Меню сайту

Нові користувачі
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Свєта
Користувачі
03.12.2020
Чи пишете ви самі роботи?


аватар
Когут Олег Богданович

Рейтинг: 16
аватар
Сергій Володимирович

Рейтинг: 10
аватар
Липовецька Юлія Володимирівна

Рейтинг: 10
аватар
Сагула Дар`я Валеріївна

Рейтинг: 10
аватар
Месеча Алла Володимирівна

Рейтинг: 10
аватар
Євген Володимирович

Рейтинг: 111.4

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Облік, аналіз і аудит оплати праці на підприємстві


Дипломна
K-15932

Вступ
1. Теоретичні основи організації обліку оплати праці
1.1 Економічна сутність заробітної плати
1.2. Системи, форми та види оплати праці
1.3 Нормативно-законодавча база оплати праці та пов’язаних з нею роз-рахунків
1.4 Порядок нарахування заробітної плати
2. Діюча практика організації обліку праці та заробітної плати на під-приємстві
2.1 Організаційно-економічна характеристика та облікова політика ЗАТ НВФ “ПРІНТ”
2.2 Облік особистого складу, використання робочого часу та документа-льне оформлення процесу нарахування заробітної плати
2.3. Розрахунок середньої заробітної плати
2.4. Організація аналітичного та синтетичного обліку заробітної плати та пов’язаних з нею розрахунків
2.5 Податковий облік у заробітній платі
3. Аналіз праці і заробітної плати на підприємстві зат нфв “прінт”
3.1 Завдання, матеріали та методика аналізу заробітної плати
3.2 Аналіз динаміки та структури фонду оплати праці
3.3 Факторний аналіз заробітної плати
4. Оцінка впливу облікової політики щодо оплати праці на прийняття рішень користувачами внутрішніми
4.1. Методика проведення аудиту заробітної плати
4.2 Аудиторський висновок
4.3 Шляхи вдосконалення обліку і аудиту заробітної плати із застосуван-ням інформаційних технологій
4.3.1 Автоматизація обліку, аналізу та аудиту праці та заробітної плати
4.3.2 Організація обліку оплати праці за допомогою програми “1С: Бух-галтерія“
4.4 Рекомендації по підвищенню ефективності оплати праці на підпри-ємстві
Висновки

У сучасних умовах ринкової економіки не в повній мірі розв’язана про-блема оплати праці та підвищення її ефективності. Актуальність теми диплом-ної роботи пояснюється тим, що на сьогодні важливими питаннями оплати праці є відповідальність її витратам працівників. Для більшості людей заробіт-на плата є основним джерелом доходу. Тому питання, зв’язані із заробітною платою є одними з найбільш актуальних як для працівників, так і для робото-давців.
Метою написання дипломної роботи є розгляд методології обліку, аналі-зу і аудиту заробітної плати, висвітлення теоретичних питань, що відносяться до проблеми, вивчення законодавчого регулювання розрахунків з персоналом по оплаті праці та розробка рекомендацій по вдосконаленню ефективності ви-користання заробітної плати на прикладі конкретного підприємства ЗАТ НВФ “ПРІНТ”.
Досліджене підприємство – Закрите Акціонерне Товариство науково-виробнича фірма “ПРІНТ”, що створена і діє на підставі статуту, затверджено-го загальними зборами учасників ЗАТ НВФ “ПРІНТ”(свідоцтво про власність від 25 листопада 1995 року, зареєстрований номер 77/71). Має у власності від-особлене майно, що враховується на його самостійному балансі, може від сво-го імені здобувати і здійснювати майнові й особисті немайнові права. Основ-ною метою Товариства є більш ефективне використання придбаного майна, залучення коштів для інвестицій у виробничу і соціальну сферу, одержання високих прибутків в інтересах Акціонерів і задоволення потреб народного го-сподарства та населення в його продукції, товарах послугах.
У дипломній роботі були досліджені теоретичні аспекти обліку праці та її оплати, описана методика ведення бухгалтерського обліку операцій по нара-хуванню та утриманню заробітної плати. Були приведені рахунки, за допомо-гою яких ведеться облік, була перерахована документація, використовувана при обліку. Також був зроблений облік конкретних операцій, вивчені існуючі і діючі форми і системи оплати праці на прикладі ЗАТ НВФ «ПРІНТ». Розгля-нуто діючі положення по оплаті праці, нарахування й утримання по заробітній платі. У роботі визначені склад і структура фонду оплати праці.
Була простежена динаміка зміни фонду оплати праці. Середній приріст ФОП складає в середньому 1,7% на місяць. Очевидно, що підвищення фонд оплати праці прослідковується. Якщо порівняти з динамікою інфляції, що навіть офіційно значно вище і посадовими окладами організації, то при розширенні ринку праці ЗАТ НВФ «ПРІНТ» чекають кадрові проблеми.
Як рекомендації організації ЗАТ НВФ «ПРІНТ» було запропоновано вве-сти на підприємстві систему стимулювання праці за допомогою методу преміювання.
Заробітна плата та питання податкового та бухгалтерського обліку опла-ти праці займають особливе місце в роботі. З однієї сторони, це пов’язано з тим, що для робітників заробітна плата служить джерелом матеріальних благ, а з іншої з тим, що суми, які направляються підприємством на оплату праці, так чи інакше служать мірою, яка визначає надходження податків та обов’язкових платежів до бюджету. На сучасному етапі реформування розвиток економіки не має соціального спрямування, відбувається ігнорування визначного місця трудового фактору та інтересів працівника, що в свою чергу позбавляє мож-ливості працівника відіграти суттєву істотну роль в організації виробництва. Через організацію заробітної плати за сучасних умов має досягатися компро-міс між інтересами роботодавця та працівника, що сприяє розвитку відносин соціального партнерства між двома силами ринкової економіки.
Дослідивши бухгалтерський облік на ЗАТ НВФ «ПРІНТ» можна сказа-ти, що облік ведеться відповідно до Стандартів (положень) бухгалтерського обліку та відповідає вимогам сьогодення. Відслідковуються зміни в чинному законодавстві, проводяться семінари в колективі з обговоренням змін.
Проаналізувавши структуру фонду оплати праці можна сказати, що в загальному фонд оплати праці збільшився на +7 тис. грн., це відбулося за ра-хунок збільшення фонду основної заробітної плати у 2001 році на + 18,3, а в 2002 році, навпаки, фонд основної заробітної плати зменшився на 8,3 відносно до 2001 року, фонд додаткової зарплати також збільшився у 2001 році на 20,4 і зменшився у 2002 році на 7,1, інші компенсаційні витрати збільшились на 20,8 у 2001 році і на 22,4 у 2002 році.
В результаті виконання дипломної роботи був вивчений порядок прове-дення аудиторської перевірки обліку заробітної плати в конкретній організації – ЗАТ НВФ «ПРІНТ». З цією метою була вивчена нормативна база як один по одному нарахування і виплати заробітної плати, так і по організації роботи підприємства в цілому. Відбулося практичне ознайомлення з діяльністю об'єк-та дослідження, придбаний досвід роботи з господарською документацією. Пророблено значний обсяг спеціальної літератури по досліджуваній тематиці.
Розглянуто загальні положення про організацію проведення аудиторсь-кої перевірки економічного суб'єкта, продемонстрований порядок проведення перевірки з указівкою конкретних аудиторських доказів, джерел і методів їх-нього одержання. Вивчено способи і порядок документування перевірки, офо-рмлення її результатів, отримана інформація систематизована і піддана аналі-зу. Вироблено конкретні рекомендації для можливого застосування в діяльно-сті досліджуваного підприємства ЗАТ НВФ «ПРІНТ».
Перелік табличного і графічного матеріалу
Рис. 1.1. Схема основних форм та систем оплати праці.
Рис. 1.1. Ставки утримань із заробітної плати до Пенсійного фонду.
Таблиця 1.1 Ставки зборів.
Таблиця 1.2
Шкала для визначення прибуткового податку
Рис.2.1. Структурна схема промислового підприємства і апарату управ-ління.
Рис. 2.2. Схема випуску поліграфічної продукції.
Таблиця 2.1 Основні показники діяльності ЗАТ НВФ “ПРІНТ”.
Таблиця2.2 Елементи облікової політики підприємства ЗАТ НВФ “ПРІНТ”.
Таблиця 2.3 Типові форми первинних документів використання робочого часу на ЗАТ НВФ “ПРІНТ”
Таблиця 2.4 Платіжна відомість №12 за квітень 2003року
Таблиця 2.4 Типова форма №П-54 ЗАТ НВФ “ПРІНТ” Табельний номер 0205 Кара-бушко О. М. Особова картка за квітень місяць 2003 року
Таблиця2.5 Основні бухгалтерські проводки
Таблиця 3.1 Динаміка фонду оплати праці
Таблиця 3.2 Динаміка середньої чисельності працюючих на підприємстві ЗАТ НВФ “ПРІНТ”
Таблиця 3.3 Аналіз продуктивності праці
Таблиця 3.4 Структура і динаміка фонду оплати праці
Таблиця 3.5 Динаміка заробітної плати і продуктивності праці
Рис. 3.1. Динаміка заробітної плати і продуктивності праці.
Таблиця 3.6 Дані для факторного аналізу прибутку на гривню заробітної плати
Рис. 4.1. Схема аудиторської перевірки.
Рис.4.2. Інформаційна модель організації АРМ бухгалтера по обліку, ау-диту праці та заробітної плати.
Рис.4.3. Укрупнена схема інформаційної взаємозалежності АРМ бух-галтера по обліку праці та заробітної плати.
Ціна

50

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.