Меню сайту

Нові користувачі
OOOOFF
Користувачі
26.11.2020
vbogdan
Автори робіт
13.11.2020
Frommu
Автори робіт
31.10.2020
Corse
Автори робіт
26.10.2020
VIKITORIA
Користувачі
21.09.2020
Скільки буде 2+2 x 2=


Маловичко Ірина Сергіївна

Рейтинг: 16
аватар
Максимів Юлія Романівна

Рейтинг: 16.9
Дикуша Дмитро Сергійович

Рейтинг: 10
Рибаченко Анна Олександрівна

Рейтинг: 16
аватар
Маріанна-Оксана

Рейтинг: 10
Даценко Анна Юріївна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Облік, аналіз і аудит основних засобів


Дипломна
K-15927

Вступ
1. Економіко правові аспекти обліку, контролю та аналізу основних засобів
1.1 Основні засоби, як об’єкт бухгалтерського обліку, їх групування і оцінка
1.2 Нормативна база обліку та контролю основних засобів
1.3 Амортизація основних засобів та методи її нарахування
1.4 Переоцінка основних засобів
2. Дослідження методології обліку основних засобів на підприємстві ВАТ “Черкаське хімволокно”
2.1 Організаційно-економічна характеристика підприємства ВАТ “Черкаське хімволокно”
2.2 Документальне оформлення основних засобів
2.3 Облік наявності та руху основних засобів, як об’єктів капітального інвестування
2.4 Облік ремонтів основних засобів
2.5 Організація аналітичного обліку основних засобів
2.6 Інвентаризація основних засобів
3. Аналіз основних засобів
3.1 Аналіз структури та динаміки основних засобів
3.2 Аналіз ефективності використання основних засобів
3.3 Шляхи удосконалення обліку, контролю та аналізу основних засобів
4. Аудит наявності та руху основних засобів на
підприємстві
4.1 Аудит та податкові наслідки руху основних засобів
Висновок
Список використаної літератури
Додатки

В дипломній роботі викладено теоретичні та практичні питання обліку, контролю і аналізу основних засобів в умовах реформування системи бухгалтерського обліку з використанням Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку.
В роботі розглядаються питання сутності основних засобів, їх класифікація (з точки зору бухгалтерського та податкового обліку), документообіг, організація аналітичного обліку, а також облік ремонту та амортизації основних засобів, переоцінки, інвентаризації та контроль основних засобів. Проведено аналіз складу та структури основних засобів та ефективності їх використання. Організація бухгалтерського обліку на ВАТ “Черкаське хімволокно” відповідає Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність” №296 від 16 липня 1999р.
Дипломна робота містить дослідження нормативно – законодавчої бази, в частині розбіжностей податкового та бухгалтерського обліку основних засобів на прикладі підприємства ВАТ “Черкаське хімволокно”. Мається на увазі розбіжності між Законом України “Про оподаткування прибутку підприємств” та П(С)БО № 7 “Основні засоби”. Аналіз стану обліку показав, що результати податкового та бухгалтерського обліку основних засобів контролюється ревізійними органами та органами державної податкової служби.
За даними проведеного аналізу техніко-економічних показників підприємства ВАТ “Черкаське хімволокно”, його стан можна охарактеризувати, як стабільний. Про це свідчить збільшення доходів від реалізації продукції на 39,7 %, а також збільшення оборотних активів на 13,9%. За рахунок розширення виробництва виникла потреба в додаткових робочих місцях, що призвело до збільшення середньоспискової чисельності працюючих на 1,83 %, внаслідок цього збільшився фонд оплати праці на 34,2% та продуктивність праці зросла на 2 %.
Від раціонального використання основних фондів залежать усі техніко – економічні показники (випуск продукції, її собівартість, продуктивність праці, прибуток, рентабельність, фінансовий стан), тому особливу увагу потрібно приділити постійним пошукам підвищення ефективності їх використання.
При проведенні аналізу оцінки динаміки основних засобів на кінець звітного періоду порівняно з початком та визначення темпів зростання, ми бачимо, що основні фонди підприємства на кінець року збільшились на 3,88%, у тому числі промислово – виробничі фонди – на 2,86%, виробничі основні фонди інших галузей збільшились майже вдвічі – на 86,81 %, невиробничі основні фонди зросли на 16,37 %. Як бачимо з таблиці 4.1.2 найбільшу питому вагу в складі основних засобів становлять промислово – виробничі основні фонди, тобто ті фонди, які безпосередньо пов’язані з виробництвом продукції і на кінець року питома вага складає 95,14 %. Зростання питомої ваги промислово – виробничих фондів вважається прогресивною тенденцією, тому що цей чинник позитивно впливає на підвищення ефективності використання фондів, збільшення виробничої потужності. В ході аналізу було встановлено кількісну забезпеченість підприємства та його структурних підрозділів, машинами та устаткуванням, яке виявилось достатнім, але їх технічний рівень не відповідає світовим зразкам.
На підприємстві потрібно покращити організацію проведення аналізу основних засобів з метою систематичного контролю за їх станом.
Для покращення стану основних засобів на підприємстві необхідно розробити та впровадити заходи, щодо покращення їх технічного рівня, створювати оптимальну структуру основних фондів, постійно поліпшувати її за рахунок оновлення та модернізації устаткування, підвищення рівня автоматизації і механізації.
Удосконалення методології і організації в обліково-аналітичному процесі досягається за рахунок використання АРМ, найважливішою частиною моделювання якого є мінімізація затрат на протязі всього строку служби основних засобів.
Перелік графічного матеріалу
Рисунок 1.1 Розподіл основних засобів (за призначенням)
Рисунок 1.2 Групування основних засобів за функціональним призначенням, галузевою ознакою, використанням та належністю.
Рисунок 1.3 Розподіл основних засобів (за використанням)
Рисунок 1.4 Розподіл основних засобів (за належністю)
Рисунок 1.5 Класифікація основних засобів
Рисунок 1.6 Структура виробничих основних фондів
Таблиця 1.1 Характеристика груп основних засобів
Рисунок 1.7 Формування первісної вартості основних засобів
Рисунок 1.8 Схема оцінки основних засобів
Таблиця 1.2 Характеристика оцінки основних засобів
Таблиця № 1.3 Характеристика нормативних документів
Рисунок 1.9 Класифікація основних засобів відповідно до нарахування амортизації
Рисунок 1.10 Методи амортизації основних засобів
Рисунок 1.11 Склад переоцінки основних засобів
Таблиця 1.5 Відомість переоцінки основних засобів
Таблиця 1.6 Облік операцій з переоцінки основних засобів
Рисунок 2.2 Структура бухгалтерського апарату
Таблиця 2.1 Основні функції секторів підприємства
Таблиця 2.2 Техніко – економічні показники діяльності підприємства
Таблиця 2.3 Показники фінансової незалежності підприємства
Таблиця 2.4 Типові форми первинного обліку основних засобів
Рисунок 2.3 Схема процесу заповнення реєстрів обліку основних засобів
Таблиця 2.5 Характеристика рахунку 10 “Основні засоби”
Таблиця 2.6 Облік придбання основних засобів за рахунок грошових коштів
Таблиця 2.7 Облік первісної вартості придбаних об`єктів ОЗ
Таблиця 2.8 Облік створення основних засобів господарським способом
Таблиця 2.9 Облік основних засобів внесених до статутного капіталу
Таблиця 2.10 Облік безоплатного отримання основних засобів
Таблиця 2.11 Облік надходження основних засобів
Таблиця 2.12 Облік бартерних операцій
Рисунок 2.4 Вибуття основних засобів
Таблиця 2.13 Облік нарахування зносу основних засобів
Таблиця 2.14 Облік реалізації, ліквідації, безоплатної передачі та
передачі основних засобів як внесок до статутного капіталу
Рисунок 2.5 Класифікація ремонтів основних засобів
Рисунок 2.6 Класифікація витрат на утримання і поліпшення основних засобів відповідно до ЗУ №283/97
Рисунок 2.7 Витрати на ремонт основних засобів
Таблиця 2.15 Розподіл витрат на ремонт
Таблиця 2.17 Облік ремонту орендованих основних засобів
Таблиця 2.18 Облік ремонту орендованих основних засобів
Таблиця 2.19 Характеристика інвентарних об’єктів
Таблиця 2.20 Відображення в обліку результатів інвентаризації основних засобів
Таблиця 3.1 Аналіз динаміки основних фондів
Таблиця 3.2 Аналіз змін у складі та структурі основних фондів
Таблиця 3.3 Аналіз зміни питомої ваги активної частини
промислово – виробничих основних фондів
Таблиця 3.4 Аналіз рівня оновлення та вибуття основних фондів
Таблиця 3.5 Аналіз змін технічного стану основних фондів
Таблиця 3.6 Аналіз показників ефективності використання
основних виробничих фондів
Рисунок 3.1 Модель технологічного процесу облік основних засобів
Рисунок 3.2 Схема взаємозв’язку АРМ бухгалтера по обліку основних
засобі з іншими АРМ та інформаційною системою підприємства.
Таблиця 4.1 Порушення норм передбачених законодавством
До роботи є доповідь, роздатковий матеріал, бланки додатків.
Ціна

100

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2020 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.