Меню сайту

Нові користувачі
makarenko22
Користувачі
24.01.2021
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Оцініть цей сайт


аватар
Антоненко Светлана Васильевна

Рейтинг: 10
аватар
Любов Олександрівна

Рейтинг: 10
аватар
Сагула Дар`я Валеріївна

Рейтинг: 10
аватар
Муравський Руслан Степанович

Рейтинг: 10
Харитон Марина Володимирівна

Рейтинг: 16
аватар
Николайчук Сергей Владимирович

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Форми забезпечення повернення банківського кредиту» (на прикладі АКІБ «УкрСиббанк», м. Київ)


Дипломна
K-13772

ЗМІСТ
ВСТУП
РОЗДІЛ 1. Теоретичні аспекти застосування форм забезпечення
повернення кредиту
1.1. Сутність та основні принципи забезпечення
повернення кредиту
1.2. Застосування різних форм забезпечення зобов’язань узарубіжній банківській практиці
1.3. Характеристика правової бази, яка регламентує відносини в сфері застосування форм забезпечення кредитних зобов’язань
РОЗДІЛ 2. Дослідження та аналіз форм забезпечення погашення кредиту в АКІБ «УкрСиббанк»
2.1. Діяльність банку та виконання кредитних зобов’язань
2.2. Дослідження організації роботи банку із забезпеченням кредиту
2.3. Аналіз використання форм забезпечення кредитів
РОЗДІЛ 3. Сучасний стан та напрями підвищення використання форм
забезпечення погашення кредиту
3.1. Шляхи ефективного використання застави комерційними банками
3.2. Напрямки підвищення ефективності забезпечення кредитів
у практиці вітчизняних банків
3.3. Характер сучасного стану використання форм забезпечення кредиту
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ

ВСТУП
Актуальність теми дослідження. Банківська система – одна з найважливіших і невід’ємних структур ринкової економіки, але в українській економіці ще не відбулася необхідна трансформація, вона не стала по-справжньому ринковою. Українські банки змушені працювати в умовах підвищеного ризику, тому вони частіше, ніж їх закордонні колеги, бувають в кризових ситуаціях. Причому більшість таких випадків пов’язана з неадекватним управлінням власним кредитним портфелем, оцінкою свого фінансового стану, а також надійності і стійкості їх основних клієнтів і партнерів по бізнесу.
Саме тому прийняти та зберегти якісне забезпечення по діючих кредитах банку є досить складно. Отже, тема дипломної роботи “Форми забезпечення повернення банківського кредиту” потребує великої уваги і є на сьогодні досить актуальною.
В умовах ринкової економіки банківська діяльність на всіх її етапах супроводжується ризиками, вони притаманні практично всім банківським операціям. Адже банк, вступаючи в кредитні правовідносини, наражається на ризик неповернення своїх кредитних коштів вчасно своїми позичальниками. Це може підірвати його репутацію серед вкладників, які довіряють йому свої заощадження і за рахунок яких банк здійснює активні операції з кредитування, а також може призвести до банкрутства банку, оскільки банк не буде в змозі розрахуватися за своїми зобов’язаннями вчасно за першою вимогою. Отже, ризик як економічна категорія прямо залежить від правових наслідків тих чи інших дій за зобов’язаннями. Це подія, яка може відбутися, а може і не відбутися. Ризик як правова категорія – це настання відповідних юридичних наслідків, ступінь значущості яких може визначити успіх чи невдачу конкретного зобов’язання. Ризики в банківській діяльності пов’язані зі специфікою банківських операцій, здійснюваних в умовах ринкових відносин, та означають імовірність отримання доходів, менших від очікуваних, зниження вартості активів. Підвищені банківські ризики призводять до значних фінансових втрат і, як наслідок, до банкрутства банків.
У взаємному зв’язку між кредитором і його боржником предмет їх спільного інтересу – кредит породжує різні економіко-правові ситуації: для боржника - зобов’язання повернути позичену суму, а для кредитора – право вимагати її отримання у попередньо узгодженому обсязі і терміни.
Як відомо, основна мета діяльності банківських установ – одержання прибутків. При цьому першочерговим завданням при здійсненні банківських операцій є мінімізація ризику втрат коштів, наданих позичальникам. З прадавніх часів кредитні операції різних форм проводились в умовах ризику неповернення кредиту. Ця обставина викликала необхідність пошуку різних способів протидії як самим першоосновам ризиків, так і їх наслідків. Саме тому розвиток кредитних відносин в умовах щораз сильнішої конкуренції, мінливої кон’юнктури і політичної ситуації привів до формування різних систем антиризикових заходів.
Важливе значення для ефективної організації кредитних відносин між банками і клієнтами мають принципи банківського кредитування. Банківське кредитування здійснюється за такими принципами: строковість, повернення, цільовий характер, забезпеченість та платність кредиту.
Кожен кредит вимагає забезпечення. Принцип забезпеченості має захистити інтереси банку і не допустити збитків від неповернення боргу внаслідок неплатоспроможності позичальника. Він означає, що проти заборгованості за кредитом, яка відображається в пасиві балансу клієнта-боржника, має бути певне майно, яке враховується в активі його балансу, або зобов’язання третьої особи погасити борг банку (гарантії, поручительства, тощо).
Інститути забезпечення зобов’язань існують в українському законодавстві вже не одне десятиріччя. Але останнім часом вони переживають своєрідне відродження. Справа в тому, що в умовах планової економіки, відсутності комерційного кредитування, заборони звернення стягнення на основні фонди, інститути забезпечення зобов’язань не мали можливості отримати належного розвитку. Тому довгий час форми забезпечення кредитів існували, по суті, тільки номінально.
Ситуація змінилася з початком реформ кінця 80-х початку 90-х років. Розвиток ринкових відносин був неможливим без адекватної правової бази. Внаслідок цього значно підвищилась роль зобов’язального права, в тому числі способів забезпечення виконання зобов’язань.
Зміни, які здійснено в економічних відносинах в Україні, зокрема і в цивільно-правових відносинах, привели до змін і в правовому регулюванні форм забезпечення зобов’язань.
Нині в Україні формуються нові економічні відносини, розвиваються підприємництво і конкуренція. У цих умовах принципово змінюються й діяльність комерційних банків, їхній підхід до проведення активних операцій.
Для системи державних банків був характерний лише один вид активних операцій – надання кредитів на різні терміни державним підприємствам та організаціям. Самі кредитні операції були схожі на розподіл кредитних ресурсів не стільки за рентабельністю їхнього розміщення, як за затвердженим планом, розробленим на основі загальнодержавних планів економічного і соціального розвитку. Оскільки кредитні ресурси перерозподілялися відділеннями загальнодержавної власності, то поняття кредитного ризику не мало для них практичного значення. У відносинах із колгоспно-кооперативним сектором економіки на кредитний ризик банки не зважали, оскільки фактичним гарантом повернення кредитів була держава.
Сьогодні для комерційних банків головним критерієм надання кредитів стає прибутковість позичкових операцій.
Варто підкреслити, що у деяких випадках кредит може бути повернений кредиторові третьою особою – гарантом, поручителем або страховиком, якщо позичальник не спроможний сам це зробити. Якщо надана в кредит сума не повертається, то кредит втрачає свою економічну сутність, тому, важливу роль відіграє достатнє забезпечення того чи іншого кредиту.
Система правових та економічних засобів захисту інтересів кредитора включає відповідні способи забезпечення зобов’язань і є однією з найактуальніших проблем у діяльності комерційних банків на нинішньому етапі їх розвитку. Проблема мінімізації банківських (кредитних) ризиків та заходи щодо забезпечення виконання зобов’язань є комплексною. Її вивчення вимагає зусиль багатьох спеціалістів.
Разом з тим, на наш погляд, законодавець ще мало уваги приділяє як специфіці використання різних форм забезпечення зобов’язань у сферах підприємницької діяльності, так і окремим видам забезпечення в різних сферах підприємницької діяльності. Крім того, слід відзначити, що чинне законодавство, яке регламентує вказану сферу цивільних відносин, має деякі протиріччя та прогалини.
Недостатній розвиток кредитних відносин в Україні створює суттєву перешкоду на шляху використання нагромадженого в світі досвіду досягнення економічного зростання за допомогою саме фінансово-кредитних важелів управління економікою. Це особливо актуалізує необхідність теоретичного та практичного дослідження проблем кредитної діяльності комерційних банків та особливостей їхніх структурних відносин із позичальниками.
Ступінь висвітлення теми. Названі проблеми знайшли відображення в сучасній українській та зарубіжній економічній теорії. Питання економічної природи кредиту й окремі аспекти кредитних відносин комерційних банків із позичальниками знайшли відображення у дослідженнях таких вчених, як А.М.Мороз, М.І.Савлук, М.І.Сивульський, О.І.Лаврушин, І.В.Шамова, Н.Г. Антонов, М.А.Пессель, О.Гриценко, Г.Г. Коробова, Л.П.Кролівецька, В.Д.Лагутін, В.Полякова, Є.І.Мешкова, Г.С.Панова, І.Д.Мамонова, В.Т.Севрук, Б.Бухвальд, А.Г.Грязнова.
Більшість наукових праць українських і зарубіжних дослідників присвячена аналізу окремих сторін функціонування банківської системи. Визнаючи важливість та практичну значимість таких досліджень, зазначимо, що в цілому відчувається дефіцит глибоких теоретичних досліджень та практичних рекомендацій стосовно вирішення проблем удосконалення кредитних відносин банк-клієнт-банк із точки зору впливу на ефективність банківської діяльності, а отже, впливу на економічну систему в цілому. Недостатніми є дослідження з удосконалення методики оцінки кредитного ризику, методики оцінки фінансового стану позичальника та визначення його кредитоспроможності, розробки системи індивідуального підходу до кожного окремого позичальника. Потребують удосконалення практичні рекомендації стосовно форм забезпечення кредитів та порядку їх повернення, узагальнення досвіду можливостей кредитної діяльності банків для вирішення проблеми економічного зростання.
Об’єктом дослідження виступає АКІБ «УкрСиббанк».
Предметом дослідження є форми забезпечення повернення банківського кредиту.
Іншим аспектом вибору саме такого напрямку аналізу питань щодо форм забезпечення кредитів являється той факт, що метою АКІБ «УкрСиббанк» є ефективне проведення структурних змін для створення потужної універсальної фінансової установи європейського зразка. Особливого значення при цьому набуває питання визначення рівня світового банківського рейтингу, яке напряму залежить від дотримання нормативів.
Крім того, «АКІБ «УкрСиббанк» має високий ступінь довіри з боку іноземних фінансових партнерів та отримав доступ до ресурсів на міжнародних ринках капіталів, і тому стратегічними інтересами банку є переважно експортно-орієнтовані та імпортно-замінні галузі економіки, діяльність яких сприяє розвитку експортного потенціалу України.
Широке визнання міжнародними фінансовими колами професійних підходів у діяльності АКІБ «УкрСиббанк» сприяло активному залученню іноземних кредитних ресурсів в економіку України.
Мета дипломного дослідження. Мета, яку автор ставить при дослідженні цієї теми, полягає у вивченні сучасних теоретичних основ і сутності форм забезпечення повернення кредитів, які використовуються у вітчизняній практиці і порівняти їх із зарубіжним досвідом. Дослідження проблемних питань забезпечення кредитів, оцінка і аналіз його якості з метою визначення необхідності і способів регулювання. Для досягнення мети передбачено виконати наступні завдання:
• проаналізувати нормативно-методичні документи;
• ознайомитися з останніми публікаціями в засобах масової інформації провідних фахівців, що стосується теми дослідження;
• надати організаційно-економічну характеристику установи, включаючи опис політик;
• зіставити ступінь відповідності положень з даної теми в установі засадам його ведення згідно чинного законодавства.
Структура дипломної роботи містить вступ, три розділи, висновки, список використаних джерел та додатки.
В вступі обґрунтовується актуальність обраної теми, мета, завдання дипломного дослідження.
В першому розділі дипломного дослідженн ми проаналізували сутність та основні принципи забезпечення повернення кредиту та дали сучасну оцінку форм забезпечення кредитних зобов’язань в зарубіжній банківській практиці та охарактеризували правову діяльність банку з забезпеченням кредиту.
В другому розділі дипломного дослідження ми проаналізували діяльність банку АКІБ «УкрСиббанк» на ринку кредитних послуг та дослідили організацію та аналіз використання роботи банку із забезпеченням кредиту.
В третьому розділі ми обґрунтували ефективне використання застави комерційними банками та напрямки підвищення ефективності забезпечення кредитів у практиці вітчизняних банків та охарактеризували сучасний стан використання форм забезпечення кредиту
В висновках сформульовані основні висновки та дані рекомендації за темою дипломного дослідження.
Робота містить ____ сторінок друкованого тексту, ____рисунків, _____ таблиць, та додатків.

ДО РОБОТИ ДОДАЄТЬСЯ АНОТАЦІЯ, ДОПОВІДЬ, ІЛЮСТРАТИВНИЙ МАТЕРІАЛ
Ціна

300

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.