Меню сайту

Нові користувачі
Вікторія333
Користувачі
04.03.2021
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Ти користуєшся WEBMONEY?


Рибаченко Анна Олександрівна

Рейтинг: 16
аватар
Комарницький Євген Євгенович

Рейтинг: 10
Яцишина Ольга Василівна

Рейтинг: 10
Маловичко Ірина Сергіївна

Рейтинг: 16
Тихончук Олена Миколаївна

Рейтинг: 10
аватар
Володимирова Анна Александровна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Облік у банках (МАУП)


Контрольна робота
K-27150

ВСЕГО 181 ВОПРОС.
ЗАВДАННЯ 1
1. Пригадайте класифікацію бухгалтерських рахунків. Дайте визначення їх основних груп.
2. Назвіть загальне (класичне) бухгалтерське рівняння. Що відображає це рівняння?
3. Яке призначення мають контрактивні та контрпасивні рахунки?
4. Для складання якої звітності використовуються рахунки доходів і витрат?
5. Що є об'єктом обліку на позабалансових рахунках?
6. Який метод запису використовується для реєстрації банківських операцій на позабалансових рахунках? Яким чином визначається характер позабалансового рахунку?
7. Дайте визначення плану рахунків.
8. Назвіть структуру плану рахунків і охарактеризуйте його складові частини.
9. Як пов'язані між собою частини плану рахунків?
10. Дайте визначення бухгалтерського балансу.
11. Схарактеризуйте структуру балансу.
12. Що розуміють під чистими активами?
13. Які види балансів складають банки?
14. Визначте параметри аналітичного обліку.
15. Як формується номер особового рахунку?
16. Визначте основні реквізити особового рахунку.
17. Пригадайте класифікацію банківської документації.
ЗАВДАННЯ 2
1. Назвіть джерела формування статутного капіталу банку.
2. У чому полягає методика відображення в обліку операцій з формування статутного капіталу за рахунок пайових внесків?
3. Яка методика відображення в обліку продажу акцій?
4. Пригадайте порядок відображення в обліку змін статутного капіталу банку.
5. Розкрийте порядок обліку продажів: акцій за номіналом і з курсовою надбавкою.
6. Розкрийте порядок обліку випуску акцій за номіналом і вище номіналу.
7. У чому суть методики обліку перепродажу акцій за номіналом і вище нього?
8. Розкрийте особливості обліку анулювання акцій.
9. Розкрийте особливості обліку нарахування і виплати дивідендів.
10. Пригадайте порядок відображення в обліку індексацій.
11. У чому полягає суть відображення в обліку витрат на випуск і розповсюдження акцій власної емісії?
ЗАВДАННЯ 3
1. Дайте визначення міжбанківських розрахунків.
2. Охарактеризуйте форми міжбанківських розрахунків. У чому полягають відмінності між ними?
3. Хто входить до складу учасників розрахунків через НСЕП?
4. Яке призначення реального і технічного коррахунків, що застосовуються в НСЕП?
5. Дайте визначення “лоро” і “ностро” рахунків.
6. Які документи потрібні для відкриття коррахунку зарубіжному банку? Їх призначення.
7. Яким чином повинна бути побудована сітка кореспондентських рахунків комерційного банку?
8. Розкрийте зміст кореспондентської угоди.
9. У чому полягає методика відображення операцій за коррахунками в обліку?
ЗАВДАННЯ 4
1. Назвіть принципи організації грошового обігу.
2. Розкрийте зміст та призначення угоди на здійснення розрахунково-касового обслуговування.
3. Назвіть документи, необхідні для відкриття платіжних рахунків, та їх призначення.
4. За допомогою яких інструментів банк надає платіжні послуги.
5. Характеристика платіжних рахунків і рахунків групи “Кошти в розрахунках”.
6. Форми безготівкових розрахунків у банках України.
7. Пригадайте порядок документального оформлення і відображення в обліку при застосуванні форми розрахунків платіжними дорученнями.
8. Розкрийте методику облікового відображення операцій при застосуванні форми розрахунків платіжними вимогами-дорученнями.
9. Що Вам відомо про облік операцій при розрахунках чеками?
10. Розкрийте методику обліку операцій при розрахунках акредитивами.
11. У чому полягає суть методики обліку операцій при розрахунках гарантованими дорученнями?
12. Розкрийте особливості методики обліку операцій при розрахунках платіжними вимогами без акцепту платників при безспірному стягненні коштів.
ЗАВДАННЯ 5
1. Наведіть класифікацію кредитних операцій і зміст окремих видів цих операцій.
2. Дайте визначення методу кредитування. Які методи кредитування використовуються?
3. Які Ви знаєте форми позичкових рахунків?
4. Розкрийте зміст кредитної лінії, назвіть її види.
5. У чому полягає суть овердрафта і особливості відображення операцій за овердрафтом в обліку?
6. Як побудовані рахунки для обліку кредитних операцій в балансі?
7. Яка інформація про кредитні операції має бути розкрита у фінансовій звітності? Як визначають чисті кредитні активи?
8. Схарактеризуйте методику обліку позичкових операцій.
9. У чому полягає суть резерву на покриття збитків за кредитами, облік операцій щодо його формування і використання? Відображення резерву в балансовому звіті.
10. Розкрийте суть і методику обліку факторингових операцій.
11. Розкрийте суть і методику обліку лізингових операцій.
12. Визначте доходи від проведення факторингових і лізингових операцій.
13. Схарактеризуйте методику обліку операцій з нарахування відсотків за користування кредитами.
14. Охарактеризуйте облік операцій за сплатою відсотків і комісійної винагороди.
ЗАВДАННЯ 6
1. Що належить до грошових коштів банку?
2. Як відображаються грошові кошти в балансі та в інших формах звітності?
3. Назвіть систему документів, на основі яких здійснюється приймання готівки грошей в касу банку та їх облік у касовій книзі.
4. Перерахуйте документи, за якими видаються гроші з кас банку. Як здійснюється облік цього процесу в касовій книзі?
5. Схарактеризуйте систему документів, методику і техніку інкасації грошової виручки.
6. Як зберігаються і обліковуються готівка, цінності та документи в грошових сховищах?
7. Розкрийте методику і техніку ревізії цінностей в касах і грошових сховищах та оформлення її результатів.
8. У чому полягає синтетичний облік операцій з надходження та видачі готівки грошей?
ЗАВДАННЯ 7
1. Схарактеризуйте зміст депозитної операції та види строкових депозитів.
2. Назвіть відмінності між платіжними та строковими депозитами.
3 . Наведіть класифікацію рахунків для обліку строкових та ощадних депозитів; пригадайте їх основні ознаки.
4. Який порядок відкриття депозитного рахунку?
5. Наведіть методику обліку внесення коштів на депозит та їх вилучення з депозиту.
6. Який порядок закриття депозитного рахунку?
7. Пригадайте методику нарахування відсотків за користування депозитними коштами.
8. У чому полягає облік операцій зі сплати відсоткового доходу клієнтам?
9. У чому полягає зміст довірчих операцій та їх облік?
ЗАВДАННЯ 8
1. У чому полягає суть цінних паперів?
2. Перерахуйте види цінних паперів.
3. Наведіть методику обліку придбання облігацій державної внутрішньої короткострокової позики.
4. Пригадайте порядок обліку продажу державних облігацій з визначенням доходу.
5. Наведіть методику обліку придбання акцій не власної емісії.
6. Який порядок обліку продажу акцій не власної емісії за ціною, нижчою від придбання?
7. Наведіть методику відображення в обліку продажу акцій інших емітентів за ціною, вищою від придбання.
8. У чому полягає облік нарахування та одержання дивідендів за придбаними акціями?
9. Які особливості методики обліку придбання і продажу облігацій інших емітентів, крім держави?
10. Схарактеризуйте відображення в обліку дивідендів з придбаних облігацій.
11. Наведіть особливості обліку придбаних векселів у портфелі банку.
12. Наведіть особливості обліку перепродажу векселів.
13. У чому полягає методика обліку опротестування векселів?
ЗАВДАННЯ 9
1. Схарактеризуйте зміст депозитної операції та види строкових депозитів.
2. Назвіть відмінності між платіжними та строковими депозитами.
3 . Наведіть класифікацію рахунків для обліку строкових та ощадних депозитів; пригадайте їх основні ознаки.
4. Який порядок відкриття депозитного рахунку?
5. Наведіть методику обліку внесення коштів на депозит та їх вилучення з депозиту.
6. Який порядок закриття депозитного рахунку?
7. Пригадайте методику нарахування відсотків за користування депозитними коштами.
8. У чому полягає облік операцій зі сплати відсоткового доходу клієнтам?
9. У чому полягає зміст довірчих операцій та їх облік?
ЗАВДАННЯ 10
1. У чому суть основних засобів як товарно-матеріальних цінностей дострокового користування?
2. У чому суть нематеріальних активів?
3. У чому суть малоцінних і швидкозношуваних предметів як товарно-матеріальних цінностей довгострокового користування?
4. У чому суть господарських матеріалів щодо передачі їхньої вартості на витрати банку?
5. За якою вартістю всі види товарно-матеріальних цінностей відображаються в балансі банку?
6. Що таке об'єкт витрат? Навести приклад.
7. Наведіть принцип складання бухгалтерських проводок на віднесення амортизації до витрат банку.
8. У чому методичні принципи облікового віднесення до витрат банку малоцінних та швидкозношуваних предметів?
9. Пригадайте методику облікового відображення використання різних господарських матеріалів.
10. За рахунок яких джерел списуються результати від реалізації або ліквідації основних засобів та нематеріальних активів?
11. Які бухгалтерські проводки складаються у випадку виявлення при інвентаризації надлишків як основних засобів, так і нематеріальних активів? Чи є це об'єктом оподаткування?
12. У чому полягають особливості відображення в обліку виявлених інвентаризацією надлишків малооцінки і господарських матеріалів?
13. Наведіть методику облікового відображення нестач усіх видів товарно-матеріальних цінностей.
ЗАВДАННЯ 11
1. Назвіть ознаки, що визначають класифікацію рахунків для обліку доходів і витрат.
2. Назвіть і схарактеризуйте види доходів банку.
3. Які види витрат банку Вам відомі?
4. У чому полягає суть і призначення правил обліку доходів і витрат?
5. Дайте визначення поняттю “нараховані доходи і витрати”.
6. Дайте визначення поняттю “доходи і витрати майбутніх періодів”.
7. У чому полягає порядок закриття рахунків для обліку доходів і витрат?
8. Схарактеризуйте суть та методику визначення фінансового результату від діяльності банку.
9. Перелічіть напрямки використання чистого прибутку після оподаткування.
10. Пригадайте методику обліку розподілу прибутку та створення резервів.
11. Чому виникає необхідність ведення податкового обліку?
ЗАВДАННЯ 12
1. З якою метою складається звітність та які її якісні характеристики?
2. Назвіть користувачів звітності комерційних банків України.
3. Які вимоги користувачів до звітності банків?
4. За якими ознаками можна класифікувати звітність банків?
5. Перерахуйте види фінансової звітності банків.
6. Чому звітність банків поділяється на основну та допоміжну?
7. Яке призначення основної звітності комерційних банків?
8. Які критерії класифікації звітності, що характеризує депозитну та кредитну діяльність банку?
9. У чому полягає зв'язок звітності та бухгалтерського обліку в комерційних банках?
ЗАВДАННЯ 13
1. У чому полягає суть внутрішнього аудиту банку?
2. Визначить місце і роль внутрішньобанківського аудиту в системі внутрішнього фінансово-господарського контролю.
3. У чому полягає мета аудиту розрахункових операцій?
4. Схарактеризуйте обґрунтованість і законність розрахункових операцій.
5. У чому полягає особливість аудиту розрахунків платіжними вимогами?
6. У чому полягає особливість аудиту розрахунків акредитивами?
7. Перерахуйте найбільш типові помилки, що трапляються при внутрішньобанківському аудиті розрахункових операцій.
8. Назвіть угоди і документи під забезпечення зобов'язань з кредитування.
9. Схарактеризуйте аудит цільового спрямування кредитів.
10. Розкрийте методику аудиту прострочених, сумнівних і безнадійних кредитів.
11. Розкрийте методику аудиту кредитних ризиків.
12. Схарактеризуйте аудит порядку зберігання бланків цінних паперів.
13. У чому полягають мета і методика аудиту акцій власної емісії?
14. У чому полягають мета і методика аудиту операцій з облігаціями державної внутрішньої позики?
15. У чому полягають мета і методика аудиту операцій з векселями?
16. Перерахуйте найбільш типові помилки, що виявляються аудитом цінних паперів.
17. У чому полягають мета і важливість внутрішньобанківського аудиту витрат і доходів банку?
18. Перерахуйте найбільш типові порушення і помилки при віднесенні витрат на собівартість банківських послуг замість власного прибутку (спецфондів), що залишається в розпорядженні банку.
19. Перерахуйте найбільш типові порушення і помилки при віднесенні витрат на збитки замість власного прибутку (спецфондів).
20. Перерахуйте найбільш типові порушення і помилки при аудиті валютних операцій.
21. У чому полягає мета внутрішньобанківського аудиту оподаткування прибутку банку?
22. Перерахуйте найбільш типові порушення при оподаткуванні прибутку банку.
23. У чому полягають мета і методика внутрішньобанківського аудиту податку на додану вартість? Типові помилки.
24. У чому полягають мета і методика внутрішньобанківського аудиту податку на транспортні засоби і в дорожні фонди? Типові порушення.
25. У чому полягають мета і методика внутрішньобанківського аудиту місцевих податків? Типові порушення.
Ціна

230

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.