Меню сайту

Нові користувачі
OOOOFF
Користувачі
26.11.2020
vbogdan
Автори робіт
13.11.2020
Frommu
Автори робіт
31.10.2020
Corse
Автори робіт
26.10.2020
VIKITORIA
Користувачі
21.09.2020
Ти користуєшся WEBMONEY?


Костюк Вікторія Миколаївна

Рейтинг: 16
Дикуша Дмитро Сергійович

Рейтинг: 10
аватар
Когут Олег Богданович

Рейтинг: 16
аватар
Марина

Рейтинг: 10
аватар
Миронець Олександр Іванович

Рейтинг: 10
Верейкін Михайло Олександрович

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Облік, аналіз і аудит основних засобів на підприємстві


Дипломна
K-16626

Вступ
1. Теоретичні засади обліку та аналізу основних засобів
1.1. Економічна сутність основних засобів, їх оцінка та класифікація
1.2. Характеристика об’єкта дослідження
2. Оцінка системи обліку і аналізу основних засобів на підприємстві
2.1. Оцінка документального забезпечення наявності та руху основних засобів
2.2. Оцінка методики та організації обліку і звітності
2.3. Методика нарахування зносу на підприємстві
2.4. Практика відображення в обліку ремонту, поліпшення, переоцінки, інвентаризація на підприємстві
2.5. Звітність по основних засобах
2.6. Оцінка системи аналізу основних засобів на підприємстві
3. Удосконалення обліку і аналізу основних засобів
3.1. Формування облікової політики що до обліку основних засобів
3.2. Шляхи покращення синтетичного та аналітичного обліку основних засобів
3.3. Аналіз ефективності їх використання
Висновок
Список використаної літератури
Додатки

Основні фонди — це засоби праці, які мають вартість і функціонують у виробництві тривалий час у своїй незмінній споживній формі, а їхня вартість переноситься конкретною працею на вартість продукції, що виробляється, (на платні послуги) частинами в міру спрацювання.
Основні виробничі засоби в процесі їхньої експлуатації зношуються. Розрізняють два види зносу — фізичний і моральний.
Амортизація — це грошове відшкодування зносу основних засобів шляхом включення частини їхньої вартості у витрати на випуск продукції. Отже, амортизація є грошове вираження фізичного і морального зносу основних засобів. Амортизація здійснюється з метою повної заміни основних засобів при їхньому вибутті. Сума амортизаційних відрахувань залежить від вартості основних засобів, часу їхньої експлуатації, витрат на модернізацію.
Оцінка обліку і аналізу основних засобів проводилась на підприємстві СТОВ. Предметом діяльності СТОВ є: вирощування, переробка зернових, бобових культур для продовольчих цілей, для корму, на насіння; виробництво круп та оптова, роздрібна торгівля ними; ведення сільськогосподарського виробництва (в тому числі вирощування та зберігання сільськогосподарської продукції), оптова, роздрібна торгівля сільськогосподарською продукцією; вирощування поголів’я худоби та птиці; надання агротехнічних, агрохімічних та інших послуг жителям сільських населених пунктів, впровадження науково – технічного прогресу та передового досвіду в цій галузі; післязбиральна обробка насіння, його зберігання, передпосівна обробка насіння.
Основні техніко – економічні та фінансові показники роботи підприємства свідчать про його задовільний фінансовий стан.
Операції, пов’язані з рухом основних засобів, оформлюються первинними документами, які забезпечують правильність і своєчасність їх обліку. На СТОВ основні засоби надходять у результаті капітальних вкладень, придбання за плату в інших підприємств і осіб, отримання від інших підприємств або осіб безоплатно, внесення засновниками в рахунок їхніх внесків до статутного фонду підприємства, оприбуткування надлишків основних засобів, виявлених під час інвентаризації, а також внутрішнього переміщення. Основні засоби вибувають із підприємства внаслідок часткової чи повної ліквідації, безоплатної передачі їх іншим підприємствам або особам, реалізації, а також нестачі, виявленої під час інвентаризації.
Для обліку основних засобів призначений рахунок 10 “Основні засоби”. Він є активний, балансовий. По дебету рахунку відображається надходження основних засобів на баланс підприємства, які обліковуються за первісною вартістю, сума витрат, яка пов’язана з поліпшенням об’єкту основних засобів. По кредиту – вибуття основних засобів внаслідок продажу, безоплатної передачі, а також у разі часткової ліквідації об’єкту основних засобів, сума уцінки основних засобів.
Основні засоби зараховуються на баланс підприємства за первісною вартістю. Порядок відображення надходження основних засобів в бухгалтерському обліку та формування їх первісної вартості залежить від того, яким чином і на яких умовах вони придбані. Основні засоби списуються з балансу підприємства у разі їх вибуття, або коли активи перестають відповідати критеріям визнання активу. У разі, коли об’єкт основних засобів вибуває з експлуатації та зберігається для продажу, його відображають у балансі в складі обротних активів за нижчою з двох оцінок – за балансовою вартістю або чистою вартістю реалізації. У випадку часткової ліквідації об’єкта основних засобів його первісна (переоцінена) вартість та знос зменшуються відповідно на суму первісної (переоціненої) вартості та зносу ліквідованої частини об’єкта.
На підприємстві використовують податковий метод нарахування амортизації. Нарахування зносу здійснюється на всі об’єкти основних засобів (крім землі) згідно з нормами ст.8 Закону про прибуток. Нарахування амортизації призупиняється на період реконструкції, модернізації, добудови доналагодження та консервації.
З метою збереження основних засобів, підтримання їх в робочому стані, з метою збільшення терміну їх корисного використання та забезпечення ритмічності виробництва на підприємстві проводяться ремонти основних засобів
СТОВ коли здійснює переоцінку основних засобів, то частота проведення переоцінки залежить від коливань справедливої (реальної) вартості основних засобів. Подальша переоцінка об’єкту є необхідною, якщо його справедлива вартість суттєво відрізняється від балансової вартості.
У разі переоцінки об’єкту основних засобів здійснюється переоцінка об’єктів групи основних засобів, до якої належить цей об’єкт. Переоцінка груп основних засобів, однакових за призначенням і способом використання, повинна проводитись на одну і ту ж саму або близькі дати, але в межах однієї групи всі об’єкти повинні переоцінюватись на одну дату.
При переоцінці основних засобів накопичена амортизація повинна бути скоригована. Це пов’язано з тим, що в результаті переоцінки балансова вартість доводиться до справедливої вартості з врахуваннями ступеню зношуваності об’єкту на дату переоцінки.
Переоцінена сума первісної вартості та зносу об’єкта основних засобів визначається як добуток первісної вартості та зносу та індексу переоцінки. Індекс переоцінки визначається діленням справедливої вартості об’єкту, який переоцінюється, на його залишкову вартість.
Для підтвердження правильності та достовірності даних бухгалтерського обліку та звітності Законом України №996-XIV передбачено проведення інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів, документів та розрахунків. Інвентаризація основних засобів проводиться з метою виявлення фактичної наявності основних засобів, установлення лишків або нестач шляхом зіставлення наявності з даними бухгалтерського обліку, виявлення застарілих основних засобів, та тих, що частково втратили свою первісну якість. Інвентаризація будівель, споруд та інших нерухомих об’єктів проводиться один раз у три роки, а бібліотечних фондів  один раз у п’ять років.
Відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність», а також Положень (стандартів) бухгалтерського обліку, нормативно-правових актів, які регламентують питання фінансової звітності, обліково-аналітичний процес завершується узагальненням даних поточного обліку в балансі періоду та складанням бухгалтерської фінансової звітності про діяльність суб’єкта господарювання.
До звітності по основних засобах відносять Баланс, Звіт про фінансові результати, Звіт про рух грошових коштів, Звіт про власний капітал, Примітки до фінансових звітів, 1-П (річна) «Обстеження діяльності підприємства (організації) за рік», Форма № 22 (поштова) «Основні показники, які характеризують господарську діяльність підприємства за рік», Формі №11-03.
Таким чином, спостерігається наступна тенденція динаміки коефіцієнтів ефективності використання основних фондів на підприємстві: фондовіддача, яка показує вартість реалізованої продукції на 1 грн. основних фондів, має тенденцію до зниження на 0,1 в 2006 році, але вже в 2007 році збільшується на 0,48, щ є позитивним, відповідно, фондоємність, яка обернена до фондовіддачі, має тенденцію до зниження в 2007 році порівняно з 2006 і 2005 роком на 0,1, фондоозброєність підприємства, яка характеризує вартість основних фондів на одного працівника, має стійку позитивну тенденцію до збільшення на 4,67 в 2006 році і на 4,03 в 2007 році, рентабельність або прибутковість основних засобів, яка показує відношення чистого прибутку до вартості основних засобів (в відсотках) знижується в 2006 році на 8,23, але потім збільшується, що є позитивним, на 56,73%.
Тому підприємсту доцільно вжити таких заходів щодо покращення обліку і аналізу основних засобів: запровадити доцільну облікову політику, основні засади якої відобразити в Наказі про облікову політику, автоматизувати робоче місце бухгалтера, який веде облік основних засобів, змінити амортизаційну політику підприємства та впровадити на підприємстві систему крапельного зрошування з метою збільшення ефективності і прибутковості використання осмновних засобів.
Перелік графічного матеріалу
Таблиця 1.1 Класифікація основних фондів
Рис. 1.1 Організаційно – технічна структура СТОВ
Таблиця 1.2 Аналіз виконання динаміки випуску і реалізації продукції СТОВ за 2005-2007 рік
Таблиця 1.3 Аналіз звіту про фінансові результати
Таблиця 1.4 Аналіз показників ліквідності
Таблиця 1.5 Показники фінансової стійкості
Таблиця 1.6 Показники ділової активності
Рис. 2.1 Схема процесу заповнення реєстрів обліку основних засобів
Таблиця 2.1 Характеристика рахунку 10 “Основні засоби”
Таблиця 2.2 Облік придбання основних засобів за рахунок грошових коштів
Таблиця 2.3 Облік первісної вартості придбаних об`єктів ОЗ
Таблиця 2.4 Облік створення основних засобів господарським способом
Таблиця 2.5 Облік основних засобів внесених до статутного капіталу
Таблиця 2.6 Облік безоплатного отримання основних засобів
Таблиця 2.7 Облік надходження основних засобів
Таблиця 2.8 Облік бартерних операцій
Таблиця 2.9 Облік реалізації, ліквідації, безоплатної передачі та передачі основних засобів як внесок до статутного капіталу
Таблиця 2.10 Облік нарахування зносу основних засобів
Рис. 2.2 Класифікація ремонтів основних засобів
Рис 2.3 Умови відображення витрат на ремонт та поліпшення основних засобів.
Таблиця 2.11 Розрахунок балансової вартості
Таблиця 2.12 Облік поліпшення основних засобів на СТОВ
Таблиця 2.13 Переоцінка вартості споруди
Таблиця 2.14 Проведення переоцінки основних засобів
Таблиця 2.15 Відображення в бухгалтерському обліку оприбуткування лишків та нестач основних засобів
Рис 2.4 Можливі ситуації при проведенні інвентаризації основних засобів
Таблиця 2.16 Динаміка вартості основних фондів підприємства
Рис. 2.5 Динаміка вартості основних фондів підприємства
Таблиця 2.17 Склад основних фондів підприємства
Таблиця 2.18 Оцінка складу основних засобів
Рис. 2.6 Динаміка основних фондів
Таблиця 2.19 Оцінка стану основних фондів підприємства
Таблиця 2.20 Оцінка ефективності використання основних фондів підприємства
Рис. 2.7 Динаміка показників ефективності використання основних фондів
Таблиця 2.21 Результати факторного аналізу фондовіддачі
Таблиця 2.22 Результати факторного аналізу фондоозброєності
Таблиця 2.23 Результати факторного аналізу фондорентабельності
Таблиця 2.24 Дані для аналізу використання устаткування дільниці
Рис. 31 Основні положення з обліку основних засобів, що наводяться в наказі про облікову політику
Таблиця 3.1 Елементи облікової політики
Таблиця 3.2 Розрахунок зносу основних засобів виробничого обладнання СТОВ Таблиця 3.3 Пропозиція фруктів та овочів у світі, кг/людину/рік
Таблиця 3.4 Прогноз обсягів виробництва і реалізації овочів в 2009 році
Таблиця 3.5 Затрати на крапельне зрошення системи Eurodrip з одноразовою трубкою для 15 га
Таблиця 3.6 Структура витрат виробництва помідор у 2009 році
Таблиця 3.7 Структура витрат виробництва моркви у 2009 році
Таблиця 3.8 Структура витрат необхідних для виробництва буряка у 2009 р
Таблиця 3.9
Таблиця 3.11 Прогноз обсягів виручки від реалізації моркви вирощеної у 2009 році
Таблиця 3.12 Прогноз обсягів виручки від реалізації буряка вирощеного у 2009 році
Таблиця 3.13 Прогноз обсягів виручки від реалізації помідорів вирощених у 2009 році
Таблиця 3.14 Сума кредиту, умови та терміни користування
Таблиця 3.15 Використання кредиту
Таблиця 3.16 Графік погашення кредиту та виплата відсотків по ньому
Таблиця 3.17 Обсяг виручки від реалізації овочів з проекту
Таблиця 3.18 Звіт про рух готівкових коштів СТОВ 2009 році, грн.
Таблиця 3.19 Прогноз руху готівкових коштів від втілення проекту на 2009 році, грн.
Таблиця 3.20 Звіт про рух готівки за три роки (2009 - 2010 рр.), грн.
Таблиця 3.21 Звіт про фінансові результати СТОВ за 3 роки, тис.грн.
Ціна

9

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 2
Гостей: 2
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2020 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.