Меню сайту

Нові користувачі
OOOOFF
Користувачі
26.11.2020
vbogdan
Автори робіт
13.11.2020
Frommu
Автори робіт
31.10.2020
Corse
Автори робіт
26.10.2020
VIKITORIA
Користувачі
21.09.2020
Скільки буде 2+2 x 2=


аватар
Побережна Тетяна Анатоліївна

Рейтинг: 16
аватар
Занков Сергей Владимирович

Рейтинг: 10
Голодрига Наталя Вікторівна

Рейтинг: 10
Наталія М. Б.

Рейтинг: 16
Яцишина Ольга Василівна

Рейтинг: 10
аватар
Олена Сергіївна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Методика складання бухгалтерського балансу та аналіз фінансового стану підприємства


Дипломна
K-16617

Вступ
Розділ 1. Теоретичні аспекти бухгалтерського балансу
1.1. Мета, склад та призначення балансу
1.2. Принципи та етапи підготовки фінансової звітності
1.3. Характеристика фінансово - господарської діяльності та постановки обліку на Універсальній конторі матеріально-технічного забезпечення облспоживспілки
Розділ 2. Методика складання балансу
2.1 Зміст та побудова бухгалтерського балансу
2.2 Методика складання балансу підприємства
2.3 Використання комп’ютерних технологій для складання балансу
Розділ 3. Використання балансу в управлінні
3.1. Аналіз показників ліквідності та платоспроможності
3.2. Оцінка фінансової сталості підприємства
3.3. Аналіз ділової активності та рентабельності діяльності підприємства
3.4. Шляхи покращення фінансового стану універсальної контори матеріально-технічного забезпечення облспоживспілки
Висновки
Список використаних джерел

В дипломній роботі досліджено зміст, порядок складання і подання форми №1 Баланс, аналіз його показників та їх використання в управлінні підприємством. Методологічно та організаційно Баланс є невід’ємним елементом всієї системи бухгалтерського обліку та виступає завершальним етапом облікового процесу, що обумовлює органічну єдність показників, які в ньому відображаються, з первинною документацією та обліковими регістрами.
Діючий в Україні бухгалтерський баланс призначається не тільки для відображення стану господарських засобів та джерел їх формування на певну дату, а й для одержання інформації, необхідної для управління діяльністю підприємства, а також для задоволення потреб зовнішніх користувачів – статистичних, податкових, фінансових органів, банків, інвесторів та ін.
Бухгалтерський баланс підприємства являє собою документ публічної звітності, основне джерело інформації для зовнішнього фінансово-економічного аналізу діяльності підприємства. Він складається за єдиною, встановленою П(С)БО 2 «Баланс», формою як складова річних, квартальних та місячних бухгалтерських звітів, надсилається в обов’язковому порядку регіональним статистичним органам, а також вищестоящим організаціям, до сфери управління яких відноситься підприємство.
Вивчення Балансу розкриває як позитивні, так і негативні результати діяльності підприємства. Відповідно суттєвою є інформація, відсутність якої може вплинути на рішення користувачів звітності. Суттєвою якісною характеристикою інформації, що подається у Балансі, є її зрозумілість для користувачів, тому при складанні балансу необхідно дотримуватися певних вимог та принципів, які застосовуються при складанні фінансової звітності Для того, щоб Баланс був зрозумілим користувачам, він має містити дані про: підприємство; дату звітності за звітний період; валюту балансу та одиницю її виміру; відповідну інформацію за звітний період і аналогічний період попереднього періоду.
Завдяки стислій та компактній формі, баланс є досить зручним документом. За даними балансу виявляють недоліки в роботі та фінансовому стані підприємства їх причини, а також розробляють заходи щодо усунення цих недоліків.
Разом з цим вся інформація, яка міститься в ньому, носить моментний характер і з цієї точки зору є обмеженою. За своєю природою баланс не може містити відомостей про обсяг виробництва продукції, реалізацію, фонд заробітної плати та багато інших важливих показників, які мають інтервальний характер.
Проведене дослідження, яке стосується побудови балансу дає змогу дійти висновків щодо впливу структурних зрушень в ньому відповідно до прийнятого П(С)БО 32 «Інвестиційна нерухомість». Зміни у нормативно-правовій базі з бухгалтерського обліку зумовили зміни у структурі балансу і порядку розподілення необоротних активів у частині нерухомості, розподіляючи її на інвестиційну, операційну, необоротні активи, утримувані для продажу.
Варто також зауважити, що структура вітчизняного балансу ще не повною мірою відповідає вимогам. Це пов’язано з недостатньо чітким розмежуванням у балансах українських підприємств поточних і непоточних активів та зобов’язань, що є однією з основних причин існуючої проблеми з розрахунками власного оборотного капіталу та низки важливих фінансових коефіцієнтів. Це порушує єдність методичної основи аналізу фінансового стану та призводить до викривлення його оцінок.
Дослідженню проблем методології складання Балансу присвячені праці багатьох провідних учених, тоді як аналітичним аспектам Балансу приділено меншу увагу. Так, ще не знайшла достатнього висвітлення проблема впливу структурованості інформації бухгалтерського балансу на методику аналізу фінансового стану підприємства.
Баланс забезпечує інформацією, яка допомагає користувачам приймати вигідніші економічні рішення. Він є звітною формою загального призначення, яка складається переважно для задоволення інформаційних потреб зовнішніх користувачів. Оскільки ці потреби суттєво відрізняються у різних категорій користувачів Балансу, то для вирішення багатьох питань можуть знадобитись дані фінансово аналізу звітної форми №1.
Баланс має велике значення для управління підприємством, так як надає інформацію, за допомогою якої в цілому можна визначити фінансовий стан підприємства, побачити його зміну порівняно з попереднім періодом. Він інформує: скільки капіталу використовується в бізнесі (вартість балансу); яка ліквідність бізнесу (як швидко активи можуть бути перетворені в готівку); наскільки платоспроможний бізнес (яка імовірність банкрутства); як фінансується бізнес (звідки надходять засоби і скільки з них складають залучені засоби). У бухгалтерському балансі на звітну дату фіксується склад фінансових ресурсів підприємства і склад його активів, куди вкладені наявні фінансові ресурси. У цьому і полягає найсуттєвіша інформація та аналітична цінність цього звітного документа. Він дає відповіді на питання щодо фінансової діяльності та фінансового стану підприємства.
По-перше, загальний обсяг фінансових ресурсів, їх структура і динаміка. В аналізі найчастіше виникає потреба визначити зміни, що відбулися за звітний період щодо загальної суми фінансових ресурсів, їх складових частин – власних і позикових ресурсів. Дуже велике значення в аналізі має вивчення змін у співвідношенні між власними і залученими фінансовими ресурсами.
По-друге, розподіл фінансових ресурсів підприємства на власні і залучені, куди вони вкладені (в оборотні чи необоротні активи) або для чого призначені.
По-третє, рівень ліквідності та платоспроможності підприємства, оскільки в балансі є інформація, з одного боку, про фінансові зобов’язання (довгострокові та поточні), а з іншого – про склад активів підприємства, які забезпечують можливість повернення боргів.
Керівник, який хоче досягти успіху в підприємницькій діяльності, не здійснить жодного заходу доти, доки не буде обґрунтована його економічна доцільність.
За результатами ознайомлення з обліковою політикою Черкаської універсальної контори матеріально-технічного забезпечення пропонуємо внести відповідні зміни в Наказ про облікову політику:
1. доцільно розробити облікову політику за двома основними розділами:
- облікова політика стосовно методики облікових робіт;
- облікова політика стосовно організації облікових робіт.
2. розкривати в Наказі:
- порядок розподілу і використання чистого прибутку;
- обов’язки, права і відповідальність головного бухгалтера, порядок його призначення і звільнення;
- порядок розподілу функціональних обов’язків серед працівників бухгалтерії.
Проведений аналіз показників Балансу та Звіту про фінансові результати дозволяє стверджувати, що фінансовий стан універсальної контори матеріально-технічного забезпечення в значній мірі покращився у 2007р. порівняно з попередніми роками. Збільшення обсягів реалізації вплинуло на зростання прибутку. Залежність від зовнішніх джерел фінансування зменшилась, відповідно зросла платоспроможність і ліквідність. Аналіз показників платоспроможності підприємства вказує, що суб’єкт дослідження покращив свою платоспроможність.
Торговельне оптове підприємство відрізняється значною кількістю основних засобів та потребою в постійному їх оновленні чи модернізації з метою забезпечення конкурентоспроможності підприємства в сучасних умовах. На підприємстві відбувається процес оновлення основних засобів, частково основні засоби здаються в оренду. Підприємство почало більш ефективно використовувати основні засоби, про що свідчить зростання фондовіддачі основних засобів. Про покращення фінансового стану підприємства свідчать і показники рентабельності, які зросли у 2007 році. Отже, підприємство покращило свою ділову активність.
У цілому контора матеріально-технічного забезпечення проводить правильну, але повільну, оздоровчу політику, і як бачимо результати такої роботи дали значний приріст прибутку так в 2006 році він становив 16,0 тис. грн, а в 2007 році 32,0 тис. грн, тобто зростання становить 100%.
Таке покращення фінансового стану підприємства є наслідком обґрунтованих рішень, щодо вибору оптимальних форм управління підприємством.
Виходячи з вище викладеного, можна стверджувати, що Баланс має велике значення для аналізу ділової активності та прибутковості підприємства, що в свою чергу є необхідною умовою ефективного управління доходами і витратами підприємства з метою збільшення його прибутку і підвищення рентабельності. Однак на сьогодні склалася ситуація, коли облік і аналіз виробничого потенціалу підприємств України здійснюється із застосуванням різних методів і баз порівняння, оскільки перелік і склад статей калькуляції собівартості може самостійно встановлюватися підприємством. Це приводить до великих розбіжностей оцінки ефективності діяльності підприємства. Виходячи з одних і тих самих чинників робляться різні висновки. Наприклад, різними методами нараховується амортизація, за різними методиками оцінюється ефективність інвестицій на відновлення виробничого потенціалу
Узагальнюючи вище викладене можна стверджувати, що Баланс є важливим інструментом в управлінні, базуючись на даних бухгалтерського обліку він дає змогу оцінити реальні результати діяльності, прогнозувати напрями підвищення ефективності господарювання і пропонувати необхідні для управління рішення.
За результатами дослідження формату та статей форми №1 «Баланс» вважаємо за доцільне запропонувати:
1. у ф. №1 «Баланс» розділ ІІ пасиву «Забезпечення наступних витрат і платежів» включити до складу І розділу пасиву «Власний капітал», що відповідає Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій;
2. у ф. №1 «Баланс» з метою розмежувати витрати та доходи майбутніх періодів на поточні і довгострокові відображувати У Примітках до річної фінансової звітності склад статті «Витрати майбутніх періодів» у розрізі необоротних та оборотних активів;, а «Доходи майбутніх періодів» - у розрізі довгострокових і поточних зобов’язань.
За результатами аналізу фінансово-господарської діяльності універсальної контори матеріально-технічного забезпечення та з метою покращення фінансового стану підприємства вважаємо за доцільно запропонувати для використання існуючих резервів такі шляхи покращення діяльності:
- збільшення товарообороту і вдосконалення асортименту за рахунок: якісної маркетингової політики; раціональної асортиментної політики;
- зменшення витрат діяльності за рахунок: економії транспортних витрат;
налагодження прямих зв’язків з постачальниками;
- покращення використання ресурсів за рахунок: необхідної кількості товарних запасів; задовільного стану дебіторської заборгованості; використання різних форматів торгівлі; високої продуктивності та ефективності персоналу;
- збільшення частки прибутку у товарообороті за рахунок: зростання обсягів продажу і надання послуг;
- вдосконалення політики ціноутворення за рахунок: визначення цін конкурентів; обґрунтування торгових націнок.
Перелік графічного матеріалу
Рис. 1.1. Призначення та визнання статей балансу
Таблиця 1.1 Узгодженість фінансових звітів зі структурою Плану рахунків
Рис. 1.2. Етапи підготовки до складання фінансової звітності
Таблиця 1.2 Показники фінансово-господарської діяльності універсальної контори матеріально-технічного забезпечення
за 2005 – 2007 роки
Рис. 1.3. Структурна побудова апарату бухгалтерської служби
Таблиця 2.1 Порівняльна характеристика вітчизняної і світової практики побудови активу і пасиву балансу
Схема. 2.1.Загальна схема бухгалтерського балансу
Схема 2.2 Взаємозв’язок між Планом рахунків і Балансом
Рис. 2.4. Критерії розмежування об’єктів нерухомості як активу
Рис. 2.5. Складові бухгалтерської звітності в автоматизованих системах
Рис. 2.6.Схематичне зображення гіпертекстового звіту (Баланс)
Таблиця 3.1 Оцінка фінансового стану універсальної контори матеріально-технічного забезпечення з урахуванням ступеню ліквідності активів
Таблиця 3.2 Показники ліквідності універсальної контори матеріально-технічного забезпечення
Таблиця3.3 Узагальнюючі показники фінансової стійкості універсальної контори матеріально-технічного забезпечення за 2005-2007 роки
Таблиця 3.4 Оцінка стійкості фінансового стану універсальної контори матеріально-технічного забезпечення
Таблиця 3.5 Часткові показники фінансової стійкості універсальної контори матеріально-технічного забезпечення (станом на кінець 2007 року)
Таблиця 3.6 Показники ділової активності універсальної контори матеріально-технічного забезпечення, тис. грн.
Таблиця 3.7 Показники ділової активності універсальної контори матеріально-технічного забезпечення, тис. грн.
Таблиця 3.8 Розрахунки показників рентабельність універсальної контори матеріально-технічного забезпечення
Ціна

90

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2020 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.