Меню сайту

Нові користувачі
Вікторія333
Користувачі
04.03.2021
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Оцініть цей сайт


Виктория Петровна

Рейтинг: 291.6
аватар
Румянцева Ангелина Владимировна

Рейтинг: 95.8
Грацонь Ірина Олександрівна

Рейтинг: 12
аватар
Занков Сергей Владимирович

Рейтинг: 10
аватар
Правдюк Петро Андрійович

Рейтинг: 10
аватар
Павло Поліщук

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Оцінка кредитних ризиків в банку та заходи щодо їх уникнення


Дипломна
K-16080

Вступ
Розділ 1 теоретичні основи управління кредитними ризиками банку
1.1 Сутність та види фінансових ризиків
1.2 Управління кредитними ризиками банку
1.3 Методи ідентифікації та оцінки кредитних ризиків банку
Розділ 2 практичні аспекти управління кредитними ризиками seb банку
2.1 Аналіз кредитного ринку України
2.2 Організаційно – економічна характеристика SEB банку
2.3 Управління кредитними ризиками банку
Розділ 3 шляхи вдосконалення управління кредитними ризиками банку
3.1 Модель управління кредитними ризиками банку
3.2 Шляхи мінімізації кредитних ризиків банку
3.3 Страхування кредитів як метод мінімізації кредитних ризиків банку SEB
Висновки
Список використаної літератури

Кредитний ризик — імовірність неповернення позичальником отриманого кредиту та процентів за користування позикою в результаті фінансових ускладнень, фінансового краху чи шахрайства.
Кредитний ризик тісно пов’язаний з іншими ризиками, такими як ризик ліквідності, процентний та валютний. Наявність у кредитному портфелі банку значного обсягу проблемних кредитів та зниження ринкової вартості кредитного портфеля зумовить зменшення капіталу. Методи управління кредитним ризиком поділяються на дві групи: методи управління кредитним ризиком на рівні окремого кредиту; методи управління кредитним ризиком на рівні кредитного портфеля банку.
До методів управління ризиком окремого кредиту належать: аналіз кредитоспроможності позичальника; аналіз та оцінка кредиту; структурування позички; документування кредитних операцій; контроль за наданим кредитом і станом застави.
Особливість перелічених методів полягає у необхідності їх послідовного застосування, оскільки одночасно вони є етапами процесу кредитування. Якщо на кожному етапі перед кредитним працівником поставлено завдання мінімізації кредитного ризику, то правомірно розглядати етапи процесу кредитування як методи управління ризиком окремої позички.
Методи управління ризиком кредитного портфеля банку: диверсифікація; лімітування; створення резервів для відшкодування втрат за кредитними операціями комерційних банків; сек’юритизація.
Система показників менеджменту кредитного портфеля включає такі блоки: загальний стан кредитного портфеля; характеристика кредитного портфеля з погляду кредитного ризику;характеристика кредитного портфеля з погляду дохідності.
Вихідними даними для оцінювання кредитного ризику є: рівень ризику (ri), який диференціюється в розподілі за ступенем ризику;обсяги кредитів у цьому розподілі — КРi.
На основі наведених даних здійснюється аналіз рівня ризику за окремими регіональними установами банку.
в другому розділі було розглянуто фінансовий стан SEB банку та проаналізовано основні аспекти кредитного ризику в банку. Прибуток від операцій банку а 109323 тис.грн., чисті резерви збільшились на 19025 тис.грн.(188,19%) і прибуток до оподаткування збільшився на 90298 тис.грн. або 352,84%, а прибуток після оподаткування зріс на 63511 тис.грн. або 477,75%. Всі коефіцієнти ефективності роботи банку знаходяться в межах рекомендованих значень і мають тенденцію до подальшого поліпшення.
На протязі 2005 – 2007 рр. обсяги наданих кредитів суттєво зростають, змінюється і структура кредитів.
Загальна сума пролонгованої заборгованості за кредитами банку в 2006 році знижується, але з 2007 року зростає до 6,45 млн.грн. (на 4,34 млн.грн. або 205,69% більше, ніж в попередньому році). Відношення до загальної суми заборгованості знижується в 2006 і знову зростає в 2007 році і становить 0,31%.
Сума простроченої заборгованості на протязі років зростає, зокрема в 2007 році порівняно з 2006 на 28 млн.грн. або 78,4%, а відношення її до загальної суми заборгованості в цілому суттєво не змінюється – зниження складає всього 0,3%.
Виходячи з цього, можна оцінити рух кредитів загалом позитивно. Кредитна політика банку призвела до збільшення на 5,2 % обороту з надання кредитів. Рівень надання кредитів дещо випереджає рівень їх погашення, що можна вважати нормальним для фінансової ситуації звітного періоду, яка характеризується інтенсифікацією кредитної діяльності банку. Рівень погашення кредитів у звітному періоді знизився на 6,27 %.
Співвідношення оборотів з надання та погашення кредитів також характеризує кредитну діяльність як помірно обережну. Збільшення цього показника у звітному періоді до 188,42%, в порівнянні з тим, що у 2006 році він складав 147,29%, свідчить про те, що в кредитному портфелі банку змінилось відсоткове співвідношення між довго- та короткостроковими кредитами. Це підтверджується показником оборотності кредитів.
Високі темпи приросту залишків кредитних вкладень при збільшенні співвідношення оборотів з надання та погашення кредитів майже не змінили показник оборотності кредитів, який знизився з 1,04 до 1,02 обороту за рік.
При оцінці якості кредитного портфеля основним критерієм може бути кредитний ризик і доходність. Коефіцієнт ризику дозволяє кількісно оцінити якість кредитного портфеля з позиції кредитного ризику. Коефіцієнт кредитного ризику менший за 0,5 в 2005-2007 рр., хоча і зростає в 2007 році, отже якість кредитного портфеля незадовільна. Коефіцієнт доходності також має певну тенденцію до зниження, хоча і залишається в межах рекомендованих значень. Показник позичок на 1 грн.активів і 1 грн.кредитної заборгованості в 2007 році мають тенденцію до зниження, що є позитивним. Коефіцієнт якості управління дає інформацію про якість управління кредитним портфелем, виходячи з наявної бази кредитних ресурсів, свідчить про зростання кредитних заборгованостей на 1 грн. зобов’язань.
Отже, в третьому розділі дипломної магістерської роботи, було запропоновано такі шляхи зниження кредитних ризиків:
- застосування при аналізі кридитних ризиків методу коефіцієнтів. Сутність аналізу методом коефіцієнтів є в тому, що приймається до уваги не один фактор, а вплив на рентабельність роботи банку кількох факторів одночасно.
- для того, щоб мінімізувати кредитні ризики банку, необхідно в роботі застосовувати досвід світових банків, зокрема при аналізі кредитоспроможності позичальників – фізичних осіб.
На сьогодні, в банку застосовується методика системі «кредит - скорингу», тобто нарахування балів клієнту в залежності від його рівня кредитоспроможності.
Оцінка фінансового стану позичальника здійснюється за допомогою таких коефіцієнтів та факторів: коефіцієнт платоспроможності позичальника Кпп; коефіцієнт платоспроможності сім’ї Кпс; вік позичальника; наявність власної нерухомості ВН; наявність постійної роботи ПР; безперервний трудовий стаж; погашення кредитів у минулому.
- в роботі SEB банку доцільно значну увагу звертати на страхування кредитних ризиків.
Перелік графічного матеріалу
Рис. 1.1 Класифікація ризиків
Таблиця 1.1 Категорії кредитної операції
Рис. 1.2 Методи управління кредитним ризиком банку
Таблиця 2.1 Динаміка активів ВАТ «SEB банк» за 2005 -2007 рр.
Таблиця 2.2 Аналіз динаміки і структури пасивів банку
Таблиця 2.3 Динаміка фінансових результатів діяльності банку за 2005-2007 рр.
Таблиця 2.4 Основні економічні показники діяльності банку
Таблиця 2.5 Обсяги кредитування фізичних і юридичних осіб в 2005-2007 рр.
Таблиця 2.6 Склад, структура та динаміка обсягів кредитування в 2005-2007 роках
Таблиця 2.7 Динаміка загальної заборгованості по кредитах, наданих фізичним і юридичним особам в 2005-2007 рр. за термінами їх надання, формами і видами
Таблиця 2.8 Динаміка загальної заборгованості по кредитах, наданих фізичним і юридичним особам в 2005-2007 рр. в розрізі регіонів
Таблиця 2.9 Структура і динаміка кредитного портфелю банку за ризикованістю
Таблиця 2.10 Динаміка пролонгованих і прострочених позик банку
Таблиця 2.11 Позики, надані фізичним і юридичним особам SEB - банком в розрізі видів забезпечення
Таблиця 2.12 Аналіз руху кредитів фізичних і юридичним осіб, що були надані банком в 2006-2007 рр.
Таблиця 2.13 Показники оцінки якості кредитного портфеля банку
Таблиця 3.1 Система коефіцієнтів, що характеризують ефективність кредитної діяльності комерційного банку
Таблиця 3.2 Первинні дані позичальника - фізичної особи Сидоренка Віктора Івановича
Таблиця 3.3 Доходи та витрати позичальника (сім’ї)
Таблиця 3.4 Визначення узагальненого показника фінансового стану позичальника
Таблиця 3.5 Визначення інтегрованого показника фінансового стану позичальника
Таблиця 3.6 Оцінка кредитоспроможності за російською методикою
Таблиця 3.7 Аналіз кредитоспроможності позичальника з використанням моделі Дюрана (бали)
До роботи є звітність, звіт з практики, консультаційний проект, автореферат, доповідь, презентація, роздатковий матеріал
Ціна

90

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.