Меню сайту

Нові користувачі
OOOOFF
Користувачі
26.11.2020
vbogdan
Автори робіт
13.11.2020
Frommu
Автори робіт
31.10.2020
Corse
Автори робіт
26.10.2020
VIKITORIA
Користувачі
21.09.2020
Оцініть цей сайт


Шалатовська Наталія Миколаївна

Рейтинг: 10
Куриляк Мар'яна Михайлівна

Рейтинг: 10
аватар
Євген Володимирович

Рейтинг: 111.4
Бабій Катерина Сергіївна

Рейтинг: 19.9
аватар
Панишева Л. Ф.

Рейтинг: 10
аватар
Кривунець Світлана Анатоліївна

Рейтинг: 11

Замовляйте роботи у професіоналів






Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Фінансова діяльність комерційного банку та управління нею


Дипломна
K-18231

ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ ТА УПРАВЛІННЯ НЕЮ
1.1. Сутність фінансової діяльності комерційного банку та її складові
1.2. Методологія управління фінансовою діяльністю комерційного банку
1.3. Оцінка ефективності фінансової діяльності комерційного банку
РОЗДІЛ 2. ПРАКТИЧНІ ЗАСАДИ ОЦІНКИ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»
2.1. Організаційно – економічна характеристика ПАТ КБ «Приватбанк»
2.2. Оцінка майна і джерел його утворення, доходів та витрат банку
2.3. Аналіз активних і пасивних операцій банку
2.4. Діагностика фінансового стану банку
РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ПОКРАЩЕННЯ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ
3.1 Оцінка сучасного стану і проблем фінансової діяльності банків України
3.2 Пропозиції щодо вдосконалення фінансово – кредитної діяльності ПАТ КБ «Приватбанк» та оцінка їх економічної доцільності та ефективності
ВИСНОВКИ
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
ДОДАТКИ

Основним видом діяльності банку як домінуючого на фінансовому ринку посередника є його фінансова діяльність, котру слід розглядати на двох рівнях.
На першому рівні фінансова діяльність розглядається у вузькому розумінні та включає в себе низку завдань із формування фінансового результату діяльності банку, розрахунку основних фінансових показників, що характеризують ефективність його діяльності, визначення прибутку й обсягів податків тощо.
На другому рівні фінансова діяльність банку розглядається в широкому розумінні, є комплексним поняттям і включає в себе три складові: здійснення банківських операцій, формування й використання фінансових ресурсів, визначення й аналіз фінансових результатів.
Сукупність взаємопов'язаних і взаємозалежних елементів, що беруть участь в управлінні, утворюють систему управління фінансовою діяльністю банку. Основними елементами такої системи є: об'єкти управління, суб'єкти управління, принципи управління, функції управління, методи управління, управлінські рішення, систему комплексного аналізу банківської діяльності сучасного комерційного банку, що включає оцінку фінансово-економічної ситуації в країні, аналіз власних, залучених і позичених коштів, аналіз активів, доходів, витрат та прибутковості, аналіз ліквідності і платоспроможності, банківських ризиків, аналіз дотримання економічних нормативів, аналіз економічного становища позичальників, оцінку бізнес-плану банку, інтегровану оцінку фінансової стійкості.
Аналіз фінансової діяльності було проведено з використанням оперативних і фінансових даних ПАТ КБ «Приватбанк». Заснований 19 березня 1992 року, нині Приватбанк входить до числа найбільших системних банків країни i є одним з визнаних лiдерiв банкiвської системи України. ПАТ КБ «Приватбанк» є унiверсальним банком - вiн надає повний спектр наявних на вiтчизняному ринку банкiвських послуг з обслуговування корпоративних та iндивiдуальних клiєнтiв.
Незважаючи на кризові явища, які відбувались в банківській системі України в 2008-2009 роках, Приватбанк зміг не тільки залишитись на плаву, але й збільшувати обсяги майна, власного і залученого капіталу, чистий процентний дохід, хоча знизилась чисельність його працівників, і чистий прибуток у 2009 і 2010 роках порівняно з 2008 роках знижувався.
Аналіз фінансової діяльності банку було проведено за наступними етапами:
- аналіз динаміки і структури майна і його джерел, що показав, що вартість майна і його джерел збільшується, основним елементом у структурі майна є кредити та заборгованість клієнтів (більше 70%), в джерелах формування майна найбільшу питому вагу (більше 57%) займають кошти клієнтів, банк фінансується в більшій мірі за рахунок залученого капіталу;
- динаміка доходів і витрат банку виявила, що, незважаючи на значне зростання чистого процентного доходу та інших операційних витрат, прибуток банку протягом трьох років зменшується, що пов’язано: з зниженням резервів, від’ємним результатом від переоцінки іноземної валюти, від торгових операцій з цінними паперами та іншими факторами;
- аналіз активних і пасивних операцій банку зроблено в розрізі основних операцій банку. Зокрема, було проаналізовано кредитні операції, що дало змогу зробити висновок, що заборгованість за кредитами зростає, при чому більша кількість кредитів взята юридичними особами, значна частка кредитів є незабезпеченими, зростає величина знецінених і переглянутих кредитів. Аналіз операцій з цінними паперами показав, що їх об’єми зростають у 2009 році, але значно знижуються у 2010 році, об’єми операцій з інвестиціями зростають протягом аналізованого періоду, значно зростають об’єми інших активних фінансових операцій. Аналіз депозитних операцій показав, що депозити дуже суттєво скорочуються у 2010 році, хоча у 2009 році ще спостерігалось їх зростання;
- аналіз фінансового стану банку, проведений за допомогою показників ліквідності, показав, що майно банку є ліквідним, а сам банк – платоспроможним, аналіз фінансової стійкості виявив відповідність показників нормативам, аналіз ділової активності виявив зростання основних показників, а показники ефективності управління банком виявили погіршення показників у 2009 році, але у 2010 році ситуація незначно, але все ж виправляється.
З метою подолання економічної та фінансової кризи в Україні особливо актуальним залишається питання запровадження у практику банківських установ новітніх та удосконалення діючих банківських кредитно-розрахункових продуктів, оскільки саме від банківської системи нині значною мірою залежить призупинення спаду вітчизняного виробництва та активізація реального сектору економіки.
Для збільшення прибутковості кредитної діяльності при мінімальному ризику пропонується:
а) у кредитному портфелі збільшити частку кредитів «овердрафт». Це дасть можливість отримувати більший доход, так як по цьому виду кредитів більший відсоток, та погасити заборгованість по мірі надходження коштів на поточні рахунки клієнтів.
б) звести до мінімуму кредитний ризик.
в) залучати дешевші ресурси, за рахунок чого видавати більшу кількість кредитів з нижчою ставкою.
4. У зв’язку з обслуговуванням в ПАТ КБ «Приватбанк» місцевих бюджетів м. Черкаси, банк може розвивати ще такий вид кредитування, як одноденні кредити, які видаються організаціям, що мають заборгованість перед бюджетом по місцевих податках і в той же час – організаціям, які фінансуються з місцевого бюджету, і мають заборгованість по послугах даним організаціям. Одноденний кредит не потребує строкових ресурсів і банк отримує 1% від суми кредиту, так як сама позика гаситься в той же день.
Перелік графічного і табличного матеіралу:
Рис. 1.1. Основні складові фінансової діяльності банку
Рис.1.2 Система управління фінансовою діяльністю банку
Рис. 1.3. Система комплексного аналізу фінансової діяльності сучасного комерційного банку
Таблиця 1.1 Економічні нормативи, що регулюють діяльність банків
Таблиця 1.2 Алгоритм розрахунку й економічний зміст показників, що характеризують фінансову стійкість
Таблиця 1.3 Алгоритм розрахунку і економічний зміст показників, що характеризують ділову активність банку
Таблиця 1.4 Алгоритм розрахунку й економічний зміст показників, що характеризують ліквідність балансу банку
Таблиця 1.5 Алгоритм розрахунку й економічний зміст показників, що характеризують ефективність управління банком
Таблиця 2.1 Оцінка основних показників діяльності ПАТ КБ «Приватбанк»
Таблиця 2.2 Оцінка динаміки і структури майна банку, млн.грн.
Таблиця 2.3 Оцінка динаміки і структури джерел формування майна банку, млн.грн.
Таблиця 2.4 Динаміка доходів і витрат банку за 2008-2010 роки, млн.грн.
Таблиця 2.5 Динаміка і структура кредитів, виданих банком в 2008-2010 рр., млн.грн.
Таблиця 2.6 Структура кредитів за видами економічної діяльності, млн.грн.
Таблиця 2.7 Якість кредитного портфеля і його забезпечення, млн.грн.
Таблиця 2.8 Структура кредитів за показниками їх якості, млн.грн.
Таблиця 2.9 Аналіз динаміки операцій банку з цінними паперами за їх видами в 2008 – 2010 роках, млн.грн.
Таблиця 2.10 Оцінка інвестиційної діяльності банку за видами інвестицій, млн.грн.
Таблиця 2.11 Аналіз операцій з іншими фінансовими активами в 2008-2010 роках
Таблиця 2.12 Аналіз депозитних та інших рахунків в банках, млн.грн.
Таблиця 2.13 Оцінка ліквідності банку
Таблиця 2.14 Основні показники фінансової стійкості банку
Таблиця 2.15 Коефіцієнти ділової активності банку за 2008-2010 рр.
Таблиця 2.16 Показники ефективності управління банком
Таблиця 3.1 Структура кредитного портфеля і отримані відсотки по видам заборгованості
Таблиця 3.2 Коефіцієнти резервування
Таблиця 3.3 Коефіцієнти покриття заборгованості майном та майновими правами
Таблиця 3.4 Кредитний портфель ПАТ КБ «Приватбанк» (Черкаське відділення)
(вихідні дані для розрахунку відрахувань в страховий фонд)
Таблиця 3.5 Кредитний портфель ПАТ КБ «Приватбанк» та розмір відрахувань в страховий фонд
Таблиця 3.6 Аналіз суми кредиту та відсоткової ставки на отримані %
Таблиця 3.7 Аналіз прибутку відділення банку від кредитної діяльності
Ціна

250

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:



Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
Статистика



Онлайн всього: 2
Гостей: 2
Користувачів: 0



Всі партнери




Студенський каталог готових робіт © 2020 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.