Меню сайту

Нові користувачі
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Свєта
Користувачі
03.12.2020
Оцініть цей сайт


Котова Ксения Александровна

Рейтинг: 10
аватар
Брагіна Катерина Ігорівна

Рейтинг: 10
Анна Юрьевна

Рейтинг: 53.2
аватар
Дехтяренко Марина Вадимовна

Рейтинг: 10
Яремин Олександра Василівна

Рейтинг: 10
аватар
Мороз Давид петрович

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Облік, аналіз і аудит витрат на сільськогосподарському підприємстві


Дипломна
K-15900

Вступ
Розділ 1 теоретичні аспекти організації обліку і аудиту витрат виробництва на сільськогосподарських підприємствах
1.1 Економічна сутність витрат виробництва як об’єкта обліку
1.2 Економіко-правовий аналіз нормативної бази та спеціальної літератури з обліку, аналізу та аудиту витрат виробництва на сільськогосподарському підприємстві
1.3 Методичні аспекти обліку і аудиту витрат виробництва на сільськогосподарських підприємствах
Розділ 2 діюча практика обліку і аудиту витрат виробництва на стов «зернова компанія «хорс»
2.1 Організаційно-економічна характеристика СТОВ «Зернова компанія «Хорс»
2.2 Документування господарських операцій з обліку витрат виробництва
2.3 Організація фінансового обліку витрат виробництва на підприємстві
2.4 Організація управлінського обліку витрат виробництва та калькулювання собівартості продукції
2.5 Податковий облік витрат виробництва
2.6 Організація аудиту витрат виробництва на СТОВ «Зернова компанія «Хорс»
Розділ 3 аналіз витрат виробництва на стов «зернова компанія «хорс» та рекомендації щодо покращення обліку, аудиту на підприємстві
3.1 Організаційно – інформаційна модель аналізу витрат
3.2 Аналіз витрат виробництва
3.3 Шляхи вдосконалення обліку, аудиту та аналізу витрат виробництва із застосуванням комп’ютерних технологій
Висновки
Список використаної літератури
Додатки

В результаті проведеного дослідження щодо удосконалення організації і методики аналізу та аудиту витрат виробництва на СТОВ „Зернова компанія „Хорс” можна зробити такі висновки та пропозиції:
Провівши аналіз нормативно-правової бази з обліку та аудиту витрат виробництва можна сказати, що зміни у фінансовому, економічному і податковому законодавстві ще не досягли належного рівня, а управлінський облік взагалі залишився без науково-методологічного та нормативного забезпечення. Викликає занепокоєння те, що з боку держави цьому питанню не приділяється належної уваги і вважається, що це справа самих підприємств.
Для дослідження обліку, аналізу та аудиту витрат виробництва було обране СТОВ „Зернова компанія „Хорс”. З проведеного аналізу, можна стверджувати, що підприємство перебуває в незадовільному фінансовому становищі, оскільки є збитковим у 2005 році, а також неліквідним та неплатоспроможним. Збільшення підприємством обсягів виробництва продукції в умовах ринкової економіки є важливим, але не головним критерієм їх діяльності, оскільки прибутки сільськогосподарських підприємств формуються за результатами реалізації виробленої рослинницької продукції. Неконтрольоване збільшення виробництва продукції без урахування ринкової ситуації по кожному її виду може призвести до негативних фінансових результатів. Тому для вирішення даного питання керівникам підприємству слід чітко інформаційно обґрунтувати процес прийняття управлінських рішень, створити цілісну систему прогнозування, планування, контролю витрат виробництва.
Сезонність сільськогосподарського виробництва зумовлює особливості бухгалтерського обліку витрат і виходу продукції. Протягом року більшість управлінських рішень розглядаються та приймаються без достовірного інформаційного забезпечення щодо величини витрат у межах встановленої номенклатури статей. Вони не мають змоги, реалізуючи за певними цінами продукцію виробництва, прогнозувати фінансовий результат, вирішувати, який напрям більш вигідний для підприємства. Тобто облік не може повною мірою виконувати поставлені перед ним завдання – забезпечувати своєчасний контроль за використанням ресурсів, запобігати негативним факторам в діяльності підприємства, формувати цілісну і достовірну інформацію, необхідну для оперативного управління та для використання фінансовими, податковими, статистичними органами. Тому для ефективного управління слід поєднувати прийоми і методи як управлінського, так і оперативного обліку, оскільки пріоритет в організації управління витратами належить саме контролю і регулюванню операцій виробництва у момент їх здійснення. Облік витрат на виробництво повинен бути націлений на оперативність одержаних даних, якщо при цьому навіть не завжди забезпечується їх точність.
Необхідною умовою ефективного ведення сільськогосподарського виробництва є скорочення затрат праці, матеріалів і коштів, зниження собівартості сільськогосподарської продукції та підвищення рентабельності виробництва. Підвищення врожайності культур – основне завдання сільськогосподарського підприємства, яке може бути вирішене на базі неухильного вдосконалення наукового забезпечення розвитку всього агропромислового комплексу.
В обліковій політиці СТОВ „Зернова компанія „Хорс” належить передбачити механізм створення і упровадження внутрішнього аудиту. Зокрема, господарські операції, що пов’язані з валовим і товарним виходом продукції рослинництва повинні бути об’єктом перевірки службою внутрішнього аудиту, так як валовий вихід характеризує в сільському господарстві обсяг продукції даного виду, а товарний тієї її частини, що виходить за межі господарства. Показники валової і товарної продукції широко застосовують для характеристики обсягу виробництва та реалізації продукції, результатів діяльності господарства в цілому, його окремих бригад. Тому реалізація цієї пропозиції сприятиме запобіганню порушень, пов’язаних із втратами продукції, її псуванням та розкраданням.
Для покращення організації роботи господарська діяльність передбачає у своєму складі контрольні дії, спрямовані на забезпечення виконання певних завдань. У процесі роботи та після її закінчення необхідно дати правильну оцінку фактично зробленому, знайти негативні відхилення від кінцевої мети, виявити додаткові можливості і резерви. Особливо важливо це в системі господарського управління витратами, однією з головних функцій якої є контроль, оскільки дієвість контролю безпосередньо пов’язана з якістю системи обліку на кожному підприємстві.
На основі проведеного дослідження, бачимо, що реалізація сільськогосподарської продукції є одним з основних і проблемних питань. У ринкових умовах ціни для виробників продукції рослинництва коливаються під впливом різних факторів, зокрема, серед них – якість продукції, канали і час реалізації. На сьогоднішній день можна стверджувати, що значну роль у формуванні вищих цін відіграє якість продукції (зокрема, присутність у складі реалізованого зерна елітного і високосортного посівного матеріалу). Щоб коливання цін не завдавали шкоди відтворювальним процесам у суб’єктів сільськогосподарського виробництва, відповідні державні органи країн з ринковою економікою намагаються активно впливати на ціноутворення з метою не допустити їх значного падіння і зниження прибутків сільськогосподарських виробників, а отже – і скорочення ними виробництва у наступних господарських циклах. Процес сільськогосподарського ціноутворення у нашій країні слабо узгоджується з динамікою виробництва і реалізації продукції, попиту та пропозиції. Регуляторну політику держави щодо сільськогосподарського виробництва поки що не можна вважати сформованою.
Таким чином, запропоновані на основі дослідження шляхи удосконалення організації і методики обліку, аналізу та аудиту витрат виробництва, а також їх практична реалізація в життя створять необхідні умови ефективного господарювання СТОВ „Зернова компанія „Хорс” в умовах подальшого розвитку ринкової економіки в Україні.
Перелік табличного і графічного матеріалу
Таблиця 1.1 Ознаки, за якими класифікують витрати
Таблиця 1.2 Характеристика нормативно-правової бази, яка використовується при дослідженні обліку, аналізу та аудиту витрат виробництва та калькулювання собівартості продукції
Рис. 1.1 Визнання витрат відповідно до П(С)БО 16
Таблиця 1.3 Примірний перелік статей витрат
Рис. 2.2 Динаміка обсягу реалізації на СТОВ „Зернова компанія „Хорс"
Рис. 2.3 Динаміка чистого прибутку (збитку) на СТОВ „ЗК „Хорс”
за 2003-2005 р.р.
Таблиця 2.2 Відомість списання калькуляційної різниці продукції рослинництва
Таблиця 2.3 Кореспонденція рахунків з обліку витрат на СТОВ „ЗК „Хорс” в рослинництві
Рис. 2.4 Класифікація витрат в системі управлінського обліку
Рис. 3.1 Організаційно – інформаційна модель витрат виробництва
СТОВ „Зернова компанія Хорс”
Таблиця 3.2.1 Обсяги виробництва валової і товарної продукції СТОВ „Зернова компанія „Хорс” 2003 - 2005 р.
Рис. 3.2.1 Динаміка обсягів виробництва та реалізації с/г продукції на СТОВ „Зернова компанія „Хорс” за 2003 – 2005 р.р.
Рис. 3.2.2 Факторна модель показника рентабельності продукції
Таблиця 3.2.2 Дані факторного аналізу рентабельності с/г продукції СТОВ „ЗК „Хорс” за період 2003 – 2005 р.р.
Таблиця 3.2.3 Виробництво і реалізація культури соняшнику на СТОВ „ЗК „Хорс” за 2003 2005 р.р.
Таблиця 3.2.4 Виробництво і реалізація культури кукурудзи на СТОВ „ЗК „Хорс” за 2003 2005 р.р.
Таблиця 3.2.5. Склад та структура витрат СТОВ „Зернова компанія „Хорс” за 2003 – 2005 р.р.
Рис. 3.2.3 Структурна побудова витрат СТОВ „Зернова компанія „Хорс” 2003 року
Рис. 3.2.4 Структурна побудова витрат СТОВ „Зернова компанія „Хорс” 2004 року
Рис. 3.2.5 Структурна побудова витрат СТОВ „Зернова компанія „Хорс” 2005 року
Таблиця 3.4.1 Параметри надійності програмних систем
Перелік додатків
Рис.2.1 Організаційна структура СТОВ „Зернова компанія „Хорс”
Таблиця 2.1 Основні техніко-економічні показники діяльності СТОВ „Зернова компанія „Хорс” за 2003-2005 рр., тис.грн
Таблиця 3.5 Склад та структура витрат СТОВ „Зернова компанія „Хорс”
за 2003 – 2005 р.р.
Ціна

150

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.