Меню сайту

Нові користувачі
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
Чи даєте Ви хабарі викладачам?


аватар
Маріанна-Оксана

Рейтинг: 10
аватар
Мирошниченко Юлія Олександрівна

Рейтинг: 10
аватар
Гусак Віктор Васильович

Рейтинг: 10
аватар
Липовецька Юлія Володимирівна

Рейтинг: 10
Котова Ксения Александровна

Рейтинг: 10
аватар
Гуштан Іванна Юріївна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Аналіз процесу кредитування в банку


Дипломна
K-16423

Вступ
Розділ 1 теоретичні аспекти ролі кредиту в реформуванні економіки регіону
1.1 Економічна сутність, функції та види кредиту
1.2 Організаційно-економічні умови, принципи та етапи кредитування
1.3 Нормативно-правове регулювання кредитного процесу в Україні
1.4 Зарубіжний досвід банківського кредитування
Розділ 2 практичні засади кредитування в лисянському відділенні ват «ощадний банк україни»
2.1 Фінансово-економічна характеристика діяльності Лисянського відділення ВАТ «Ощадний Банк України»
2.2 Аналіз організації процесу кредитування в ВАТ «Ощадний Банк України»
2.3 Аналіз кредитного портфелю банку
2.4 Аналіз кредитоспроможності позичальників
Розділ 3 проблеми та перспективи розвитку банківського кредитування на україні
3.1 Оцінка сучасного стану банківського кредитування на Україні
3.2 Пропозиції щодо вдосконалення організації кредитування в Лисянському відділенні ВАТ «Ощадний Банк України»
Висновки
Список використаної літератури
Додатки

Підводячи підсумки, зазначимо, що у періоді становлення ринкових засад організації економічних відносин, що супроводжується підвищеним рівнем ризику підприємницької діяльності, ефективне функціонування комерційних банків, основою якого є кредитування господарюючих суб’єктів, значною мірою залежить від оптимальної організації кредитної роботи в банківських установах.
Одним з найважливіших напрямків діяльності банку повинна бути оцінка ефективності кредитної роботи, її постійний аналіз та пошук шляхів її вдосконалення. Правильно організована кредитна робота має сприяти збалансуванню інтересів банку та позичальника, налагодженню дієвого контролю за якістю кредитних вкладень банку.
Реалізація мети та завдань поставлених в роботі досягнута проведеним описом кредитної роботи в банківських установах, здійснений аналіз роботи банків по кредитуванню клієнтів в цілому по банківській системі України та аналізуванням кредитної роботи Лисянського відділення ВАТ”Ощадбанк” в 2004-2006 році, встановленням, за рахунок впливу яких факторів було досягнуто значних успіхів у кредитній діяльності цього банку. Було проаналізовано кредитну роботу ВАТ”Ощадбанк” по показниках, котрі оцінюють ефективність кредитної діяльності а відтак і структуру кредитного портфеля в плані її оптимальності.
Можна говорити про незначне зниження кредитного портфелю на кінець 2005 року і його збільшення в 2006 році (на 2496,92 млн.грн. або 154,64%). При цьому, величина кредитів, наданих фізичним особам в питомій вазі значно нижча за обсяг кредитів, наданих юридичним особам, хоча питома вага і зросла. Обсяг кредитів, наданих фізичним особам зростає на 1189,34 млн.грн. (217,92%) в 2006 році, а наданих юридичним особам – на 1307,58 млн.грн. (122,33%). Найбільше (близько половини) банк видає довгострокових кредитів, терміном кредитування більше 3-х років, обсяг довгострокових кредитів зростає в 2006 році на 1222,18 млн.грн. (151,08%), обсяг середньострокових – на 882,08 млн.грн., короткострокових – на 392,66 млн.грн. (або 93,17%). Найбільшу питому вагу за видами наданих кредитів займають кредити, надані в безготівковій формі і цей обсяг в 2006 році порівняно з попереднім зростає на 1988,34 млн.грн. (136,06%), кредити, надані в готівковій формі збільшуються на 508,58 млн.грн. (331,56%). За валютою кредитування лідирує кредитування в національній валюті України, обсяг якого зростає на 1758,43 млн.грн. (150,42%), обсяги кредитування в іноземній валюті також зростають на 738,49 млн.грн. (165,71%).
Питома вага нестандартних кредитів з 2004 по 2006 рік знижується (з 2,8% до 2,5%). Зокрема в 2006 році, порівняно з 2005 роком збільшується заборгованість по нестандартним кредитам під контролем (з 17,36 до 37 млн.грн.), субстандартним (з 9,69 до 24,67 млн.грн.), сумнівним (з 9,69 до 20,56 млн.грн.) і безнадійним (з 4,84 до 20,56 млн.грн.). При цьому відповідно збільшуються і абсолютні суми втрат – по кредитам під контролем (з 0,89 до 1,85 млн.грн.), субстандартним кредитам (з 1,94 до 4,93 млн.грн.), сумнівним кредитам (з 4,85 до 10,28 млн.грн.) і безнадійним кредитам (з 4,84 до 20,56 млн.грн.).
По стандартним кредитам в 2006 році порівняно з 2005 заборгованість зростає з 1530,7 млн.грн. до 3906 млн.грн., відповідно і абсолютна сума втрат, що прогнозується зростає з 30,62 до 78,12 млн.грн.
Збільшення кредитних вкладень банку на 2496,92 млн. грн. відбулося внаслідок зниження залишків кредитів на початок періоду (на 1,46 млн. грн. або 0,1%) порівняно з попереднім роком та збільшення суми наданих у звітному році кредитів (на 1003,33 млн. грн. або 87,76%). Зниження суми погашення кредитів на 22,98 млн. грн. (0,67%) призвело до збільшення залишків на цю суму.
Виходячи з цього, можна оцінити рух кредитів загалом позитивно. Кредитна політика банку призвела до збільшення на 11 % обороту з надання кредитів. Рівень надання кредитів дещо випереджає рівень їх погашення, що можна вважати нормальним для фінансової ситуації звітного періоду, яка характеризується інтенсифікацією кредитної діяльності банку. Рівень погашення кредитів у звітному періоді знизився на 23 %.
Співвідношення оборотів з надання та погашення кредитів також характеризує кредитну діяльність як помірно обережну. Збільшення цього показника у звітному періоді до 173,22%, в порівнянні з тим, що у 2005 році він складав 99,96%, свідчить про те, що в кредитному портфелі банку змінилось відсоткове співвідношення між довго- та короткостроковими кредитами. Це підтверджується показником оборотності кредитів. Високі темпи приросту залишків кредитних вкладень при збільшенні співвідношення оборотів з надання та погашення кредитів змінили показник оборотності кредитів, який знизився з 2,13 до 1,44 обороту за рік.
При оцінці якості кредитного портфеля основним критерієм може бути кредитний ризик і доходність. Коефіцієнт ризику дозволяє кількісно оцінити якість кредитного портфеля з позиції кредитного ризику. Коефіцієнт кредитного ризику більший за 0,5 в 2004-2006 рр., отже якість кредитного портфеля задовільна. Коефіцієнт доходності також має певну тенденцію до зниження, хоча і залишається в межах рекомендованих значень. Показник позичок на 1 грн.активів і 1 грн.кредитної заборгованості в 2006 році не зростають, що є позитивним. Коефіцієнт якості управління дає інформацію про якість управління кредитним портфелем, виходячи з наявної бази кредитних ресурсів, свідчить про зростання кредитних заборгованостей на 1 грн. зобов’язань. Розрахований коефіцієнт перевантаження кредитних зобов’язань є досить малим і свідчить про перевантаження портфелю банку. Коефіцієнт достатності резервів 1 свідчить про виправлення ситуації з позичками, що не приносять доходи, оскільки він знижується, Коефіцієнт достатності резервів 2 не досягнув рекомендованих меж 0,9-5%.
В третьому розділі роботи запропоновано у кредитному портфелі збільшити частку кредитів “овердрафт”, звести до мінімуму кредитний ризик, залучати дешевші ресурси, за рахунок чого видавати більшу кількість кредитів з нижчою ставкою
Введення в роботу запропонованих заходів буде сприяти підвищенню ефективності кредитної роботи, допоможе підтримувати на високому рівні якість кредитного портфеля
Перелік графічного матеріалу
Таблиця 1.1 Розгорнута класифікація кредитів
Рис. 2.1 Організаційна структура ВАТ «Ощадбанк»
Таблиця 2.1 Динаміка і структура активу балансу банку
Таблиця 2.2 Динаміка і структура пасиву балансу банку
Таблиця 2.3 Оцінка динаміки фінансових результатів за 2004-2006 рр.
Таблиця 2.4 Обсяги кредитування за видами кредитів в 2004-2006 рр., млн.грн.
Таблиця 2.5 Структура та динаміка обсягів кредитування фізичних осіб
в 2004-2006 роках
Рис. 2.2 Динаміка кредитного портфелю фізичних осіб по роках
Рис. 2.3 Середній розмір кредиту, наданого з розрахунку на одного позичальника –фізичну особу
Таблиця 2.6 Структура кредитного портфеля юридичних осіб в розрізі вкладень по галузях економіки в 2004-2006 рр.
Рис.2.4 Динаміка обсягів доходів, отриманих від операцій з кредитування фізичних і юридичних осіб
Рис.2.5 Динаміка кількості укладених угод з кредитування фізичних і юридичних осіб
Таблиця 2.7 Динаміка загальної заборгованості по кредитах, наданих фізичним і юридичним особам в 2004-2006 рр., в розрізі регіонів
Таблиця 2.8 Структура і динаміка кредитного портфелю банку за ризикованістю
Таблиця 2.9 Динаміка пролонгованих і прострочених позик банку
Таблиця 2.10 Позики, надані фізичним і юридичним особам Ощадним банком в розрізі видів забезпечення
Таблиця 2.11 Аналіз руху кредитів, що були надані банком в 2005-2006 рр.
Таблиця 2.12 Показники оцінки якості кредитного портфеля банку
Таблиця 2.13 Групи застави
Таблиця 2.14 Фактори ризику
Таблиця 2.15 Модифікований звіт про фінансові результати та їх використання
Таблиця 2.16 Аналітичний баланс підприємства
Рис. 2.6 Структура активів ВАТ „Колос”
Рис. 2.7 Структура пасивів ВАТ „Колос”
Таблиця 2.17 Трансформація аналітичного балансу
Таблиця 2.18 Звіт про рух грошових коштів
Таблиця 2.19 Звіт про рух грошових коштів
Таблиця 3.1 Структура кредитного портфеля і отримані відсотки по видам заборгованості
Таблиця 3.2 Коефіцієнти резервування
Таблиця 3.3 Коефіцієнти покриття заборгованості майном та майновими правами
Таблиця 3.4 Кредитний портфель ВАТ “Ощадбанк” та розмір відрахувань в страховий фонд
Таблиця 3.5 Кредитний портфель ЧФ АТ “Ощадбанк” та розмір відрахувань в страховий фонд
Таблиця 3.6 Аналіз суми кредиту та відсоткової ставки на отримані %
Таблиця 3.7 Аналіз прибутку відділення банку від кредитної діяльності
Таблиця 3.8 Економічна ефективність поданої пропозиції
До роботи є звітність і 16 додатків
Ціна

75

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.