Меню сайту

Нові користувачі
Свєта
Користувачі
03.12.2020
Даша
Користувачі
30.11.2020
OOOOFF
Користувачі
26.11.2020
vbogdan
Автори робіт
13.11.2020
Frommu
Автори робіт
31.10.2020
Який курс найскладніший?


Маловичко Ірина Сергіївна

Рейтинг: 16
аватар
Комарницький Євген Євгенович

Рейтинг: 10
аватар
Петрович Інна Василівна

Рейтинг: 16
Ильчишина Ирина Викторовна

Рейтинг: 16
аватар
Матіяш Михайло Михайлович

Рейтинг: 10
Сторожев Евгений Владимирович

Рейтинг: 42

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Облік і аналіз власного капіталу на підприємстві


Дипломна
K-15905

Вступ
1. Методологічна основа і нормативна база обліку та аналізу
власного капіталу
1.1. Основні завдання та нормативна база організації обліку та аналізу власного капіталу
1.2. Капітал та його складові
2. Бухгалтерський облік власного капіталу на Корсунь-Шевченківському держлісгоспі Черкаського державного лісогосподарського об’єднання “Черкасиліс”
2.1. Техніко-економічна характеристика Корсунь-Шевченківського держлісгоспу
2.2. Облік власного капіталу та розрахунків з учасниками на Корсунь-Шевченківському держлісгоспі
2.3. Формування звітних даних про власний капітал
3. Аналіз власного капіталу на Корсунь-Шевченківському держлісгоспі
3.1. Мета аналізу власних коштів
3.2. Загальна оцінка капіталу
3.3. Аналіз джерел формування власного капіталу
3.4. Аналіз власного оборотного капіталу
3.5. Аналіз структури позикового капіталу
3.6. Аналіз ефективності та інтенсивності використання капіталу
3.7. Рекомендації щодо підвищення ефективності використання власного капіталу
Висновки
Список використаної літератури

Підсумовуючи дану випускну роботу можемо зробити висновки про те, що Україна поступово прилучається до процесу гармонізації та стандартизації бухгалтерського обліку і аналізу. Головними напрямками розвитку на сьогодні є створення економіки відкритого типу, тобто відкритої для співпраці з зарубі-жними партнерами, взаємного інвестування та кредитування з боку зарубіжних та міжнародних фінансових організацій.
З цією метою 28 жовтня 1998 року було прийнято Постанову Кабінету Міністрів України № 1706, якою затверджено Програму реформування системи бухгалтерського обліку із застосуванням міжнародних стандартів. Для коорди-нації зусиль по реалізації цієї Програми при Міністерстві фінансів України створено Методологічну раду з питань бухгалтерського обліку. за сприяння та активної підтримки Агенції США з міжнародного розвитку Федерацією профе-сійних бухгалтерів та аудиторів України було розроблено ряд проектів націона-льних стандартів бухгалтерського обліку, що відповідають вимогам міжнарод-них стандартів. У подальшому ці стандарти лягли в основу при підготовці та затвердженні Міністерства фінансів України Положень (стандартів) бухгалтер-ського обліку.
Питання формування та обліку капіталу підприємства регламентується П(с)БО 5 “Звіт про власний капітал” і Закон “Про бухгалтерський облік та фі-нансову звітність в Україні”, а також установчими документами підприємства.
Облік власного капіталу забезпечує узагальнення інформації про стан і рух власного капіталу та здійснює контроль за правильністю і законністю фор-мування та використання власного капіталу.
Об’єктом дослідження є Корсунь-Шевченківський держлісгосп Черкась-кого державного лісогосподарського об’єднання “Черкасиліс” Державного ко-мітету лісового господарства.
Підприємство займається такими видами економічної діяльності:
– лісогосподарські, лісокультурні, гідролісомеліоративні, протипожежні роботи;
– деревообробна промисловість;
– сільське господарство.
Слід зазначити, що на даному підприємстві рівень збитковості не визна-чався, що підприємство є прибутковим. За результатами проведеного дослі-дження можна зробити висновок, що підприємство є економічно та фінансово стійким.
Метою дослідження є виявлення негативних явищ в управлінні власним капіталом, пошук напрямків та шляхів удосконалення його використання.
Для досягнення мети дослідження необхідним є вивчення побудови сис-теми обліку власного капіталу на підприємстві.
Порівняльна характеристика основних бухгалтерських записів з обліку власного капіталу підтверджує, щ значних розбіжностей немає.
Для досягнення більш позитивних результатів фінансово-господарської діяльності підприємства необхідно належним чином організувати облік та ана-ліз на підприємстві.
Бухгалтерський облік в держлісгоспі ведеться у відповідності з чинним законодавством.
Аудит на підприємстві не проводився. Але значних порушень у ведені обліку на підприємстві немає. Штрафні санкції до підприємства не застосову-вались; незначні помилки в обліку вчасно виправлялись.
Негативним є те, що не проводилась переоцінка основних фондів, а дані такої переоцінки можуть суттєво вплинути на розмір власного капіталу.
Проаналізувавши дані фінансової звітності Корсунь-Шевченківського де-ржлісгоспу за 2000-2001 рр. можемо зробити висновок про те, що його фінан-совий стан досить стійкий.
Порівняно з попереднім роком збільшились розміри капіталу підприємст-ва на 162 тис.грн. Частка капіталу на кінець року зросла і становить 2588,5 тис. грн., або 87,24%, частка позикового капіталу зменшилась і становить
378,7 тис.грн., або 12,76%. Тобто підприємство переважно працює на власному капіталі.
Коефіцієнт забезпечення власними коштами перевищує його оптимальне значення майже в 5 разів.
Коефіцієнт фінансової незалежності (автономності) також значно вищий оптимального значення і дорівнює 0,87.
Коефіцієнт фінансової стійкості на підприємстві досить високий (0,74). Роль даного коефіцієнта в системі показників фінансової стійкості зростає. Він обмежує вкладення короткострокових позичених коштів у формування майна підприємства тільки тими активами, які легко реалізуються і швидко поверта-ються в грошову форму.
Підприємство на 1 грн. власних коштів залучає позикових коштів
0,15 грн., тобто фінансовий ризик для інвесторів незначний.
Коефіцієнт капітального покриття на підприємстві становить 87,24%, що значно вище його оптимального значення (30%).
Фінансовий стан підприємства залежить від того, наскільки раціонально сформовані джерела фінансування поточних активів (абсолютного капіталу). У звітному році на підприємстві зросла сума основних засобів на 164,5 тис.грн. (підприємство закупило і встановило пилораму і токарний верстат) і зросла су-ма податку на прибуток за даними бухгалтерського обліку порівняно з податко-вим на суму 71,4 тис.грн., що вплинуло на зменшення власного оборотного ка-піталу на 121,7 тис.грн., але питома вага власного оборотного капіталу в сумі поточних активів досить висока і складає 54,2% (оптимальне значення 25%).
Щодо коефіцієнта маневрування, то він значно менше оптимального зна-чення (0,5) і дорівнює 0,2, тобто лише 20% власного капіталу перебуває в обо-роті в тій формі, яка дозволяє вільно маневрувати цими коштами.
Коефіцієнт забезпечення матеріальних оборотних коштів на підприємстві менше одиниці, що вказує на те, що підприємство має запаси сировини, матері-алів, напівфабрикатів, які значною мірою перевищують нормальні потреби ви-робництва і власний оборотний капітал не в змозі покрити повністю.
Для поліпшення фінансового стану необхідно забезпечити випереджаючі темпи зростання власного оборотного капіталу над темпами зростання вироб-ничих запасів і власного капіталу.
Позиковий капітал повністю (100%) складається з поточних зобов’язань, в тому числі з короткострокових кредитів банку (19,67%), кредиторської забор-гованості за товари, роботи, послуги (52,39%) і поточних зобов’язань за розра-хунками (11,04%).
Перевищення кредиторської заборгованості над дебіторською в сумі 167,0 тис.грн. свідчить про використання підприємством в значній сумі позико-вих коштів для покриття дебіторської заборгованості. Це сприяє тимчасовому поліпшенню фінансового стану при умові ефективного їх використання і своє-часного повернення. Якщо ці умови не виконуються, може виникнути простро-чена заборгованість кредиторам, що в кінцевому підсумку призведе до погір-шення фінансового стану, оскільки підприємство змушене сплачувати штрафи, санкції, підвищені відсотки.
Тривалість обороту кредиторської заборгованості складає 74,7 дні, а дебі-торської заборгованості – 17,6 дні, що указує на вміння керувати кредиторсь-кою заборгованістю.
Прибутковість загального оборотного, власного капіталу і реалізації у звітному році зросла порівняно з попереднім роком, але абсолютні значення прибутковості капіталу по Корсунь-Шевченківському держлісгоспу низькі.
Зростання рівня прибутковості загального капіталу зумовлено збільшен-ням прибутковості реалізації продукції і зростанням коефіцієнта оборотності.
Тривалість одного обороту в днях знизилась у звітному році на 23,4 дня (94-117,4), в результаті підприємство вивільнило з обороту 215,5 тис.грн. (3316:360*23,4), крім того за рахунок прискорення оборотності капіталу відбу-вається збільшення суми прибутку.
Зростання питомої ваги основного капіталу в загальній його сумі вплину-ла на уповільнення оборотності загальної суми капіталу підприємства.
Перелік табличного і графічного матеріалу
Рис. 1.1. Зображення власного капіталу на рахунках бухгалтерського обліку
Рис. 1.2. Загальна схема формування, збільшення та зменшення статутного капіталу
Таблиця 1.1 Відображення в обліку створення ТзОВ.
Таблиця 1.2 Відображення в обліку формування і рух власного капіталу
Рис. 1.3. Структура капіталу господарюючого суб’єкта за джерелами утворення
Рис. 1.4. Розміщення основного і оборотного капіталу господарюючого суб’єкта
Рис. 2.1. Організаційна структура управління Корсунь-Шевченківського держлісгоспу
Таблиця 2.1 Основні техніко-економічні і фінансові показники по
Корсунь-Шевченківському лісгоспу за 2000-2001 рр.
Рис. 2.1. Динаміка основних показників по Корсунь-Шевченківському
лісгоспзагу за 1999-2001 рр.
Таблиця 2.2 Відображення в обліку формування та руху власного капіталу, тис.грн.
Рис. 2.2. Взаємозв’язок звіту про власний капітал і балансу
Таблиця 3.1 Аналіз структури джерел коштів на Корсунь-Шевченківському держлісгоспі за 2001 рік
Таблиця 3.2 Аналіз показників ринкової стійкості по Корсунь-Шевченківському держлісгоспі за 2001 рік
Таблиця 3.3 Аналіз змін структури власного капіталу
Таблиця 3.4 Аналіз власного оборотного капіталу
Таблиця 3.5 Аналіз змін питомої ваги власного оборотного капіталу
Таблиця 3.6 Аналіз факторів, які вплинули на зміну власного оборотного капіталу
Таблиця 3.7 Аналіз коефіцієнта маневрування капіталу
Таблиця 3.8 Аналіз забезпечення матеріальних оборотних коштів власним капіталом
Таблиця 3.9 Аналіз динаміки структури позикового капіталу
Таблиця 3.10 Розрахунковий баланс Корсунь-Шевченківського держлісгоспу
на кінець 2001 року
Таблиця 3.11 Порівняльний аналіз дебіторської і кредиторської заборгованості
на кінець 2001 року по Корсунь-Шевченківському держлісгоспу
Таблиця 3.12 Аналіз показників прибутковості капіталу по Корсунь-Шевченківському держлісгоспу за 2000-2001 рр.
Таблиця 3.13 Вплив факторів на прибутковість капіталу
Таблиця 3.14 Аналіз показників прибутковості оборотного капталу
по Корсунь-Шевченківському держлісгоспу за 2000-2001 рр.
Таблиця 3.15 Аналіз впливу факторів на відхилення за рівнем прибутковості
Таблиця 3.17 Аналіз фінансових результатів по Корсунь-Шевченківському
держлісгоспу за 2001 рік
Ціна

45

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2020 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.