Меню сайту

Нові користувачі
OOOOFF
Користувачі
26.11.2020
vbogdan
Автори робіт
13.11.2020
Frommu
Автори робіт
31.10.2020
Corse
Автори робіт
26.10.2020
VIKITORIA
Користувачі
21.09.2020
Оцініть цей сайт


аватар
Денисюк Катерина Володимирівна

Рейтинг: 16
Дикуша Дмитро Сергійович

Рейтинг: 10
аватар
Гусак Віктор Васильович

Рейтинг: 10
аватар
Николайчук Сергей Владимирович

Рейтинг: 10
Тимошенко Яніна Анатоліївна

Рейтинг: 10
аватар
Марина

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Облік, контроль та аналіз грошових коштів


Дипломна
K-17242

Вступ
1. Теоретичні та методологічниі основи організації обліку, контролю
і аналізу грошових коштів
1.1. Нормативно–законодавче регулювання обліку і контролю
грошових коштів
1.2. Грошові кошти: економічна сутність, функції, класифікація
та завдання обліку
1.3. Види, форми та методи контролю грошових коштів
1.4. Методика аналізу використання грошових коштів
2. Побудова обліку, контролю і аналізу грошових коштів на підприємстві Драбівський заготпром
2.1. Економічна характеристика підприємства та аналіз
показників діяльності підприємства
2.2. Облік касових операцій: організація і ведення, документування
та відображення на рахунках бухгалтерського обліку
2.3. Аналітичний і синтетичний облік грошових коштів на рахунках у банку
2.4. Порядок складання Звіту про рух грошових коштів
2.5. Організація контролю наявності та руху грошових коштів на підприємстві
2.6. Аналіз руху грошових коштів підприємства
3. Удосконалення обліку, контролю і аналізу грошових коштів
3.1. Автоматизація обліку, контролю і аналізу грошових коштів
3.2. Удосконалення порядку складання Звіту про рух грошових коштів
Висновок
Список використаної літератури

Облік, контроль і аналіз грошових коштів дуже важлива ділянка роботи бухгалтерії. Облік грошових коштів вимагає від бухгалтера знань нормативно – правових документів, остільки дотримуючись норм законодавства забезпечується стабільність і безпека діяльності підприємства, щодо різних штрафів. Ця робота потребує обережності, уважності, обачності.
На підставі вивчення та аналізу законодавчо–нормативних актів, що регулюють грошові розрахунки, порядок їх проведення і систему контролю дозволяє зробити висновок, що необхідно удосконалити форму Звіту про рух грошових коштів і методику його складання. Складання Звіту за рік не дозволяє оперативно здійснювати управління грошовими потоками, контролювати склад грошових коштів та їх використання. На підприємстві не планується рух грошових коштів, що призводить до незбалансованості надходжень і витрачань.
Для забезпечення платоспроможності підприємства пропонується складати календар майбутніх платіжних надходжень та виплат. У ньому визначати у розрізі робочих днів місяця очікувані надходження та платежі. Така інформація призначена для внутрішнього використання, прийняття рішення керівником підприємства.
На підприємстві використовується меморіально-ордерна система ведення бухгалтерського обліку. Записи в облікових регістрах здійснюються своєчасно, всі основні документи ведуться з дотриманням вимог Закону України “Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні”. Головний бухгалтер підприємства забезпечує контроль і відображення на рахунках обліку всіх господарських операцій, пов’язаних з рухом грошових коштів.
При аналізі стану організації обліку грошових коштів були виявлені такі недоліки:
- на підприємстві відсутня затверджена облікова політика;
- при оформленні видаткових касових ордерів трапляються випадки, коли касир не заповнює всі необхідні реквізити;
- залишки в касовому звіті не виводяться на кінець дня, а підраховуються за кілька днів;
- відсутній графік документообігу;
- не затверджено та не доведено до матеріально–відповідальних осіб перелік посадових осіб з правом дозволяючого підпису;
- практично відсутній контроль за рухом грошових коштів зі сторони ревізійної комісії.
Ці недоліки істотно впливають на збереження грошових коштів і облік їх руху, тому потребують обов’язкового усунення. Вивчення організації і стан обліку грошових коштів на рахунках у банку на підприємстві показало, що облік організовано правильно, бухгалтерські записи відображаються своєчасно з необхідним оформленням документів та додержанням вимог чинного законодавства. Якість оформлення документів у порівнянні з касовими операціями на підприємстві значно вища. З метою вдосконалення організації роботи бухгалтерії вважаємо зо доцільне головному бухгалтеру призначити конкретну посадову особу, відповідальну за оформлення та реєстрацію платіжних доручень.
У зв’язку з цим, для запобігання негативних наслідків, а також з метою подальшого вдосконалення первинного, синтетичного і аналітичного обліку грошових коштів в досліджуємо му підприємстві – пропонуємо:
- неухильно дотримуватися вимог діючих нормативних документів, що регулюють використання грошових коштів;
- організувати вивчення змін та доповнень до Положення про ведення касових операцій в національній валюті в Україні та Інструкції про безготівкові розрахунки;
- посилити контроль за оформленням первинних документів;
- посилити контроль ревізійної комісії за економним та цільовим витрачанням готівкових коштів, та своєчасним звітуванням підзвітними особами;
- розробити графік документообігу документів з руху грошових коштів.
В сучасних умовах використання засобів обчислювальної техніки в обліку, аналізі господарської діяльності та плануванні фінансової діяльності підприємства є важливим фактором який сприяє вдосконаленню управління та поліпшення якості економічної інформації. Задача автоматизації значно полегшилася з появою сучасних швидкодіючих персональних ЕОМ інших технічних засобів обробки інформації. Автоматизація обліку грошових коштів забезпечить високий рівень організації праці працівників бухгалтерії, дозволить значно зменшити витрати часу на обчислення та розрахунки, а також створить умови для підвищення продуктивності праці облікового апарату. До складу системи автоматизованої обробки задач фінансово-розрахункових операцій входить база даних, мовні та програмні засоби, які реалізують доступ до даних і управління ними, а також програмне забезпечення для рішення цього комплексу задач та засобів спілкування користувачів з системою у вигляді відповідних мов діалогу. “1 С: Бухгалтерія” 7.7 є універсальною системою для автоматизації ведення бухгалтерського обліку. Таким чином, впровадження всіх запропонованих заходів значно підвищить оперативність та якість обліку грошових коштів, що позитивно відобразиться на результатах господарської діяльності підприємства.
Перелік графічного матеріалу
Таблиця1.1.Нормативно–законодавча база регулювання обліку і контролю грошових коштів.
Рис.1.2. Функції грошей.
Рис.1.3. Етапи обігу грошових коштів.
Рис.1.4. Основні завдання управління грошовими коштами підприємства.
Таблиця 1.5. Зведена таблиця показників з аналізу використання грошових коштів
Таблиця 2.1. Техніко – економічні показники діяльності підприємства.
Рис.2.1. Порядок прийняття касира на роботу.
Рис.2.2. Порядок одержання готівки з банку.
Таблиця 2.2. Документи, які є підставою для оформлення видаткових касових ордерів.
Таблиця 2.3. Відображення в бухгалтерському обліку операцій з готівкою (Дебет 301 „ Каса в національній валюті ”)
Таблиця 2.4 Відображення в бухгалтерському обліку операцій з готівкою (Кредит 301 „ Каса в національній валюті ”)
Таблиця 2.5. Відображення в бухгалтерському обліку операцій з грошовими документами
Оперограма документообігу з обліку касових операцій в національній валюті
Таблиця 2.7. Відображення операцій з обліку грошових коштів на рахунках у
банку в національній валюті (обороти по дебету 311)
Таблиця 2.8. Відображення операцій по обліку грошових коштів на рахунках у банку в національній валюті (обороти по кредиту 311)
Рис.2.3.Загальний порядок ведення обліку коштів на поточному рахунку.
Рис.2.4.Схема руху грошових коштів та їх класифікація у рамках операційної діяльності підприємства.
Рис.2.5 Схема руху грошових коштів від інвестиційної діяльності.
Рис.2.6. Схема руху грошових коштів та їх класифікація у рамках фінансової діяльності підприємства.
Таблиця 2.9. Порядок визначення руху грошових коштів
Таблиця 2.10. Порівняння П(С)БО 4 та МСФЗ 7 „ Звіт про рух грошових коштів „
Таблиця 2.11. Робоча таблиця із складання Звіту про рух грошових коштів.
Рис.2.8.Основні завдання ревізій каси та касових операцій.
Таблиця 2.12. Агрегований баланс для аналізу ліквідності підприємства, тис.грн. Таблиця 2.13.Аналіз показників ліквідності підприємства
Таблиця 2.14.Аналіз і оцінка фінансової стійкості підприємства за даними фінансової звітності 2005 року.
Таблиця 2.15. Аналіз та оцінка ділової активності підприємства за даними фінансової звітності 2005 року.
Таблиця 2.16. Аналіз грошових потоків непрямим методом за 2005 рік. Тис.грн.
Таблиця 2.17. Розрахунок мінімально – необхідної суми грошей підприємства Драбівський заготпром на 2007 рік.
Таблиця 2.17. Робоча таблиця для складання Звіту про рух грошових коштів на підприємстві.
Ціна

100

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 2
Гостей: 2
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2020 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.