Меню сайту

Нові користувачі
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Свєта
Користувачі
03.12.2020
Чи пишете ви самі роботи?


аватар
Павлов Євген Володимирович

Рейтинг: 22
аватар
Побережна Тетяна Анатоліївна

Рейтинг: 16
Виктория Петровна

Рейтинг: 291.6
Михальчук Сергій Богданович

Рейтинг: 10
аватар
Петрович Інна Василівна

Рейтинг: 16
Маловичко Ірина Сергіївна

Рейтинг: 16

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Облік і аудит основних засобів та аналіз ефективності їх використання


Дипломна
K-16569

Вступ
Розділ 1 теоретичнi та методологiчнi основи облiку і аудиту основних засобiв та аналiзу ефективностi їх використання
1.1 Iнформацiйна база облiку, аналізу і аудиту основних засобiв
1.2 Методологія обліку і аудиту основних засобів
1.3 Завдання, матеріали та методика аналізу ефективності використання основних засобів
Розділ 2 практичні аспекти обліку і аудиту основих засобів та аналізу ефективності їх використання
2.1. Організаційно – економічна характеристика ВАТ “Азот”
2.2 Організація обліку і аудиту основних засобів на ВАТ «Азот»
2.3 Аналіз ефективності використання основних засобів на ВАТ “Азот”
Розділ 3 шляхи вдосконалення обліку, аудиту та аналізу основних засобів на ват “азот”
3.1 Організація і методика обліку, аудиту і аналізу основних засобів в комп’ютерному середовищі
3.2 Шляхи вдосконалення обліку основних засобів
3.3 Пропозиції щодо підвищення ефективності використання основних засобів за результатами проведеного дослідження
Висновки
Список використаної літератури
Додатки

Бухгалтерський облік ефективності використання основних засобів на ВАТ “Азот” ведеться відповідно: Положенню (стандарту) бухгалтерського обліку 7 “Основні засоби”; інструкції із застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку.
Для того, щоб досягти комерційного успіху на ВАТ “Азот” необхідно чітко побудувати бухгалтерський облік, що в свою чергу підвищить роль його як основного засобу контролю за додержанням режиму економії. Тому бухгалтерський облік повинен всебічно і повно охоплювати та систематизувати господарську діяльність ВАТ “Азот”, а також забезпечувати управління інформацією, яка здатна контролювати і оцінювати їх господарську діяльність. Необхідно виявляти і використовувати внутрішньогосподарські резерви підприємства, запобігати зловживанням і перевитратам, знижувати собівартість продукції, підвищувати продуктивність праці, щоб надалі ВАТ “Азот” ставало більш рентабельним підприємством. Крім цього, в практичній роботі бухгалтера я б запропонував пооб’єктний облік основних засобів всіх груп, нараховувати знос та відносити витрати на ремонт по кожному конкретному об’єкту, що дало можливість запобігати махінаціям, невиправданому списуванню і розкраданню основних засобів.
Для розв’язання задач бухгалтерського обліку з найменшою трудомісткістю, а також щоб своєчасно виявляти і виправляти помилки потрібно вживати заходи щодо автоматизації технології виробництва інформації для обліку й управління підприємством.
На ВАТ “Азот” хоча і автоматизоване кожне робоче місце бухгалтера, проте потрібно удосконалювати його, бо бухгалтер нинішнього і майбутнього поколінь не схожий на свого попередника. Функції бухгалтера – виробника економічної інформації з використанням удосконаленої комп’ютерної мережі для потреб менеджерів, маркетологів в умовах конкурентної боротьби швидко змінюються із зміною концепцій управління економікою і роллю в ньому обліку фінансово – господарської діяльності. Тому методику обліку даних в АСОІ постійно потрібно вдосконалювати в міру виникнення нових поколінь ЕОМ і розвитку систем управління даними.
Що стосується аудиторської перевірки, то вона була проведена у відповідності з вимогами Закону України “Про аудиторську діяльність” та “Національних нормативів аудиту в Україні”. Під час аудиту були зроблені дослідження шляхом тестування доказів на обґрунтування сум та інформації, розкритих у фінансовому звіті, а також дана оцінка відповідності застосованих принципів обліку нормативним вимогам щодо організації бухгалтерського обліку та звітності в Україні. Тому проведена аудиторська перевірка забезпечила розумну основу для аудиторського висновку.
Перевіряючи трансформовану фінансову звітність ВАТ “Азот” за 2004р. у складі балансу, звіту про фінансові результати, звіту про рух грошових коштів, звіту про власний капітал та приміток до звітів, було встановлено, що вона не містить суттєвих перекручень і надає достовірну фінансову інформацію про підприємство.
Але для того, щоб в процесі аудиту уникати перекручень бухгалтерської звітності і ризику невиявлення перекручень бухгалтерської звітності на ВАТ “Азот” аудитор повинен оцінювати ризик появи їх і при цьому враховувати наявність факторів, які сприяють підвищенню ризику появи перекручень, а також враховує можливі види порушень, які мають місце.
Тому при перевірці підприємств, аудитор повинен враховувати можливі види таких порушень як:
- відхилення від встановлених законодавством правил ведення і організації бухгалтерського обліку і звітності;
- відсутність або недотримання на протязі звітного періоду прийнятої облікової політики відображення в бухгалтерському обліку окремих господарських операцій і оцінки майна;
- порушення податкового і валютного законодавства, та інші види порушень, що впливають на перекручення бухгалтерської звітності і вводять в оману її користувачів.
Відповідно до проведеного аналізу наявності та руху основних засобів на ВАТ “Азот” протягом 2004 року в цілому оцінена мною позитивно. Проте аналізуючи динаміку руху основних засобів за 2004 рік у порівнянні з 2003 роком простежуються деякі негативні зміни про які свідчить динаміка розрахованих коефіцієнтів:
- коефіцієнт оновлення, який знизився від 0,2 до 0,19;
- коефіцієнт вибуття, що знизився також від 0,2 до 0,19;
- коефіцієнт зносу, який збільшився від 0,547 до 0,553;
- коефіцієнт придатності, що знизився від 0,453 до 0,447.
Після проведеного аналізу ефективності використання основних засобів за допомогою показників:
- фондовіддачі, яка у 2004 році зросла на 18,51 і становила 22,4 в порівнянні з 2003 роком;
- фондоємність, що знизилася у 2004 році на 0,216 і становила 0,044 в порівнянні з 2003 роком;
- рентабельності, яка стала позитивною тільки у 2004 році і що
становить 7,4%.
Я встановив, що ці показники свідчать про значне поліпшення ефективності використання основних засобів у 2004 році в порівнянні з 2003 роком.
Аналізуючи фондовіддачу негативний вплив здійснювали такі фактори: середньорічна вартість основних виробничих засобів; доля активної частини засобів; внутрішньозмінні простої.
Щодо використання виробничої потужності підприємства, то для початку я аналізував використання виробничого устаткування на прикладі технологічного цеху А-5.
Після проведеного аналізу можна зробити висновок, що зменшення випуску продукції у 2004 році на 1,63575т.грн. відбулося внаслідок:
- збільшення фактичного фонду часу роботи устаткування порівняно з на 123 апарато – годин;
- зменшення фондовіддачі за 1 апарато – годину на 0,62 гривні.
Звідси слідує, що у 2004 році погіршується випуск продукції в цеху А-5 в порівнянні з 2003 роком. Це відбулося ще і тому, що середня продуктивність одного апарату знизилася на 720 гривен.
Замітимо, що в цілому на ВАТ “Азот” за 2004 рік виробіток продукції дещо вищий ніж у 2003 році. На це вплинули збільшення відроблених днів одиницею обладнання і виробітку продукції за одну апарато-годину.
Для того, щоб збільшити випуск продукції потрібно:
- вводити в дію невстановлене обладнання, замінити і модернізувати його;
- скоротити цілодобові і внутрішньозмінні простої;
- підвищити коефіцієнт змінності, а також більш ефективне його використання;
- впроваджувати заходи НТП.
А для зростання фондовіддачі необхідно збільшити об’єм виробництва продукції і скоротити середньорічні залишки основних виробничих засобів, тоді підвищиться ефективність використання основних засобів на ВАТ “Азот”.
Перелік графічного матеріалу
Таблиця 1.1 Характеристика нормативно – довідкової інформації, що використовується в обліку й контролі господарських операцій основних засобів
Таблиця 1.1.Огляд літературних джерел з обліку, аналізу і аудиту основних засобів
Рис. 1.1 Схема факторної системи фондовіддачі
Рис. 2.1 Організаційна структура ВАТ “Азот”
Таблиця 2.1 Розміщення акцій ВАТ “Азот ” станом на 1.12.2004 р.
Таблиця 2.2 Фінансові результати роботи ВАТ “Азот” за 2002 – 2003 рр.
Таблиця 2.3 Оцінка стану майна ВАТ “Азот” у 2003 – 2004 рр., тис.грн.
Таблиця 2.4 Аналіз джерел коштів, які вкладено в майно ВАТ “Азот”, тис.грн.
Таблица 2.5 Показники ефективності використання майна ВАТ “Азот” у 2003–2004 рр.
Таблиця 2.6 Аналіз ліквідності балансу ВАТ “Азот” за 2003 – 2004 рр., тис.грн.
Таблиця 2.7 Показники ліквідності ВАТ “Азот” за 2003 – 2004 рр.
Таблиця 2.8 Розрахунок індексу ліквідності ВАТ “Азот” за 2003 – 2004 рр., тис.грн.
Таблиця 2.10 Структура оборотних активів ВАТ “Азот” у 2003 – 2004 рр., тис.грн.
Таблиця 2.11 Порівняльний аналіз дебіторської та кредиторської заборгованості ВАТ “Азот” за 2003 – 2004 рр., тис.грн.
Таблиця 2.12 Розрахунок показників фінансового стану ВАТ “Азот” у 2003–2004 рр.
Таблиця 2.13 Основні виробничо-економічні показники Черкаського ВАТ “Азот” за 2003 – 2004 рр.
Таблиця 2.14 Динаміка росту заробітної плати на ВАТ “Азот”
Рис. 2.2 Загальна структура бухгалтерії.
Таблиця 2.15 Облік капітальних інвестицій.
Таблиця 2.16 Переоцінка первісної вартості і зносу основних засобів.
Таблиця 2.17 Переоцінка вартості споруди.
Таблиця 2.18 Проведення переоцінки основних засобів.
Таблиця 2.19 Облік надходжень основних засобів.
Таблиця 2.20 Облік придбання основних засобів.
Таблиця 2.21 Облік придбання основних засобів.
Таблиця 2.22 Облік витрат по утриманню основних засобів
Таблиця 2.23 Облік вибуття основних засобів.
Таблиця 2.24 Розрахунок зносу основних засобів виробничого обладнання ВАТ „Азот”
Таблиця 2.25 Наявність, рух і структура основних засобів за 2004 рік.
Таблиця 2.26 Коефіцієнти руху і технічного стану основних засобів.
Таблиця 2.27 Показники ефективності використання основних засобів.
Таблиця 2.28 Дані для аналізу використання устаткування цеху.
Ціна

70

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.