Меню сайту

Нові користувачі
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
Чи пишете ви самі роботи?


аватар
Дар`я Дзен

Рейтинг: 10
аватар
Маценко Назар Вікторович

Рейтинг: 10
аватар
Жукова Вікторія Сергіївна

Рейтинг: 10
аватар
Галик Василь Богданович

Рейтинг: 10
аватар
Федорова Лідія Юріївна

Рейтинг: 21.1
аватар
Гончарова Юлія Володимирівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Кредитування банками малого та середнього бізнесу


Магістерська
K-13767

ЗМІСТ
ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕОРЕТИЧНИХ ОСНОВ КРЕДИТУВАННЯ ДЛЯ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ
1.1. Сутність кредитування малого і середнього бізнесу
1.2. Основні умови кредитування підприємств малого і середнього бізнесу
1.3. Особливості банківського обслуговування малого та середнього бізнесу
РОЗДІЛ 2. МЕХАНІЗМ КРЕДИТУВАННЯ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ НА ПРИКЛАДІ ВАТ «КРЕДИТПРОМБАНК»
2.1. Дослідження кредитної діяльності ВАТ «Кредитпромбанк»
2.2. Організація процесу та методика кредитування малого та середнього бізнесу
2.3. Аналіз кредитоспроможності позичальників ТОВ «Фортуна» в банківській установі ВАТ «Кредитпромбанк»
РОЗДІЛ 3. ПЕРСПЕКТИВИ КРЕДИТУВАННЯ І ОБСЛУГОВУВАННЯ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ
3.1. Організаційно-фінансові заходи щодо кредитування в умовах економічної кризи
3.2. Сучасний стан кредитування підприємств малого і середнього бізнесу в Україн
3.3. Шляхи удосконалення та перспективи розвитку методів банківського кредитування малого та середнього бізнесу
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ

ВСТУП

Актуальність теми дослідження. Місце і роль малого та середнього бізнесу визначається тим, що це особливий сектор економіки, який становить основу дрібного виробництва, здійснює швидку окупність затрат і широку свободу ринкового вибору, визначає темпи економічного розвитку, структуру та якісну характеристику ВВП, забезпечує насиченість товарами, послугами та додатковими робочими місцями.
Розвиток малого та середнього підприємництва є необхідною умовою переходу всієї економіки на ринкові засади господарювання, ефективної реструктуризації виробництва та підприємств, розв’язання проблем зайнятості, зростання рівня життя населення. Без розвитку малого підприємництва неможливе формування середнього класу, тобто створення надійного фундаменту демократичного суспільства. Малий та середній бізнес має найнижчі інвестиційні потреби, характеризується найшвидшим обігом капіталу.
Світовий досвід показує, що він забезпечує у два-три рази більшу ефективність виробничих капіталовкладень і за обсягом коштів, і за терміном віддачі. В рамках переходу на ринкові засади господарювання держава має основним завданням перехід на інноваційну модель розвитку з метою завершення структурної перебудови економіки і прискорення темпів її росту, досягнення високої конкурентоспроможності на світовому ринку шляхом збільшення частки експорту високотехнологічної продукції в його загальній структурі, поступове забезпечення необхідних темпів імпортозаміщення, розумного використання всіх ресурсів.
Ефективна діяльність підприємств малого та середнього бізнесу, забезпечення стабільного зростання, підвищення рентабельності і конкурентоспроможності в умовах ринкової економіки значною мірою визначається обсягом кредитування в цей сектор, що є одним з важливих чинників, що підтримують та розвивають бізнес. Кредит, що його потребують на сьогоднішній день багато малих підприємств та фірм є однією з складових частин загальної стратегії і темпів розвитку. Такий кредит спрямований на підтримку діяльності, надає «друге дихання» бізнесові.
Кредит є важливою категорією ринкової економіки, що відображає реальні зв'язки і відносини економічного життя суспільства. Кредит завжди був і залишається важливим важелем у стимулюванні розвитку виробництва. За його допомогою прискорюється процес обігу капіталу як на макро-, так і на мікроекономічному рівні. Опосередковуючи всі стадії відтворювального процесу, кредит сприяє досягненню вищої рентабельності виробництва і прибутковості капіталу.
Суб’єктами малого та середнього бізнесу (СМСБ) — є суб’єкти господарювання – юридичні особи, які здійснюють господарську діяльність, реалізуючи господарську компетенцію (сукупність господарських прав та обов’язків), мають відокремлене майно і несуть відповідальність за своїми зобов’язаннями в межах цього майна, крім інших випадків, передбачених законодавством, мають відокремлений баланс та ведуть бухгалтерську звітність за формою малого підприємства або стандартну бухгалтерську звітність і максимальний річний Товарообіг (виручка) яких не перевищує 30 000 000 (тридцяти мільйонів) доларів США (гривневого еквіваленту цієї суми), а чисельність постійно працюючих найманих працівників не перевищує 250 осіб. СМСБ не повинен відноситись до суб’єктів комунального та/або державного сектору економіки, на яких не розповсюджується законодавство про банкрутство і приватизація яких заборонена.
Ступінь висвітлення теми дослідження. Проблеми малого та середнього бізнесу підприємництва, і зокрема питання його кредитування, досліджують сучасні вітчизняні науковці, зокрема З. Варналій, М. Дем’яненко, А. Кисельов, Т. Ковальчук, М. Крупка, О. Кужель, І. Кузнецова, І. Михасюк, А. Пересада, А. Поддєрьогін, М. Савлук, А. Чухно.
У наукових дослідженнях вітчизняних економістів відображено окремі аспекти сутності та ролі кредиту, необхідності використання кредитних ресурсів суб'єктами господарювання, методики оцінки кредитоспроможності позичальника, форми забезпечення повернення кредитів, проте діалектика формування й розвитку нової моделі національної економіки висуває нові питання, відповіді на які мають бути адекватними економічним умовам, що склались у країні. Це повною мірою стосується як подальшого дослідження проблеми кредитування суб'єктів малого та середнього бізнесу, форм забезпечення повернення кредитів, так і методики оцінки кредитоспроможності позичальників.
Недостатньо вивченими є питання методичного забезпечення оптимізації фінансових ресурсів суб'єктів малого та середнього бізнесу, інтегрованої оцінки поточних і перспективних напрямів фінансового забезпечення його розвитку, визначення пріоритетних напрямів удосконалення системи нормативно-правового забезпечення, визначення перспективних напрямів її реалізації. Все це зумовило вибір теми дослідження, обґрунтування його мети та визначення завдань.
Мета й завдання дослідження. Мета дослідження полягає у поглиблені теоретичних підходів до визначення сутності кредиту та особливостей кредитування малого та середнього бізнесу, розробці пропозицій щодо вдосконалення видів та форм кредитування розвитку малого та середнього бізнесу в Україні, формуванні методичних підходів до оцінки їх ефективності.
Відповідно до поставленої мети визначено основні завдання дослідження, спрямовані на її досягнення:
 дослідити економіко-організаційні засади кредитування розвитку малого та середнього бізнесу та виявити його особливості;
 узагальнити зарубіжний досвід кредитування розвитку малого та середнього бізнесу та виявити шляхи його адаптації до вітчизняних умов кредитування відповідними фінансово-кредитними інститутами;
 розглянути систему державної підтримки малого та середнього бізнесу в Україні та визначити напрями її вдосконалення відповідно до пріоритетів регуляторної політики;
 вдосконалити діючу методику оцінки кредитоспроможності позичальника під час отримання кредиту в ВАТ «Кредитпромбанк»;
 проаналізувати кредитну діяльність банку та ефективність кредитоспроможності позичальника в ВАТ «Кредитпромбанк» на прикладі ТОВ «Фортуна»;
 оцінити перспективи застосування механізмів фінансової підтримки розвитку малого та середнього бізнесу та сформувати пропозиції щодо можливих напрямів удосконалення організації фінансової підтримки малого та середнього бізнесу.
Об'єкт і предмет дослідження. Об'єктом дослідження є кредитні відносини між кредиторами та позичальниками – суб’єктами малого та середнього бізнесу. Предметом дослідження є теоретичні засади та методологічне забезпечення кредитування розвитку малого та середнього бізнесу в Україні.
Методи дослідження. У процесі вирішення поставлених завдань використовувалися загальнотеоретичні та економіко-статистичні методи. Методологічною основою роботи є діалектичний метод пізнання, за допомогою якого досліджено економічну природу кредиту. Економіко-статистичними методами проведено аналіз стану розвитку сектора малого та середнього бізнесу в Україні та в ВАТ «Кредитпромбанк», формування системи фінансово-кредитної підтримки його розвитку. За допомогою системного та структурного підходів досліджувалися діючі механізми державного регулювання та фінансової підтримки малого та середнього бізнесу, проблеми формування організаційно-правових та інституційних умов трансформування його державного регулювання. Завдяки діалектичним методам пізнання, структурного та системного підходів розроблено комплекс заходів щодо регулювання та фінансово-кредитної діяльності малого та середнього бізнесу в Україні.
Інформаційною базою дослідження є нормативно-правові акти з питань розвитку малого підприємництва в Україні та зарубіжних країнах, матеріали Державного комітету статистики України, Міністерства фінансів України, Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва, довідково-інформаційні видання, дослідження зарубіжних та вітчизняних авторів, матеріали науково-практичних конференцій та інформаційно-аналітичні матеріали дослідних установ, зведені матеріали Національного банку України та окремих комерційних банків України, міністерств і відомств, підприємств, організацій, різноманітних соціологічних центрів, а також монографії та наукові праці, видані друком в Україні та за кордоном.
Обсяг та структура дипломної роботи. Дипломна робота складається зі вступу, трьох розділів, поділених на підрозділи, висновків, списку використаних джерел та додатків. Основний зміст дипломної роботи викладено на 158 сторінках друкованого тексту.
У вступі обґрунтовано актуальність теми дипломного дослідження, визначено об'єкт та предмет дослідження, показано стан розробки наукової проблеми, сформульовано мету і завдання дослідження.
В першому розділі дипломної роботи викладені теоретичні аспекти кредитування та методи надання позик малого та середнього бізнесу в банках.
В другому розділі проведено аналіз кредитної діяльності та кредитного проекту ВАТ «Кредитпромбанк» з ТОВ «Фортуна». Проведено оцінку кредитоспроможності позичальника на прикладі ТОВ «Фортуна» по методиці ВАТ «Кредитпромбанку».
Третій розділ роботи висвітлює організаційно-фінансові заходи щодо кредитування в умовах економічної кризи, шляхи вдосконалення та сучасний стан розвитку банківського кредитування малого та середнього бізнесу на Україні.
В висновках надані загальні висновки та рекомендації за темою дипломної роботи.

ТАКОЖ ДО РОБОТИ ДОДАЄТЬСЯ АВТОРЕФЕРАТ, ДОПОВІДЬ, ІЛЮСТРАТИВНИЙ МАТЕРІАЛ, АННОТАЦІЯ ТА РЕЦЕНЗІЯ
Ціна

750

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.