Меню сайту

Нові користувачі
Вікторія333
Користувачі
04.03.2021
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Оцініть цей сайт


Тіхонова Вікторія Андріївна

Рейтинг: 10
аватар
Комарницький Євген Євгенович

Рейтинг: 10
Любайкіна Катерина Іванівна

Рейтинг: 10
аватар
Пирог Александр Викторович

Рейтинг: 10
аватар
Жуковський Максим Ігорович

Рейтинг: 10
аватар
Олена Дмитрівна

Рейтинг: 16

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Облік, аналіз і аудит операцій з давальницькою сировиною на підприємстві


Дипломна
K-15913

Вступ
Розділ 1 теоретичні аспекти обліку операцій з давальницькою сировиною в сучасних умовах
1.1 Давальницька сировина, як економічна категорія
1.2 Економіко – правовий аналіз нормативної бази в обліку операцій з давальницькою сировиною
1.3 Облік операцій з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах
1.4 Організаційно - економічна характеристика підприємства ЗАТ „Корсунь – Шевченківська швейна фабрика”
Висновки до розділу
Розділ 2 облік операцій з давальницькою сировиною на підприємстві
2.1 Документування господарських операцій
2.2 Фінансовий і податковий облік операцій з давальницькою сировиною
2.3 Управлінський облік операцій з давальницькою сировиною
2.4 Шляхи удосконалення обліку операцій з давальницькою сировиною
Висновки до розділу
Розділ 3 аналіз та контроль операцій з давальницькою сировиною на підприємстві
3.1 Мета та основні принципи аналізу операцій з давальницькою сировиною на підприємстві
3.2 Аналіз динаміки та структури запасів давальницької сировини на підприємстві
3.3 Аналіз показників ефективності використання давальницької сировини
3.4 Факторний аналіз давальницької сировини
3.5 Основні концепції і методики контролю операцій з давальницькою сировиною
Висновки до розділу
Розділ 4 організація і методика обліку, аналізу і аудиту в комп’ютерному середовищі
4.1 Постановка та характеристика завдання
4.2 Технологія обробки інформації
4.3 Характеристика вихідної інформації
Висновки до розділу
Висновки і пропозиції
Список використаної літератури

В роботі викладено теоретичні та практичні питання обліку, давальницької сировини в умовах реформування системи бухгалтерського обліку з використанням Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку.
Розглядаються питання сутності операцій з давальницькою сировиною, документообіг, організація аналітичного обліку, а також організація бухгалтерського обліку давальницької сировини в умовах застосування комп’ютерної техніки, а також проведено аналіз запасів, так як виробничі запаси являються найголовнішою складовою для діяльності підприємств. Вони є незамінними учасниками його господарської діяльності.
Вивчення й дослідження теми було проведено на прикладі. ЗАТ "Корсунь-Шевченківська швейна фабрика"
Мета діяльності товариства – це отримання прибутку за рахунок виробничої та підприємницької діяльності в швейній промисловості, розвитку ринкових відносин, формування ринку товарів, товарообміну, впровадження науково-технічних розробок і технологій. Предметом діяльності є виробництво в першу чергу швейних виробів, екологічно чистої продукції та товарів народного споживання, переробка, закупівля і їх реалізація. Товариство здійснює операції по імпорту та експорту товарів, робіт, послуг, здійснення зовнішньоекономічної діяльності у відповідності з чинним законодавством України.
ЗАТ "Корсунь-Шевченківська швейна фабрика" веде бухгалтерський та податковий облік згідно чинного законодавства і наказу по підприємству про облікову політику. Бухгалтерський облік ведеться із застосуванням комп’ютерної техніки, що в значній мірі сприяє підвищенню ефективності і економії часу роботи працівників бухгалтерії.
В дипломній роботі прведений аналіз:
- динаміки обсягів виробництва;
- динаміки та структури виробничих запасів;
- ефективності використання виробничих запасів;
- факторний аналіз запасів.
Аналіз динаміки обсягів виробництва показав, що за2005рік на підприємстві мало місце значне зниження обсягів виробництва. Відбулося зростання власного капіталу, нерозподіленого прибутку та зменшення показників чистого доходу, собівартості реалізованої продукції, валового і чистого прибутку, що доводить про спад ефективності виробництва та його прибутковості у 2005р., в порівнянні з 2004р. Аналіз показників структури та структурних відхилень свідчив про те, що в структурі виробничих запасів на початок 2005 року найбільшу питому вагу займають сировина та матеріали і на кінець 2005 року сировина та матеріали також мають найбільшу долю – 45,96%. Розрахунок свідчить про те, що росту залишків виробничих запасів не відбувалось. Загальна вартість виробничих запасів зменшилася порівняно до вартості запасів на початок 2005 року. Проаналізувавши показники базисних і ланцюгових темпів зросту і приросту товарообігу, виявилось, що намітилась негативна тенденція спаду товарообігу із року в рік.
Проведений аналіз показників ефективності використання виробничих запасів показав, що на підприємстві майже стабільна оборотність запасів. Починаючи з січня 2005року оборотність становила 0,14 днів і на протязі всього року мала незначні зміни в довжині обороту. В третьому кварталі ситуація змінилася в позитивну сторону, довжина одного обороту становила 0.13 днів. Аналіз дає підстави для оцінки роботи відповідних функціональних підрозділів підприємства щодо раціонального використання матеріальних ресурсів.
Підприємство може збільшити ефективність використання оборотних засобів за рахунок таких заходів:
- зменшення строків виготовлення продукції, механізації робіт, більш широкого використання конструкцій, напівфабрикатів, агрегатів;
- зменшення виробничих запасів поліпшенням організації постачання;
- економії матеріальних ресурсів, кращого їх зберігання, обліку;
- удосконалення розрахунків із замовниками та вжиття інших заходів щодо поліпшення фінансової та платіжної дисципліни;
- упорядкування ціноутворення, застосування дієвої системи економічного стимулювання.
Перелік табличного і графічного матеріалу
Рис.1.1 Схема дій при ввезенні на митну територію України давальницької сировини з метою переробки у готову продукцію
Таблиця 1.1 Імпорт давальницької сировини в Україну (тис. дол. США)
Таблиця 1.2 Експорт давальницької сировини ( тис.дол.США)
Рис. 1.2 Формула контрактної вартості готової продукції
Таблиця 1.3 Документи, необхідні для здійснення давальницьких операцій в зовнішньоекономічній діяльності
1.4 Організаційно - економічна характеристика підприємства ЗАТ „Корсунь – Шевченківська швейна фабрика”
Рис. 1.3 Організаційна структура ЗАТ „Корсунь – Шевченківська швейна фабрика”
Таблиця 1.4 Основні техніко-економічні показники діяльності підприємства
Таблиця 2.3 Ліквідність активів ЗАТ „Корсунь – Шевченківська швейна фабрика”
Таблиця 2.1 Основні первинні документи з руху давальницької сировини.
Таблиця 2.2 Документальне забезпечення руху давальницької сировини підрозділами на ЗАТ „Корсунь – Шевченківська швейна фабрика”
Рис. 2.1 Документооборот при операціях з давальницькою сировиною у замовника
Таблиця 2.3 Облік операцій з переробки давальницької сировини при готівковій формі розрахунку
Таблиця 2.4 Облік операцій з переробки давальницької сировини при розрахунках сировиною
Таблиця 2.5 Облік операцій з переробки давальницької сировини при розрахунках готовою продукцією
Таблиця 2.6 Відображення в бухгалтерському обліку замовника операцій з переробки давальницької сировини при сплаті послуг грошовими коштами.
Таблиця 2.7 Відображення в бухгалтерському обліку українського замовника операцій з давальницькою сировиною, оплата послуг за переробку сировиною.
Таблиця 2.8 Відображення в бухгалтерському обліку українського замовника операцій з давальницькою сировиною, оплата послуг за переробку частиною готової продукції.
Рис. 3.1 Загальна модель економічного аналізу забезпеченості підприємства давальницькими сировинними запасами
Таблиця 3.1 Аналіз витрат на перереробку давальницької сировини
Таблиця 3.2 Аналіз реалізації продукції, виготовленої з давальницької сировини
Таблиця 3.3 Структура та структурні відхилення виробничих запасів давальницької сировини на ЗАТ "Корсунь-Шевченківська швейна фабрика" за 2005 рік
Таблиця 3.4 Аналіз показників ефективності використання запасів давальницької сировини на ЗАТ "Корсунь-Шевченківська швейна фабрика" за 2005р. по кварталам
Таблиця 3.5 Схема виявлення величини впливу факторів на результативний показник способом ланцюгових підстановок
Таблиця 3.5 Дані для факторного аналізу зміни обсягу випуску товарної продукції з давальницької сировини
Рис. 3.1 Документальні прийоми господарського контролю запасів давальницької сировини
Рис. 3.2 Органолептичні прийоми контролю запасів давальницької сировини
Таблиця 4.1 Можливості комп’ютерних програм щодо складання бухгалтерської звітності
Ціна

95

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.