Меню сайту

Нові користувачі
OOOOFF
Користувачі
26.11.2020
vbogdan
Автори робіт
13.11.2020
Frommu
Автори робіт
31.10.2020
Corse
Автори робіт
26.10.2020
VIKITORIA
Користувачі
21.09.2020
Оцініть цей сайт


аватар
Месеча Алла Володимирівна

Рейтинг: 10
аватар
Любов Олександрівна

Рейтинг: 10
Стороженко Андрій Юрійович

Рейтинг: 16
аватар
Вараксіна Ольга Михайлівна

Рейтинг: 10
аватар
Попович Ірина Олександрівна

Рейтинг: 10
аватар
Книш Юлія Володимирівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Облік, аналіз і контроль запасів в бюджетних установах


Дипломна
K-15917

Вступ
1. Теоретичні аспекти обліку запасів бюджетних установ
1.1. Огляд законодавчої бази та літературних джерел з обліку запасів
1.2. Сутність, класифікація і оцінка запасів
1.3. Характеристика рахунків з обліку запасів бюджетних установ
1.4. Методи і задачі контролю запасів бюджетних установ
Висновок до 1-го розділу
2. Практичні аспекти обліку запасів міської дитячої лікарні
2.1. Техніко-економічна характеристика міської дитячої лікарні
2.2. Документування операцій, пов’язаних з обліком запасів
2.3. Аналітичний і синтетичний облік надходження та списання запасів
2.4. Огляд облікових регістрів з обліку запасів
Висновок до 2-го розділу
3. Контроль, аналіз і шляхи удосконалення обліку запасів міської дитячої лікарні
3.1. Інвентаризація як основний органоліптичний метод контролю запасів
3.2. Аналіз запасів міської дитячої лікарні
3.3. Автоматизація обліку запасів в міській дитячій лікарні
Висновок до 3-го розділу
Висновки
Література

В магістерській дипломній роботі були висвітлені теоретичні і практичні аспекти обліку запасів в бюджетних установах на прикладі Черкаської міської дитячої лікарні, описана методика проведення інвентаризації, наведений аналіз запасів за 2001-2003р.р., а також обгрунтовані пропозиції щодо удосконалення обліку в даній медичній установі.
В результаті дослідження теоретичних аспектів обліку запасів в бюджетних установах необхідно зазначити, що облік запасів в бюджетних установах регулюється цілим рядом законодавчо-нормативних документів, серед яких закони України, положення, порядки та інструкції, затверджені ГУ ДКУ. Організацію обліку запасів вивчала чимала кількість науковців, серед яких найбільш відомими є Джога Р.Т., Матвєєва В.О. та Атамас П.Й.
Склад матеріальних запасів бюджетних установ досить широкий й різноманітний, тому для правильної організації обліку важливе значення має науково обгрунтована їх класифікація, тобто групування матеріалів за їх функціональним призначенням. Важливим елементом організації обліку запасів є також оцінка або грошовий вираз їхньої вартості. Основними видами оцінки запасів є фактична собівартість, ринкова ціна, тверда облікова ціна, покупна ціна, діюча та роздрібна ціна, купівельна ціна та ціна можливого використання.
Досліджуючи теоретичні аспекти обліку слід також відмітити, що облік запасів здійснюється на рахунках другого класу, який має назву “Запаси” і включає п’ять рахунків: 20 “Виробничі запаси”, 21 “Тварини на вирощуванні та відгодівлі”, 22 “Малоцінні та швидкозношувані предмети”, 23 “Матеріали і продукти харчування”, 24 “Готова продукція” і 25 “Продукція сільськогосподарського виробництва”. Контроль запасів поділяється на попередній, поточний і подальший та здійснюється за допомогою прийомів документального і фактичного контролю. Серед прийомів документального контролю запасів найважливішими є арифметична, зустрічна і хронологічна перевірка, взаємний контроль, а також контрольне порівняння. При цьому найважливішими прийомами фактичного контролю запасів являються інвентаризація, обстеження, контрольні закладення сировини і матеріалів, лабораторний аналіз і експертна оцінка.
Досліджуючи практичні аспекти обліку запасів на прикладі Черкаської міської дитячої лікарні, необхідно відмітити, що дана медична установа є лікувально-профілактичним закладом, заснованим на комунальній формі власності, і призначеним для надання стаціонарної та амбулаторної медичної допомоги дитячому населенню міста. Джерелами її фінансування є кошти міського бюджету. Лікарня здійснює оперативний та бухгалтерський облік своєї діяльності та веде статистичну звітність. Важливим елементом раціональної організації бухгалтерського обліку запасів ЧМДЛ є своєчасне і правильне оформлення господарських операцій первинними документами, правила застосування яких регламентуються Інструкцією про складання типових форм обліку та списання запасів бюджетних установ, затвердженою ДКУ від 18.12.2000р. № 130, Положенням про документальне забезпечення записів в бухгалтерському обліку, затвердженим МФУ від 24.05.1995р. № 88 та іншими нормативними актами.
Синтетичний облік запасів ЧМДЛ ведеться на активних рахунках № 20 “Виробничі запаси”, 22 “Малоцінні та швидкозношувані предмети” і 23 “Матеріали і продукти харчування”, по дебету яких відображується надходження запасів, а по кредиту – їх списання на відповідні рахунки класу 8 “Витрати”. Аналітичний облік в лікарні ведеться оперативно-бухгалтерським (або сальдовим) методом, що сприяє значному поліпшенню якості як складського, так і всього матеріального обліку, а також забезпечує підвищення реальності бухгалтерських балансів та звітності.
Черкаська міська дитяча лікарня використовує журнал-головну форму бухгалтерського обліку. Облік запасів ведеться в меморіальних ордерах № 6 Накопичувальна відомість за розрахунками з іншими кредиторами типової форми № 409 (бюджет), № 8 Накопичувальна відомість за розрахунками з підзвітними особами т.ф. № 386 (бюджет), № 10 Накопичувальна відомість про вибуття та переміщення малоцінних та швидкозношуваних предметів т.ф. № 439 (бюджет), № 11 Зведення накопичувальних відомістей про надходження продуктів харчування т.ф.№ 398 (бюджет), № 12 Зведення накопичувальних відомістей про витрачання продуктів харчування т.ф.. № 411 (бюджет) і № 13 Накопичувальна відомість витрачання матеріалів т.ф. № 396 (бюджет). В кінці місяця сума оборотів за цими меморіальними ордерами переноситься в книгу “Журнал-головна”, а звідти – до балансу форми № 1, де інформація узагальнюється в другому розділі активу за статтями 140, 150 і 160.
В третьому розділі магістерської дипломної роботи описана організація і методика проведення інвентаризації, наведений аналіз запасів за 2001-2003р.р., а також висвітлено пропозиції щодо удосконалення обліку запасів в Черкаській міській дитячій лікарні.
В результаті проведеного дослідження слід зазначити, що бюджетні установи повинні проводити інвентаризацію запасів за місцем зберігання та за матеріально відповідальними особами в строки і порядку, передбаченому відповідною інструкцією. Основним завданням інвентаризації запасів є не тільки виявлення їх фактичної наявності, а й дотримання умов зберігання запасів, правил їх утримання та експлуатації.
Проаналізувавши структуру активів Черкаської міської дитячої лікарні необхідно відмітити, що найбільша питома вага у валюті балансу належить основним засобам, а найменша – оборотним активам. Крім того, потрібно зазначити також, що питома вага основних засобів зменшується з року в рік, що пов’язано з їх списанням, а питома вага оборотних активів та інших необоротних активів, навпаки, збільшується, що є наслідком їх придбання. Вивчивши структуру пасивів Черкаської міської дитячої лікарні за 2001-2003р.р. слід зазначити, що найбільша питома вага у валюті балансу належить власному капіталу, а найменша – зобов’язанням. Необхідно також додати, що порівнюючи 2003р. з 2001р. і 2002р. питома вага власного капіталу лікарні збільшилася, а питома вага зобо’язань має тенденцію до зменшення.
Провівши аналіз фактичних видатків загального фонду за 2001-2003р.р. необхідно зазначити, що у 2001р. і 2002р. спостерігається перевищення фактичних видатків в порівнянні з затвердженими кошторисом відповідно на 189118грн. та 144432грн., а у 2003р. відбулося скорочення фактичних видатків на 357269грн. При цьому щодо загальних фактичних видатків спеціального фонду за 2001-2003р.р. слід відмітити, що спостерігається економія позабюджетних коштів в порівнянні з запланованими відповідно на 36393грн., 8033грн. та 4008грн.
В процесі дослідження були виявлені наступні недоліки в організації обліку ЧМДЛ, а саме, велика розгалуженість підрозділів лікарні, що створює необхідність складання численної кількості накопичувальних відомостей, великий обсяг первинних документів, обумовлений значною кількістю матеріалів, а також нестача фінансування фактичних видатків установи.
Необхідність автоматизації бухгалтерського обліку в Черкаській міській дитячій лікарні обумовлена тим, що вона дозволяє значно спростити ведення обліку і скоротити затрати робочого часу для виконання різних видів облікових робіт.
Застосування комп’ютерів в лікарні дозволить автоматизувати робоче місце бухгалтера і підняти на новий рівень процес реєстрації господарських операцій. Бухгалтер зможе працювати з машиною в діалоговому режимі, використовувати зворотній зв’язок в процесі обробки інформації і отримувати відповідні вихідні документи.
Автоматизувати облік запасів в Черкаській міській дитячій лікарні можна за допомогою універсального програмного продукту, а саме, контуру бухгалтерського обліку управлінської інформаційної системи “Галактика”.
Ефективність заходів з автоматизації бухгалтерського обліку характеризується зменшенням трудомісткості робіт та витрат на проведення облікових робіт, а також зростанням питомої ваги працівників автоматизованої праці в апараті бухгалтерії та частки механізованої праці в загальних трудових затратах.
Перелік табличного і графічного матеріалу
Рис 1.1 Класифікація запасів бюджетних установ
Рис. 1.2 Види оцінки запасів
Рис. 1.3 Документальні прийоми господарського контролю запасів
Рис. 1.4 Органолептичні прийоми контролю запасів
Рис. 1.5 Складові контролю запасів бюджетних установ
Рис. 2.1. Структура підпорядкування міської дитячої лікарні
Рис. 2.2 Структура управління міської дитячої лікарні
Таблиця 2.1 Основні показники господарської діяльності міської дитячої лікарні за 2001, 2002, 2003р.р.
Рис. 2.3. Структура апарату бухгалтерії міської дитячої лікарні
Таблиця 2.2 Типові форми первинних документів з обліку запасів в міській дитячій лікарні
Таблиця 2.3 Оперограма накладної на одержання матеріалів зі складу міської дитячої лікарні
Таблиця 2.4 Структурний графік облікових робіт матеріального відділу міської дитячої лікарні
Рис. 2.4 Схема оперативно-бухгалтерського (сальдового) методу обліку матеріалів в міській дитячій лікарні
Таблиця 2.5 Основні господарські операції з обліку руху матеріальних цінностей міської дитячої лікарні
Таблиця 2.6 Основні господарські операції з руху продуктів харчування в міській дитячій лікарні
Таблиця 2.7 Типові форми первинних документів з обліку МШП в установах і організаціях бюджетної сфери
Таблиця 2.8 Основні бухгалтерські проведення з обліку малоцінних та швидкозношуваних предметів в міській дитячій лікарні
Рис. 2.5 Побудова облікового процесу при меморіально-ордерній формі обліку
Рис. 2.6 Схема облікового процесу при журнал-головній формі обліку в міській дитячій лікарні
Таблиця 3.1 Випадки обов’язкового проведення інвентаризації в бюджетних установах
Таблиця 3.2 Відображення результатів інвентаризації матеріалів міської дитячої лікарні у бухгалтерському обліку
Таблиця 3.3 Аналіз питомої ваги активів у валюті балансу міської дитячої лікарні за 2001-2003р.р.
Рис 3.1 Структура активів міської дитячої лікарні за 2001р.
Рис. 3.2 Структура активів міської дитячої лікарні за 2002р.
Рис. 3.3 Структура активів міської дитячої лікарні за 2003р.
Таблиця 3.4 Аналіз питомої ваги пасивів у валюті балансу міської дитячої лікарні за 2001-2003р.р.
Рис. 3.4 Структура пасивів міської дитячої лікарні за 2001р.
Рис. 3.5 Структура пасивів міської дитячої лікарні за 2002р
Рис 3.6 Структура пасивів міської дитячої лікарні за 2003р.
Таблиця 3.5 Аналіз доходів і видатків загального фонду міської дитячої лікарні за 2001р.
Таблиця 3.6 Аналіз доходів і видатків загального фонду міської дитячої лікарні за 2002р.
Таблиця 3.7 Аналіз доходів і видатків загального фонду міської дитячої лікарні за 2003р.
Таблиця 3.8 Аналіз коштів спеціального фонду міської дитячої лікарні за 2001р.
Таблиця 3.9 Аналіз коштів спеціального фонду міської дитячої лікарні за 2002р.
Таблиця 3.10 Аналіз коштів спеціального фонду міської дитячої лікарні за 2003р.
Рис. 3.7 Комп’ютерна форма обліку
Рис. 3.8 Головне меню контуру бухгалтерського обліку інформаційної системи “Галактика”
Ціна

100

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2020 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.