Меню сайту

Нові користувачі
makarenko22
Користувачі
24.01.2021
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Чи пишете ви самі роботи?


аватар
Марина

Рейтинг: 10
Однорог Максим Анатолійович

Рейтинг: 10
Мархоцька Анастасія Вікторівна

Рейтинг: 10
аватар
Матіяш Михайло Михайлович

Рейтинг: 10
аватар
Федорова Лідія Юріївна

Рейтинг: 21.1
Онищенко Мальвіна Вадимівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Застава – як інструмент забезпечення банківського кредиту


Курсова
K-15138

ЗМІСТ

ВСТУП...................................................................................................................................................3
РОЗДІЛ I. Банківський кредит, застава як спосіб його забезпечення................................................6
1.1 Поняття банківської системи та принципи банківського кредитування.......................................6
1.2 Застава як спосіб забезпечення банківського кредиту................................................................12
1.3 Види застави в кредитуванні та їх особливості............................................................................15
РОЗДІЛ ІІ. Аналіз кредитної діяльності Обухівського відділення №1 АППБ "Аваль"...........................20
2.1 Характеристика фінансового стану та результатів діяльності банківської установи..................20
2.2 Умови кредитної угоди та заставне забезпечення.......................................................................26
2.3 Перелік необхідних документів, в залежності від наданого виду застави АППБ "Аваль"............30
2.4 Управління дохідністю кредитного портфеля та методи ціноутворення за кредитами.............34
РОЗДІЛ ІІІ. Шляхи покращення інституту застави в банківській діяльності.......................................39
3.1 Розмежування функцій в кредитному процесі..............................................................................39
3.2 Рекомендації щодо вдосконалення інституту застави..................................................................42
ВИСНОВКИ.............................................................................................................................................47
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ........................................................................................................49
ДОДАТКИ................................................................................................................................................51

Актуальність теми. З розвитком української держави змінюється і правове регулювання усіх сторін суспільного життя. Перехід країни до ринкових відносин у сфері організації та функціонування господарства вимагає, в свою чергу, приведення законодавства у відповідність до потреб ринкової економіки. Враховуючи економічні закони ринку, варто відзначити, що саме на банківську, кредитну та грошову системи покладено роль ланки, яка забезпечує розвиток країни у цілому. Кредитування є необхідною умовою нормального функціонування будь-яких суб'єктів господарювання, які здійснюють зазначену діяльність, реалізуючи сукупність господарських прав та обов'язків.

Цивільний кодекс України містить чимало нововведень щодо регулювання цивільних відносин, заснованих на юридичній рівності, вільному волевиявленні, майновій самостійності їх учасників.

Із набуттям чинності новим цивільним законодавством додаткової актуальності набуло вирішення проблем, пов'язаних із правовим регулюванням застави. Заставі у ЦК України відведено набагато більше за статей порівняно з ЦК УРСР 1963 року. Вже сам по собі цей факт є свідченням відмінності у правовому регулюванні застави у цих двох кодексах, що зумовлено підвищенням ролі застави як способу забезпечення банківського кредитування, наповнення її змісту новими ознаками правового регулювання.
Питання застави висвітлювалися в наукових працях цивілістів на всіх етапах історичного розвитку нашої держави, проте стосувалися вони аналізу чинного на той час цивільного законодавства, яке відрізнялось у цій частині від положень ЦК України.

Нововведення у цивільному законодавстві України щодо застави як способу забезпечення банківського кредиту не були предметом глибокого наукового дослідження. Істотне зростання додаткових можливостей фінансової підтримки щодо економічних та соціальних умов у сучасній Україні зумовило необхідність детального аналізу і теоретичного обґрунтування цих нововведень з переходом до їх практичного застосування: узагальнення практики, виявлення недоліків і прогалин у правовому регулюванні і правозастосуванні та їх усуненні.

Мета і завдання дослідження. Мету дослідження становлять: розгляд процедури та принципів банківського кредитування в Україні, місце застави, як інструменту забезпечення виконання кредитного договору, практика комерційних банків України (на прикладі Обухівського відділення №1 АППБ "Аваль") щодо надання кредитів, особливості договору заставного забезпечення АППБ "Аваль".

Для досягнення мети дослідження визначені такі основні завдання:
— Визначити основні базові поняття банківського кредитування.
— Розглянути заставу, як спосіб забезпечення банківського кредиту.
— Розкрити види застави в банківському кредитуванні, визначити їх особливості.
— Розглянути етап кредитування в Обухівському відділенні №1 АППБ «Аваль».
— Визначити умови кредитної угоди та заставного забезпечення.
— Визначити та розглянути шляхи покращення інституту застави в банківській діяльності.

Об'єктом дослідження виступає Обухівське відділенні №1 АППБ «Аваль».

Предметом дослідження є суспільні відносини, що виникають у процесі банківського кредитування при забезпеченні заставою інтересів банків-кредиторів, взяті у процесі їхнього формування у цивільному законодавстві України.

Методи дослідження. При проведенні дослідження я керувалася такими концептуально важливими методологічними засадами, як положення про єдність абстрактного і конкретного, логічного й історичного, одночасного і загального, емпіричного і теоретичного, взятими у їх діалектичному взаємозв'язку.

Структура та обсяг роботи. Курсова робота складається із вступу, трьох розділів, висновку, переліку використаних джерел ( 29 найменувань). Основний зміст роботи викладено на 63 сторінках комп’ютерного тексту, робота містить 7 таблиць, 1 рисунок, 7 додатків.

Фактологічною основою дослідження (інформаційною базою) курсової роботи є банківська звітність за 2006 - 2008 рр., статистичні, графічні дані, а також підручники, монографії та наукові статті українських і зарубіжних авторів з питань банківської справи, банківського кредитування, управління кредитними ризиками, фінансового та економічного аналізу, нормативна та законодавча база України з питань регулювання інституту застави комерційного банку, оподаткування операцій з заставним майном тощо.

Опис роботи.

РОЗДІЛ І. "Банківський кредит, застава як спосіб його забезпечення" присвячено постановці проблеми, дослідженню питань, пов'язаних зі станом вивчення проблеми, методологічного підґрунтя дослідження та визначення його ключових понять. Детально проаналізовано з позиції чинного законодавства і правничої літератури специфіку окремих видів застави, правовий механізм реалізації прав кредиторів, основні правові вимоги, що пред'являються до договору застави за участю банків.

Підрозділ 1.1. "Поняття банківської системи та принципи банківського кредитування"починається з огляду банківської системи та банківського кредиту.
Банківська система - це складові фінансової системи держави, що являє собою сукупність різних за організаційно-правовою формою та спеціалізацією національних банківських установ, що існують в межах єдиної фінансової системи та єдиного грошово-кредитного механізму в певний проміжок часу.
Банківський кредит — будь-яке зобов'язання банку надати певну суму грошей, будь-яка гарантія, будь-яке зобов'язання придбати право вимоги боргу, будь-яке продовження строку погашення боргу, яке надано в обмін на зобов'язання боржника щодо повернення заборгованої суми, а також на зобов'язання на сплату процентів та інших зборів з такої суми.
Принципи кредитування основні положення банківської системи, що визначають процес кредитування. До основних принципів кредитування, яких повинні дотримуватися як кредитори так і позичальники, належать:
— цільовий характер;
— повернення;
— строковість;
— платність;
— забезпеченість кредиту.

З підрозділу 1.2. "Застава як спосіб забезпечення банківського кредиту" зроблено висновки, що з практичного погляду для найефективнішого забезпечення кредиту банкам слід обирати предмет застави, який буде мати такі ознаки: передбачувана для заставодержателя ліквідність та цінність предмета застави; можливість здійснювати контроль за предметом застави з боку заставодержателя (кредитора); мінімальні витрати і технічні ускладнення під час зберігання та використання предмета застави; оперативність та економічність процедури реалізації і компенсації збитків.

Було досліджено та встановлено, зокрема, такі особливості: договір застави є головною підставою виникнення зобов'язальних правовідносин, при його складанні вирішальну роль відіграють конкретні договірні умови, які сторони, керуючись принципом свободи договору, включили до його тексту; основними є правові вимоги, що пред'являються до договору застави за участю банківських установ

У підрозділі 1.3. "Види застави в кредитуванні та їх особливості" досліджено проблемні питання законодавчого регулювання окремих видів застав. Основну увагу приділено характеристикам, які притаманні тією чи іншою мірою кожному з виділених видів застави, розглянуто критерії, на підставі яких чинне законодавство виділяє окремі види застави.
Здійснений аналіз передбачає виокремлення видів застав за такими ознаками: 1) предметом застави, до якого належить: застава рухомого майна (включаючи заставу майнових прав); застава нерухомого майна (іпотека); 2) місцем знаходження предмета і можливістю користуватися ним: тверда застава (залишення предмета застави у заставодавця під замком з накладанням знаків, які свідчать про заставу, без права використання предмета застави); застава з наданням майна кредиторові (заклад) з правом використання або без такого; та застава цінних паперів.
Розглянуто переваги різних видів застави. При цьому звертається увага на те, що ряд важливих видів застави на цей час практично не працює. Серед них застава товарів в обороті і переробці, яка майже практично не використовується, подвійні складські свідоцтва (також не використовуються через нечіткість правового регулювання), окремі проблеми виникають при заставі прав

Другий розділ присвячений аналізові кредитної діяльності Обухівського відділення №1 АППБ «Аваль».

У підрозділі 2.1. Розглянуто характеристику фінансового стану та результатів діяльності банківської установи.
В загальній сумі активів переважають кредити, а отже, банківська установа в політиці управління активними операціями надає перевагу кредитуванню. За останні два роки кредитна діяльність виросла майже у два рази, а все тому що банк при рішенні питань стосовно кредитування максимально враховував потреби клієнтів, в основному вітчизняних товаровиробників.
Активи банку зросли на X % за останні два роки. Зростання відбулося за рахунок росту кредитного портфеля. Високоліквідні активи (кошти в касі, на кореспондентському рахунку в НБУ, в інших банках) та робочі активи (кошти на коррахунках, в касі, вклади в майно, цінні папери, розміщені в інших банках, надані в кредит тощо) набули також певного росту.
У пасиві всі основні складові частини грошових ресурсів збільшилися, крім міжбанківських кредитів та депозитів. Кошти на рахунках клієнтів збільшилися в X рази, депозити юридичних осіб – в X рази, вклади населення – X рази. Доля притягнутих коштів клієнтів в структурі пасиву становить X%.
Значно зросли обсяги вкладів населення, коштів клієнтів та депозитів юридичних осіб, тому що покласти на рахунок грошові кошти під великі проценти та на вигідних умовах, та отримувати проценти кожного місяця – дуже зручно та вигідно для клієнтів банку.
У таблиці 2.5 наведено аналіз доходів та витрат банку. Величина доходів значно зросла (на X тис. грн.).
Важливим показником діяльності банків є прибуток, тобто різниця між отриманими доходами і зробленими витратами.
Із метою захисту інтересів клієнтів і забезпечення фінансової надійності НБУ встановив для всіх комерційних банків обов’язкові економічні нормативи регулювання їх діяльності, а саме: норматив платоспроможності, норматив достатності капіталу, норматив миттєвої ліквідності, норматив загальної ліквідності.

У підрозділі 2.2. чітко визначені умови кредитної угоди та методи надання кредиту.
1)---
2)---
3)---
4)---
Строк розгляду заявки на кредит рахується з моменту виконання умов видачі та складає не більш як 4 робочих дня.Строк кредитного договору може становити від одного місяця до одного року
Кредит надається за такими методами: одноразове видання (строковий кредит); кредитна лінія; овердрафт.
Строковий кредит – це кредит, який надається повністю негайно після укладення кредитної угоди. Погашається він або періодичними внесками, або одноразовим платежем у кінці терміну.
При застосуванні кредитної лінії оформлюється договір між банком і клієнтом про надання останньому кредитів протягом певного часу до певної заздалегідь визначеної максимальної величини – ліміту кредитування. спосіб надання кредиту на основі кредитної лінії дозволяє задовольнити потреби позичальників в обігових коштах.
Банк практикує надання овердрафтних кредитів. Такі кредити використовують для розрахунково-касового обслуговування клієнта банка при недостатності його власних оборотних коштів.

У підрозділі 2.3. перелічуються необхідні документи, в залежності від наданого виду застави АППП «Аваль»
1. --
2. --
3. --
4. --
5. --
6. --

2.4."Управління дохідністю кредитного портфеля та методи ціноутворення за кредитами"
Головна мета процесу управління кредитним портфелем банку полягає в забезпеченні максимальної дохідності за певного рівня ризику.
Значна увага приділяється вибору методу ціноутворення за кредитом. В Обухівському відділенні №1 АППБ „Аваль” застосовується кілька основних методів установлення ставки за кредитом : ----

РОЗДІЛ ІІІ. "Шляхи покращення інституту застави в банківській діяльності"
3.1."Розмежування функцій в кредитному процесі"
Нещодавно Національним банком України розроблено проект Положення "Про організацію операційної роботи банків" (надалі – Проект), який базується на принципах розмежування функцій. Проект містить такі поняття, як "фронт-офіс" та "бек-офіс", які поки що не мають широкого застосування у вітчизняній банківській практиці.
Під фронт-офісом розуміють підрозділ банку, який виконує роль його представника перед клієнтом та виступає ініціатором операції. Структурний підрозділ, що забезпечує продовження операції, розпочатої фронт-офісом шляхом здійснення реєстрації, перевірки, звірки, обліку та контролю всіх операцій, у Проекті названо бек-офісом.
Мета діяльності фронт-офісу – отримання прибутку, мінімізація впливу ризиків фінансового ринку, протидія конкурентному середовищу, підтриманні ліквідної позиції та розширення спектра банківських послуг і банківських продуктів.
"фронт-офіс" відповідає за розвиток банківських продуктів, ліквідність і виконання нормативів
Суб'єктами діяльності бек-офісу є підрозділи фронт-офісу, установи банків, податкові, судові та правоохоронні органи, уряд, контрагенти, статистичні органи тощо. Бек-офіс, з огляду на результати його роботи, відноситься до центру витрат. Він забезпечує дотримання прийнятих стандартів, виконання відповідних процедур обліку та контролю.
Віднесення обліку кредитних операцій до функцій бек-офісу відповідає принципам розподілу обов'язків. Такий розподіл має поліпшити систему внутрішнього контролю операційним ризиком, а відтак – сприяти зниженню рівня кредитного ризику. [9. С. 220]
Запропонована організаційна структура кредитного процесу, заснована на розмежуванні функцій аналізу, супроводження кредитних проектів та їх обліку між окремими структурними підрозділами, є дієвим засобом підвищення ефективності кредитних операцій. З її упровадженням, по-перше, ----, по-друге – ---, що в свою чергу дасть змогу знизити їх рівень, а отже, поліпшити структуру кредитного портфеля та зменшити частки проблемної заборгованості. Це сприятиме скороченню витрат банків на формування резервів для відшкодування можливих збитків за кредитними операціями.

3.2."Рекомендації щодо вдосконалення інституту застави"
Згідно проведеного мною аналізу ,Враховуючи існуючі недоліки у цивільному законодавстві, розглянуто можливість підвищення ефективності регулювання особливостей інституту застави.
предметом застави має бути----
З метою повернення кредиту, відсотків за користування ним, а також компенсації витрат, пов'язаних із реалізацією закладеного майна, необхідно, щоб ----
Перед упорядкуванням договору застави майна, що залишається у володінні заставодавця, необхідно вимагати надання копії договору страхування майна, страхового полісу (або засвідчення), а також копії документа про перерахування страхового внеску.
Пропонується з метою прискорення звернення стягнення і в подальшому реалізації закладеного майна використовувати такий порядок....

При зобов'язальних відносинах між сторонами, в тому числі при впорядкуванні договору застави, ститься й у ст. 10 Закону "Про заставу". Нормативними актами визначено лише порядок оцінювання державного майна, що підлягає приватизації або відчуженості іншим засобом. Сторони договору застави, особливо коли мова йде про недержавну форму власності, домовляються про ціну предмета застави на свій розсуд.

У Висновках сформульовано найбільш суттєві положення і пропозиції, отримані в результаті дослідження даної теми, надані рекомендації щодо удосконалення механізму цивільно-правового регулювання заставних відносин. Зазначено, що інтерес банків до використання заставних зобов'язань як способу забезпечення наданих ними кредитів ґрунтується на дії у банківській сфері принципів належного забезпечення кредитів, які надаються банками, коли вони виступають як заставодержателі.
Зпрактичного погляду, застава означає наявність у банків прав на реалізацію предмета забезпечення кредиту з метою адекватного відшкодування заборгованості позичальника і збитків кредитора за кредитним договором у разі неспроможності позичальника сповна або частково (якщо є така домовленість) погасити кредит згідно з умовами кредитного договору.
З урахуванням теоретичних результатів дослідження, слід внести такі пропозиції, які сприяли б ефективному функціонуванню банків, яким НБУ надає ліцензію на діяльність з іпотечного кредитування....
Прийняття відповідних нормативних актів, які повною мірою перетворили б ці норми на чинні, тобто створили чинний механізм реалізації цих прав, має істотне значення для створення ефективного механізму захисту інтересів банків у заставних зобов'язаннях. Крім того, це пов'язане,
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.