Меню сайту

Нові користувачі
OOOOFF
Користувачі
26.11.2020
vbogdan
Автори робіт
13.11.2020
Frommu
Автори робіт
31.10.2020
Corse
Автори робіт
26.10.2020
VIKITORIA
Користувачі
21.09.2020
Оцініть цей сайт


аватар
Радченко Олена Олексіївна

Рейтинг: 10
Голодрига Наталя Вікторівна

Рейтинг: 10
аватар
Антоненко Светлана Васильевна

Рейтинг: 10
аватар
Правдюк Петро Андрійович

Рейтинг: 10
Наталія М. Б.

Рейтинг: 16
Маловичко Ірина Сергіївна

Рейтинг: 16

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Облік, аналіз і аудит собівартості продукції


Дипломна
K-15942

Вступ
1. Теоретичні основи обліку, аналізу та аудиту собівартості продукції
1.1. Економічна сутність собівартості продукції, її нормативно-
правове регулювання
1.2. Класифікація витрат на виробництво продукції
1.3. Методи калькулювання собівартості продукції
1.4. Податковий облік витрат на виробництво
1.5. Методика аналізу та аудиту собівартості продукції
2. Організація та методологія обліку, аналізу і аудиту витрат на
виробництво продукції
2.1. Організаційно-економічна характеристика відкритого
акціонерного товариства “Черкаське Хімволокно”
2.2. Первинний облік витрат на виробництво
2.3. Поточний та підсумковий облік собівартості продукції
2.4. Аналіз динаміки та структури витрат
2.5. Аудит витрат виробництва на ВАТ “Черкаське Хімволокно”
3. Удосконалення обліку, аналізу і аудиту витрат та пропозиції
щодо їх зниження
3.1. Удосконалення технології обліку, аналізу і аудиту собівартості
продукції
3.2. Прогнозування діяльності підприємства ВАТ “Черкаське
Хімволокно” з допомогою стратегічного аналізу і моделювання
3.3. Основні напрямки зниження витрат на виробництво
Висновок

З переходом на ринкові відносини змінюється підхід до планування витрат і результатів виробництва. Коли в умовах планової економіки існували загальні і обов’язкові для всіх норми і нормативи витрат, що дозволяло складати планову калькуляцію і контролювати додержання підприємствами зазначених нормативів, то з переходом до ринкових відносини визначальною рисою має стати конкуренція виробників, отже і конкуренція витрат.Таким чином принципово неможливим стає застосування єдиних і обов’язкових для всіх підприємств норм і нормативів, що робить нереальним здійснення централізованого контролю за додержанням підприємствами планових обсягів витрат.В умовах ринку підприємства самостійно визначають методи калькулювання продукції та обсяги затрат на її випуск, що також відповідає міжнародній практиці ведення бухгалтерського обліку.Калькулювання собівартості продукції належить до сфери управлінського аналітичного обліку і здійснюється підприємствами, виходячи з конкретних завдань, що стоять перед ними.
Відображаючи рівень витрат на виробництво, собівартість комплексно характеризує ступінь використання всіх ресурсів підприємства, а отже і рівень техніки, технології і організації виробництва.Що ліпше працює підприємство (інтенсивніше використовує виробничі ресурси, успішніше вдосконалює техніку, технологію та організацію виробництва), то нижчою є собівартість продукції.Тому собівартість є одним з найважливіших показників ефективності виробництва.Вона має тісний зв’язок з ціною. Це виявляється в тім, що собівартість є базою ціни товару і водночас обмежником для виробництва.
Важлива роль у забезпеченні оптимального рівня собівартості належить аналізу, головна мета якого – виявлення можливостей більш раціонального використання виробничих ресурсів,зменшення витрат на виробництво, реалізацію і забезпечення росту прибутку. Аналіз собівартості є важливим інструментом управління затратами.Оперативний і періодичний аналіз собівартості взаємопов’язані, так як служать одній кінцевій меті-зменшенню собівартості. Однак для досягнення мети – зниження витрат-аналіз повинен вестись систематично, в результаті буде постійно накопичуватись інформація про динаміку витрат, фактори їх змін,що забезпечить якість аналізу і збільшить обгрунтованість рекомендацій для керівництва суб’єкта господарювання. Результати аналізу собівартості використовуються для планування і обгрунтування економічних і управлінських рішень,направлених на покращання основної діяльності, збільшення її результатів і конкурентноздатності продукції.
Контроль за формуванням собівартості продукції, віднесенням витрат на виробництво- одна з найважливіших ділянок контрольної роботи. Собівартість продукції є вагомим показником оцінки якості роботи підприємства, від обгрунтованості її визначення залежить правильність, об’єктивність оцінки результатів фінансово- господарської діяльності.
Аналітична робота по собівартості являється завершеною,якщо розроблені конкретні заходи по скороченню втрат, і таким чином є зростання рентабельності виробництва. Ці заходи повинні знайти відображення в комплексних програмах розвитку і удосконалення основної діяльності суб’єкта господарювання.
Дана дипломна робота висвітлює питання обліку, аналізу і аудиту собівартості продукції.
В першому розділі дипломної роботи було викладено теоретичні і методологічні основи ведення обліку, аналізу і аудиту витрат на виробництво продукції, розглянуто різноманітні підходи до класифікації витрат на виробництво і вибрано найоптимальніший варіант групування, викладено основні методи і способи калькулювання витрат на виробництво, зокрема описано позамовний, попередільний, нормативний, змішаний, а також методи стандарт- костінг, директ-костінг, абсорбшен-костінг і інші сучасні методи калькулювання собівартості продукції.
Також в першому розділі описана нормативно- правова база з данного питання, методологія ведення бухгалтерського обліку в сучасних умовах в Україні, і особливості ведення податкового обліку витрат на виробництво.
Розглянуто послідовність ведення аудиту витрат на виробництво, при чому особлива увага приділяється перевірці відповідності дотримання вимог законодавчої бази, а також розглянуто методику проведення аналізу витрат на виробництво.
В другому розділі даної дипломної роботи зроблено аналіз фактичного стану досліджуваної проблеми на матеріалах підприємства ВАТ “Черкаське Хімволокно”.Тут представлено загальну характеристику базового підприємства, порядок ведення бухгалтерського обліку на даному підприємстві з урахуванням особливостей, зокрема того, що підприємство працює, в основному, на давальницькій сировині. Значна увага при цьму приділяється документальному оформленню первинного, поточного і підсумкового обліку витрат на виробництво, виділяються особливості, недоліки ведення обліку і можливості покращання ситуації.
При аналізі витрат на виробництво, що також проведений в другій частині, значна увага приділяється пошуку резервів зниження собівартості продукції. Виходячи з розрахунків, загальна економія при використанні усіх знайдених резервів буде становити 7791 тис. грн.Було проаналізовано витрати за елементами, за статтями калькуляції по кожній статті окремо, витрати на 1 гривню реалізованої продукції і за статтями калькуляції по продукції- віскозної шовкової нитки.
Аудит витрат на виробництво проводиться на даному підприємстві в двох напрямках: як внутрішній і зовнішній. Описано порядок здійснення внутрішнього аудиту працівниками штатного контрольно- ревізійного бюро, починаючи з планування і закінчуючи поданням звіту про проведену роботу, що підшивається до річного звіту. Обов’язковий зовнішній аудит на підприємстві здійснюється аудиторською фірмою “Фінансовий адвокат”, в дипломній роботі описано роботу по перевірці правильності обліку,доцільності понесених витрат,що проводиться працівниками даної фірми і викладено власну думку щодо достовірності аудиторського висновку.
В третьому розділі даної дипломної роботи викладено власні пропозиції щодо удосконалення обліку, аналізу і аудиту витрат на виробництво.
Зокрема, важлива увага приділяється комп’ютеризації обліку витрат, оскільки на підприємстві не встановлена жодна з можливих комп’ютерних бухгалтерських програм, що забезпечило б більш швидку обробку інформації і формування результатів. Пропонується запровадити таку програму, як “Дебет- плюс”, що б вирішило поставлені завдання, скоротило кількість помилок, дозволило бухгалтеру займатись не арифметичними підрахунками, а вирішувати логічні завдання. Подана характеристика даної програми і особлива увага звернена на особливості обліку витрат на виробництво з її використанням.
Також подані пропозиції щодо удосконалення законодавчо- нормативної бази з обліку витрат на виробництво, в тому числі проводиться порівняння законодавчої бази і методології в нашій країні і в Сполучених Штатах Америки. Звичайно, не можна просто скалькулювати американський досвід з ведення обліку собівартості, але деякі особливості, на мій погляд, заслуговують значної уваги.
Також в дипломній роботі викладено власні пропозиції з удосконалення обліку витрат на виробництво, виходячи з діяльності базового підприємства ВАТ “Черкаське Хімволокно”.Зокрема,це пропозиції по зниженню норм витрат за рахунок використання більш дешевих і доступних матеріалів(економія складе 14 тис.грн.) і за рахунок організаційного розміщення засобів виробництва(економія складе 1104 тис.грн.). Також зроблені розрахунки відповідно цим пропозиціям і вплив цієї економії на загальну собівартість продукції, що зроблена в розрахунку на 1 рік.
Також, виходячи з специфіки діяльності підприємства в дипломній роботі запропоновано заходи, що базуються на аналізі, проведеному в другому розділі дипломної роботи і надано пропозиції щодо удосконалення методики обліку, аналізу і аудиту.
Для більш повної характеристики витрат виробництва в третій частині зроблене моделювання з використанням рядів динаміки. В даному випадку проведено аналіз такого важливого показника, як собівартість на 1 гривню реалізованої продукції.
Також в третій частині проведено прогнозування діяльності підприємства на майбутнє в частині можливостей зниження витрат на виробництво і проведений стратегічний аналіз, спрямований на знаходження оптимального рівня виробництва, вираховано суми загальних витрат при різних обсягах виробництва і надано рекомедації щодо оптимального рівня виробництва.
Перелік табличного і графічного матеріалу
Рисунок 1.1.Калькулювання повної собівартості.
Рисунок 1.2.Модель розподілу загальновиробничих витрат.
Рисунок 1.3Схема Формування витрат на виробництво по рахунку 91 “Загальновиробничі витрати”
Рисунок 1.4.Процес виготовлення основної продукції, що спільно виготовляється та супутньої продукції.
Рисунок 1.5.Склад собівартості реалізованої продукції (робіт,послуг).
Рисунок 1.6. Схема рахунку 23 “Виробництво”.
Рисунок1.7. Схема обліку витрат на виробництво на рахунках класу 9 “Витрати діяльності”
Таблиця 1.1.Основні проведення для обліку витрат на виробництво
Рисунок 1.8.Схема обліку витрат на виробництво.
Рисунок 1.9.Облік витрат на виробництво з використанням класу 8 “Витрати за елементами”.
Таблиця 1.2.Основні бухгалтерські проведення (з використанням класу 8).
Таблиця 1.3.Групування витрат на виробництво.
Таблиця 1.4.Поняття витрат згідно податкового і бухгалтерського обліку.
Рисунок 1.10.Схема формування і аналізу собівартості за статтями калькуляції
Рисунок 1.11.Аналіз затрат на матеріали
Таблиця 2.1. Основні техніко економічні показники ВАТ “Черкаське Хімволокно”.
Таблиця 2.2.Аналіз показників, що характеризують фінансову і ринкову стійкість підприємства.
Таблиця 2.3.Аналіз показників, що характеризують ліквідність підприємства.
Таблиця 2.4.Показники ділової активності.
Таблиця 2.5.Показники рентабельності.
Рисунок 2.1.Основні компоненти, необхідні для створення продукції.
Рисунок 2.2.Динаміка витрат на виробництво на підприємстві ВАТ “Черкаське Хімволокно” за останні 5 років.
Рисунок 2.3.Динаміка витрат на 1 гривню реалізованої продукції за останні 5 років.
Рисунок 2.4.Статті калькуляції собівартості виготовленої продукції на підприємстві ВАТ “Черкаське Хімволокно”.
Рисунок 2.5.Питома вага статей калькуляції собівартості продукції в 2001 році.
Рисунок 2.6.Документальне оформлення списання ТМЦ на виробничі цілі.
Рисунок 2.7.Документальне оформлення первинного обліку витрат на оплату праці.
Рисунок 2.7.Документальне оформлення первинного обліку амортизації і нарахувань на заробітну плату.
Рисунок 2.9.Склад постійних і змінних загальновиробничих витрат.
Рисунок 2.10.Поточний облік витрат на виробництво.
Таблиця 2.6.Основні проведення, які використовує підприємство для обліку витрат на виробництво( в тому числі витрат,пов’язаних з переробкою давальницької сировини).
Таблиця 2.7.Аналіз витрат на виробництво по елементах.
Таблиця 2.8.Розрахунок впливу використання матеріалів на обсяг товарної продукції.
Таблиця 2.9.Аналіз матеріальних витрат з урахуванням відходів.
Таблиця 2.10.Вплив факторів на зміну матеріальних витрат.
Таблиця 2.11.Аналіз матеріальних витрат на виготовлення віскозної нитки, 1 тони.
Таблиця 2.12.Аналіз фонду оплати праці.
Таблиця 2.13.Аналіз фонду оплати праці робітників і середньорічної оплати праці.
Таблиця 2.14.Аналіз впливу вторинних факторів на середньорічну оплату праці і фонд оплати праці робітників
Таблиця 2.15.Аналіз витрат на обслуговування виробництва.
Таблиця 2.16.Аналіз собівартості шовкової віскозної нитки за статтями калькуляції.
Таблиця 2.17.Аналіз витрат на 1 гривню товарної продукції.
Таблиця 2.18.Підрахунок резервів зниження собівартості виготовленої продукції.
Таблиця 2.19. Анкета вивчення системи бухгалтерського обліку та системи внутрішнього контролю операцій по формуванню витрат на виробництво
Таблиця 3.1.Основні фактори, які впливають на діяльність підприємства.
Таблиця 3.2.Витрати виробництва
Таблиця 3.3.Аналіз середніх та граничних витрат.
Таблиця 3.4.Основні показники динаміки собівартості на 1 гривню реалізованої продукції.
Рисунок 3.1.Діюча система дозування бероль-спіна.
Рисунок 3.2.Запропонована система дозування бероль- спіна.
Таблиця 3.5.Розрахунок економічного ефекту.
Таблиця 3.6.Розрахунок економічного ефекту.
Ціна

75

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 2
Гостей: 2
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2020 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.