Меню сайту

Нові користувачі
OOOOFF
Користувачі
26.11.2020
vbogdan
Автори робіт
13.11.2020
Frommu
Автори робіт
31.10.2020
Corse
Автори робіт
26.10.2020
VIKITORIA
Користувачі
21.09.2020
Чи даєте Ви хабарі викладачам?


аватар
Кульба Андрій

Рейтинг: 10
аватар
Андрос Олег Анатолійович

Рейтинг: 10
аватар
Олег Володимирович

Рейтинг: 10
аватар
Книш Юлія Володимирівна

Рейтинг: 10
аватар
Правдюк Петро Андрійович

Рейтинг: 10
аватар
Дехтяренко Марина Вадимовна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Облік, аналіз і аудит основних засобів на підприємстві


Дипломна
K-15928

Вступ
Розділ 1. Організаційно-процедурні, правові та методологічні аспекти обліку основних засобів
1.1 Концепція фінансового і податкового обліку основних засобів
1.2 Облікова політика, завдання, оцінка та класифікація основних засобів
1.3 Бухгалтерський і податковий облік оренди та ремонту і поліпшення орендованих основних засобів
Розділ 2. Побудова обліку основних засобів на ЗАТ„Агроекопродукт”
2.1 Організаційно-економічна характеристика та аналіз фінансової звітності підприємства
2.2 Документальне оформлення надходження, переміщення та вибуття основних засобів
2.3 Аналітичний і синтетичний облік наявності та руху основних засобів
2.4 Організація інвентаризації основних засобів на підприємстві
2.5 Порядок нарахування і обліку зносу (амортизації) основних засобів
2.6 Організація обліку витрат на ремонт та інші види поліпшення основних засобів на підприємстві
2.7 Використання комп’ютерних технологій в удосконаленню обліку основних засобів на підприємстві
Розділ 3. Аналіз стану та ефективності використання основних засобів
3.1 Значення, завдання та джерела інформації аналізу основних засобів
3.2 Аналіз складу, динаміки, структури та технічного стану основних засобів
3.3 Аналіз ефективності використання основних засобів
3.4 Аналіз використання обладнання та виробничої потужності підприємства
3.5 Методологічні та організаційні аспекти вдосконалення обліку і аналізу основних засобів
Розділ 4. Аудит основних засобів
4.1 Теоретичні аспекти організації аудиту основних засобів
4.2 Аудит операцій з основними засобами на підприємстві
Висновки
Література

роблема правильного визначення та достовірної оцінки надходження і вибуття основних засобів, їх ефективного використання є важливою і актуальною, оскільки вдосконалення і адаптація до міжнародного досвіду системи бухгалтерського обліку внесло великі зміни в методологію обліку основних засобів.
Ринкові відносини спонукають до пошуку резервів підвищення ефективності використання всіх факторів виробництва, в тому числі й основних засобів. Винайти та використати ці резерви можна за допомогою ретельного економічного аналізу основних засобів.
Дослідження правового регулювання обліку основних засобів дозволяє зробити висновок, що реформи законодавства не досягли ще потрібного рівня. Актуальним є вирішення питання узгодженості податкового законодавства з вимогами нормативних документів бухгалтерського обліку, а це дає змогу повністю застосувати принципи і методи бухгалтерського обліку в ринкових умовах господарювання.
Зміни в податкове законодавство дозволяють сформувати оптимальну модель взаємозв’язку системи оподаткуваня із системою бухгалтерського обліку.
На нашу думку, облікову політику з обліку основних засобів підприємства слід розробляти за двома основними розділами.
1) облікова політика стосовно методики облікових робіт;
2) облікова політика стосовно організації облікових робіт.
У першому розділі мають бути розкриті:
1) порядок нарахування амортизації основних засобів;
2) облік оренди основних засобів;
3) порядок обліку інших необоротних матеріальних активів;
4) методи оцінки і переоцінки основних засобів;
5) способи розподілу амортизаційних відрахувань за об’єктами обліку витрат.
У другому розділі, щодо організації облікових робіт слід розкрити:
1) робочий план рахунків бухгалтерського обліку;
2) порядок організації аналітичного обліку основних засобів;
3) систему документування господарських операцій;
4) порядок проведення і інвентаризації основних засобів;
5) розподіл функціональних обов’язків серед працівників.
Що стосується обліку основних засобів, то на нашу думку необхідно ввести довідкові показники в первинні документи та регістри аналітичного і синтетичного оьліку. Такими довідковими показниками можуть бути метод нарахування амортизації, строк корисного використання (експлуатації), ліквідаційна вартість, сума дооцінки та уцінки.
Із проведеного дослідження, щодо методу нарахування амортизації, напрошується висновок: податковий метод у бухгалтерському обліку краще не застосовувати, оскільки бухгалтерська база для нарахування амортизації основних засобів відрізняється від податкової. До того ж податковий метод не враховує ні строки експлуатації об’єкта, ні його продуктивності, ні інших економічних характеристик.
На нашу думку, необхідно формувати амортизаційний фонд, який може визнаватися як збільшення додаткового капіталу в момент визначення доходу від реалізації, застосовуючи при цьому дохід звітного періоду.
На підприємстві всі первинні документи та облікові реєстри мають електронний вигляд, оскільки на підприємстві впроваджена програма "1С Бухгалтерія" яка дає змогу економити час на заповнення документів, дає можливість ведення кількісного багатовартісного обліку, одержання всієї необхідної звітності та документів, можливість доповнювати та змінювати план рахунків бухгалтерського обліку, систему проводок, можливість автоматичного друку вихідних документів, реєстрів звітності.
Для того, щоб одержати інформацію про стан і ефективність використання основних засобів на підприємстві проводять економічний аналіз основних засобів з метою визначення забезпеченості підприємства основними засобами та винайти умови найбільш інтенсивного їх використання та пошуку резервів підвищення їх віддачі.
На нашу думку необхідно запровадити в фінансову звітність додаткові показники, що будуть використовуватися для аналізу і контролю показників використання основних засобів. Недоліки в класифікації основних засобів утруднюють проведення аналізу їх структури. У результаті об’єктивність оцінки залежить від суб’єктивних чинників  правильності віднесення основних засобів до тих чи інших груп за аналізуючий період. Тому, саме практика потребує об’єднання нормативно-правових документів і створення единої класифікації основних засобів.
Що стосується аудиту основних засобів, то на нашу думку, щоб запобігати помилок при здійсненні господарської діяльності на підпиємстві необхідно запровадити проведення внутрішнього аудиту. Створення відділу внутрішнього аудиту дасть змогу контролювати всі зміни в законодавстві, вносити корективи в облік та проводити перевірки перед складанням звітності.
Запропоновані напрямки вдосконалення правових, методологічних аспектів обліку, аналізу і контролю основних засобів будуть сприяти підвищенню продуктивності праці, зниженню собівартость, економїї капіталовкладень, збільшенню прибутків, досягненню економічної стабільності та конкурентоспроможності на ринку.
Перелік табличного і графічного матеріалу
Таблиця 1.1 Законодавчі та нормативні документи з регулювання питань організації обліку основних засобів
Таблиця 1.2 Структура П(с)БО №7
Таблиця 1.3 Структура П(с)БО №14 „Оренда”
Таблиця 1.4 Порівняння визначень суті основних засобів (фондів)
Таблиця 1.5 Порівняльна характеристика методів амортизації
Таблиця 1.6 Основні відмінності бухгалтерського та податкового обліку витрат на поліпшення та ремонт основних засобів
Рис. 1.1. Основні положення з обліку основних засобів, що наводяться в наказі про облікову політику
Таблиця 1.7 Елементи облікової політики
Рис.1.2 Формування в обліку первісної вартості основних засобів.
Рис 1.3. Класифікація основних засобів за Планом бухгалтерських рахунків
Рис. 1.4. Класифікація основних засобів за призначенням, належністю та використанням.
Рис. 1.5. Класифікація основних засобів з ціллю їх амортизації в податковому обліку.
Таблиця 1.8 Бухгалтерський і податковий облік ремонту (поліпшення) орендованих основних засобів (фондів)
Таблиця 2.1 Основні технічно-економічні показники діяльності підприємства
Таблиця 2.2 Експрес-аналіз структури балансу підприємства
Таблиця 2.3 Експрес-аналіз динаміки балансу підприємства
Таблиця 2.4 Первинні документи з обліку основних засобів
Рис. 2.1. Документування господарських операцій з руху основних засобів на підприємстві.
Таблиця 2.5 Характеристика рахунків з обліку основних засобів
Таблиця 2.6 Кореспонденція рахунків обліку операцій з основними засобами
Таблиця 2.7 Кореспонденція рахунків з обліку придбання основних засобів за грошові кошти
Таблиця 2.8 Субрахунки рахунку 10 „Основних засобів”
Таблиця 2.9 Облік придбання основних засобів за січень 2005 року на ЗАТ „Агроекопродукт”
Таблиця 2.10 Облік безоплатного отримання основних засобів за лютий 2004 року на ЗАТ „Агроекопродукт”
Рис 2.2 Бухгалтерський і податковий облік ліквідації основних засобів групи 1.
Рис. 2.3 Бухгалтерський і податковий облік ліквідації основних засобів груп 2-4.
Таблиця 2.11 Бухгалтерський і податковий облік ліквідації окремого об’єкта групи 1.
Таблиця 2.12 Відображення в бухгалтерському обліку оприбуткування лишків та нестач основних засобів
Рис 2.4 Можливі ситуації при проведенні інвентаризації основних засобів
Таблиця 2.13 Групування основних засобів для нарахування амортизації на підприємстві.
Таблиця 2.14 Облік амортизації основних засобів за I квартал 2005р. на ЗАТ „Агроекопродукт”
Таблиця 2.15 Розрахунок амортизації основних засобів податковим методом в 2004 році
Рис 2.6 Умови відображення витрат на ремонт та поліпшення основних засобів.
Таблиці 2.16 Відображення витрат, що призводять і не призводять до економічної вигоди на рахунках бухгалтерського обліку
Таблиця 2.17 Розрахунок балансової вартості
Таблиця 2.18 Облік поліпшення основних засобів за січень 2005 року на ЗАТ "Агроекопродукт"
Рис. 2.7 Класифікація комплексу технічних засобів обробки економічної інформації.
Рис.3.1 Основні напрямки проведення аналізу основних засобів.
Таблиця 3.1 Основні напрямки та задачі аналізу основних засобів
Рис. 3.2 Схема аналізу технічного стану основних засобів
Таблиця 3.2 Склад та структура основних засобів за 2004 рік
Таблиця 3.3 Аналіз зносу основних засобів на ЗАТ „Агроекопродукт” за 2004 рік
Таблиця 3.4 Аналіз ступеня оновлення, вибуття та приросту основних засобів
Рис. 3.3 Схема фактичної системи фондовіддачі.
Таблиця 3.5 Показники використання основних засобів на підприємстві
Таблиця 3.6 Аналіз складу обладнання на підприємстві за 2004 рік
Таблиця 3.7 Аналіз забезпеченості підприємства основними засобами за 2004 рік
Таблиця 4.1 Перелік основних складових облікової політики, щодо основних засобів
Таблиця 4.2 Перевірка правильності відображення в обліку придбання основних засобів
Таблиця 4.3 Аудит зносу (амортизації) основних засобів
Ціна

100

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2020 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.