Меню сайту

Нові користувачі
OOOOFF
Користувачі
26.11.2020
vbogdan
Автори робіт
13.11.2020
Frommu
Автори робіт
31.10.2020
Corse
Автори робіт
26.10.2020
VIKITORIA
Користувачі
21.09.2020
Ти користуєшся WEBMONEY?


аватар
Кузьменко Антоніна Михайлівна

Рейтинг: 25
аватар
Кучерук Ірина Олександрівна

Рейтинг: 16
аватар
Рокита Наталія Іванівна

Рейтинг: 10
аватар
Янчук Олександр Володимирович

Рейтинг: 10
аватар
Забава Мирослава Андріївна

Рейтинг: 10
Лось Валерій Володимирович

Рейтинг: 16

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

МІЖБАНКІВСЬКИЙ КРЕДИТ ТА ЙОГО РОЗВИТОК В УКРАЇНІ


Дипломна
K-13768

ЗМІСТ

ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ МІЖБАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ
1.1. Сутність та класифікація міжбанківського кредиту
1.2. Методика організації міжбанківського кредиту у формуванні банківських ресурсів
1.3.Роль ринку міжбанківського кредиту в діяльності банківської системи

РОЗДІЛ 2. ДОСЛІДЖЕННЯ ТА АНАЛІЗ МІЖБАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУ (НА МАТЕРІАЛАХ АКІБ «УКРСИББАНК»)
2.1.Дослідження діяльності банку АКІБ «Укрсиббанк»
2.2. Організація видачі та оформлення міжбанківських кредитів
2.3. Аналіз стану міжбанківського кредитування в комерційному банку

РОЗДІЛ 3. РОЗВИТОК ТА НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ РОБОТИ З МІЖБАНКІВСЬКИМ КРЕДИТОМ
3.1. Розвиток та сучасний стан міжбанківського кредитного ринку
в Україні
3.2. Напрями вдосконалення організації міжбанківського кредиту
3.3. Вплив фінансової кризи на діяльність кредитної системи та
зарубіжний досвід

ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ

ВСТУП
Актуальність теми. Процес міжбанківського кредитування займає важливе місце у діяльності банківської системи. Ефективність міжбанківського кредитування характеризується комплексом показників, значення яких визначають стан міжбанківського ринку, показують його надійність і спрощують процедуру моніторингу банків-контрагентів. Аналітичні аспекти міжбанківського кредитування розглядаються державними органами, банками і комерційними організаціями для обрання обґрунтованих критеріїв порівняння ефективності діяльності банків.
Для забезпечення активності функціонування ринку міжбанківського кредитування необхідно аналізувати причини виникнення проблем з метою накопичення багатоаспектної інформації. Зміни у нормативно-законодавчій базі, нестабільність економічних процесів в Україні зумовлюють потребу у постійному вдосконаленні методів оцінки кредитоспроможності банків-контрагентів відповідно до поточної економічної ситуації. За такого підходу методика аналізу кредитоспроможності банків-контрагентів повинна забезпечити процес відслідковування всіх змін, що відбуваються в навколишньому середовищі. Врахування поточних умов функціонування банків-контрагентів протягом періоду використання наданих кредитів уможливлюється з використанням критеріїв, які дадуть можливість оперативно проаналізувати діяльність банків-контрагентів.
Відносна стабілізація курсу національної грошової одиниці, зниження рівня інфляції спонукають банки забезпечувати прибутковість за рахунок розширення обсягу банківських операцій та послуг. Втім, банківська діяльність все ще залишається досить ризиковим бізнесом. Конструктивна роль досліджень проблем міжбанківського кредитування полягає у їх спрямованості на розроблення цілісного комплексного підходу до оптимізації фінансового управління ринком міжбанківського кредитування в умовах нестабільності і ризику, пошуку можливих шляхів досягнення динамічного стану фінансової стійкості банків та їх виходу на траєкторію стабільного зростання.
Міжбанківське кредитування є важливим сегментом фінансового ринку і відіграє значну роль в підтримці ліквідності вітчизняної банківської системи, яка знаходиться в стадії становлення. Проблеми функціонування та перспективи розвитку МБК в Україні у фінансовій літературі недостатньо досліджені. Важливість і актуальність цих проблем потребують осмислення як теоретичних засад, так і розробки методологічних підходів та практичних узагальнень і пропозицій.
Ступінь висвітлення теми дипломної роботи. В українській фінансовій літературі до цього часу чітко не висвітлено поняття міжбанківського кредиту, не сформульовано його функції, не визначено механізм та роль на мікро- та макроекономічному рівнях. Розвиток МБК в Україні досліджували вітчизняні вчені І. Безверха, Д. Гладких, Я. Остапчук, С. Проценко, А. Підручний. Проте ці дослідження обмежуються певними хронологічними періодами.
Інформаційною базою дослідження є методичні, інструктивні та нормативні матеріали Національного банку України, праці зарубіжних та вітчизняних науковців. Зовсім інша ситуація з дослідженням ринку МБК склалася в зарубіжній фінансовій літературі. Навіть в країнах СНД, зокрема в Росії, попри обмеженість періоду існування ринку МБК, вивченню тенденцій розвитку, аналізу кризових ситуацій на цьому ринку приділяється значно більше уваги, ніж в Україні. Зокрема, С. Гагарін, Ю. Нікольський і Г.Шамаєв опрацювали багато питань щодо визначення кола учасників, специфіки дії фінансових інструментів ринку МБК. Інші російські автори – Г. Тосунян, Ю. Локотцов, Ю.Мальцев – дослідили технічні проблеми функціонування ринку МБК. Становленню і розвитку ринку МБК в Росії значну увагу приділено в працях С. Ананьєва, Д. Бугаєнка, Ю.Крупнова, О. Лакшиної, В. Рябоконя, Є. Чекмарьової та інших авторів. Серед дослідників з далекого зарубіжжя багато уваги аналізу практики міжбанківського кредитування приділено в працях П. Роуза, В. Заутера.
Доцільність вивчення розвитку вітчизняного міжбанківського кредиту підтверджується значимістю цього ринку в ринковій економіці. Ринок міжбанківського кредиту відіграє вирішальну роль у забезпеченні банків кредитними ресурсами в процесі управління їх ліквідністю. В Україні ця роль міжбанківського кредиту набуває особливої актуальності у зв'язку із загостренням проблеми ліквідності банків, спричиненої загальним спадом виробництва, платіжною кризою, іншими макроекономічними факторами. Грошово-кредитне регулювання держави, безумовно, впливає на стан фінансового ринку та всіх його сегментів. Ринок МБК найбільш оперативно реагує на зміну параметрів такого регулювання, тому дослідження тенденцій його розвитку є найактуальнішим.
Важливе значення у вивченні проблем розвитку міжбанківського кредиту в Україні має дослідження менеджменту взаємовідносин між банками на ринку МБК. Ефективним ми вважаємо менеджмент, який базується на використанні рейтингової оцінки банків-контрагентів і на лімітній політиці. Тому дослідження питань розробки ефективної рейтингової оцінки комерційних банків і оптимізації лімітної політики банків-учасників ринку МБК є важливим і актуальним як з теоретичних, так особливо з практичних позицій.
Методологічні основи рейтингового аналізу банків певною мірою висвітлені у фінансовій літературі. Належне місце у розробці цієї проблеми варто віддати працям вітчизняних вчених А. Головач і Н. Головач, В. Захожай, А. Мазаракі, Н. Шульги, В.Науменка, К. Раєвського і Т. Раєвської, Л. Свістун, Р. Тиркала, З. Щибиволока, О.Шматова, І. Волошина. Серед російських економістів вагомий внесок у дослідження згаданої теми зробили Г. Панова, В. Кромонов, О. Ширинська та ін. Доцільність подальшого дослідження цієї проблеми пов'язана з тим, що методики рейтингового оцінювання банків є досить суперечливими. Відсутні практичні пропозиції щодо створення уніфікованої моделі рейтингу банків на державному рівні. Дискусійним залишається питання щодо складових банківських рейтингів.
Методики рейтингового аналізу банків, що розроблені на Заході, недостатньо ефективні в умовах трансформації економіки України. Тому актуальними є розробка і впровадження вітчизняних методик. Але на цей час жодна із запропонованих методик в Україні не використовується для визначення державного рейтингу банків. За таких обставин поширеною є неадекватна оцінка банками власного фінансового стану, а також надійності банків-контрагентів.
Мета і задачі дослідження. Метою дослідження є визначення ключових закономірностей розвитку вітчизняного міжбанківського кредитування як складового сегмента фінансового ринку, оцінка його впливу на розвиток фінансового ринку в цілому, моделювання його подальшого розвитку в Україні, розробка концептуальних засад методологічного характеру та практичних рекомендацій щодо впровадження ефективної моделі рейтингової оцінки банків-контрагентів і оптимізації лімітної політики банків. Відповідно до поставленої мети були визначені задачі дослідження:
• визначити суть, функції і роль ринку МБК, класифікувати фінансові інструменти цього ринку;
• визначити закономірності та організацію розвитку вітчизняного міжбанківського кредиту;
• дослідити АКІБ «УкрСиббанк» на ринку міжбанківського кредиту, його організацію видачі та оформлення міжбанківських кредитів;
• проаналізувати стан міжбанківського кредитування в комерційному банку АКІБ «УкрСиббанк»;
• запропонувати перспективні шляхи розвитку міжбанківського кредитування, сучасний стан, структуру повноцінного високотехнологічного міжбанківського кредиту, вдосконалити модель електронного ринку МБК в Україні;
• визначити оптимальні напрями вдосконалення організації міжбанківського кредиту в Україні та обґрунтувати зарубіжний досвід організації міжбанківського кредиту комерційних банків.
Об'єкт дослідження – комерційні банки України та АКІБ «УкрСиббанк».
Предмет дослідження – взаємовідносини між банками-учасниками міжбанківського кредитування.
Методи дослідження. В процесі дослідження для досягнення поставленої мети застосовано загальнонаукові та спеціальні прийоми і методи пізнання. Зокрема, у першому розділі застосовано діалектичні, системні та структурні методи, історичні підходи, що сприяло реалізації концептуальної єдності дослідження. В другому – економіко-статистичні методи, аналіз і синтез, узагальнення, індукцію і дедукцію, порівняння, зокрема, групування, відносні величини та табличні прийоми. У третьому розділі використано економіко-математичні методи щодо розрахунку коефіцієнту ризику та логічні підходи.
Практичне значення одержаних результатів. Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що вони характеризують закономірності розвитку міжбанківського кредиту, підтверджують важливість міжбанківських кредитних операцій в підтримці ліквідності банків, дають можливість банкам-учасникам ринку МБК застосувати ефективні методи оптимізації ризиків при наданні коштів банкам-контрагентам. Виявлення закономірностей розвитку ринку МБК дає змогу зробити відповідні наукові дослідження щодо пошуку аналогічних закономірностей розвитку інших сегментів фінансового ринку. Зв'язок виявлених закономірностей з грошово-кредитним регулюванням дає можливість державі реалізовувати таке регулювання більш обґрунтовано.
Структура та обсяг дипломної роботи. Дипломна робота складається із вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел і додатку, містить ____ таблиць і ___ ілюстрації. Вона викладена на ____ сторінках машинописного тексту. Список використаних джерел включає ___ найменування і наведений на ____ сторінках.
В вступі визначено актуальність обраної теми, ступінь висвітлення теми, мету, завдання, об’єкт, предмет, методи дослідження, науково новизна та практичне значення роботи.
В першому розділі ми дали теоретичну характеристику сутності та класифікації міжбанківського кредиту, описали методику організації міжбанківського кредиту у формуванні банківських ресурсів та роль ринку міжбанківського кредиту в діяльності банківської системи.
В другому розділі дипломного дослідження ми проаналізували діяльність банку АКІБ «УкрСиббанк», його фінансовий стан на міжбанківському ринку, організацію оформлення та видачі міжбанківського кредиту, та аналіз міжбанківського кредиту за 2006-2008 рр.
В третьому розділі дипломного дослідження обґрунтували перспективні шляхи розвитку міжбанківського кредитування, сучасний стан, визначили оптимальні напрями вдосконалення організації міжбанківського кредиту в Україні та зарубіжний досвід організації міжбанківського кредиту комерційних банків.
В висновках сформовані основні загальні висновки за темою дипломного дослідження.
Ціна

450

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2020 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.