Меню сайту

Нові користувачі
OOOOFF
Користувачі
26.11.2020
vbogdan
Автори робіт
13.11.2020
Frommu
Автори робіт
31.10.2020
Corse
Автори робіт
26.10.2020
VIKITORIA
Користувачі
21.09.2020
Який курс найскладніший?


аватар
Фенюк Олена Миколаївна

Рейтинг: 16
аватар
Копилова Софія Андріївна

Рейтинг: 11
аватар
Руденко Максим Віталійович

Рейтинг: 10
Вакоріна Злата Едуардівна

Рейтинг: 10
аватар
Юлия Николаевна

Рейтинг: 10
Ирина Владимировна Генрих

Рейтинг: 22

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Облік і аналіз витрат виробництва та калькулювання собівартості продукції рослинництва


Дипломна
K-17240

Вступ
Розділ 1 теоретичні аспекти обліку і аналізу витрат виробниц-тва та калькулювання собівартості продукції рослинництва
1.1 Економічна сутність витрат виробництва та їх класифікація
1.2 Огляд законодавчої бази з обліку виробничих витрат та калькулювання собівартості продукції рослинництва
1.3 Методологічні основи обліку витрат виробництва
1.4 Методика проведення аналізу витрат виробництва
Розділ 2 стан обліку і аналіз витрат виробництва та калькулювання собівартості продукції рослинництва на зат нвф
2.1 Організаційно – економічна характеристика підприємства
2.2 Фінансовий облік витрат виробництва та калькулювання собівартості продукції рослинництва
2.3 Аналіз витрат виробництва продукції рослинництва
2.4 Аналіз собівартості одиниці продукції рослинництва
Розділ 3 обгрунтування шляхів зниження витрат виробництва продукції рослинництва та зростання прибутковості зат нвф
3.1 Обґрунтування управлінських рішень щодо зниження витрат виробництва та калькулювання собівартості продукції рослинництва
3.2 Оптимізація витрат виробництва відповідно до стратегії зростання прибутковості
3.3 Прогнозування фінансових показників діяльності підприємства з урахуванням запропонованих шляхів
Висновки
Список використаних джерел

В ході написання магістерської дипломної роботи досліджено теоретичні аспекти та діючу практику обліку і аналізу витрат виробництва та калькулювання продукції рослинництва.
В першому розділі дипломної роботи "Теоретичні аспекти обліку і аналізу витрат виробництва та калькулювання собівартості продукції рослинництва" досліджується сутність витрат виробництва, їх класифікація, проводиться огляд нормативно - правової бази обліку витрат виробництва, взначаються методологічні основи обліку витрат виробництва, розглядається методика проведення аналізу витрат виробництва.
Під час написання магістерської дипломної роботи встановлено, що теорія обліку і аналізу витрат виробництва продукції пройшла тривалий шлях розвитку. На сучасному етапі в чинному законодавстві України витрати розглядаються як процес споживання або використання матеріалів, товарів, робіт і послуг у ході одержання доходу, або зменшення економічних вигод у вигляді вибуття активів або збільшення зобов’язань, які призводять до зменшення власного капіталу.
Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про витрати підприємства та розкриття її в фінансовій звітності висвітлені в Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 16 "Витрати" затвердженому Наказом Мінфіну України від 31.12.1999 № 318, яке визначає та містить загальні положення, визнання та склад витрат.
Проведене дослідження методології обліку і аналізу витрат виробництва продукції рослинництва дозволяє визначити, що для їх обліку необхідно використовувати належним чином оформлені первинні документи, рахунок 23"Виробництво", що має відповідні субрахунки, що дозволяє правильно вести аналітичний облік окремого виду продукції та диференціювати витрати на її виготовлення, рахунок 90 "Собівартість реалізації", 91"Загальновиробничі витрати".
У другому розділі дипломної роботи "Стан обліку і аналіз витрат виробництва та калькулювання собівартості продукції рослинництва на ЗАТ НВФ наданаорганізаційно – економічна характеристика підприємства, розглянуто діючу практику обліку витрат виробництва та калькулювання собівартості продукції, висвітлено порядок проведення аналізу витрат виробництва та собівартості продукції рослинництва.
Закрите акціонерне товариство "Науково - виробнича фірма створено з метою задоволення потреб в зерні ВАТ "Миронівський хлібопродукт", а також одержання прибутку від господарської діяльності в інтересах засновника.Основним видом господарської діяльності Товариства є вирощування, сушіння та збереження зернових культур і продуктів їх переробки, технічних культур.
Аналіз фінансово – господарської діяльності ЗАТ НВФ показав, що Товариство протягом 2006-2008 років підприємство є рентабельним і прибутковим, має власний капітал, свою діяльність здійснює за рахунок власних коштів. Показники рентабельності мають значні коливання по роках, що є наслідком зміни цін реалізації і величини собівартості продукції, але слід зауважити, що рівень повної собівартості однієї залікової тони зерна кукурудзи за 2007 - 2008 рр. є відносно сталим.
ЗАТ НВФ веде бухгалтерський облік та складає фінансову, податкову, статистичну та інші звітності, що використовують грошовий вимірник та грунтуються на даних бухгалтерського обліку.
Бухгалтерський облік на підприємстві ведеться відповідно до вимог Закону України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні", Положень, (стандартів) бухгалтерського обліку, інших нормативно - законодавчих актів, що закріплено наказом про облікову політику підприємства.
На підприємстві ведеться бухгалтерський облік за допомогою автоматизованої системи обліку "1С: Підприємство.8.1", що значно полегшує роботу бухгалтерії та дозволяє вести деталізований облік за мінімальної кількості облікових працівників і отримувати більш достатній обсяг інформації для прийняття управлінських рішень.
Облік витрат виробництва має свою специфіку, яка пов'язана з накопиченням загальновиробничих витрат не на рахунку 91"Загальновиробничі витрати", а на рахунку 23 "Виробництво" на аналітичному субрахунку "Загальновиробничі витрати", з послідуючим ії розподілом на рахунок 23 "Виробництво" пропорційно площі земель в обробітку (без парів), тобто на рахунку 23 "Виробництво" обліковують як прямі, так і непрямі витрати.
Факторний аналіз витрат на виробництво зерна кукурудзи показав, що найбільшу частку в її собівартості займають добрива (31,6%) та насіння (18,6%) відповідно. Основними факторами, які збільшили рівень собівартості вирощування кукурудзи по статті "добрива" у 2008 році на 0,51 грн/т. зерна кукурудзи, є збільшення вартості добрив на 1,27 грн./т. зерна та зменшення їх кількості внесення на 1 га, що дало змогу зменшити витрати на 0,71 грн/т. залікового зерна. По статті "насіння" навпаки, вдалось істотно зменшити рівень витрати на 21,15 грн/т. за рахунок зменшення ціни на насіння на 15,45 грн/т. та зменшення норми його висіву на 0,22 кг/га, що також зменшило витрати на 5,71 грн/т. зерна.Зменшення рівня рентабельності виробництва кукурудзи у 2008 році до 0,7% спричинене зниженням ціни продажу зернопродукції на 119% з 945 грн/т. у 2007 році до 430 грн/т. у 2008 р.
В третьому розділі дипломної роботи "Обгрунтування шляхів зниження витрат виробництва та зростання прибутковості ЗАТ НВФ надаються рекомендації щодо оптимізації показників витрат на виробництво продукції рослинництва та зменшенні її виробничої собівартості в 2010 році.
Проведений факторний аналіз впливу різних факторів на собівартість зерна кукурудзи дозволив виявити основні тенденції, що збільшують рівень витрат на вирощування кукурудзи.
З метою оптимізації витрат на виробництво кукурудзи запропоновано зменшити витрати по статті "добрива" шляхом впровадження методу розведення і газації аміаку рідкого та доведення його до стандарту першого ґатунку аміачної води безпосередньо на території ЗАТ НВФ, тим самим зменшуючи витрати на її доставку. Очікується, що відстань перевезення аміачної води на поля зменшиться з 100 км. до 7км., що дозволить зменшити загальний рівень витрат по використанню аміачної води на одну залікову тону зерна кукурудзи в разі застосування пропозицій з 10,2 грн/га. до 9,9 грн/га, що дозволить оптимізувати витрати на 1т зерна кукурудзи на 0,3 грн/т.
За результатами розрахунків встановлено, що при врахуванні пропозицій по оптимізації витрат на виробництво кукурудзи Товариство в такому разі може зекономити 28 625 грн.
В результаті написання даної роботи були вирішені питання систематизації, розширенні і закріпленні теоретичних знань, визначення проблемних питань обліку виробничих витрат і аналізу собівартості продукції рослинництва на підприємстві, розробка пропозицій щодо розв'язання визначених проблем.
При проведенні аналізу діяльності підприємства та при обґрунтуванні рекомендацій по зменшенню рівня витрат в роботі були застосовані методи: індукції, спостереження, узагальнення, логічного моделювання, ідеалізації, системного підходу та аналізу.
Рекомендації по зменшенню собівартості зерна кукурудзи та зменшенню рівня витрат на її вирощування, зроблені на основі отриманих результатів дослідження можуть бути практично застосовані у подальшому виробництві з метою зменшення собівартості продукції та ефективної господарської діяльності.
В цілому мета роботи досягнута, поставлені завдання виконано.
Перелік графічного матеріалу
Рис.1.1 Класифікація витрат
Рис. 1.2. Групування витрат за видами діяльності
Таблиця 1.1 Класифікація витрат в управлінському обліку
Рис.1.3 Методи обліку витрат і калькулювання собівартості продукції
Рис. 1.4 Організаційно - інформаційна модель витрат виробництва та калькулювання собівартості продукції
Таблиця 1.2 Характеристика рахунку 23 "Виробництво"
Таблиця 1.3 Характеристика рахунків класу 8 "Витрати за елементами"
Таблиця 1.4 Характеристика рахунків класу 9 " Витрати діяльності "
Таблиця 2.1 Аналіз складу і структури земельних угідь ЗАТ НВФ
Таблиця 2.2 Структура посівних площ ЗАТ НВФ
Рис. 2.1 Динаміка структури посівних площ ЗАТ НВФ за 2006 – 2008 роки
Таблиця 2.3 Розрахунок забезпеченості основними фондами ЗАТ НВФ
Таблиця 2.4 Наявність трудових ресурсів на ЗАТ НВФ
Рис. 2.2 Структура витрат ЗАТ НВФ
Таблиця 2.5 Кореспонденція рахунку 23 "Виробництво" ЗАТ НВФ у січні 2008 р.
Таблиця 2.6 Кореспонденція з обліку випуску готової продукції ЗАТ НВФ
Таблиця 2.8 Номенклатура статей витрат в основних галузях сільськогосподарського виробництва
Таблиця 2.7 Розрахунок собівартості продукції на прикладі озимої пшениці
Таблиця 2.9 Структура доходів від реалізації товарної продукції ЗАТ НВФ
Рис.2.3 Структура грошових надходжень від продажу продукції рослинництва на ЗАТ НВФ
Таблиця 2.10 Склад та динаміка витрат виробництва на вирощування сільськогосподарських культур ЗАТ НВФ
Рис.2.4 Структура прямих витрат рослинництва ЗАТ НВФ за 2006 - 2008 роки
Таблиця 2.11 Аналіз виробництва зерна кукурудзи на ЗАТ НВФ
Таблиця 2.12 Аналіз динаміки урожайності кукурудзи ЗАТ НВФ
Таблиця 2.13 Повна собівартість однієї тони залікової ваги зерна кукурудзи на
ЗАТ НВФ
Таблиця 2.14 Структура повної собівартості зерна кукурудзи ЗАТ НВФ
Таблиця 2.15 Витрати на один гектар посівів кукурудзи та структура витрат ЗАТ НВФ
Таблиця 2.16 Розрахунок впливу факторів на зміну собівартості зерна кукурудзи по статті витрат "добрива"
Таблиця 2.17 Розрахунок впливу факторів на зміну собівартості зерна кукурудзи по статті витрат "насіння"
Таблиця 2.18 Рівень рентабельності виробництва зерна кукурудзи на ЗАТ НВФ
Таблиця 2.19 Факторний аналіз рентабельності виробництва зерна кукурудзи на ЗАТ НВФ
Таблиця 3.1 Марки добрив, використаних в 2008 році під посіви кукурудзи на ЗАТ НВФ
Таблиця 3.2 Використання мінеральних добрив під кукурудзу у 2008 році на ЗАТ НВФ
Таблиця 3.3 Ціни на мінеральні добрива для ЗАТ НВФ у 2008 році
Таблиця 3.4 Розрахунок вартості внесення аміачної води на поля ЗАТ НВФ при доставці її власним автотранспортом зі складу постачальника
Таблиця 3.5 Розрахунок вартості внесення аміачної води на поля ЗАТ НВФ у 2010 р. при її доставці власним автотранспортом в межах філії
Таблиця 3.6 Порівняння вартості внесення аміачної води на поля ЗАТ НВФ у 2010 р. при варіантах врахування та відмови від пропозиції
Рис. 3.1 Порівняння вартості аміачної води для ЗАТ НВФ з врахуванням доставки добрив з різних місць зберігання
Таблиця 3.7 Порівняння фактичних витрат 2008 року та планових витрат по статті"Добрива" на 2010 рік
Таблиця 3.8 Прогнозний розрахунок рентабельності виробництва зерна кукурудзи на ЗАТ НВФ на 2010 рік
Таблиця 3.9 Прогнозна повна собівартість однієї тонни залікової ваги зерна кукурудзи на ЗАТ НВФ у 2010 році
Таблиця 3.10 Прогнозний рівень рентабельності виробництва зерна кукурудзи в ЗАТ НВФ
Ціна

100

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2020 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.