Меню сайту

Нові користувачі
OOOOFF
Користувачі
26.11.2020
vbogdan
Автори робіт
13.11.2020
Frommu
Автори робіт
31.10.2020
Corse
Автори робіт
26.10.2020
VIKITORIA
Користувачі
21.09.2020
Ти користуєшся WEBMONEY?


аватар
Павлов Євген Володимирович

Рейтинг: 22
Шамеян Алена Юрьевна

Рейтинг: 11
аватар
Кривунець Світлана Анатоліївна

Рейтинг: 11
Грацонь Ірина Олександрівна

Рейтинг: 12
аватар
Калініченко Катерина Павлівна

Рейтинг: 10
аватар
Кондратюк Надія

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Облік, аналіз та контроль витрат звітного періоду на Приватному підприємстві “Астра-98”.


Дипломна
K-15902

Вступ
РОЗДІЛ 1. Теоретичні основи обліку витрат діяльності підприємства
1.1. Економічна сутність, та види витрат
1.2. Методологія фінансового і податкового облік витрат
1.3. Методологія управлінського облік витрат
РОЗДІЛ 2. Практичні аспекти обліку, аналізу та контролю витрат на ПП “Астра-98”
2.1. Організаційно-економічна характеристика ПП “Астра-98”
2.2. Організація та стан обліку витрат ПП “Астра-98”
2.3. Аналіз витрат на ПП “Астра-98”
2.4. Контроль витрат на ПП “Астра-98”
РОЗДІЛ 3. Шляхи вдосконалення обліку, аналізу та контролю витрат на ПП “Астра-98”
3.1. Автоматизації обліку витрат на ПП “Астра-98”
3.2. Удосконалення обліку контролю витрат на ПП “Астра-98”
3.3. Шляхи зниження витрат діяльності на ПП “Астра- 98” за результатами аналізу
Висновки
Список використанної літератури

Розвиток ринкових відносин в Україні потребує підвищення ефективності господарювання. Але за роки незалежності показники ефективності в країні значно погіршали: зменшилися обсяги виробництва, знизилась його рентабельність, різко скоротилися інвестиції. Усе є наслідком занедбання економічної кризи більшість підприємств намагались досягти збільшення прибутків не за рахунок зниження собівартості продукції, а постійним підвищенням цін на свою продукцію.
Суттєвою складовою цього вдосконалення буде поліпшення методики щодо витрат, розширення розгляду питання всіх рівнях управління для обґрунтування управлінських рішень.
За ринкових умов фінансові результати та фінансовий стан підприємства стають значно важливішими показниками його діяльності, що їх передовсім і оцінюють зовнішні користувачі фінансової звітності підприємства. Показники виробництва використовуються здебільшого для внутрішнього аналізу та прийняття відповідних рішень.
Розглядаючи загальний стан щодо витрат на підприємстві у звітному періоді ми досягли для удосконалення роботи підприємства таке, що ми повинні планувати собівартість з максимальним прибутком при мінімальних витратах, щоб підприємство раціонально використовувало матеріали на виробництво того чи іншого матеріалу, зменшення відходів, або і можливо в переробці повторне використання (наприклад: на нашому підприємстві це металобрухт).
Облік витрат, а також аналітичні методи знаходження оптимальних управлінських рішень мають велике значення, оскільки в умовах ринкової економіки без належного обліку підприємство не може не тільки скласти реальний бізнес-план, але і не зможе оперативно реагувати на ті чи інші зміни на підприємстві.
Управління витратами та собівартістю-важливий елемент управління підприємством. Основні напрямки цієї роботи: обґрунтування рішень про зняття з виробництва застарілих виробів, визначення ціни продукції, визначення рентабельності продукції та виробництва, побудова внутрішньогосподарських відносин, правомірність та доцільність організаційно-технічних заходів тощо. З даних бухгалтерського обліку має бути видно: скільльки і яких ресурсів було затрачено на виробництво, їх натуральні та вартісні параметри, характеристика процесу перетворення речовин сил природи у новий продукт праці, кількісні та вартісні характеристики нового продукту праці. Ці характеристики мають сприяти оцінці відповідності витрат попередньо визначеним нормам.
Дослідивши порядок ведення обліку, аналізу та контролю витрат на приватному підприємствіми ми визначили, що суттєвою складовою цих витрат було поліпшення обліку витрат, для більш загального розгляду стана підприємства, цей облік дає можливість розкриття переваг та пошук недоліків, що в подальшому призведе до знаходження їх рішень та до покращення діяльності підприємства.
Витрати виробництва - це спожиті в процесі виробництва засоби виробництва, які втілюють у собі минулу працю (сировину, матеріали, амортизацію основних засобів, працю працівників, зайнятих у процесі виробництва теперішньому) з відповідними на неї нарахуваннями та ін.
Операційні витрати - це витрати, що пов'язані з діяльністю по реалізації продукції та управлінням підприємством. Вони характеризують витрати, що були у звітному періоді і безпосередньо не пов'язані з виробництвом продукції. Операційні витрати як. правило поділяються на адміністративно-управлінські, витрати на збут та витрати, пов'язані з науково-дослідницькими й дослідно-конструкторськими роботами.
Валові витрати - це сума будь-яких витрат платника податку у грошовій, матеріальній або нематеріальній формах, здійснюваних як компенсація вартості товарів (робіт, послуг), які придбаваються (виготовляються) таким платником податку для їх подальшого використання у власній господарській діяльності.
Вичерпані (спожиті) витрати- це збільшення зобов’язань або зменшення активів в процесі поточної діяльності для отримання доходу звітного періоду.
Невичерпані витрати – це збільшення зобов’язань або зменшення активів в процесі поточної діяльності для отримання доходу або іншої вигоди в майбутніх періодах.
Витрати на продукцію – це витрати, безпосередньо пов’язані з виробництвом продукції або з придбанням товарів для реалізації.
У виробничій сфері до таких витрат належать витрати, пов’язані з функцією виробництва продукції, що формують її історичну собівартість. Витрати періоду – це витрати, що не включаються до собівартості продукції та запасів і розглядаються як витрати того періоду, в якому вони були здійснені.
Прямими витратами називають економічно однорідні витрати, що відносяться на собівартість конкретного виду продукції прямо, безпосередньо у відповідності з обґрунтованими нормами та нормативами.
Непрямими витратами називаються витрати, які неможливо розрахувати по окремих видах продукції за ознакою прямої приналежності, оскільки вони пов’язані з виготовленням декількох видів або за різними стадіями її обробки.
Отже, непрямі витрати – це витрати, що не можуть бути віднесені до певного об’єкту витрат економічно можливим шляхом.
Основні витрати – це витрати, безпосередньо пов’язані з технологічним процесом виготовлення продукції, та неминучі при будь-яких умовах та характері виробництва, незалежно від рівня та форм організації управління.
Накладні витрати – це витрати, не пов’язані безпосередньо з технологічним процесом виготовлення продукції, а утворюються під впливом певних умов роботи по організації, управлінню та обслуговуванню виробництва.
Релевантні витрати – це витрати, величина яких може бути змінена внаслідок прийняття рішень.
Нерелевантні витрати – це витрати, величина яких не залежить від прийняття рішень.
Дійсні витрати – це витрати, які вимагають сплати грошей або витрачання інших активів. Ці витрати відображаються в бухгалтерських регістрах в міру їх виникнення.
Можливі витрати – це вигода, яка втрачається, коли вибір одного напрямку дії вимагає відмовитись від альтернативного рішення.
Маржинальні витрати – це витрати на виробництво додаткової одиниці продукції.
Середні витрати – це загальні витрати на виробництво додаткової групи продукції, поділені на загальну кількість одиниць продукції.
Змінні називають витрати, загальний розмір яких зростає або зменшується прямо пропорційно до змін обсягу виробництва.
Напівзмінні витрати – це витрати, які змінюються, але не прямо пропорційно до зміни обсягу діяльності.
Постійні витрати – це витрати, загальна величина яких залишається змінною при зміні обсягу діяльності.
Напівпостійні витрати – це витрати, які змінюються ступінчасто при зміні обсягу діяльності.
Контрольовані витрати – це витрат, які менеджер може безпосередньо контролювати або чинити на них значний вплив.
Неконтрольовані витрати – це витрати, які менеджер не може контролювати або впливати на них.
Облік витрат основного і допоміжних виробництв на нашому підприємстві ведеться на рахунках: 23 “Виробництво”, 91 “Загально виробничі витрати”,92 “Адміністративні витрати”,93 “Витрати на збуд”,94 “Інші витрати від операційної діяльності”.
В сучасний час, слід віддавати значення управлінському обліку та те що цей облік досліджує, тому що підвищується самостійність підриємств, їх економічна та юридична відповідальність. У зв’язку з цим виникає необхідність активно застосовувати управлінський облік для того, щоб контролювати, управляти, планувати, вдосконалювати виробничий процес зі всіма його складовими; аналіз з метою об’єктивної оцінки результатів роботи підприємства та забезпечення необхідною інформацією для правильного прийняття управлінських рішень.
ПП“Астра-98”займається металобрухтом, демонтажом металоконтрукцій, та виготовленням металопрокату яке підприємство реалізує на внутрішньому ринку.
В теперешнішній час на підприємстві працює близько 22 чоловік. Більша половина з яких працює на обєктах для порізки металобрухта, та демонтажа металоконтрукцій. Об’єктами є: ОАО “Азотстройінвест”, Державне підприємство Черкаська ТЕЦ, та інші обєкти.
Вироблення металопрокату а саме: труб, кутів, арматури та інше на підприємствах в Дніпропетровській облісті.
В Черкасах дуже важкий економічний стан, а також місто Черкаси не займається переробкою брухту чорних металів, або виговленням метапрокату. В связку з цим підприємтсва знаходиться в умовах не сприятливих економічних умовах (переправка залізною дорогою, різка маталу, зриви поставок, несвоєчасні платежі та інше).
Далі ми розглянемо економічну характеристику діяльності основних показників діяльності ПП “Астра-98” за 1999-2001 роки.
Як видно обсяг виробництва на підприємстві в порівнянні з плановим і фіктичним збільшився в 2001-2000 рр. на 7,15 тис.грн., у відсоках 4,22, в порівнянні з 2001-1999 роками теж збільшився на 10,87 тис.грн.у відсотковому показнику на 6,56, ми знаємо, що при збільшенні обсягу виробництва збільшуються витрати які пов’язані з ним, тому підприємству слід раціонально використовувати матеріальні, фінансові і трудові ресурси при виготовленні виробір.
Собівартість збільшена на 5,63 в 2001-2000 збільшився показник на 3,96%, в 2001-1999 збільшився на 5,48 у відсотках 3,85, з цього ми бачимо, що від рівня собівартості залежить рівень прибутку, та рівень рентабельності продукції.
Розглянемо матеріальні ресурси по яких видно з вирахуванням показників вони зменьшились в 2001-2000 рр. на 4,53, у відсотках на 9,83, у 2001-1999 роках зменьшився на 11,82 у відсотках 22,14.
Продуктивність праці на нашому підприємстві визначається таким чином:
обсяг виробництва ділемо на чисельність з цього ми бачимо що цей показник збільшися на 4,15 % у 2001-2000, в 2001-1999 збільшився на 1,77%, при збільшенні обсягу виробництва повинна і збільшуватись продуктивність праці.
Фонд оплати праці в порівнянні з плановим збільшився у 2001-2000 році на 1,5, у відсотках 2,44, в 2001-1999 році збільшився 5,9 тис.грн. у відсотках 10,35.
Рівень фонду оплати праці визначається так: фонд оплати праці поділено на обсяг виробництва при цих показниках відхилення збільшився 1,22, у відсотках 3,54, за 2001-1999 рр. з вище наведених показників ми можемо сказати, що при збільшенні обсягу виробництва та при збільшенні продуктивності повинен підвищитись і фонд оплати праці в зв’язку зі збільшенням штату на підприємстві.
Валовий дохід визначаємо за фактичними і плановими показниками з цього видно, що відхилення збільшений на 7,08, в відсотках 4,14 в 2001-2000, в 2001-1999 рр. збільшився 10,8 тис.грн. у % 6,50, збільшення йде за рахунок зменшення матеріальних ресурсів, та зменшенню собівартості продукції.
Рівень валового доходу ми знайшли таким методом: валовий дохід поділила на обсяг виробництва з цього видно що на підприємстві йде збиток в 2001-2000 рр. на 0,07, в відсотках 0,07, у 2001-1999 зменьшився на 0,09 у відсотках 0,09.
Ми бачимо що за ці роки зменшились витрати і завдяки цьому збільшився прибуток.
Рівень витрат обігу поділено на обсяг виробництва воно йде по нашому підприємстві за 2001-1999 рр. збільшується на 4,07 тис.грн., у відсотках 19,91, у 2001-2000 році збільшується на 5,26, у відсотках 27,32.
Прибуток від реалізації визначається по таким показникам: обсяг виробництва поділено собівартість і ми бачимо що при порівнянні показників він збільшився на 1,52, у відсотках 6,46 в 2001-2000 році, в 2001-1999 рр. збільшився показник на 5,39 тис.грн. у відсотках 19,69, за рахунок зменшення собівартості продукції і обсягу виробництва, збільшується прибуток від реалізації.
Прибуток від іншої реалізації зменьшився на 0,07, у відсотках 5.
Нерозподілений прибуток збільшився завдяки ефективності підприємства на 1,45, у відсотках 5,02%, у 2001-2000 рр., у 2001-1999 роках йде збільшення на 5,42 у відсотках 21,77.
Рентабельність визначаємо на нашому підприємстві при прибутку який поділений на собівартість і ми бачимо збільшення на 0,20 тис.грн., 0,98% в 2001-2000 рр., у 2001-1999 збільшився показник на 3 тис.грн. у відсотках 17,14.
Чистий прибуток збільшився в порівнянні з роками 2001-2000 збільшився на 1,01 у відсотках 5,0% в звязку зі зменьшенням витрат і збільшенням обсягу виробництва, у 2001-1999 роках збільшився показник на 3,79, у відсотках 21,74.
Розподілений прибуток збільшився в 2001-2000 роках на 1,01 у відсотках 5,0%, у 2001-1999 рр. збільшився на 3,79 у відсотках 21,74.
На ПП “Астра-98” відсутній внутрішній контроль, а для перевірки стану обліку та звітності залучаються аудиторські фірми.
Бухгалтерський облік ведеться за журнально ордерною системо.Для відображення витрат використовуються рахунки: 23 “Виробництво”, 91 “Загально виробничі витрати”,92 “Адміністративні витрати”,93 “Витрати на збуд”,94 “Інші витрати від операційної діяльності”.
Розглянувши дипломну роботу ми можемо навести пропозиції щодо удосконалення витрат на приватному підприємстві.
Якщо вдається знизити постійні витрати підприємства, скорочуючи накладні витрати або інтенсивніше експлуатуючи обладнання, знижується обсяг виробництва, при якому досягається рівень беззбитковості. Як наслідок скоріше спрацьовує ефект прискореної зміни величини прибутку.
У наслідок сукупного впливу всіх цих факторів знижуються обсяги виробництва, скорочення прибутків, підвищення ціни на вироблену продукцію, і отже, створюються передумови для нового витка інфляції.
З цього ми можемо зробити висновки, що ефект зниження змінних витрат проявляється у збільшенні величин прибутку та зниженні мінімального рівня беззбитковості на Приватному підприємстві “Астра-98”. Зменшення величини змінних витрат на виготовлення одиниці виробу приводять до збільшення величини маржинального доходу, що одночасно впливає як на прибуток, так і на зсув точки беззбитковості.
При зменшенні змінних витрат на нашому підприємстві збільшується прибуток, що призводить до кращої діяльності підприємства, до збільшення додатково вкладеного капіталу, в зв’язку з цим до більш високої стійкості підприємства, та дає можливість розвинути або нову галузь, або можливе вдосконалення виробничого процесу (закупка нової техніки для виробництва).
Змінна ціна виробів впливає на обсяг реалізації продукції підприємством. Однак прямої залежності між цими процесами немає. Збільшення ціни виробу може вплинути на обсяг реалізованої продукції, і сукупний прибуток підприємства може зменшитись. І навпаки, зменшення ціни може різко збільшити обсяг реалізації і сукупну величину отриманного прибутку.
Якщо на нашому підприємстві нам доведеться знизити постійні витрати підприємства, скорочуючи накладні витрати або інтенсивніше експлуатуючи обладнання, знизиться обсяг виробництва, при якому досягається рівень беззбитковості. Як наслідок скоріше спрацьовує ефект прискореної зміни величини прибутку.
Отже значення постійних витрат - прямий і ефективний шлях, який дає змогу зменшити мінімальний беззбитковий обсяг виробництва і підвищити прибутковість підприємства.
Якщо кількість виготовленої і реалізованої продукції однакова, то величина прибутку буде однакова за ситемою як повних, так і змінних витрат; якщо кількість виготовленої продукції більша, ніж реалізованої, то прибуток за ситемою змінних витрат більший, ніж за ситемою повних витрат; якщо кількість виготовленої продукції менша, ніж реалізована, то прибуток за системою змінних витрат буде більший, ніж за ситемою повних витрат.
Ми вважаємо що, чим економніше підприємство використовує матеріальні, трудові і фінансові ресурси при виготовленні виробів, виконання робіт та надання послуг, тим ефективніше здійснюється виробничих процес, тим більшим буде прибуток та рівень рентабельності.
Якому фактору ще слід приділити увагу на підприємстві? Це використанню комп’ютерів, що дозволяє знижувати роботу бухгалтера, контролювати вірність операцій, зпрощує облік, розрахунки і аналіз бухгалтерських документів, прискорює розробку інформації, знижує витрати на оплату праці,зменьшує обсяг документообігу, дозволяє використовувати технічні носії первісної інформації, зпрощує розрахунки між підприємствами,забезпечує оперативність і тривалість зберігання отриманної інформації.
Отже, розглянувши загальний стан витрат на підприємстві у звітному періоді, що для удосконалення його роботи, ми повинні планувати собівартість з максимальним прибутком при мінімальних витратах, тоді підприємство буде ефективно працювати.
Перелік табличного і графічного матеріалу
Рис.1.1. Класифікація витрат в системі управлінського обліку
Рис.1.2. Концепція витрат для визначення фінансового результату
Рис.1.3. Взаємозвязок різних видів витрат
Рис.1.4. Загальні змінні витрат
Рис.1.5. Зміна рівня змінних витрат на од. продукцію
Рис.1.6. Поведінка витрат на матеріали
Рис.1.7. Крива досвіду
за умови отримання знижки
Рис.1.8. Загальні постійні витрати
Рис.1.9. Постійні витрати на одиницю продукції
Рис.1.10. Класифікація в залежності від видів діяльності
Таблиця 1.1. Визначення категорії витрат
Таблиця 1.2. Види калькуляції
Рис. 1.11. Елементи системи управління витратами та їх взаємозвязок
Рис. 1.12. Групи факторів, що впливають на побудову обліку витрат
Рис. 1.13. Методи обліку витрат
Рис. 1.14. Елементи повної собівартості
Рис. 1.15. Схема побудови калькулювання повних витрат
Рис. 1.16. Елементи системи управління витратами та їх взаємозвязок
Рис. 1.17. Організація обліку витрат за системою директ - костинг
Рис.1.18. Схема дій при нормативному обліку витрат.
Рис.1.19. Структура відхилень в системі нормативного обліку відхилення від норм
Рис.1.20. Порядок дослідження віджилень
Рис. 1.21. Калькулювання на основі діяльності
Рис.1.22. Схема аналітичного обліку витрат на рахунках управлінського обліку
Рис.1.23. Аналітичний облік витрат за статтями калькуляції
Рис.1.24. Напрями обліку витрат на оплату праці
Рис. 1.25. Процедура обліку витрат на робочу силу
Рис. 1.26. Порядок списання витрат майбутніх періодів
Таблиця 1.3. Кореспонденція рахунків обліку витрат основного і допоміжних виробництв по рахунку 23.
Рис. 2.1. Організаційна структура ПП “Астра-98”
Схема рахунка 23 “Виробництво”
Таблиця 2.6. Облік витрат на ПП “Астра-98”
Таблиця 2.7. Класифікація показників собівартості
Таблиця 2.8. Розрахунок рівня собівартості продукції, тис. грн.
Таблиця 2.9. Залежність суми витрат від обсягу виробництва продукції
Рис. 2.2. Залежність суми – витрат від обсягу виробництва
Таблиця 2.10. Аналіз собівартості виробу за статтями калькуляції
Таблиця 2.11. Довідник елементів витрат ПП “Астра-98”.
Таблиця 2.12. Аналіз витрат за економічними елементами
Таблиця 2.13. Оцінка витрачання фонду заробітної плати, тис.грн.
Таблиця 2.15. Характеристика методів контролю витрачання сировини й матеріалів
Рис.2.3. Виробнича собівартість продукції (робіт, послуг)
Рис.2.4. Змінні й постійні загально виробничі витрати
Рис. 2.5. Витрати діяльності
Рис. 3.1. Схема грошового обігу підприємства за участю операційного важеля
Таблиця 3.1. Аналіз точки беззбитковості, запасу фінансової міцності та сили впливу операційного важеля на ПП “Астра-98” за 2001 рік.
Рис. 3.2. Ефект зниження постійних витрат
Рис. 3.3. Ефект зниження змінних витрат
Таблиця 3.1. Калькулювання повних витрат на одиницю продукції
Таблиця 3.2. Звіт про фінансові результати на основі маржинального доходу
Ціна

75

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2020 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.