Меню сайту

Нові користувачі
makarenko22
Користувачі
24.01.2021
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Який курс найскладніший?


аватар
Кукол Екатерина Валерьевна

Рейтинг: 10
Гудкова Тетяна Володимирівна

Рейтинг: 10
аватар
Зубкович В'ячеслав Сергійович

Рейтинг: 10
аватар
Гловюк Андрій Станіславович

Рейтинг: 10
аватар
Сергій Іванович

Рейтинг: 10
аватар
Маценко Назар Вікторович

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Облік, аналіз і контроль готівкових і безготівкових розрахунків


Дипломна
K-17241

Вступ
РОЗДІЛ 1 Теоретичні аспекти обліку і контролю готівкових та
безготівкових розрахунків
1.1Сутність, значення та принципи грошових розрахунків підприємств
1.2 Методологія обліку готівкових та безготівкових розрахунків
1.3 Контроль за здійсненням готівкових та безготівкових розрахунків
РОЗДІЛ 2 Практичні аспекти обліку готівкових та безготівкових
розрахунків на ЗАТ «Еко»
2.1 Організаційно-економічна характеристика ЗАТ «Еко»
2.2 Облік готівкових розрахунків на ЗАТ «Еко»
2.3 Оцінка стану обліку безготівкових розрахунків на ЗАТ «Еко»
2.4 Звітність з руху грошових коштів, методика її складання
РОЗДІЛ 3 Аналіз грошових потоків та шляхи вдосконалення ведення
обліку та контролю на ЗАТ «Еко»
3.1 Методика аналізу грошових потоків
3.2 Аналіз грошових потоків ЗАТ «Еко»
3.3 Пропозиції щодо збільшення обсягів грошових потоків та ефективності
використання грошових коштів на підприємстві
Висновки
Список використаної літератури

За результатами проведеного дослідження теоретичних аспектів обліку і контролю готівкових та безготівкових розрахунків необхідно зазначити, що гроші, які перебувають в обороті мають дві форми: готівкову та безготівкову. Готівкова, в розмірі перехідних залишків і виручки, зберігається в касі підприємства. Всі інші грошові кошти зберігаються на рахунках в банку, а також можуть бути у вигляді акредитивів, лімітованих та інших чеків.
Нормативною базою, яка регулює безготівкові розрахунки в господарському обороті України визначено, що підприємства можуть застосовувати розрахунки з використанням: платіжних доручень, платіжних вимог, акредитивів, розрахункових чеків, платіжних вимог-доручень, банківських платіжних карток (БПК), інкасових доручень, векселів.
Виходячи з цього, об’єктами обліку грошових засобів і розрахунково-кредитних операцій є гроші в касі, в банку на рахунках, розрахунки з підприємствами за взаємними зобов’язаннями, розрахунки з робітниками і службовцями та іншими особами, розрахунки з банками по позичках, розрахунки з бюджетом та інші розрахунки.
Дослідивши методологію обліку готівкових та безготівкових розрахунків, необхідно зазначити, що для їх обліку використовують належним чином оформлені первинні документи та рахунки класу 3 «Кошти, розрахунки та інші активи», а саме: 30 «Каса», 31 «Рахунки в банках», 33 «Інші кошти».
Контроль за здійсненням готівкових та безготівкових розрахунків належить до одного з складних і трудомістких. Основними напрямами контролю грошових коштів є: перевірка фактичної наявності касової готівки; документальний контроль касових операцій; перевірка операцій із грошовими коштами на рахунках у банках; перевірка грошових документів і цінних паперів.
Проведені дослідження свідчать про те, що підрозділи оперативного контролю податкових служб організують і проводять перевірки на предмет дотримання суб’єктами підприємницької діяльності встановленого порядку розрахунків за готівку у сфері торгівлі, громадського харчування і послуг; ліміту готівки в касі та її використання при розрахунках за товари, роботи, послуги.
Дослідивши практичні аспекти обліку готівкових та безготівкових розрахунків на ЗАТ «Еко», основним видом діяльності якого є виробництво комбінованих добрив «Агролайф», можна зробити висновок про відповідність його національним обліковим стандартам. Згідно з вимогами чинного законодавства ЗАТ «Еко» здійснює оперативний і бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, складає статистичну, податкову та фінансову звітність.
За результатами проведеного аналізу фінансово-господарської діяльності підприємства протягом 2005-2007 рр. необхідно відмітити, що воно є неприбутковим, неплатоспроможним та фінансово залежним.
Для здійснення в процесі господарської діяльності готівкових розрахунків підприємство має касу. Касові операції здійснюються з додержанням вимог Положення про ведення касових операцій. З метою контролю наявності та руху грошових коштів у касі на підприємстві, за розпорядженням керівника, проводяться інвентаризації.
Більшість розрахунків на ЗАТ «Еко» проводиться у безготівковому порядку, переважно з використанням платіжних доручень. Перерахування коштів з банківських рахунків здійснюється за допомогою системи «Клієнт-Банк».
Синтетичний облік наявності і руху грошових коштів на поточних рахунках в банках ведеться на рахунку 31 «Рахунки в банках» за субрахунками:
311.1 «Поточний рахунок в національній валюті. ЧФ Український промисловий банк»;
311.2 «Поточний рахунок в національній валюті. Український промисловий банк, м. Київ»;
311.3 «Поточний рахунок в національній валюті. АКБ «Форум», м. Київ».
Інформація про надходження та видаток грошових коштів у результаті діяльності ЗАТ «Еко» міститься у Звіті про рух грошових коштів.
Згідно з П(С)БО 4 в Україні передбачено комбінований формат звіту, тобто при його складанні використовується одночасно непрямий і прямий метод. Звіт надає інформацію про рух грошових коштів в процесі операційної, інвестиційної та фінансової діяльності.
Дослідивши систему первинного, поточного та підсумкового обліку грошових коштів на ЗАТ «Еко», можна стверджувати, що її побудова дозволяє сформувати інформацію щодо наявності та руху грошових коштів та контролювати дані операції з метою недопущення помилок та викривлень.
За результатами проведеного аналізу грошових потоків ЗАТ «Еко» за 2005-2007 роки можна стверджувати, що величина грошових коштів в національній валюті має тенденцію до зменшення; питома вага грошових коштів як у валюті балансу, так і в сумі оборотних активів незначна; спостерігається незначне уповільнення оборотності грошових активів порівняно; на підприємстві незадовільна структура оборотних активів, що негативно впливає на його платоспроможність.
Враховуючи результати проведеного аналізу грошових потоків ЗАТ «Еко» за 2005-2007 роки, вважаємо за доцільне запропонувати наступні заходи, що дозволять ефективно використовувати грошові кошти, збільшити розмір чистого грошового потоку, підвищити ліквідність та платоспроможність підприємства, а саме:
- здійснювати управління термінами платежів та формами розрахунків з постачальниками та покупцями;
- при формуванні ефективних форм розрахунків з контрагентами керівництву ЗАТ «Еко» необхідно пам’ятати, що кожна з них забезпечує різний рівень ризику утворення дебіторської заборгованості;
- запровадити акредитивну форму розрахунків, що дозволить одержувати тверду гарантію безпеки здійснення розрахунків, оптимізувати використання позикових коштів, одержати додатковий дохід від розміщення коштів на рахунках покриття;
- здійснювати оцінку партнерів підприємства, з точки зору їх надійності як дебіторів;
- визначати максимальну суму боргу, який надається одному дебітору (так званий кредитний ліміт);
- під час укладання договорів поставки (купівлі-продажу) продукції на умовах відстрочки платежу необхідно обов’язково розглядати розмір та порядок сплати штрафних санкцій за несвоєчасну оплату. При чому, розмір штрафних санкцій повинен компенсувати підприємству вплив інфляції та не отриманий прибуток;
- з метою найбільш швидкого вивільнення грошових коштів та їх повернення в обіг, керівництву ЗАТ «Еко» необхідно здійснювати профілактичні, стимулюючі заходи та заходи з рефінансування дебіторської заборгованості;
- з метою забезпечення надходження коштів за продукцію пропонуємо використовувати на ЗАТ «Еко» спеціальний документ – Кредитну угоду
- враховуючи наявність на ЗАТ «Еко» дебіторської заборгованості, термін непогашення якої перевищує 30 днів з дати відвантаження продукції (послуг), з метою додержання принципу обачності, який полягає у недопущенні завищення оцінки активів та доходів, заниження оцінки доходів і витрат, та достовірної оцінки дебіторської заборгованості за продукцію (послуги), пропонуємо створити резерв сумнівних боргів
- в наказі «Про облікову політику ЗАТ «Еко»» необхідно буде зазначити обраний метод формування резерву сумнівних боргів, а до робочого плану рахунків внести рахунки: 38 «Резерв сумнівних боргів», 944 «Сумнівні та безнадійні борги» та позабалансовий рахунок 071 «Списана дебіторська заборгованість»;
З метою посилення контролю за розрахунково-фінансовою дисципліною на ЗАТ «Еко» пропонуємо
- розробити річний план здійснення контролю за касовою, розрахунковою та фінансовою дисципліною.
- в наказі про облікову політику, відповідно до вимог Інструкції про інвентаризацію № 69 [22] встановити наступні терміни проведення інвентаризації грошових коштів та розрахунків: розрахунків з постачальниками та покупцями, іншими дебіторами та кредиторами – щороку станом на 1 листопада; грошових коштів у касі, бланків суворої звітності та фінансових інвестицій – щоквартально; у випадку зміни матеріально-відповідальних осіб або виявленні фактів нестач, розкрадань або зловживань – відповідно на день приймання передачі справ або встановлення факту нестачі (розкрадання); раптові інвентаризації – відповідно до окремих завдань керівника підприємства.
Для здійснення контролю за проведенням інвентаризацій та прийняття рішень за їх результатами створити постійно діючу інвентаризаційну комісію у складі: голова комісії - директор ЗАТ «Еко»; члени комісії - технічний директор, головний бухгалтер, бухгалтер.
Вважаємо, що запропоновані заходи дозволять збільшити обсяги грошових потоків ЗАТ «Еко» та ефективно використовувати, контролювати та обліковувати грошові кошти на підприємстві.
Перелік графічного матеріалу
Рис. 1.1 – Надходження готівки до каси та можливість її використання
Рис. 1.2 – Основні види банківських рахунків
Таблиця 1.1 - Порівняльна характеристика простого і переказного векселів
Таблиця 1.2 – Аналітичний облік грошових коштів
Таблиця 1.3 - Узагальнення інформації за рахунками 30 „Каса”, 31 „Рахунки в банках”, 33 „Інші грошові кошти” у фінансовій звітності
Таблиця 2.1- Основні фінансово-економічні показники діяльності ЗАТ «Еко» за 2005-2007 рр.
Таблиця 2.2 – Відображення на рахунках бухгалтерського обліку готівкових розрахунків на ЗАТ „Еко”
Таблиця 2.3 Кореспонденція рахунків з обліку коштів на поточному рахунку в банку
Таблиця 2.4 Облік розрахунків з покупцями та замовниками на ЗАТ „Еко”
Таблиця 2.5 Графік документообороту документів з обліку грошових коштів
Рис. 2.2 - Схема розрахунків платіжними дорученнями
Таблиця 2.6 – Склад джерел та напрями витрачання грошових коштів Підприємства
Таблиця 2.7 – Порядок заповнення Звіту про рух грошових коштів ЗАТ „Еко”
Таблиця 3.1 – Розкриття поняття „грошових потоків” різними авторами
Рис. 3.1 – Класифікація грошовий потоків підприємства
Рис. 3.2 - Прямий спосіб визначення грошового потоку
Рис. 3.3 - Непрямий спосіб визначення потоку грошових коштів
Таблиця 3.2 – Система коефіцієнтів, яка використовується при аналізі грошових потоків
Таблиця 3.3 – Аналіз динаміки і структури грошових коштів ЗАТ «Еко»
Таблиця 3.4 – Аналіз структури та динаміки грошових коштів у майні та оборотних активах ЗАТ «Еко»
Рис. 3.4 - Частка грошових коштів у вартості майна підприємства
Таблиця 3.5 – Ефективність використання грошових активів ЗАТ «Еко»
Рис. 3.5 – Динаміка зміни оборотності грошових коштів
Таблиця 3.6 – Результати факторного аналізу оборотності грошових коштів
Таблиця 3.7 – Аналіз руху грошових коштів в розрізі видів діяльності підприємства
Таблиця 3.8 - Аналіз руху грошових коштів ЗАТ «Еко» у 2007 році
Таблиця 3.9 – Аналіз ефективності використання грошових потоків
Таблиця 3.10 – Ризики виникнення заборгованості при використанні різних форм розрахунків
Рис. 3.6 – Механізм здійснення розрахунків із використанням акредитивної форми
Таблиця 3.11 – Дебіторська заборгованість за строками непогашення станом на 31.12.2007 року
Таблиця 3.12 – План здійснення контролю за дотриманням касової, розрахункової та фінансової дисципліни ЗАТ «Еко» на 2007 рік
Ціна

100

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.