим обігом в Україні» (на прикладі АКІБ «Укрсиббанк» м. Київ


Дипломна
K-13765

ЗМІСТ
ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ГОТІВКОВОГО ГРОШОВОГО ОБІГУ БАНКІВ УКРАЇНИ
1.1. Сутність та поняття готівкового грошового обігу
1.2. Методика управління готівковим грошовим обігом
1.3.Нормативно-правове регулювання готівкового грошового обігу

РОЗДІЛ 2. МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ ГОТІВКОВИМ ГРОШОВИМ ОБІГОМ В БАНКУ НА ПРИКЛАДІ (АКІБ „УКРСИББАНК”)
2.1. Дослідження банківської установи на ринку готівкового грошового обігу
2.2.Організація готівкового грошового обігу в банку
2.3.Аналіз ефективності готівкових грошових розрахунків в банку

РОЗДІЛ 3. СУЧАСНИЙ СТАН ТА ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ГОТІВКОВОГО ГРОШОВОГО ОБІГУ В БАНКАХ УКРАЇНИ
3.1. Сучасний стан та вплив фінансової кризи на готівковий грошовий
обіг в банках
3.2. Удосконалення та зарубіжний досвід управління готівковим грошовим обігом в банках

ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ

ВСТУП
Актуальність теми дослідження. Актуальність розгляду даної теми дипломної роботи: «Управління готівковим грошовим обігом в Україні» пояснюється тим, що у функціонуванні ринкової економіки головну роль відіграють гроші і грошовий обіг в державі.
На сьогоднішній день в Україні проблеми в банківському секторі залишаються найактуальнішими.
Грошовий обіг — це рух коштів у внутрішньому обороті в го-тівковій і безготівковій формах, що обслуговують реалізацію товарів, а також нетоварні платежі та розрахунки в гос¬подарстві. Грошова система України становить собою організацію грошового обігу, яка закріплена національним законодавством.
Грошова система нашої держави складається з таких елементів: грошової одиниці та її найменування, масштабу цін, видів законних платіжних засобів, платіжного обороту та його організації, механізму регулювання грошо¬вого обігу та органів, що його здійснюють. Грошова система України характеризується тим, що вирішальну роль в ор¬ганізації та функціонуванні грошової системи відіграють Верховна Рада України та Національний банк України.
Незважаючи на структурну відокремленість грошової системи від фінансової, об’єктивно існуючий взаємозв’язок між ними вимагає необхідності забезпечення стабільності грошової системи як основної передумови стабільного функціонування державних фінансів і збалансованого розвитку національної економіки. Публічна важливість стабільності грошової системи знайшла відображення у закріпленні в Конституції України забезпечення стабільності гривні в якості основної функції Національного банку України як центрального банку держави.
Взагалі, банк має унікальне, природне призначення здійснювати посередницькі операції пов’язані з обслуговуванням руху грошових коштів.
В ринковій економіці між банками і суб’єктами господарської діяльності виникають відносини з приводу перерозподілу, збереження грошових коштів і здійснюються вони через процедуру розрахунків.
У вітчизняній та зарубіжній літературі проблеми регулювання грошової системи не отримали достатнього наукового опрацювання. Проте, на наш погляд, потреба в науково обґрунтованих рекомендаціях щодо формування державної політики у сфері управління грошовою системою є об’єктивною. Саме необґрунтовані дії при проведенні державної грошово-кредитної політики спричинили низку негативних економічних наслідків – гіперінфляцію, високий рівень доларизації економіки, функціонування значної частини грошового обороту поза банківською системою, який обслуговує тіньовий сектор економіки. За таких умов досягнення макроекономічної та фінансової стабілізації стає абсолютно неможливим.
Ступінь висвітлення теми дипломної роботи. При розгляді даної теми мною були використані наукові праці та матеріали періодичних видань таких авторів як А.С. Гальчинського, А.В. Демківський, О.А. Костюченко, О.О. Качан, О. А. Лукашев, Коваленко В. В., О.П. Орлюк, А.В. Лемківський, О. Шереметьєва, М.І. Савлука, О.В. Сударенко С.С.Шумська для повного і детального розкриття питань теми дипломної роботи та ін.
Слід зазначити, що правові основи організації грошового обігу в Україні закладені в Конституції України та в Законах України «Про Національний банк України», «Про платіжні системи та пере¬каз грошей в Україні», Положенні про ведення касових операцій у націо¬нальній валюті в Україні, затв. постановою Правління Націо¬нального банку України від 15 грудня 2004 р. № 637, Інструкції про касові операції в банках України, затв. постановою Правління Національного банку України від 14.08.2003 N 337 і зареєстр. в Міністерстві юстиції України 05.09.2003 за N 768/8089 (із змінами), Правилах визначення платіжності та обміну банкнот і монет Національного банку України, затв. постановою Правління Національного банку України від 17.11.2004 N 547 і зареєстр. у Міністерстві юстиції України 06.12.2004 за N 1549/10148, Інструкції про організацію виготовлення, випуску в обіг і реалізації пам’ятних монет України та сувенірної продукції, затв. постановою Правління Національного банку України від 14.01.2005 N 8 і зареєстр. в Міністерстві юстиції України 01.02.2005 за N 124/10404 та ін.
Метою розгляду даної теми дипломної роботи буде розкриття таких питань як система грошового обігу та її елементи, зокрема поняття грошового обігу та грошової системи, елементи грошової системи та національна грошова одиниця; нормативне регулювання грошового обігу, зокрема система нормативно-правового регулювання грошового обігу та роль Національного банку України у регулюванні грошового обігу також питання про організацію та здійснення регулювання грошового обігу, зокрема питання регулювання обігу готівкових коштів та регулювання безготівкового обігу.
Відповідно до поставленої мети були визначені завдання дослідження:
 визначити сутність та поняття готівкового грошового обігу;
 обґрунтувати методику управління готівковим грошовим обігом;
 зазначити нормативно-правове регулювання готівкового грошового обігу в банках;
 дослідити банківську установу АКІБ «Укрсиббанк» на ринку готівкового грошового обігу;
 навести організацію готівкового грошового обігу в банку;
 надати діагностику ефективності готівкових грошових розрахунків в банку;
 дослідити сучасний стан та вплив фінансової кризи на готівковий грошовий обіг в банках;
 удосконалити та надати зарубіжний досвід управління готівковим грошовим обігом в банках.
Об'єкт дослідження дипломної роботи є фінансово діяльність АКІБ «Укрсиббанк»
Предметом дослідження є теоретико-методологічні і практичні аспекти аналізу комерційним банком доходів та витрат.
Методи та інформаційні джерела дослідження. Під час написання роботи як джерела інформації використовувалися законодавчі та інформативні акти України, статистичні дані, дані АКІБ «Укрсиббанку», монографії, підручники, наукові статті з даної проблематики вчених України та зарубіжних авторів.
В ході досліджень використані загально-наукові та спеціальні методи. При дослідженні теоретичного питання такі методи, як аналіз, групування й порівняння, конкретизація, аналізу комерційним банком доходів та витрат застосовувалися методи вибіркових спостережень, групування, графічні, системного аналізу, а також економіко-статистичні та факторно-аналітичні методи аналізу. При розробці інструментів аналізу досліджуваного банку були використані методи економіко – математичного моделювання.
Практичне значення даної теми дипломної роботи полягає у тому, що знання теми забезпечує системний аналіз норм чинно¬го банківського законодавства, знання форм та систем грошового обігу та методів його регулювання.
Розробка проблеми взаємозв'язку механізму готівкового грошового обігу в банку і темпів інфляції, що виконана у цій роботі, дає змогу пояснити величину процентної ставки на двох рівнях (макро- і мікроекономічному ) та дією багатьох чинників.
Розроблені принципи удосконалення готівкового грошового обігу в банках можуть бути використані НБУ для прийняття конкретних економічних рішень. Запропонована методика базується на кількісних величинах і може бути використана в наступних дослідженнях та подальшій розробці проблеми удосконалення готівкового грошового обігу в банках України.
Структура та обсяг дипломної роботи. Дипломна робота складається з вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. Вона містить ___ друкованого тексту, рисунків, таблиць, додатків.
У вступі зазначено актуальність обраної теми, ступінь висвітлення теми, мету, завдання, об’єкт, предмет, методи дослідження, науково новизна та практичне значення роботи.
В першому теоретичному розділі ми розглядали готівкового грошовий обіг в банках України, сутність та поняття, методику управління та нормативно-правове регулювання готівкого грошового обігу в банках.
В другому аналітичному розділі ми проаналізували діяльність УКІБ «Укрсиббанк», описали організації готівкових грошових розрахунків та їх ефективність.
В третьому розділі дипломного дослідження ми розкрили сучасний стан та шляхи удосконалення готівкового грошового обігу в банках України.
В висновках узагальнили та змістовно описали основні висновки за темою дипломного дослідження.
Ціна

450

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2020 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.