Меню сайту

Нові користувачі
Свєта
Користувачі
03.12.2020
Даша
Користувачі
30.11.2020
OOOOFF
Користувачі
26.11.2020
vbogdan
Автори робіт
13.11.2020
Frommu
Автори робіт
31.10.2020
Чи пишете ви самі роботи?


аватар
Ровенчук Віталій Вікторович

Рейтинг: 10
Любайкіна Катерина Іванівна

Рейтинг: 10
аватар
Рокита Наталія Іванівна

Рейтинг: 10
Алексеева Марина Николаевна

Рейтинг: 16
аватар
Мороз Давид петрович

Рейтинг: 10
аватар
Олійник Артур Михайлович

Рейтинг: 16

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Облік і аналіз фінансових результатів і власного капіталу


Дипломна
K-15952

Вступ
1 Методика визначення фінансових результатів діяльності
підприємства
1.1. Склад валових доходів
1.2. Визначення собівартості продукції і її вплив на
формування прибутку
1.3. Роль і місце прибутку в економіці підприємства
1.4. Розподіл і використання прибутку
1.5. Сутність і методи обчислення рентабельності
2. Діюча практика організації обліку на підприємстві
2.1. Характеристика підприємства та його облікова політика
2.2. Організація фінансового обліку власного капіталу
2.3. Організація управлінського обліку власного капіталу
2.4. Організація податкового обліку власного капіталу
3. Аналіз власного капіталу на ВАТ «Хімволокно»
3.1. Мета аналізу власного капіталу
3.2. Загальна оцінка капіталу
3.3. Аналіз джерел формування власного капіталу
3.4. Аналіз власного оборотного капіталу
3.5. Аналіз структури позикового капіталу
3.6. Аналіз ефективності та інтенсивності використання
капіталу
3.7. Рекомендації щодо підвищення ефективності
використання власного капіталу
Висновки
Список використаної літератури

Підсумовуючи дану дипломну роботу можемо зробити висновки про те, що Україна поступово прилучається до процесу гармонізації та стандартизації бухгалтерського обліку і аналізу. Головними напрямками розвитку на сьогодні є створення економіки відкритого типу, тобто відкритої для співпраці з зарубіжними партнерами, взаємного інвестування та кредитування з боку зарубіжних та міжнародних фінансових організацій.
З цією метою 28 жовтня 1998 року було прийнято Постанову Кабінету Міністрів України № 1706, якою затверджено Програму реформування системи бухгалтерського обліку із застосуванням міжнародних стандартів. Для координації зусиль по реалізації цієї Програми при Міністерстві фінансів України створено Методологічну раду з питань бухгалтерського обліку. за сприяння та активної підтримки Агенції США з міжнародного розвитку Федерацією професійних бухгалтерів та аудиторів України було розроблено ряд проектів національних стандартів бухгалтерського обліку, що відповідають вимогам міжнародних стандартів. У подальшому ці стандарти лягли в основу при підготовці та затвердженні Міністерства фінансів України Положень (стандартів) бухгалтерського обліку.
Питання формування та обліку капіталу підприємства регламентується П(с)БО 5 “Звіт про власний капітал” і Закон “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”, а також установчими документами підприємства.
Облік власного капіталу забезпечує узагальнення інформації про стан і рух власного капіталу та здійснює контроль за правильністю і законністю формування та використання власного капіталу.
Об’єктом дослідження ВАТ „Хімволокно”.
Слід зазначити, що на даному підприємстві рівень збитковості не визначався, що підприємство є прибутковим. За результатами проведеного дослідження можна зробити висновок, що підприємство є економічно та фінансово стійким.
Метою дослідження є виявлення негативних явищ в управлінні власним капіталом, пошук напрямків та шляхів удосконалення його використання.
Для досягнення мети дослідження необхідним є вивчення побудови системи обліку власного капіталу на підприємстві.
Порівняльна характеристика основних бухгалтерських записів з обліку власного капіталу підтверджує, щ значних розбіжностей немає.
Для досягнення більш позитивних результатів фінансово-господарської діяльності підприємства необхідно належним чином організувати облік та аналіз на підприємстві.
Бухгалтерський облік в держлісгоспі ведеться у відповідності з чинним законодавством.
Аудит на підприємстві не проводився. Але значних порушень у ведені обліку на підприємстві немає. Штрафні санкції до підприємства не застосовувались; незначні помилки в обліку вчасно виправлялись.
Негативним є те, що не проводилась переоцінка основних фондів, а дані такої переоцінки можуть суттєво вплинути на розмір власного капіталу.
Проаналізувавши дані фінансової звітності підприємства за 2002-2003 рр. можемо зробити висновок про те, що його фінансовий стан досить стійкий.
Порівняно з попереднім роком збільшились розміри капіталу підприємства на 162 тис.грн. Частка капіталу на кінець року зросла і становить 2588,5 тис. грн., або 87,24%, частка позикового капіталу зменшилась і становить 378,7 тис.грн., або 12,76%. Тобто підприємство переважно працює на власному капіталі.
Коефіцієнт забезпечення власними коштами перевищує його оптимальне значення майже в 5 разів.
Коефіцієнт фінансової незалежності (автономності) також значно вищий оптимального значення і дорівнює 0,87.
Коефіцієнт фінансової стійкості на підприємстві досить високий (0,74). Роль даного коефіцієнта в системі показників фінансової стійкості зростає. Він обмежує вкладення короткострокових позичених коштів у формування майна підприємства тільки тими активами, які легко реалізуються і швидко повертаються в грошову форму.
Підприємство на 1 грн. власних коштів залучає позикових коштів 0,15 грн., тобто фінансовий ризик для інвесторів незначний.
Коефіцієнт капітального покриття на підприємстві становить 87,24%, що значно вище його оптимального значення (30%).
Фінансовий стан підприємства залежить від того, наскільки раціонально сформовані джерела фінансування поточних активів (абсолютного капіталу). У звітному році на підприємстві зросла сума основних засобів на 164,5 тис.грн. (підприємство закупило і встановило пилораму і токарний верстат) і зросла сума податку на прибуток за даними бухгалтерського обліку порівняно з податковим на суму 71,4 тис.грн., що вплинуло на зменшення власного оборотного капіталу на 121,7 тис.грн., але питома вага власного оборотного капіталу в сумі поточних активів досить висока і складає 54,2% (оптимальне значення 25%).
Щодо коефіцієнта маневрування, то він значно менше оптимального значення (0,5) і дорівнює 0,2, тобто лише 20% власного капіталу перебуває в обороті в тій формі, яка дозволяє вільно маневрувати цими коштами.
Коефіцієнт забезпечення матеріальних оборотних коштів на підприємстві менше одиниці, що вказує на те, що підприємство має запаси сировини, матеріалів, напівфабрикатів, які значною мірою перевищують нормальні потреби виробництва і власний оборотний капітал не в змозі покрити повністю.
Для поліпшення фінансового стану необхідно забезпечити випереджаючі темпи зростання власного оборотного капіталу над темпами зростання виробничих запасів і власного капіталу.
Позиковий капітал повністю (100%) складається з поточних зобов’язань, в тому числі з короткострокових кредитів банку (19,67%), кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги (52,39%) і поточних зобов’язань за розрахунками (11,04%).
Перевищення кредиторської заборгованості над дебіторською в сумі 167,0 тис.грн. свідчить про використання підприємством в значній сумі позикових коштів для покриття дебіторської заборгованості. Це сприяє тимчасовому поліпшенню фінансового стану при умові ефективного їх використання і своєчасного повернення. Якщо ці умови не виконуються, може виникнути прострочена заборгованість кредиторам, що в кінцевому підсумку призведе до погіршення фінансового стану, оскільки підприємство змушене сплачувати штрафи, санкції, підвищені відсотки.
Тривалість обороту кредиторської заборгованості складає 74,7 дні, а дебіторської заборгованості – 17,6 дні, що указує на вміння керувати кредиторською заборгованістю.
Прибутковість загального оборотного, власного капіталу і реалізації у звітному році зросла порівняно з попереднім роком, але абсолютні значення прибутковості капіталу ВАТ „Хімволокно” низькі.
Зростання рівня прибутковості загального капіталу зумовлено збільшенням прибутковості реалізації продукції і зростанням коефіцієнта оборотності.
Тривалість одного обороту в днях знизилась у звітному році на 23,4 дня (94-117,4), в результаті підприємство вивільнило з обороту 215,5 тис.грн. (3316:360*23,4), крім того за рахунок прискорення оборотності капіталу відбувається збільшення суми прибутку.
Зростання питомої ваги основного капіталу в загальній його сумі вплинула на уповільнення оборотності загальної суми капіталу підприємства.
У ході написання роботи був викладений матеріал, що описує сутність, структуру, інформаційну базу фінансового аналізу та обліку власного капіталу, а також представлена методика розрахунку показників аналізу з використанням реальних даних акціонерного товариства "Хімволокно". На основі дослідження діяльності підприємства за два роки розроблена реальна картина стану власного капіталу та фінансового стану підприємства загалом і їх зміна протягом цього періоду.
На основі теоретичного матеріалу роботи можна зробити наступні висновки.
Однієї з найбільш важливих задач аналізу власного капіталу є визначення стійкості співвідношення структури засобів підприємства і структури джерел їхнього формування. Основними інформаційними джерелами зовнішнього фінансового аналізу, проведеного в даній роботі, є "Баланс підприємства" (Форма №1) та "Звіт про власний капітал " (Форма №4). Баланс являє собою фіксований "знімок" фінансового стану на початок і кінець звітного періоду і дозволяє аналізувати розмір, структуру і динаміку засобів підприємства і їхніх джерел. Звіт про фінансові результати подає інформацію для аналізу рівня і структури абсолютних показників фінансових результатів, аналізу рентабельності і ділової активності. Звіт про власний капітал дає нам можливість оцінити становище капіталу на даному підприємству, а також його динаміку та структуру. Висновки зовнішнього фінансового аналізу не є абсолютно об'єктивними і достатніми, тому працівниками підприємства може проводитися внутрішній аналіз фінансового стану на основі даних бухгалтерського обліку.
Слід зазначити, що важливість проведення аналізу власного капіталу та його облік на даному підприємстві необхідно не тільки самому підприємству, але і зацікавленим контрагентам - кредиторам, постачальникам, покупцям і іншим обличчям. Використання фінансової звітності в ході зовнішнього аналізу дозволяє коректно оцінити фінансовий стан партнера без необхідності втручання в його комерційну таємницю.
У практичній частині дипломної роботи була докладно викладена методика проведення кожного з етапів фінансового аналізу та був зроблений акцент на власний капітал і його місце в цьому аналізі із застосуванням практичних розрахунків за даними діяльності ВАТ „Хімволокно”. Результати аналізу розкрили цікаву картину діяльності підприємства малого типу в нелегких економічних умовах, що склалися в Україні.
До негативних впливів з боку сформованої економічної ситуації можна віднести:
- висока питома вага податків у виторзі, що, або відбиває стимул до здійснення якої-небудь діяльності взагалі, або змушує переводити в "тінь" частина обороту;
- ризик неплатежів з боку покупців продукції, особливо з боку підприємств і організацій державних форм власності;
- нестабільність національної валюти, що виявляється в періодичних інфляційних процесах;
- відсутність реальної можливості одержати кредит у банку на вигідних умовах;
- низька купівельна спроможність населення й інші фактори.
У результаті фінансового аналізу були виявлені цікаві шляхи виживання фірми в настільки нелегкій ситуації. По-перше, для аналізованого підприємства характерна низька питома вага основних фондів, а також власних джерел формування засобів у складі майна, що говорить про перевагу керівництва фірми працювати і ризикувати чужим капіталом, ніж своїм. По-друге, відсутність можливості залучення довгострокових і короткострокових позикових засобів у банківському секторі привело до використання комерційних (товарних) кредитів, функції й умови яких наближаються до банківського. По-третє, підприємство прагне по можливості мінімізувати величину оподатковуваного прибутку, збільшуючи величину витрат. У такий спосіб удається піти від іммобілізації оборотних коштів у податки. По-четверте, політика керівництва спрямована на мінімізацію чисельності персоналу, що досягається шляхом залучення висококваліфікованих працівників і застосуванням комп'ютерної техніки.
Такі способи функціонування підприємства в умовах української економіки застосовні лише на локальному рівні і не приводять до поліпшення загальноекономічної ситуації в державі.
Крім того, на основі проведеного бухгалтерського аналізу можна зробити аудиторські висновки. На основі цього ми можемо зробити такий висновок.
В зв'язку з суперечністю у регулюванні деяких господарських операцій різними нормативними актами, неможливістю виконати всі необхідні для отримання достатніх свідчень аудиторські процедури внаслідок обмеження у часі у аудитора існує невпевненість.
Деякі моменти в організації бухгалтерського обліку, виявлені в ході перевірки, потрібно виправити, проте вони мають обмежений плив на стан справ підприємства, що перевіряється, і в усіх суттєвих аспектах фінансова звітність достовірно і повно подає фінансову інформацію про підприємство.
В зв'язку з цим аудитор вважає за можливе підтвердити, що за винятком згаданих обмежень надана інформація свідчить про відповідність здійснюваної господарсько-фінансової діяльності чинному законодавству. Прийнята система бухгалтерського обліку відповідає законодавчим і нормативним вимогам. Фінансова звітність складена за дійсними обліковими даними і в цілому достовірно відображає фактичний фінансовий стан на 31 грудня 2003р.
Перелік графічного матеріалу
Таблиця 1.1 Структура прибутку по галузях економіки України, %
Рис. 1.1. Структурно-логічна схема формування прибутку від реалізації продукції
Рис. 1.2. Структурно-логічна схема розподілу балансового прибутку і формування чистого прибутку підприємства
Рис.1.3. Структурно-логічна схема використання чистого прибутку підприємства
Рис. 2.1. Організаційна структура управління ВАТ „Хімволокно”
Таблиця 2.1 Основні техніко-економічні і фінансові показники за 2002-2003 рр.
Рис. 2.1. Динаміка основних показників по АТ „Хімволокно” за 1999-2003 рр.
Таблиця 2.2 Відображення в обліку формування та руху власного капіталу, тис.грн.
Таблиця 3.1 Аналіз структури джерел коштів на ВАТ „Хімволокно” за 2003 рік
Таблиця 3.2 Аналіз показників ринкової стійкості ВАТ „Хімволокно” за 2003 рік
Таблиця 3.3 Аналіз змін структури власного капіталу
Таблиця 3.4 Аналіз власного оборотного капіталу
Таблиця 3.5 Аналіз змін питомої ваги власного оборотного капіталу
Таблиця 3.6 Аналіз факторів, які вплинули на зміну власного оборотного капіталу
Таблиця 3.7 Аналіз коефіцієнта маневрування капіталу
Таблиця 3.8 Аналіз забезпечення матеріальних оборотних коштів власним капіталом
Таблиця 3.9 Аналіз динаміки структури позикового капіталу
Таблиця 3.10 Розрахунковий баланс ВАТ „Хімволокно” на кінець 2003 року
Таблиця 3.11 Порівняльний аналіз дебіторської і кредиторської заборгованості
на кінець 2003 року
Таблиця 3.12 Аналіз показників прибутковості капіталу на ВАТ „Хімволокно” за 2002-2003 рр.
Таблиця 3.13 Вплив факторів на прибутковість капіталу
Таблиця 3.14 Аналіз показників прибутковості оборотного капіталу за 2002-2003 рр.
Таблиця 3.15 Аналіз впливу факторів на відхилення за рівнем прибутковості
Таблиця 3.16 Аналіз фінансових результатів по підприємству за 2003 рік
Ціна

30

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2020 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.