Меню сайту

Нові користувачі
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Свєта
Користувачі
03.12.2020
Скільки буде 2+2 x 2=


Виктория Петровна

Рейтинг: 291.6
аватар
Павленко Олена Віккторівна

Рейтинг: 16
аватар
Ірина Василівна

Рейтинг: 16
Яремин Олександра Василівна

Рейтинг: 10
Ильчишина Ирина Викторовна

Рейтинг: 16
Шамеян Алена Юрьевна

Рейтинг: 11

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Облік і аналіз доходів і витрат підприємства


Дипломна
K-15915

Вступ
Розділ 1. Методологічні засади і нормативна база обліку доходів та витрат підприємства
1.1 Методологічні засади, основні принципи та нормативна база обліку доходів та витрат підприємства
1.2 Характеристика, оцінка, класифікація та визнання доходів підприємства
1.3 Характеристика, класифікація та методи обліку витрат підприємства
Розділ 2. Діюча практика організації обліку доходів і витрат на ВАТ “Азот”
2.1 Організаційно – економічна характеристика ВАТ “Азот”
2.2 Документування господарських операцій з обліку доходів і витрат на ВАТ “Азот”
2.3 Бухгалтерський облік доходів і витрат на ВАТ “Азот”
2.4 Податковий облік доходів і витрат на ВАТ “Азот”
2.5 Управлінський облік доходів і витрат на ВАТ “Азот”
2.6 Шляхи вдосконалення обліку доходів і витрат
Розділ 3. Аналіз доходів та витрат на ВАТ “Азот”
3.1 Аналіз витрат на виробництво та собівартості продукції
3.2 Аналіз структури доходів і витрат ВАТ “Азот”
3.3 Аналіз доходу від реалізації продукції ВАТ “Азот”
3.4 Аналіз резервів збільшення доходу по ВАТ “Азот”
3.5 Аналіз рентабельності продукції та розрахунок показників рентабельності по ВАТ “Азот”
Розділ 4. Оцінка впливу облікової політики щодо доходів і витрат на прийняття рішень користувачами
4.1 Визначення завдань аудиту та складання аудиторського висновку щодо достовірності обліку доходів і витрат на ВАТ “Азот”
4.2 Прийняття рішень щодо облікової політики по обліку доходів та витрат на ВАТ “Азот”
Висновки
Список використаної літератури

В умовах сьогодення кожне підприємство, як на Україні, так і за її межами спрямовує свою діяльність на забезпечення зростання прибутку або принаймні стабілізацію його на певному рівні. Виходячи з цього, головною метою кожного підприємства є отримання максимального прибутку за рахунок мінімальних витрат. Тобто, кожне підприємство має працювати так, щоб покрити всі витрати, і при цьому отримати значно більшу частку прибутку. Саме це дозволить вистояти підприємству на ринку споживача.
Вагомою проблемою для підприємств є облік та класифікація витрат. для достовірності відображення витрат у складі собівартості продукції, об’єктивної оцінки й аналізу рівня собівартості стосовно вимог ринкової економіки з метою зниження витрат, кожне підприємство прагне до змін щодо діючої системи класифікації та обліку витрат на виробництво.
Об’єктом дослідження дипломної роботи є ВАТ “Азот”, яке займається випуском хімічної продукції та її реалізацією.
Черкаське ВАТ “Азот” являється одним з лідерів хімічної промисловості України. На долю підприємства припадає 19,2 % загального виробництва рідкого аміаку, 22,8 % - карбаміду, 37,9 % - аміачної селітри, а у виробництві капролактаму підприємство являється в Україні монополістом.
Операції, пов’язані з відображенням доходів і витрат на підприємстві оформляються первинними документами. Так як, діяльність підприємства направлена на отримання доходу від реалізації продукції, то дані операції відображаються в таких первинних документах, як відомість реалізації по фактичній собівартості, відомість відвантаженої продукції, а витрати пов’язані з виробництвом та реалізацією продукції знаходять своє відображення в кошторисах. В кінці кожного місяця на ВАТ “Азот” операції пов’язані з доходною частиною на основі первинних документів відображаються в Журналі 6, а для узагальнення інформації про витратну частину призначено Журнал 5.
Діяльність ВАТ “Азот” направлена на отримання доходу від реалізації хімічної продукції. Для обліку передбачено використання рахунку 70 “Доходи від реалізації”.
На ВАТ “Азот” дохід визнається лише тоді, коли існує вірогідність того, що воно матиме економічні вигоди від здійснюваної операції.
Виробництво хімічної продукції ВАТ “Азот” пов’язане з певними витратами, для відображення яких підприємство використовує рахунки класу 9 “Витрати діяльності”. Найбільшу частину витрат становлять витрати, пов’язані з виробництвом хімічної продукції, тобто так звані виробничі витрати.
Виробничі витрати поділяють на прямі та загальновиробничі (накладні) витрати.
Постійні виробничі накладні витрати розподіляються на кожен об’єкт витрат з використанням бази розподілу (обсягу діяльності), за нормальної потужності.
Змінні загальновиробничі витрати розподіляються на кожний об’єкт витрат з використанням бази розподілу (обсягу діяльності), виходячи з фактичної потужності звітного періоду.
Собівартість реалізованої продукції на ВАТ “Азот” складається з виробничої собівартості продукції, яка була реалізована протягом звітного періоду, нерозподілених постійних загальновиробничих витрат і понаднормативних виробничих витрат.
ВАТ “Азот” на рахунку 23 “Виробництво” веде облік витрат на виробництво хімічної продукції (дебетове сальдо на рахунку на кінець періоду показує суму незавершеного виробництва).
Витрати на організацію виробництва та управління галузями, цехами, відділеннями, бригадами та іншими підрозділами основного виробництва, а також витрати, пов’язані з утриманням та експлуатацією машин і обладнання на ВАТ “Азот” відображаються на рахунку 91 “Загальновиробничі витрати”.
В процесі виробництва хімічної продукції, кінцевим результатом якої є її реалізація, на ВАТ “Азот” формуються витрати на її збут, які обліковуються на рахунку 93.
На ВАТ “Азот” крім бухгалтерського обліку ведеться ще й податковий облік, який призначений для виконання функцій нарахування та сплати податків, а також для надання інформації про це відповідним державним органам.
На ВАТ “Азот” податковий облік здійснюють на основі відображення валових доходів чи валових витрат, для нарахування податку на прибуток.
Витрати ВАТ “Азот” на спожиті засоби виробництва, предмети праці й оплату праці працівників, виражені в грошовій формі, утворюють собівартість продукції.
Собівартість продукції – це основний якісний показник роботи підприємства.
Від рівня собівартості залежить конкурентоспроможність продукції, фінансовий стан підприємства, матеріальний та культурний рівень життя його працівників, виконання надходжень до бюджету країни.
Аналіз собівартості має такі завдання: перевірка обгрунтованості прийнятих управлінських рішень, щодо собівартості; об’єктивна оцінка виконання прийнятих рішень, під час якої виявляється відхилення фактичних витрат від планових; з’ясування чинників цих витрат.
Щоб визначити обгрунтованість планового рівня собівартості виробленої продукції, використовують дані про залишки нереалізованої продукції на початок і кінець року, а також дані про обсяги реалізації. Результати аналізу показали, що за планового обсягу реалізації в оптових цінах ВАТ “Азот” 10829502,69 грн., та планового прибутку від реалізації 2484774,06 грн., собівартість реалізованої продукції становить 8344728,63 грн., а планова собівартість продукції з урахуванням зміни планових залишків нереалізованої продукції на початок і кінець року 9485328,18 грн.
Існує залежність між витратами і обсягом продукції, тобто витрати мають змінний характер по відношенню до обсягу виробництва.
В 2004 році загальна сума постійних витрат 164000 грн., являлась фіксованою для всіх обсягів виробництва. Абсолютна її величина не змінювалась зі зростанням обсягів виробництва хімічної продукції. Проте на одиницю продукції постійні витрати змінювались обернено пропорційно зростанню обсягу виробництва. Так, у 2004 році випуск продукції збільшився у 7 разів, а постійні витрати на одиницю продукції зменшились у 7 разів.
ВАТ “Азот” займається виробництвом великої кількості найменувань хімічної продукції. тому собівартість хімічної продукції планують і підраховують за статтями калькуляції. Фактичну собівартість одиниці хімічної продукції за статтями витрат порівнюють з плановою і нормативною, а для порівняних виробів – також із собівартістю минулого періоду. Це порівняння дає можливість побачити, як змінилась собівартість виробу проти минулорічної, як виконано план за собівартістю, як змінились витрати за окремими статтями собівартості. Порівняння витрат за статтями дає змогу виявити збільшення чи економію витрат. За березень – квітень 2005 рік на ВАТ “Азот” прослідковуються перевитрати за всіма статтями. Загальна сума перевитрат за квітень у порівнянні з березнем становить 13,87 грн., або 0,6 %, і проти планових 33,75 грн., або 1,48 %. Це не великі перевитрати, але необхідно з’ясувати причини їх виникнення.
Аналіз витрат на одну гривню готової продукції дає змогу простежити динаміку зниження собівартості за декілька років. На ВАТ “Азот” собівартість продукції в березні 2005 році зросла на 6,7 грн., або на 0,4 % у порівнянні із запланованим рівнем.
Витрати на 1 грн. готової продукції зменшились на 0,002 грн., або на 0,2 %, також у порівнянні із запланованим рівнем.
Темпи зростання витрат випередили темпи зростання обсягу продукції. Це свідчить про великі непродуктивні витрати.
У складі витрат на обслуговування виробництва та управління найбільшу питому вагу мають витрати на утримання та експлуатацію обладнання. На ВАТ “Азот” резерв зниження невиправданих відносних перевитрат за кошторисом статті “Витрати на утримання і використання обладнання” в 2004 році становили 5730 грн. аналіз цехових витрат показав, що на підприємстві допущено перевитрати на утримання апарату управління цеху – 2340,2 грн., на утримання будівель – 1069,9 грн., на інші витрати – 23242 грн. усього перевитрати становили 26652,1 грн. скорочення невиправданих перевитрат і непродуктивних витрат є результатом зниження собівартості на 26652,1 грн.
Найбільшу питому вагу в 2003 році мав дохід від реалізації хімічної продукції – 71,9 %; в 2004 році – 69,2 %тобто зменшився на 2,7 % внаслідок зменшення попиту на продукцію.
Загальна структура витрат і відрахувань в 2003 – 2004 роках свідчить про те, що найбільшу питому вагу мала собівартість реалізованої продукції 25,1 % у 2003 році, 27,1 % - у 2004 році.
Дохід має змінний характер, тобто його величина не є сталою, а може змінюватись під впливом факторів, таких як: зміна обсягу реалізації, зміна структури реалізованої продукції, зміна собівартості реалізованої продукції, зміна цін на продукцію. За 2003 – 2004 роки план по доходу виконано на 14258,3 млн. грн., (175790,6 – 161532,3). Відхилення фактичного доходу від планового відбулося в результаті зміни обсягу реалізації, собівартості, структури та асортименту продукції та оптових цін на продукцію.
На ВАТ “Азот” резервом збільшення доходу є зниження витрат на виробництво та реалізацію продукції. при зниженні собівартості реалізованої продукції, прибуток підприємства в березні 2005 році зріс на 747216,5 грн.
В процесі діяльності ВАТ “Азот” здійснюється періодичний контроль за господарськими операціями, які відбулись на підприємстві за певний період, та відображенням їх на рахунках бухгалтерського обліку, а також в первинних документах, облікових регістрах та звітності, тобто проводиться так званий аудит.
Аудит доходів і витрат на ВАТ “Азот”, направлений на перевірку правильності відображення господарських операції та визначення оподатковуваного доходу.
Завершальним етапом аудиторської перевірки є складання аудиторського висновку.
Перелік табличного і графічного матеріалу
Рис. 1.1. Основні положення з обліку витрат, в обліковій політиці підприємства”.
“Рис. 1.2. Основні положення з обліку доходів в обліковій політиці підприємства”.
“Рис. 1.3. Визнання доходу у фінансовому обліку та звітах за принципом нарахування”.
“Рис. 1.4. Критерії оцінки доходу”.
“Рис. 1.5. Класифікація видів діяльності підприємства”.
Таблиця 1.1. Класифікація доходів за видами діяльності
Таблиця 1.2. Класифікація витрат на виробництво і реалізацію продукції
Таблиця 1.3. Класифікація витрат за видами діяльності
Таблиця 2.1. Основні техніко – економічні показники ВАТ “Азот” за 2003 – 2004 роки, тис.грн
Таблиця 2.2. Аналіз рівня виробничих витрат ВАТ “Азот” за
2003 – 2004 роки, тис.грн
Таблиця 2.3. Аналіз структури виробничих витрат за 2003 – 2004 роки, тис.грн
“Рис. 2.2. Організація обліку доходів від реалізації”.
Таблиця 2.4. Дохід від реалізації аміаку водного на ВАТ “Азот” за лютий 2005 рік, тис.грн
Таблиця 2.5. Знижка при реалізації продукції на ВАТ “Азот” за лютий 2005 рік, тис.грн.
Таблиця 2.6. Дохід від обміну неподібними активами ВАТ “Азот”
за лютий 2005 рік, тис.грн
Таблиця 2.7. Дохід визнаний як безнадійна заборгованість за січень – лютий 2005 рік на ВАТ “Азот”, тис.грн.
Таблиця 2.8. Витрати на виробництво хімічної продукції (капролактаму) ВАТ “Азот” за лютий 2005 рік, тис.грн
(фактичний рівень виробництва продукції нижче запланованого)
Таблиця 2.9. Витрати на виробництво хімічної продукції (сульфат амонію) ВАТ “Азот” за березень 2005 рік, тис.грн
(фактичний рівень виробництва продукції вище запланованого)
Таблиця 2.10. Витрати допоміжного підрозділу (електроцеху) ВАТ “Азот” за січень 2005 рік, тис.грн
“Рис. 2.3. Загальна схема організації обліку адміністративних витрат”.
Таблиця 2.11. Адміністративні витрати ВАТ “Азот” за лютий
2005 рік, тис.грн
Таблиця 2.12. Витрати на збут хімічної продукції ВАТ “Азот” за лютий 2005 рік, тис.грн
Таблиця 2.13. Ліквідація верстата по випуску капролактаму ВАТ “Азот” за лютий 2005 рік, тис.грн
Рис. 2.4. Доходи від продажу продукції”.
“Рис. 2.5. Дата збільшення валового доходу”.
Таблиця. 2.14. Відображення валових доходів та валових витрат з відповідним розрахунком податку на прибуток за лютий – квітень 2005 рік на ВАТ “Азот”, тис.грн
“Рис. 2.6. Розподіл і використання прибутку”.
Таблиця 3.1. Розрахунок рівня собівартості аміачної селітри М 8 ВАТ “Азот” за березень 2005 рік, тис.грн
Таблиця 3.2. Залежність суми витрат від обсягу виробництва хімічної продукції на ВАТ “Азот” за 2004 рік, тис.грн
Таблиця 3.3. Аналіз собівартості виробу води знесоленої за статтями калькуляції ВАТ “Азот” за березень – квітень 2005 рік, тис.грн
Таблиця 3.4. Витрати на 1 гривню готової продукції (аміачна вода) на ВАТ “Азот” за березень 2005 рік, тис.грн
Таблиця 3.5. Вплив факторів на зміну собівартості продукції ВАТ “Азот” за 2004 рік, млн.грн
Таблиця 3.6. Вплив факторів на зміну матеріальних витрат на випуск води знесоленої за березень 2005 рік, тис.грн
Таблиця 3.7. Аналіз витрат на обслуговування виробництва по ВАТ “Азот”за 2004 рік, тис.грн
Таблиця 3.8. Аналіз структури доходів на ВАТ “Азот”
за 2003 – 2004 роки, тис.грн
Таблиця 3.9. Аналіз структури витрат і відрахувань за 2003 – 2004 роки
по ВАТ “Азот”, тис.грн
Таблиця 3.10. Аналіз прибутку ВАТ “Азот”
за 2003 - 2004 роки, млн.грн
Таблиця 3.11. Факторний аналіз доходу від реалізації хімічної продукції по ВАТ “Азот” за 2003 -2004 роки, млн.грн
Таблиця 3.12. Резерв зростання доходу за рахунок збільшення обсягу реалізації продукції за березень 2005 рік по ВАТ “Азот”
Таблиця 3.13. Резерв зростання доходу за рахунок зниження собівартості реалізованої продукції за березень 2005 рік, тис.грн
Таблиця 3.14. Аналіз рентабельності виробництва одиниці продукції за
березень 2005 рік по ВАТ “Азот”, тис.грн
Таблиця 3.15. Аналіз рентабельності реалізованої продукції за 2004 рік
по ВАТ “Азот”
Таблиця 3.16. Аналіз рентабельності виробництва хімічної продукції
ВАТ “Азот” за 2004 рік, тис.грн
Таблиця. 4.1. Відображення валових доходів та валових витрат з відповідним розрахунком податку на прибуток за січень – березень 2005 рік на ВАТ “Азот”, тис.грн., (ситуація до аудиту)
Таблиця. 4.2. Відображення валових доходів та валових витрат з відповідним розрахунком податку на прибуток за січень - березень 2005 рік на ВАТ “Азот”, тис.грн., (ситуація після проведення аудиту)
“Рис. 4.1. Загальна структура облікової політики підприємства”.
Таблиця 4.3. Розрахунок амортизаційних відрахувань цеху по виробництву капролактаму ВАТ “Азот”, тис.грн., (метод прямолінійного списання)
Таблиця 4.4. Розрахунок амортизаційних відрахувань транспортного засобу, призначеного для адміністративних цілей ВАТ “Азот” тис.грн., (метод прискореного зменшення залишкової вартості)
Таблиця 4.5. Резерв сумнівних боргів ВАТ “Азот” за липень – грудень 2004 рік, тис.грн
До роботи також є доповідь
Ціна

110

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 2
Гостей: 2
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.