Меню сайту

Нові користувачі
OOOOFF
Користувачі
26.11.2020
vbogdan
Автори робіт
13.11.2020
Frommu
Автори робіт
31.10.2020
Corse
Автори робіт
26.10.2020
VIKITORIA
Користувачі
21.09.2020
Оцініть цей сайт


аватар
Маценко Назар Вікторович

Рейтинг: 10
Верейкін Михайло Олександрович

Рейтинг: 10
Черняк Катерина Василі

Рейтинг: 16
аватар
Квак Артур Васильвоич

Рейтинг: 10
Костюк Вікторія Миколаївна

Рейтинг: 16
аватар
Кривунець Світлана Анатоліївна

Рейтинг: 11

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Облік та аналіз наданих послуг аудиторської фірми


Магістерська
K-12539

ЗАХИЩЕННА НА ВІДМІННО
72 Літературних джерела і всі посилання на джерела правильні
ілюстрована 12 таблицями, 17 рисунками та 17 додатками

ЗМІСТ

Облік та аналіз наданих послуг аудиторської фірми
стор.
Вступ............................................................................................................4
Розділ 1. Теоретичні засади та нормативне регулювання обліку та ана-лізу наданих послуг в аудиторських фірмах......................................................7
1.1. Економічна суть операцій з надання послуг.....................................7
1.2.Теоретичні особливості обліку і аналізу послуг в аудиторських
фірмах....................................................................................................................19
1.3. Нормативно-правове регулювання ведення обліку наданих по-слуг........................................................................................................................29
Висновки до розділу 1...............................................................................34

Розділ 2. Організаційно-методичні особливості обліку наданих послуг в аудиторській фірмі..............................................................................................37
2.1. Дослідження методичних особливостей організації обліку в ауди-торській фірмі.......................................................................................................37
2.2. Синтетичний і аналітичний облік наданих послуг в аудиторській фірмі......................................................................................................................48
2.3. Документальне оформлення операцій з наданих послуг................54
Висновки до розділу 2...............................................................................57

Розділ 3. Аналіз наданих послуг та напрями удосконалення обліку в ау-диторській компанії «Вектор аудиту»...............................................................60
3.1. Аналіз операцій з надання послуг в аудиторських фірмах.............60
3.2.Оцінка зарубіжного досвіду обліку наданих послуг в аудиторських фірмах...................................................................................................................68
3.3. Шляхи оптимізації процесу обліку та аналізу наданих послуг….75
Висновки до розділу 3...............................................................................82

Висновки....................................................................................................85
Список використаних джерел..................................................................91
Додатки

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
1. Ткаченко Л.В. Маркетинг послуг: Підручник / Ткаченко Л.В. – К.: Центр на-вчальної літератури, 2003. – 192 с.
2. Пащук О.В. Маркетинг послуг: Навчальний посібник / Пащук О.В. – К.: ВД «Професіонал», 2005. – 560 с.
3. Економічний енциклопедичний словник: У 2 т. Т.2 / [Мочерний С.В., Ларіна Я.С., Устинко О.А., Юрій С.І.]. – Львів: Світ, 2006. – 568 с.
4. Кардаш В.Я. Маркетингова товарна політика: Підручник / Кардаш В.Я. – К.: КНЕУ, 2001. – 240 с.
5. Липчук В.В. Маркетинг: основи теорії і практики: Навчальний посібник / Липчук В.В., Дудяк А.П., Бугіль С.Я. – Львів: «Новий світ – 2000», «Манголія плюс», 2003. – 288 с.
6. Воронкова В.Г. Маркетинг соціальних послуг: Навчальний посібник / Ворон-кова В.Г. – К.: Видавничий дім «Професіонал», 2008. – 576 с.
7. Швець В.Г. Теорія бухгалтерського обліку: Навчальний посібник / Швець В.Г. – К.: К.: Знання, 2004. — 447 с.
8. Закон України "Про аудиторську діяльність": Закон України від 16.07.1999 р. № 996-XIV [електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=3125-12
9. Чумакова І. Аудит ефективності: зарубіжний досвід та українські реалії / І.Чумакова // Бухгалтерський облік і аудит – 2009. – № 1/2009. – С. 55-61.
10. Кулаковська Л.П. Організація і методика аудиту: Підручник / Кулаковська Л.П., Піча Ю.В. – К.: Каравела, 2009. – 544 с.
11. Бондар В. Методичні засади експертизи правового та фінансового станови-ща компанії при складанні звіту DUE DILIGENCE / В. Бондар // Бухгалтерсь-кий облік і аудит – 2010. – № 8/2010. – С.23-28.
12. Ярошенко А. Я бухгалтер / А. Ярошенко // Все про бухгалтерський облік – 2010. – № 66. – С. 2-7.
13. Басараб В.Я. Основи бухгалтерського обліку: теорія і практика: Навчальний посібник / Басараб В.Я. – Івано-Франківськ.: Симфонія форте, 2009. – 400 с.
14. Гарасим П.М. Курс фінансового обліку: Навчальний посібник / Гарасим П.М., Журавель Г.П., Хомин П.Я. – К: Знання, 2007. – 566 с.
15. Сопко В.В. Бухгалтерський облік в управлінні підприємством: Навчальний посібник / Сопко В.В. – К.: КНЕУ, 2006. – 526 с.
16. Кобилянська О.І. Фінансовий облік: Навчальний посібник. – 2-ге вид., випр. І доп. / Кобилянська О.І. – К.: Знання, 2007. – 471 с.
17. Хом’як Р.Л. Бухгалтерський облік та оподаткування: Навчальний посібник / Хом’як Р.Л., Лемішовський В.І. – Львів: Бухгалтерський центр «Ажур», 2009. – 1112 с.
18. Лишиленко О.В. Бухгалтерський фінансовий облік: Підручник / Лишиленко О.В. – К.: Видавництво «Цент навчальної літератури», 2005. – 528 с.
19. Пархоменко В. Національні стандарти положення (стандарт) бухгалтерсько-го обліку 15 «Дохід»» / В. Пархоменко // Все про бухгалтерський облік – 2011. – № 100. – С. 80-85.
20. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 «Дохід», затвердж. нака-зом міністерства фінансів України від 29 листопада 1999 р. № 290 зі змінами і доповненнями від 11 грудня 2006 року № 1176 [електронний ресурс]: компакт-диск до навчального посібника Бухгалтерський облік та оподаткування / Р.Л. Хом’як, В.І. Лемішовський. – Львів: Бухгалтерський центр «Ажур», 2009. – 1 електр. опт. Диск (CD-ROM). – Назва з титул. екрану.
21. Фінансовий облік / [Голов С.В., Костюченко В.М., Кравченко І.Ю., Ямборко Г.А.]. – К: Лібра, 2005. – 976 с.
22. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 10 «Дебіторська заборгова-ність», затвердж. наказом міністерства фінансів України від 8 жовтня 1999 р. № 237 зі змінами і доповненнями від 19 грудня 2006 року № 1213 [електро-нний ресурс]: компакт-диск до навчального посібника Бухгалтерський облік та оподаткування / Р.Л. Хом’як, В.І. Лемішовський. – Львів: Бухгалтерський центр «Ажур», 2009. – 1 електр. опт. Диск (CD-ROM). – Назва з титул. екрану.
23. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати», затвердж. на-казом міністерства фінансів України від 31 грудня 1999 р. № 318 зі змінами і доповненнями, внесеними наказом Міністерства фінансів України від 11 груд-ня 2006 року № 1176 [електронний ресурс]: компакт-диск до навчального посі-бника Бухгалтерський облік та оподаткування / Р.Л. Хом’як, В.І. Лемішовський. – Львів: Бухгалтерський центр «Ажур», 2009. – 1 електр. опт. Диск (CD-ROM). – Назва з титул. екрану.
24. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 «Звіт про фінансові резуль-тати», затвердж. наказом міністерства фінансів України від 31 березня 1999 р. № 87 зі змінами і доповненнями від 14 жовтня 2008 року № 1238 [електронний ресурс]: компакт-диск до навчального посібника Бухгалтерський облік та опо-даткування / Р.Л. Хом’як, В.І. Лемішовський. – Львів: Бухгалтерський центр «Ажур», 2009. – 1 електр. опт. Диск (CD-ROM). – Назва з титул. екрану.
25. Велш Глен А. Основи фінансового обліку: Підручник / Велш Глен А., Шорт Деніел Г. (пер. з англ. О. Мінін, О. Ткач).– К: Основи, 1997. – 943 с.
26. Мних Є.В. Економічний аналіз: Підручник / Мних Є.В. – К.: Цент навчаль-ної літератури, 2003. – 412 с.
27. Грабовецький Б.Є. Економічний аналіз: Навчальний посібник / Грабовець-кий Б.Є. – К.: Цент навчальної літератури, 2009. – 256 с.
28. Фінансовий аналіз: Навчальний посібник / [Салила С.Я., Дацій Н.В., Коре-цька С.О., Несторенко Н.В., Салила К.С.] – К.: Цент навчальної літератури, 2006. – 210 с.
29. Тарасенко Н.В. Економічний аналіз: Навчальний посібник / Тарасенко Н.В. – Львів: «Новий світ - 2000», 2004. – 344 с.
30. Савицька Г.В. Економічний аналіз діяльності підприємства: Навчальний по-сібник / Савицька Г.В.– К.: Знання, 2007. – 668 с.
31. Кіндрацька Г.І. Економічний аналіз: підручник / Кіндрацька Г.І., Білик М.С., Загородній А.Г. – К: Знання, 2008. – 487 с.
32. Івахненко В.М. Курс економічного аналізу: навчальний посібник / Івахненко В.М.– К.: Знання, 2004. – 190 с.
33. Болюх М.А. Економічний аналіз: навчальний посібник / Болюх М.А., Бур-чевський В.З., Горбаток М.І. – К: КНЕУ, 2001. – 540 с.
34. Посібник з бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності під-приємствами України / [Зубілевич С. Я., Кравченко І. Ю., Прокопенко О. О., Школьніков Д. Г., Юркевич Н. С.] – К.: Цент навчальної літератури, 2002. – 472 с.
35. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінан-сової звітності», затвердж. наказом міністерства фінансів України від 31 берез-ня 1999 р. № 87 зі змінами і доповненнями від 14 жовтня 2008 року № 1238 [електронний ресурс]: компакт-диск до навчального посібника Бухгалтерський облік та оподаткування / Р.Л. Хом’як, В.І. Лемішовський. – Львів: Бухгалтерсь-кий центр «Ажур», 2009. – 1 електр. опт. Диск (CD-ROM). – Назва з титул. ек-рану.
36. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і гос-подарських операцій підприємств і організацій, затвердж. наказом міністерства фінансів України від від 30 листопада 1999 р. № 291. [електронний ресурс]: компакт-диск до навчального посібника Бухгалтерський облік та оподаткуван-ня / Р.Л. Хом’як, В.І. Лемішовський. – Львів: Бухгалтерський центр «Ажур», 2009. – 1 електр. опт. Диск (CD-ROM). – Назва з титул. екрану.
37. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку акти-вів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердж. наказом міністерства фінансів України від 30 листопада 1999 р. № 291. [електронний ресурс]: компакт-диск до навчального посібника Бухгалтер-ський облік та оподаткування / Р.Л. Хом’як, В.І. Лемішовський. – Львів: Бухга-лтерський центр «Ажур», 2009. – 1 електр. опт. Диск (CD-ROM). – Назва з ти-тул. екрану.
38. Бабіч В.В. Фінансовий облік (облік активів): Навч. посіб. / Бабіч В.В., Сагова С.В. – К.: КНЕУ, 2006. – 282 с.
39. Волокова І.А. Фінансовий облік-2: навчальний посібник / . Волокова І.А. – К.: Центр навчальної літератури, 2009. – 224 с.
40. Сопко В.В. Бухгалтерський облік: Навч. посібник. — 3-тє вид. / Сопко В.В. – К.: КНЕУ, 2000. – 578 с.
41. Загородній А.Г. Бухгалтерський облік: основи теорії та практики: підруч-ник. – 4-те вид., перероб. і доп. / Загородній А.Г., Партин Г.О., Пилипенко Л.М. – К: Знання, 2007. – 550 с.
42. Лемішовський В.І. Бюджетні установи: бухгалтерський облік, оподаткуван-ня та звітність: навчальний посібник / Лемішовський В.І. – Львів: Бухгалтерсь-кий центр «Ажур», 2009. – 942 с.
43. Гладких Т.В. Фінансовий облік: навчальний посібник / Гладких Т.В. – К: Центр навчальної літератури, 2007. – 480 с.
44. Корнійчук Г., Прокопенко В. Доход від реалізації товарів, готової продукції, виконання робіт, надання послуг: класифікація та дата визнання / Галина Кор-нійчук, Віталій Прокопенко // Все про бухгалтерський облік – 2011. – № 18. – С. 16-30.
45. Нашкаревська Г.В. Фінансовий облік: навчальний посібник / Нашкаревська Г.В. – К: Кондор, 2005. – 503 с.
46. Хом’як Р.Л. Бухгалтерський облік та оподаткування: навч. посібник / Хом’як Р.Л., Лемішовський В.І. – Львів: Бухгалтерський центр «Ажур», 2010. – 1220 с.
47. Чабанова Н.В. Фінансовий облік: навч. посібник / Чабанова Н.В., Василенко Ю.А. – К: Оригінал макет, 2002. – 484 с.
48. Пушкар М.С. Фінансовий облік: підручник / Нашкаревська Г.В. – Терно-піль: Карт-Бланш, 2002. – 628 с.
49. Лишиленко О.В. Бухгалтерський фінансовий облік: підручник – 2-ге вид., перер. і доп. / Лишиленко О.В. – К.: Видавництво «Цент навчальної літерату-ри», 2006. – 659 с.
50. Бутинець Ф.Ф. Бухгалтерський фінансовий облік: підручник для студентів спеціальності «облік і аудит» вищих навчальних закладів – 6-те вид., доп. і пе-рероб. / Бутинець Ф.Ф. – Житомир: ПП «Рута», 2005. – 756 с.
51. Строїч С. Собівартість та її види: повторюємо ази бухобліку / Сергій Строїч // Все про бухгалтерський облік – 2011. – № 21. – С. 38-46.
52. Скирпан О.П. Фінансовий облік: Навчальний посібник / Скирпан О.П., Па-люх М.С. – Тернопіль: ТНЕУ, 2008. – 407 с.
53. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік, оподаткування і звітність: Підручник. – 3-те вид. допов. і перер. / Ткаченко Н.М. – К: Алерта, 2008. – 926 с.
54. Нашкаревська Г.В. Бухгалтерський облік: навчальний посібник / Нашкарев-ська Г.В. – К: Центр навчальної літератури, 2004. – 464 с.
55. Хом’як Р.Л. Бухгалтерський облік в Україні: навч. Посібник. – 2-ге вид., доп. і перероб. / Хом’як Р.Л. – Львів: Національний університет «Львівська по-літехніка», «Інтелект-Захід», 2003. – 820 с.
56. Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському об-ліку, затвердж. наказом міністерства фінансів України від 24 травня 1995 р. № 88. [електронний ресурс]: компакт-диск до навчального посібника Бухгалтерсь-кий облік та оподаткування / Р.Л. Хом’як, В.І. Лемішовський. – Львів: Бухгал-терський центр «Ажур», 2009. – 1 електр. опт. Диск (CD-ROM). – Назва з титул. екрану.
57. Василенко А. Первинні документи: правила складання та застосування / Андрій Василенко // Все про бухгалтерський облік – 2011. – № 16. – С. 6-15.
58. Пархоменко В. Документальне забезпечення бухгалтерського обліку / Вале-рій Пархоменко // Бухгалтерський облік і аудит – 2010. – № 8/2010. – С. 3-14.
59. Шеремет О.О. Фінансовий аналіз: Навчальний посібник / Шеремет О.О. – К: 2005. – 196 с.
60. Теорія економічного аналізу: навчальний посібник / [Бабець Є.К., Горлов М.І., Жуков С.О., Стасюк В.П.] – К.: Вд «Професіонал», 2007. – 384 с.
61. Череп А.В. Економічний аналіз: навчальний посібник/ Савицька Г.В.– К.: Кондор, 2005. – 160 с.
62. Шиян Д.В. Фінансовий аналіз: Навчальний посібник / Шиян Д.В., Строчен-ко Н.І. – К: Видавництво А.С.К., 2003. – 240 с.
63. Дєєва Н.М. Фінансовий аналіз: Навчальний посібник / Дєєва Н.М., Дедіков О.І. – К: Центр навчальної літкратури, 2007. – 328 с.
64. Лучко М.Р. Бухгалтерський облік у зарубіжних країнах / Лучко М. Р., Бенько І.Д. – Тернопіль: Економічна думка, 2004. – 206 с.
65. Губачова О.М. Облік у зарубіжних країнах: Підручник / Губачова О.М., Мельник С.І. – К: Центр учбової літератури, 2008. – 432 с.
66. Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 18 «Дохід» [електронний ресурс]. – Режим доступу: http://buklib.net/component/option,com_jbook/task,view/Itemid,99999999/catid,191/id,8849/
67. Лучко М.Р. Бухгалтерський облік у зарубіжних країнах: Навчальний посі-бник / Губачова О.М., Мельник С.І. – К: Знання, 2006. – 311 с.
68. Єфіменко В. І. Облік у зарубіжних країнах: Навч.-метод. посіб. для само-стійного вивчення / Єфіменко В. І., Лук’яненко Л. І. – К.: КНЕУ, 2005. – 210 с.
69. Бутинець Ф.Ф. Бухгалтерський облік у зарубіжних країнах: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності «Облік і ау-дит» / Бутинець Ф.Ф., Горецька Л.Н. –Житомир: ПП. «Рута», 2002. – 544 с.
70. Кочерга С.В. Бухгалтерський облік у зарубіжних країнах: Навчальний по-сібник / Кочерга С.В., Пилипенко К.А. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 216 с.
71. Голов С.В. Бухгалтерський облік за міжнародними стандартами: приклади та коментарі. Практичний посібник / Голов С.В., Костюченко В.М. – К.: Лібра, 2001. – 840 с.
72. Івахненков С. Аудиторське програмне забезпечення для аналізу даних: пе-рший український досвід / Сергій Івахненков // Бухгалтерський облік і аудит – 2009. – № 10/2009. – С. 38-44.

Фрагменти тексту

ВСТУП
Актуальність теми. Всі організації та підприємства, які існують в наш час виробляють продукцію, надають послуги та роботи, створюють товари, які потім реалізовуються на ринку збуту, після чого отримують дохід.
В наш час не має жодної організації чи підприємства, яке б не ставило на меті досягнути максимального прибутку і отримати дохід від своєї діяльності. Кожне підприємство створює всі можливі умови для економічно вигідної робо-ти, з метою отримати більший дохід і зменшити витрати.
У процесі господарської діяльності підприємства вступають в розрахун-кові взаємовідносини з іншими господарськими організаціями, юридичними чи фізичними особами за товарно-матеріальні цінності, виконані роботи, надані послуги. Після відвантаження продукції, товару покупцеві, передачі виконаних робіт і послуг замовнику процес реалізації переміщується в сферу розрахунків.
Облік та аналіз розрахунків з покупцями сприяє підготовці відомостей для аналізу платоспроможності підприємства, дотримання фінансової дисцип-ліни і управління матеріально-грошовими ресурсами. Це також сприяє форму-ванні певної, достовірної і оперативної інформації про результати діяльності і фінансового положення підприємства необхідної для керівництва і управління, та використання інвесторами, постачальниками, покупцями, кредиторами, по-датковими і банківськими організаціями.
Правильна організація обліку та аналізу розрахунків з покупцями має ве-лике значення, оскільки обслуговує швидкість завершення кругообігу оборот-них коштів, перехід їх із товарної форми в грошову, створює необхідні умови для безперервної сплати за надані послуги.
Облік та аналіз реалізації послуг та розрахунків з покупцями дозволяє здійснити контроль за станом розрахунків, а також аналіз дебіторської і креди-торської заборгованості і шляхи її усунення.
Метою дослідження є теоретичне та практичне вивчення правильності ведення обліку та аналізу реалізації послуг та розрахунків з покупцями в ауди-торських фірмах відповідно до чинного законодавства.
Завдання дослідження. Для досягнення поставленої мети в роботі визна-чені такі завдання:
─ з’ясувати економічну суть операцій з надання послуг та теоретичні осо-бливості їх обліку і аналізу послуг в аудиторських фірмах;
─ визначити нормативно-правове забезпечення ведення обліку наданих послуг;
─ відобразити практичні аспекти обліку реалізації послуг та розрахунків з покупцями в аудиторській фірмі;
─ вивчити синтетичний і аналітичний облік наданих послуг в аудиторсь-кій фірмі, а також документальне оформлення таких операцій;
─ провести аналіз операцій з надання послуг в аудиторських фірмах;
─ з’ясувати зарубіжний досвід обліку та аналізу наданих послуг в ауди-торських фірмах;
─ показати основні напрямки удосконалення реалізації послуг та розра-хунків з покупцями у аудиторських фірмах.
Об’єктом дослідження вибрано аудиторську фірму «Вектор аудиту» м. Івано-Франківська, в якій наявні можливості усестороннього висвітлення до-сліджуваних у роботі питань щодо обліку та аналізу наданих аудиторських по-слуг.
Предметом роботи виступає комплекс теоретичних, методологічних і практичних питань обліку та аналізу наданих послуг в аудиторських фірмах, а саме: теоретичні основи обліку та аналізу наданих послуг, методичні аспекти обліку наданих послуг в аудиторській фірмі, напрями удосконалення обліку та аналізу наданих послуг в аудиторських фірмах.
Методи дослідження. У магістерській роботі використовувались такі методи: як системний аналіз - для деталізації і розчленування об’єкта дослі-дження на окремі важливіші складові елементи; синтез - для узагальнення роз-різнених аспектів методики обліку та аналізу наданих послуг; аналогія - для до-слідження відповідності вітчизняної системи обліку і характерної для зарубіж-ної практики; інформаційне моделювання (уявне і матеріальне) - для забезпе-чення дослідження нормативно-довідковими матеріалами; абстрагування - для формулювання узагальнених висновків на основі системного аналізу і синтезу теорії й практики організації системи обліку та аналізу наданих послуг; конкре-тизація - для обґрунтування змісту форм облікового забезпечення; дослідження документів та реєстрів обліку за формою і змістом - для виявлення їхньої від-повідності щодо інформаційної ємності адекватно вимогам стандартів; статис-тичні та аналітичні розрахунки - для дослідження фактографічної облікової ін-формації; порівняння - для зіставлення даних підприємств у динаміці; групу-вання - для визначення залежностей одних показників від інших; середніх і від-носних величин - для дослідження рівня використання облікової інформації в управлінській діяльності; монографічний — для дослідження теоретичних роз-робок вітчизняних та зарубіжних вчених проблеми облікового забезпечення; розрахунково-конструктивний — для обґрунтування пропозицій щодо обліку та аналізу наданих послуг в аудиторській фірмі; графічний - для наочного зобра-ження результатів дослідження.
Наукова новизна отриманих результатів полягає в тому, що в роботі узагальнено і критично проаналізовано основну наукову і методичну літературу з обраної теми дослідження, обґрунтовано методику обліку та аналізу наданих послуг з урахуванням вимог національного законодавства.
Практичне значення отриманих результатів визначається тим, що за-пропонована методика апробована в аудиторській фірмі «Вектор аудиту» м. Івано-Франківська, отже є реальною, і може бути застосована на інших підпри-ємствах галузі. Практичне значення отриманих результатів засвідчує довідка про впровадження окремих із них в аудиторській фірмі «Вектор аудиту» м. Іва-но-Франківська (довідка № 11 від «31» травня 2011 р.).
Обсяг та структура роботи. Магістерська робота складається із вступу, трьох розділів, висновків, списку використаної літератури, додатків. Вона ви-кладена на 97 сторінках, ілюстрована 12 таблицями, 17 рисунками та 17 додат-ками. Список літератури включає 72 найменувань.

2.2 Синтетичний і аналітичний облік наданих послуг в аудиторській фірмі
Рахунки – один з методів бухгалтерського обліку. Вони призначені для фіксування змін у наявності та стані майна підприємства, джерел його утво-рення, які виникають під час виробничої та комерційної діяльності підприємст-ва.
Рахунок – це спосіб групування, поточного обліку і контролю за наявніс-тю і рухом капіталу в обороті підприємства, джерел його утворення, господар-ських процесів та їх результатів [17, ст. 42].
За ступенем деталізації облікової інформації бухгалтерські рахунки поді-ляють на синтетичні та аналітичні.
Синтетичні рахунки – це бухгалтерські рахунки, на яких облік господар-ських операцій ведеться узагальнено. Синтетичні рахунки призначені для облі-ку інформації про склад і рух майна підприємства, коштів, джерел їх утворення в узагальненому вигляді і в грошовому вимірнику.
Облік, який здійснюють на таких рахунках, називають синтетичним об-ліком.
Для деталізації характеристики об’єктів бухгалтерського обліку викорис-товують аналітичні рахунки, в яких крім грошового вимірника, застосовують натуральні і трудові вимірники.
Облік, здійснюваний на підставі аналітичних рахунків, називають аналі-тичним обліком [17, ст. 51-52].
Для обліку й узагальнення інформації про доходи від реалізації продук-ції, товарів, робіт і послуг, доходів від страхової діяльності, а також про суму знижок, наданих покупцям, та про інші вирахування з доходу використову-ють рахунок 70 «Дохід від реалізації» [52, ст. 286-287].
Рахунок 70 «Дохід від реалізації» має такі субрахунки:
1) 701 «Дохід від реалізації готової продукції»;
2) 702 «Дохід від реалізації товарів»;
3) 703 «Дохід від реалізації робіт і послуг»;
4) 704 «Вирахування з доходу»;
5) 705 «Перестрахування» [53, ст. 692].
Рахунок 70 «Доходи від реалізації» – тимчасовий, має ознаки пасивного рахунка, призначений для обліку господарських процесів [16, ст. 367].
Також рахунок 70 «Доходи від реалізації» є номінальним і формує дані про валові та чисті доходи від реалізації товарів, робіт, послуг для потреб скла-дання звітності й податкової декларації [13, ст. 169].

3.1. Аналіз операцій з надання послуг в аудиторських фірмах
В умовах ринкової економіки фінансовий аналіз є важливою вихідною основою для прийняття управлінських рішень. Основною задачею фінансового аналізу є системне, комплексне вивчення його виробничо-господарської і фі-нансової діяльності з метою об’єктивної оцінки досягнутих результатів та вста-новлення реальних шляхів подальшого підвищення ефективності діяльності.
Управлінські рішення приймаються як для удосконалення процесів виро-бництва в цілому, так і для їх окремих елементів. В системі управління вироб-ництвом фінансовий аналіз є поєднуючою ланкою між збором інформації та прийняттям управлінських рішень. Його значення полягає в тому, що він є го-ловним засобом виявлення резервів підвищення ефективності операційної, фі-нансової діяльності, удосконалення механізму господарювання [59, ст. 5].
Основна задача підприємств – найбільш повне забезпечення попиту спо-живачів високоякісною продукцією. При цьому темпи росту обсягів виробниц-тва продукції, підвищення її якості безпосередньо впливають на розмір витрат, прибуток і рентабельність фірми [60, ст. 97], [61, ст. 37].

3.2 Оцінка зарубіжного досвіду обліку наданих послуг в аудиторських
фірмах
Найхарактернішою закономірністю сучасного світу є величезне зростан-ня зовнішньоекономічних зв’язків країн із різним ступенем розвитку. Госпо-дарське зближення націй дедалі більше впливає на темпи і характер економіч-ного та соціального розвитку, загальний економічний і політичний стан, то-му міжнародні економічні відносини є однією з найважливіших сфер сучасно-го життя. Становлення та розвиток цих відносин – безпосередній результат по-ступової інтернаціоналізації виробництва і формування ринку.
Відображення міжнародних економічних відносин передбачає вивчен-ня, узагальнення й аналіз міжнародної системи обліку та звітності, стандартів, рекомендацій і положень міждержавних і професійних організацій [64, ст. 5].
Важливою умовою успішного функціонування зарубіжних підприємств є забезпечення прибутковості їх діяльності. У країнах з розвинутою економікою прибуток є інструментом суттєвого впливу на економічні інтереси господарю-ючих суб’єктів у процесі прийняття управлінських рішень, метою здійснення фінансово-господарської діяльності, а також основою її подальшої диверсифі-кації. Він є одним із основних показників, які характеризують кінцеві фінансові результати діяльності підприємства, його економічні успіхи та ефективність використання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів у процесі досяг-нення поставлених цілей. Елементами, які безпосередньо пов’язані з формуван-ням прибутку і мають безпосередній вплив на цей показник, є доходи і витрати. В бухгалтерському обліку вони відображаються при дотриманні принципів на-рахування та відповідності доходів і витрат. Згідно з цими принципами резуль-тати господарських операцій визначаються тоді, коли вони здійснюються, а не в момент отримання або оплати грошових коштів. Відображення їх в обліку і фінансовій звітності відбувається у тих періодах, до яких вони відносяться, за умови прямого зв’язку доходів звітного періоду з витратами, які були понесені при отриманні цих доходів, з дотриманням принципу обачності.
Методологічні засади формування інформації про доходи в обліку та її розкриття у фінансовій звітності зарубіжних підприємств регламентується Міжнародним стандартом бухгалтерського обліку 18 «Дохід» [65, ст. 325].
Дохід – це валове надходження економічних вигод протягом періоду, що виникає в ході звичайної діяльності суб’єкта господарювання, коли вла-сний капітал зростає в результаті цього надходження, а не в результаті внесків учасників капіталу.
Дохід має оцінюватися за справедливою вартістю компенсації, яка була отримана або підлягає отриманню [66, ст. 2-3].
Під дебіторською заборгованістю розуміють зобов’язання покупців перед компанією [67, ст. 88].

ВИСНОВКИ
Отже, у своїй магістерській роботі я дослідив проблему обліку та аналізу наданих послуг в аудиторських фірмах на прикладі аудиторської фірми «Век-тор аудиту» м. Івано-Франківська.
Моя робота складається з 3 розділів.
У І розділі я досліджував питання теоретичних основ обліку та аналізу наданих послуг в аудиторських фірмах. Тут я вивчав економічну суть операцій з надання послуг, теоретично-методичні особливості обліку і аналізу послуг та їх нормативно-правове регулювання.
Таким чином мною були зроблені наступні висновки.
Сфера послуг сьогодні — це одна з найперспективніших галузей економіки, яка до того ж швидко розвивається. Вона охоплює торгів¬лю і транспорт, фінанси і страхування, комунальне господарство, освітні та медичні установи, шоу-бізнес тощо. Практично всі органі¬зації тією або іншою мірою надають послуги. Тради-ційні виробники матеріальних товарів також пропонують своїм покупцям усе бі-льшій спектр послуг. Існує багато визначень поняття послуги, але спільним є те, що послуга за своєю сутністю є нематеріальною, невідчутною і не призводить до передачі права власності на неї. Хоча послуги у сфері нематеріального виробництва можуть бути різноманіт¬ними, усі вони мають характеристики, що відрізняють їх від товару: невідчутність або нематеріальний характер послуги; нездатність до збере-ження; нестабільність, неоднорідність якості; нерозривність виробництва послуги та її споживання.
Послуги аудиторської фірми — це будь-які послуги, що не заборонені за-конодавством і надаються працівниками аудиторської фірми. Аудиторські ор-ганізації та підприємці-аудитори, які провадять свою діяльність одноосібно, можуть проводити аудит і надавати супутні аудиту послуги. Дохід від надання аудиторських послуг може бути визначений виходячи зі ступеня завершеності операцій з надання послуг на дату визнан¬ня. Для цього мають бути наявні такі умови: можливість достовірної оцінки доходу, імовірність отримання підпри-ємством економічних вигод, можливість достовірної оцінки ступеня заверше-ності на¬дання послуг на дату балансу, можливість достовірної оцінки затрат, здійснених для на¬дання послуг. Темпи зростання обсягу наданих послуг безпо-середньо впливають на величину витрат, прибуток та рентабельність під¬приємства. Тому аналіз показників реалізації має важливе зна¬чення. Завдання аналізу наданих послуг: оцінка виконання завдань з надання послуг за обсягом, асортиментом, строками, якістю, установлення динаміки обсягу надання послуг, визначення впливу факторів на відхилення за обсягом наданих послуг, оцінка на-слідків виконання завдань з надання послуг. Об'єктами аналізу є: обсяг наданих послуг, якість послуг, структура наданих послуг, ритмічність виконання робіт, надання послуг.
Правові засади регулювання, організації, ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні визначені Законом України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16.07.1999 р. № 996-XIV. Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про доходи і витрати підприємства та її розкриття у фінансовій звітності регла-ментуються: ПСБО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», ПСБО 3 «Звіт про фінансові результати», ПСБО 10 «Дебіторська заборгованість», ПСБО 15 «Дохід», ПСБО 16 «Витрати», План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, Ін-струкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, ка-піталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій.
У ІІ розділі я досліджував питання методичних аспектів обліку наданих послуг в аудиторській фірмі «Вектор аудиту», а саме методичні особливості організації обліку в аудиторській фірмі, їх синтетичний і аналітичний облік та документальне оформлення операцій з наданих послуг.
На основі цього я зробив такі висновки.
Надання послуг, збут продукції, виконання робіт в умовах конкуренції стають центральними проблемами функціонування підприємства. Аудиторська фірма «Вектор аудиту» займається проведенням аудиту, а також надає супутні аудиту послуги. Відповідно до виду послуг, що надаються, чи робіт, що вико-нуються в аудиторській фірмі «Вектор аудиту» облік доходів може бути оціне-но такими методами: визначенням обсягу виконаної роботи, визначенням пи-томої ваги обсягу послуг, наданих на певну дату, у загальному обсязі послуг, які мають бути надані, визначенням питомої ваги витрат, понесених фірмою у зв’язку з наданням послуг, у загальній очікуваній сумі таких витрат. Сума ви-трат, здійснених на певну дату, включає тільки ті витрати, які відображають обсяг наданих послуг на ту саму дату, рівномірного нарахування, якщо надання аудиторських послуг полягає у виконанні необмеженої кількості дій (операцій) за визначений період часу (крім випадків, коли інший метод краще визначає ступінь завершеності надання аудиторських послуг). Бухгалтерський облік процесу реалізації робіт, послуг тісно пов'язаний з податковим обліком доходів. Тому важливе визнання моменту реалізації, оскільки він є визначальним для обчислення податків. За п. 11 ПСБО 16 собівартість реалізованих робіт, послуг складається із: виробничої собівартості робіт, послуг, які реалізовано протягом звітного періоду, нерозподілених постійних загальновиробничих витрат, над-нормативних виробничих витрат.
Аудиторська фірма «Вектор аудиту» аналітичний облік доходів від реалі-зації виконаних робіт, наданих послуг веде в розрізі видів робіт, послуг. Синте-тичний облік операцій, пов’язаних з отриманням доходів від реалізації робіт, послуг аудиторська фірма веде у Журналі 6, аналітичний – у ІІ розділі Журналу 6 (аналітичні дані про доходи). Аудиторська фірма «Вектор аудиту» синтетич-ний та аналітичний облік наданих послуг здійснює з використанням наступних рахунків та субрахунків: 703 «Дохід від реалізації робіт і послуг», 903 «Собіва-ртість реалізованих робіт і послуг», 231 «Виконання договору з надання по-слуг», 36 «Розрахунки з покупцями та замовниками», 30 «Каса», 31 «Рахунки в банках» та ін.
Документальне оформлення операцій з надання послуг здійснюється від-повідно до чинного законодавства з використанням первинних документів з ре-алізації робіт, послуг (Акт виконаних робіт), бухгалтерські довідки, Реєстрів документів з реалізації робіт, послуг, Відомості аналітичного обліку реалізації робіт, послуг, Книги аналітичного обліку реалізації робіт, послуг, Головної книги, Журналів 3, 5, 5А, 6, 7 та ін.
У ІІІ розділі я дослідив напрями удосконалення обліку та аналізу наданих послуг в аудиторських фірмах. Для цього я вивчив наступні питання: аналіз операцій з надання послуг, зарубіжний досвід обліку та аналізу наданих послуг в аудиторських фірмах, шляхи оптимізації процесу обліку та аналізу наданих послуг.
Таким чином мною були зроблені наступні висновки.
В умовах ринкової економіки фінансовий аналіз є важливою вихідною основою для прийняття управлінських рішень. Основною задачею фінансового аналізу є системне, комплексне вивчення його виробничо-господарської і фі-нансової діяльності з метою об’єктивної оцінки досягнутих результатів та вста-новлення реальних шляхів подальшого підвищення ефективності діяльності. Для аналізу використовують дані: ф. № 1 «Баланс»; ф. № 2 «Звіт про фінансові результати»; ф. № 22 «Зведена таблиця основних показників, які комплексно характеризують господарську діяльність підприємств»; бізнес-план підприємст-ва; дані бухгалтерського обліку; матеріали податкового обліку з податку на до-дану вартість; матеріали маркетингової служби підприємства, фінансового та юридичного відділів. Аналізуючи надані послуги на аудиторській фірмі «Век-тор аудиту», видно, що за останні 3 роки спостерігається значне зростання об-сягу наданих послуг, що свідчить про позитивну динаміку. Проте негативним є те, що в поточному році є недовиконання плану надання аудиторських послуг покупцям та замовникам.
Важливою умовою успішного функціонування зарубіжних підприємств є забезпечення прибутковості їх діяльності. Методологічні засади формування інформації про доходи в обліку та її розкриття у фінансовій звітності зарубіж-них підприємств регламентується Міжнародним стандартом бухгалтерського обліку 18 «Дохід». Згідно з МСБО 18 «Дохід», доходи визнаються, якщо існує ймовірність надходження на підприємство майбутніх економічних вигод, пов’язаних з операцією, і ці вигоди можна достовірно визначити. При цьому вони повинні включати тільки надходження валових економічних вигод, які отримані та підлягають отриманню підприємством. Із суми надходження ви-ключаються суми податків, які утримуються за дорученням держави, суми отримані на користь третіх осіб. За міжнародними стандартами моментом реа-лізації і визнання доходів від реалізації є момент відвантаження товарів (проду-кції) і виставлення платіжних документів на адресу покупця. Саме в цей мо-мент і виникає дебіторська заборгованість, яка відображається на відповідних рахунках. Етап завершеності операції від надання аудиторських послуг у зару-біжних країнах на звітну дату можна визначити різними способами. Залежно від сутності операції методи для визначення етапу завершеності можуть вклю-чати: огляд виконаних робіт; послуги, надані на певну дату як відсоток до зага-льного обсягу послуг, які мають бути надані; питому вагу витрат, понесених на певну дату, у загальній сумі попередньо оцінених витрат операції.
Згідно з новим Податковим Кодексом України, прийнятим 2 грудня 2010 року у податковому обліку доход від надання послуг та виконання робіт визна-ється за датою складення акта або іншого документа, оформленого відповідно до законодавства, який підтверджує надання послуг або виконання робіт, тобто оплата (в т.ч. авансова) не впливає на формування об’єкта оподаткування. Та-кож треба пам’ятати й про особливості оподаткування перехідних операцій, наведені в п. 7 підрозділу 4 р. ХХ ПКУ. Стосовно визнання доходу законодавці констатували: доход не визначають щодо результатів робіт, послуг, наданих після 01.04.11 р., у частині їх вартості, про авансованої до згаданої дати. Тобто, якщо ви отримали передоплату за аудиторські послуги, а надаєте їх після цієї дати, доход не визнається. У ПКУ немає такого терміна, як «валові витрати», використовується просто – «витрати». Принциповою відмінністю автоматизо-ваного аудиту є те, що сучасний аудитор сьогодні має можливість перевірити всю генеральну сукупність, яка формує певний тип операцій або залишок на рахунку, весь набір документів або рахунків аналітичного обліку, а не поклада-тися лише на вибірки. Комп’ютерні програми, які дадуть змогу провадити по-дібний аналіз, мають назву аудиторського програмного забезпечення загально-го призначення. Як правило, в країнах, де дослідження файлів без бази даних у комп’ютерному аудиті є поширеним явищем, аудитори для аналізу файлів да-них використовують такі програмні пакети, як ACL або IDEA.
Проведені мною дослідження були спрямовані на удосконалення чинної системи обліку і аналізу наданих послуг в аудиторській фірмі «Вектор аудиту».
Отже, на мою думку, я досяг мети дослідження та виконав усі поставлені перед собою завдання магістерської роботи.
Ціна

1000

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 2
Гостей: 2
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2020 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.