Меню сайту

Нові користувачі
OOOOFF
Користувачі
26.11.2020
vbogdan
Автори робіт
13.11.2020
Frommu
Автори робіт
31.10.2020
Corse
Автори робіт
26.10.2020
VIKITORIA
Користувачі
21.09.2020
Скільки буде 2+2 x 2=


Однорог Максим Анатолійович

Рейтинг: 10
аватар
Книш Юлія Володимирівна

Рейтинг: 10
Голодрига Наталя Вікторівна

Рейтинг: 10
аватар
Кривунець Світлана Анатоліївна

Рейтинг: 11
аватар
Великий Олександр Анатолійович

Рейтинг: 10
аватар
Андрос Олег Анатолійович

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Облік, аналіз і аудит грошових коштів підприємства


Дипломна
K-15909

Вступ
1 Методологічні основи обліку і аудиту грошових коштів
1.1 Облік грошових коштів в касі
1.2 Основи обліку грошових коштів на поточних рахунках
1.3 Облік інших грошових коштів
1.4 Документування операцій на поточному рахунку
1.5 Організаційна методологія аудиту грошових коштів
2 Бухгалтерський облік грошових коштів на ЧСУ–
2.1 Техніко-економічна характеристика і облікова політика підприємства ЧСУ
2.2 Синтетичний і аналітичний бухгалтерський облік касових операцій
2.3 Синтетичний та аналітичний облік господарських операцій на поточному рахунку в національній та іноземній валюті
2.4 Автоматизація обліку грошових коштів підприємства
3 Аналіз грошових коштів на підприємстві ЧСУ –
3.1 Аналіз фінансового стану підприємства
3.2 Організація економічного аналізу грошових коштів підприємства
3.3 Аналіз грошового потоку підприємства ЧСУ
3.4 Аналіз грошових потоків за напрямками діяльності
3.5 Аналіз питомої ваги грошових коштів
4 Організація аудиту обліку грошових коштів на ЧСУ
4.1 Організація і методика аудиту грошових коштів в касі та розрахунковому рахунку
4.2 Аудиторський висновок
Висновки
Література

Взаємовідносини між підприємствами, організаціями і установами, а також між ними і населенням, що зумовлені дією ринку, мають характер грошових розрахунків. Ці взаємовідносини ґрунтуються на використанні грошей у їх функціях – коштів обігу і коштів платежу. При цьому підприємство водночас є постачальником для одних і покупцем для інших.
Правильна побудова обліку грошових коштів дає змогу забезпечити інформацію про їх наявність, цілеспрямоване використання та контроль за зберіганням. Грошові кошти є об’єктом обліку і відносяться до найліквідніших активів підприємства, тому вони посідають одне з найголовніших місць в господарській діяльності підприємства.
Виконавши дану дипломну роботу і вивчивши облік касових операцій можна зробити висновки, що облік касових операцій ведеться в касовій книзі яка повинна бути заздалегідь пронумерована, прошнурована й опечатана сургучевою печаткою.
У зв'язку з прийняттям Правлінням Національного банку України постанови від 22.05.98 р. №206 «Про внесення змін і доповнень у Порядок ведення касових операцій у національній валюті в Україні»:
усю готівку понад установлені ліміти залишку готівки в касі підприємства зобов'язані здавати в порядку й у терміни, встановлені установою банку для зарахування на їхні рахунки. У випадку, якщо ліміт залишку готівки в касі підприємства взагалі не встановлений, уся наявна готівка в його касі на коней дня повинна бути здана в банк (незалежно від причини відсутності ліміту каси).
Касові операції оформляються документами, типові форми яких затверджені наказом Міністерства статистики України від 15.02.96 р. №51, і повинні застосовуватися без змін на всіх підприємствах, незалежно від їхньої відомчої підпорядкованості і форми власності.
Аналізуючи методологічні аспекти обліку грошових коштів по підприємству ЧСУ-140, слід зазначити, що вони базуються на діючих нормативних актах, відповідно до яких проходить документування руху грошових коштів, ведення облікових регістрів та фінансової звітності. Але в процесі вивчення цих аспектів виявлено ряд недоліків, серед яких мають місце:
 в касовій книзі не завжди проставляється такий реквізит, як "в тому числі на заробітну плату";
 не завжди в касовій книзі прослідковується підпис у головного бухгалтера в зв’язку з перевіркою правильності записів;
 в облікових регістрах, в таких як журнали-ордери, часто має місце виправлення помилок, але не тими методами, які рекомендує положення "Про документне забезпечення записів в бухгалтерському обліку".
З метою більш глибокого ознайомлення з господарською діяльністю підприємства, проведено аналіз фінансового стану та основних економічних показників діяльності підприємства ЧСУ-140.
В результаті проведеного аналізу можна зробити висновок:
 підприємство знаходиться у тяжкому фінансовому стані. Відсутність власних обігових коштів практично паралізувала роботу підприємства.
 ЧСУ-140 не має можливості здійснювати оплату за електроенергію, сировину, комплектуючі, має велику заборгованість до бюджету та по оплаті праці.
Отже, головною причиною збитковості є велика дебіторська заборгованість (Додаток А), яка виникла у зв’язку з неплатежами замовників. Зараз постає проблема з відсутністю робіт, при цьому на підприємстві відбувається стрімке скорочення працівників.
Як правило, в структурі оборотних активів велику частку складають запаси і дебіторська заборгованість. Для збільшення масової частки запасів в структурі оборотних активів пропонується наступне:
 збільшити виробничий персонал підприємства;
 сформувати більш мобільну структуру активів, що прискорить обіговість обігових коштів підприємства;
 захищати грошові кошти підприємства від обезцінення під впливом інфляції за рахунок вкладень в запаси.
В зв’язку з тим, що по підприємству налічується велика кредиторська заборгованість підприємству, пропонується ввести вексельні розрахунки, які б дали змогу на певний період часу відстрочити дані платежі, тобто розрахунки провести в кредит.
В даній роботі було запропоновано ввести спеціальну посаду аналітика, який би міг проаодити аналіз діяльності підприємства та давати поради на виправлення ситуаціїї, яка склалась на підприємстві.
На нашу думку, на підприємстві, незважаючи на дороговизну як програмного забезпечення так и самого комп’ютера, доцільно використовувати автоматизовану систему бухгалтерського обліку „1С:Бухгалтерія”.
Застосування комп'ютерів дозволяє ефективно вирішити проблему аналітичного обліку. При застосуванні обчислювальної техніки є можливість вести аналітичний облік з будь-яким рівнем деталізації та широкою номенклатурою аналітичних об'єктів. Проблема оперативності даних вирішується при застосуванні комп'ютерів автоматично. Основним недоліком комп'ютерної форми обліку є висока вартість програмного та апаратного забезпечення.
Комп'ютерна система бухгалтерського обліку „1С:Бухгалтерия” характеризується повною автоматизацією обробки і систематизації облікової інформації. При цьому будь-які дані можуть відображатися в обліку відразу після їх введення в інформаційну базу даних.
Перелік табличного і графічного матеріалу
Рисунок 1.1 Загальна схема документування грошових коштів в касі
Таблиця 1.1 Характеристика рахунків з обліку грошових коштів
Рисунок 1.2. Порядок ведення обліку коштів на поточному рахунку
Таблиця 1.2 Поточні операції в іноземній валюті.
Рисунок 1.3 Схема обліку простого векселя.
Рисунок 1.4 Схема обліку переказного векселя (трати).
Таблиця 1.3 Характеристика рахунку 31 "Рахунки в банках"
Таблиця 1.4 Типові проводки по рахунку 33 "Інші кошти"
Рисунок 1.5. Об’єкти контролю і ревізії грошових коштів.
Таблиця 1.5 Штрафні санкції, які накладаються на підприємство у разі виявлених порушень обліку грошових операцій
Рисунок 2.1 Схема реквізитів типової форми КО-1
Рисунок 2.2 Схема реквізитів типової форми КО-2.
Таблиця 2.4 Господарські операції, які були проведені на поточному рахунку ЧСУ-140 за період з 01.12.2002 року по 15.12.2002 року.
Рисунок 2.3. Вікно заповнення прибуткового касового ордеру у „1С:Бухгалтерії”.
Рисунок 2.4. Вікно заповнення видаткового касового ордеру у „1С:Бухгалтерії”.
Рисунок 2.5. Вікно діалогу для заповнення банківського документу „Платіжне доручення”
Рисунок 2.6 Діалогове вікно заповнення документу банківська виписка у системі „1с:Бухгалтерія”.
Таблиця 2.5 Відомість обліку валових доходів і валових витрат
Таблиця 2.6 Лист-розшифровка відображення по рахунках бухгалтерського обліку господарських операцій по касі і розрахункам з підзвітними особами за вересень 2002 року (весь період діяльності підприємства в 2002 році) ЧСУ-140
Таблиця 2.7 Облік будівельних робіт у генпідрядника і субпідрядників:
Таблиця 3.1 Аналітичний баланс ЧСУ-140 за 2000-2002 роки.
Таблиця 3.2 Розрахунок оборотності грошових коштів підприємства ЧСУ-140 за 2002 рік
Таблиця 3.3 Показники для оцінки чистого грошового потоку ЧСУ-140 за 2002 рік
Рисунок 3.1 Структура припливу коштів ЧСУ-140 у 2002 році
Рисунок 3.2 Структура відпливу грошових коштів ЧСУ-140 у 2002 році.
Таблиця 3.4 Грошові потоки ЧСУ-140 залежно від видів діяльності за 2001-2002 роки
Таблиця 3.5 Аналіз питомої ваги грошових коштів у мобільних оборотних коштах
Рисунок 3.4 Аналіз питомої ваги грошових коштів у мобільних оборотних коштах
Таблиця 4.1 Джерела інформації для аудиту касових операцій.
Рисунок 4.1. Порядок проведення аудиту грошових коштів в касі і операцій з ними в ЧСУ-140
Таблиця 4.2 Касовий звіт за 15.12.2002 р
Таблиця 4.3 Формування та використання власного капіталу ЧСУ-140 за 2002 рік
Таблиця. 4.4 Показники фінансового стану ЧСУ -140 за 2000-2002 роки.
Ціна

60

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 4
Гостей: 4
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2020 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.