Меню сайту

Нові користувачі
OOOOFF
Користувачі
26.11.2020
vbogdan
Автори робіт
13.11.2020
Frommu
Автори робіт
31.10.2020
Corse
Автори робіт
26.10.2020
VIKITORIA
Користувачі
21.09.2020
Чи пишете ви самі роботи?


аватар
Федорова Лідія Юріївна

Рейтинг: 21.1
аватар
Михайло Сергійович Ткаченко

Рейтинг: 10
O. Norbert.

Рейтинг: 16
аватар
Занков Сергей Владимирович

Рейтинг: 10
аватар
Зубкович В'ячеслав Сергійович

Рейтинг: 10
Костюк Вікторія Миколаївна

Рейтинг: 16

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Методика складання фінансової звітності підприємств та аналіз її показників


Дипломна
K-16616

Вступ
Розділ 1. Фінансова звітність як інформаційна база для прийняття управлінських рішень
1.1. Значення фінансової звітності в управлінні підприємством
1.2. Склад та нормативно-правове забезпечення фінансової звітності
1.3 Характеристика фінансово – господарської діяльності
та оцінка стану обліково-аналітичної роботи в системі споживчого товариства
Розділ 2. Зміст та методика складання фінансової звітності
2.1. Зміст та методика складання балансу
2.2. Структура та порядок складання звітності про фінансові результати
2.3. Зміст і порядок складання звітності про рух грошових коштів та власний капітал
2.4. Структура та методика складання приміток до річної фінансової звітності
2.5. Удосконалення змісту та методики складання фінансової звітності із застосуванням комп’ютерних технологій обробки інформації
Розділ 3. Використання даних фінансової звітності в управлінні діяльності споживчого товариства
3.1 Загальна оцінка динаміки і структури майна та джерел формування фінансових ресурсів
3.2. Оцінка фінансової стійкості, ліквідності та платоспроможності
3.3. Оцінка ділової активності
3.4. Резерви зміцнення фінансового стану та підвищення ділової активності діяльності споживчого товариства
Висновки
Список використаних джерел

В дипломній роботі досліджено фінансову звітність як інформаційну базу для прийняття управлінських рішень за даними аналізу її показників. Методологічно та організаційно фінансова звітність є невід’ємним елементом всієї системи бухгалтерського обліку та виступає завершальним етапом облікового процесу, що обумовлює органічну єдність показників, які в ній відображаються, з первинною документацією та обліковими регістрами.
Фінансова звітність дає можливість отримати інформацію, щодо реальних активів і пасивів, оцінки платоспроможності, ліквідності, витрат діяльності, розміру прибутку, взаємовідносин з державною податковою системою, стан фінансових вкладень тощо.
Основною формою фінансової звітності є Баланс, який має велике значення для управління підприємством, так як надає менеджерам різних рівнів інформацію, за допомогою якої в цілому можна визначити фінансовий стан підприємства, побачити його зміну порівняно з попереднім періодом. Він інформує: скільки капіталу використовується в бізнесі (вартість балансу); яка ліквідність бізнесу (як швидко активи можуть бути перетворені в готівку); наскільки платоспроможний бізнес (яка імовірність банкрутства); як фінансується бізнес (звідки надходять грошові кошти і скільки з них складають залучені).
За даними балансу виявляють недоліки в роботі та фінансовому стані підприємства їх причини, а також розробляють заходи щодо усунення цих недоліків.
Звіт про фінансові результати надає інформацію про доходи, (отримані) підприємством, і понесених (нарахованих) ним витрат в ході усіх видів діяльності. Різниця між одними та іншими вказує на фінансовий результат від звичайної діяльності та надзвичайних подій за визначений (звітний) період – прибуток, якщо доходи перевищують витрати, або збиток, якщо витрати перевищують доходи. Дана форма звітності характеризує діяльність підприємства в динаміці.
Інформація, наведена у Звіті про фінансові результати ґрунтується на даних синтетичного і аналітичного обліку і вважається достовірною, якщо вона не містить помилок і перекручень, здатних вплинути на рішення користувачів звітності.
Доходи і витрати включають до складу Звіту про фінансові результати згідно з принципами нарахування та відповідності доходів і витрат.
Звіт про рух грошових коштів складається з метою надання користувачам фінансової звітності повної, правдивої, неупередженої інформації про зміни, які відбулися в грошових коштах підприємства та їх еквівалентах за звітний період.
У Звіті про рух грошових коштів, відображається рух грошових коштів від трьох видів діяльності: операційної, інвестиційної та фінансової. Отже, звіт про рух грошових коштів є дуже інформативним для підприємства звітом, корисним в тому плані, що він надає інформацію про те, куди (на які цілі) витрачаються гроші на підприємстві. Даний звіт виконує функції індикатора майбутньої економічної життєдіяльності підприємства [52, с.41].
Звіт про власний капітал доповнює інформацію про фінансовий стан підприємства та зміни між датами балансу, яка наведена в інших звітах. В звіті надається узагальнена інформація про всі доходи і витрати, що впливають на власний капітал підприємства протягом звітного періоду, а також про інші зміни власного капіталу, що дає можливість оцінити зміни у фінансовому стані і причини таких змін. Ця інформація є корисною для користувачів фінансової звітності.
Примітки є основним джерелом інформації про підприємство для зовнішніх користувачів, де розкривається вся суттєва інформація, що вплинула на поточний фінансовий результат, а також та, що як очікується, вплине на майбутні події.
Отже, фінансова звітність забезпечує інформацією, яка допомагає користувачам приймати вигідні економічні рішення. Фінансова звітність є звітністю загального призначення, яка складається переважно для задоволення інформаційних потреб зовнішніх користувачів. Оскільки ці потреби суттєво відрізняються у різних категорій користувачів звітності, то для вирішення багатьох рішень можуть знадобитись дані фінансового аналізу звітності.
Таким чином, в системі економічної інформації особливе місце займає вивчення показників фінансової звітності підприємства. Їх аналіз є важливим елементом економічної політики підприємства, організації його внутрішнього економічного механізму, контролю, фінансового менеджменту і аудиту. Практично всі користувачі фінансової звітності використовують результати аналізу для оптимізації своїх рішень.
Аналізуючи постановку фінансового обліку споживчого товариства, робимо висновок про її обґрунтованість, раціональність та відповідність діючому законодавству.
За результатами проведеного дослідження можна зробити висновок про те, що в 2007р. порівняно з 2005, 2006 роками, сума наявних у підприємства господарських коштів зросла. З одного боку дані зміни характеризуються позитивно, тому що збільшення валюти балансу свідчить про розширення господарської діяльності підприємства. А з іншого боку – негативно, тому що зміни в балансі відбулися за рахунок збільшення поточної заборгованості.
Фінансовий стан споживчого товариства в значній мірі погіршився у 2007р. порівняно з попереднім роком. Підприємство в господарський оборот у 2007р. залучало позикових коштів більше ніж у 2006, 2005 роках. Тому залежність від зовнішніх джерел фінансування зросла.
В той же час, простежується зростання платоспроможності та ліквідності, на це позитивно вплинуло зростання грошових коштів та їх еквівалентів. В товаристві доля грошових коштів незначна, але відмічається тенденція до її збільшення з 1,2% у 2006 році до 1,9% у 2007 році.
Також, позитивним в діяльності підприємства є збільшення власного капіталу, так у 2007 році порівняно з 2006 та 2005 роками на 407,0 тис. грн та 901,0 тис. грн відповідно. Це в цілому позитивно впливає на фінансовий стан споживчого товариства.
Основний економічний показник підприємства є виручка від реалізації товарів. Зменшення виручки від реалізації у 2007 році порівняно з 2006 роком на 103,0 тис. грн негативно плинуло на чистий прибуток підприємства. Який у 2007 році зменшився порівняно з 2006 роком на 182,0 тис. грн і становив 435 тис. грн.
Це є наслідком необґрунтованих рішень, щодо вибору оптимальних форм фінансування підприємства.
Дослідження дозволяють зробити висновок в тому, що споживче товариство у 2007 році досить неефективно використовувало основні засоби, оборотні активи, власний капітал, про це свідчить зменшення їхньої рентабельності.
Інформація про зміни у фінансовому стані підприємства необхідна користувачам при оцінці і прийнятті рішень щодо таких питань: оцінка інвестиційної, фінансової та операційної діяльності протягом звітного періоду; оцінка здатності підприємства генерувати грошові кошти та їх еквіваленти і визначення потреб підприємства у використанні грошових коштів.
Cпоживче товариство має значну кредиторську заборгованість, яка зростає з року в рік. Беручи до уваги те, що підприємство поступово збільшує грошові кошти, воно могло б частину кредиторської заборгованості погасити. Скоротивши кредиторську заборгованість – підприємство стане більш незалежним, а скоротивши дебіторську заборгованість підприємство зможе більше грошових коштів залучити в господарський оборот.
Отже, виходячи з проведеного дослідження споживчого товариства, можна зробити висновок, що фінансова ситуація на підприємстві поступово покращується.
За результатами зіставлення форматів та статей вітчизняних і зарубіжних звітів вважаємо за доцільне запропонувати:
1. у ф. №1 “Баланс” розмежувати витрати та доходи майбутніх періодів на поточні і довгострокові;
2. у ф. №1 “Баланс” розділ “Забезпечення наступних витрат і платежів” доречно віднести до складу власного капіталу підприємства;
3. у ф. №2 “Звіт про фінансові результати” показувати інформацію щодо використання прибутку звітного періоду;
4. ф. №3 “Звіт про рух грошових коштів” доцільно складати щоквартально тому, що грошові кошти повинні бути під постійним контролем керівника та головного бухгалтера;
5. у ф. №5 Примітки до річної фінансової звітності склад статті “Витрати майбутніх періодів” відображати у розрізі необоротних та оборотних активів, а “Доходи майбутніх періодів” – у розрізі довгострокових і поточних зобов’язань.
Cпоживчому товариству пропонуємо:
- запровадити пошук резервів прискорення оборотності грошових активів (відмову від утворення дебіторської заборгованості);
- прискорити оборотність капіталу тому, що чим вищі показник оборотності, тим більші обсяги продажу та прибутку;
- ефективно використовувати власний капітал на всіх стадіях його кругообігу;
- зменшити потреби підприємства в позиковому капіталі;
- вивчати попит на товари ( в розрізі асортиментних груп);
- підвищити рівень маркетингових досліджень щодо прискорення руху товарів до споживача.
Перелік графічного матеріалу
Таблиця 1.1 Управлінський аспект фінансової звітності
Таблиця 1.2 Корисність інформації для оцінки прийняття рішень
Рис. 1.1. Використання результатів аналізу в цілях управління
Рис. 1.2 Вимоги до звітності
Таблиця 1.3 Склад річної і квартальної фінансової звітності (крім суб’єктів малого підприємництва)
Таблиця 1.4 Показники фінансово – господарської діяльності споживчого товариства за 2005 – 2007 роки.
Таблиця 2.1 Порівняльна характеристика вітчизняної і світової практики побудови активу і пасиву балансу
Рис. 2.1. Загальна схема бухгалтерського балансу за П(С)БО 2
Таблиця 2.2 Інформаційне забезпечення Звіту про фінансові результати
Таблиця 2.3 Склад джерел надходжень та напрями витрачання грошових
коштів підприємства
Таблиця 2.4 Звіт про рух грошових коштів (розділ І) - непрямий метод
Таблиця 2.5 Зміст статей та методика заповнення Звіту про власний капітал
Рис. 2.2 Класифікація Приміток до фінансових звітів за змістом
Рис. 2.3 Складові бухгалтерської звітності в автоматизованих системах бухгалтерського обліку
Таблиця 2.6 Можливості комп’ютерних програм щодо складання бухгалтерської звітності
Рис. 2.4 Схематичне зображення гіпертекстового звіту (Баланс)
Таблиця 3.1 Структура активів підприємства (станом на кінець 2007 року)
Таблиця 3.2 Структура джерел майна (пасивів) підприємства (станом на кінець 2007р.)
Таблиця 3.3 Узагальнюючі показники фінансової стійкості споживчого товариства (станом на кінець 2007 року), тис. грн
Таблиця 3.4 Оцінка стійкості фінансового стану споживчого товариства
Таблиця 3.5 Часткові показники фінансової стійкості споживчого товариства (станом на кінець 2007 року)
Таблиці 3.6 Показники платоспроможності та ліквідності споживчого товариства
Таблиця 3.7 Показники ділової активності споживчого товариства, тис. грн.
Таблиця 3.8 Показники рівня ефективності господарської діяльності за 2005 – 2007 роки
Ціна

80

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2020 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.