Меню сайту

Нові користувачі
OOOOFF
Користувачі
26.11.2020
vbogdan
Автори робіт
13.11.2020
Frommu
Автори робіт
31.10.2020
Corse
Автори робіт
26.10.2020
VIKITORIA
Користувачі
21.09.2020
Ти користуєшся WEBMONEY?


аватар
Олег Володимирович

Рейтинг: 10
аватар
Дехтяренко Марина Вадимовна

Рейтинг: 10
Маловичко Ірина Сергіївна

Рейтинг: 16
аватар
Гловюк Андрій Станіславович

Рейтинг: 10
Голодрига Наталя Вікторівна

Рейтинг: 10
аватар
Румянцева Ангелина Владимировна

Рейтинг: 95.8

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Облік і контроль грошових активів та дебіторської заборгованості


Дипломна
K-17243

Вступ
Розділ 1. Теоретичні аспекти обліку і контролю грошових активів та дебіторської заборгованості
1.1 Сутність грошових активів та дебіторської заборгованості як об’єктів
обліку
1.2. Огляд законодавчої бази та літературних джерел з обліку і контролю
грошових коштів та дебіторської заборгованості
1.3. Методологічні та методичні засади обліку грошових активів та
дебіторської заборгованості
Розділ 2. Стан обліку і контролю грошових активів та дебіторської заборгованості в споживчому товаристві
2.1. Організаційно-економічна характеристика споживчого товариства та стан обліку
2.2. Фінансовий облік грошових активів та дебіторської заборгованості
2.3. Формування інформації про грошові активи та дебіторську
заборгованість у фінансовій звітності
2.4. Організація контролю грошових активів та дебіторської заборгованості
2.5. Аналіз грошових активів та дебіторської заборгованості споживчого товариства
Розділ 3. Підвищення ефективності управління грошовими активами, дебіторською заборгованістю та вдосконалення обліку споживчих товариств
3.1. Прогнозування грошових активів та напрями їх оптимізації
3.2. Автоматизація обліку грошових активів та дебіторської заборгованості на
підприємстві
3.3. Вдосконалення внутрішнього контролю грошових активів та дебіторської
заборгованості на підприємстві

Мета написання дипломної магістерської роботи – дослідження методологічних засад відображення грошових активів і дебіторської заборгованості в обліково-аналітичній системі, надання пропозицій щодо підвищення ефективності управління грошовими активами, дебіторською заборгованості та вдосконалення обліку і контролю на базовому підприємстві.
Відповідно до мети визначено такі завдання дослідження:
- розглянути теоретичні аспекти обліку і контролю грошових коштів та дебіторської заборгованості;
- дослідити стан обліку і контролю грошових активів та дебіторської заборгованості на матеріалах базового підприємства;
- надати пропозиції, щодо підвищення ефективності управління грошовими активами, дебіторською заборгованістю та вдосконалення обліку споживчих товариств.
Предметом дослідження є теоретичні та практичні аспекти обліку і контролю грошових активів і дебіторської заборгованості.
Об’єктом дослідження є господарські процеси, що відбуваються в споживчому товаристві, яке розташовано за адресою.
В першому розділі дипломної роботи «Теоретичні аспекти обліку і контролю грошових активів і дебіторської заборгованості» визначена сутність грошових активів та дебіторської заборгованості як об’єктів обліку розкрито методологічні та методичні засади обліку грошових активів та дебіторської заборгованості.
В ході проведеного дослідження встановлено:
1. Відповідно до П(с)БО 4 під грошовими коштами розуміють готівку, кошти на рахунках в банках і депозити до запитання. Грошові кошти, які перебувають в обороті мають дві форми: готівкову та безготівкову.
2. Виникнення дебіторської заборгованості пов’язано з розривом у часі визнання доходів від реалізації та проведенням розрахунків з дебіторами. Згідно з П(С)БО 10 дебіторська заборгованість – це сума заборгованості дебіторів підприємству на певну дату.
3. Основні положення щодо організації обліку грошових активів та дебіторської заборгованості визначаються в наказі підприємства про облікову політику.
4. В бухгалтерському обліку інформація щодо грошових активів і дебіторської заборгованості та розкриття її у фінансовій звітності підприємства формується згідно з П(С)БО 4 „Звіт про рух грошових коштів” та П(С)БО 10 „Дебіторська заборгованість”. При цьому слід враховувати особливості оцінки та розкриття інформації щодо обліку грошових активів і дебіторської заборгованості, які регулюється іншими положеннями бухгалтерського обліку (П(С)БО 21 „Вплив змін валютних курсів”, П(С)БО 14 „Оренда”).
5. Для обліку грошових активів та дебіторської заборгованості використовують рахунки першого і третього класу, а саме: 30 „Каса”, 31 „Рахунки в банках”, 33 „Інші кошти”, 36 „Розрахунки з покупцями та замовниками”, 37 „Розрахунки з різними дебіторами” та 38 „Резерв сумнівних боргів”.
6.Облік дебіторської заборгованості, списаної з балансу внаслідок неплатоспроможності боржників, та суми невідшкодованих нестач і втрат від псування цінностей ведеться поза балансом на рахунку 07 „Списані активи”. (про це можна не говорити)
У другому розділі дипломної роботи «Стан обліку і контролю грошових активів та дебіторської заборгованості в споживчому товаристві».
споживче товариство - організація громадян, які працюють в господарствах і організаціях Обласної споживспілки, та на основі добровільного членства і взаємодопомоги об’єдналися для спільного господарювання з метою поліпшення свого економічного і соціального стану шляхом отримання прибутків. Основними видами діяльності споживчого товариства є: роздрібна і оптова торгівля громадське харчування, закупівля у населення і товаровиробників усіх форм власності сільськогосподарської продукції, чорного і кольорового металобрухту, виробництво продовольчих і непродовольчих товарів та ін.
Результати аналізу фінансово-господарського стану РайСТ показали, що на протязі 2006-2008 рр. діяльність товариства прибуткова. Чистий прибуток у 2008 році становить 707,0 тис. грн, рентабельність продажу 3,57 %.
Організація та постановка фінансового обліку в товаристві здійснена відповідно до законодавства України та обраної облікової політики. Бухгалтерський облік ведеться за книжково-журнальною формою обліку із застосуванням програми 1С:Бухгалтерія. Версія 7.7.
При обліку грошових активів і дебіторської заборгованості в товаристві дотримуються вимог П(С)БО 4 „Звіт про рух грошових коштів” та П(С)БО 10 «Дебіторська заборгованість». При відображенні господарських операцій на рахунках бухгалтерського обліку в РайСТ керуються Планом рахунків для підприємств і організацій споживчої кооперації, затверджений постановою правління Укоопспілки від 19.12.2001р. №304 у відповідності до плану рахунків №291.
Для обліку коштів споживче товариство використовує рахунки класу 3 «Кошти, розрахунки та інші активи». Облік товарної дебіторської заборгованості ведеться на рахунку 36 «Розрахунки з покупцями та замовниками» за субрахунками 3611 «Розрахунки з вітчизняними покупцями за платіжними вимогами-дорученнями» та 3612 «Розрахунки з вітчизняними покупцями за плановими платежами». До нетоварних операцій відносяться розрахунки з різними дебіторами а саме: розрахунки з підзвітними особами, за нарахованими доходами, за претензіями, за відшкодуванням завданих збитків, з іншими дебіторами для обліку яких використовують рахунок 37 «Розрахунки з різними дебіторами».
Здійснення контролю за станом грошових активів та дебіторської заборгованості в споживчому товаристві покладено на ревізора, який входить до складу фінансової служби, він здійснює поточний контроль за наявністю, збереженням та використанням грошових коштів, розміром дебіторської заборгованості та своєчасністю її погашення. Комплексна документальна ревізія здійснюється 1 раз на рік ревізорами Контрольно ревізійного управління Облспоживспілки.
За результатами проведеного аналізу грошових активі та дебіторської заборгованості можна зробити наступні висновки:
1. Станом на кінець 2008 року найбільшу питому вагу – 65,6 % в структурі оборотних активів РайСТ мають запаси, найменшу – 5,1 % грошові кошти.
2. Протягом 2008 р. дебіторська заборгованість зросла на 128,0 тис. грн, і на кінець року становила 315,0 тис. грн. Зростання дебіторської заборгованості відбулося по всіх статтях, крім статті «Інша поточна дебіторська заборгованість»
3. У 2008 році спостерігаємо прискорення оборотності грошових активів порівняно з 2007 роком на 42,5 рази, що мало позитивний вплив на діяльність підприємства
Враховуючи результати проведеного аналізу дебіторської заборгованості та з метою покращення її стану в споживчому товаристві пропонуємо:
- здійснювати систематичний контроль за станом розрахунків з покупцями;
- для активізації оплати за поставлені товари товариство може надавати знижки з продажної ціни при довгостроковій оплаті і різні форми довгострокового погашення дебіторської заборгованості: продаж боргів банку (факторинг); облік векселів (дисконт);
- стежити за співвідношенням дебіторської і кредиторської заборгованості, оскільки значне перевищення дебіторської заборгованості створює загрозу фінансової стійкості підприємства і додаткового залучення зовнішніх джерел фінансування.
Протягом 2008 року спостерігаємо збільшення грошового потоку від операційної діяльності на 957,0 тис. грн, на що позитивно вплинуло зростання прибутку від звичайної діяльності, від не операційної діяльності, амортизаційних відрахувань та зменшення оборотних активів (табл. 2.13 из ДР)
Найбільший вхідний грошовий потік в РайСТ спостерігається за результатами операційної діяльності на кінець 2008 року він становить 1794,0 тис. грн а це вплинуло збільшення обсягу виручки від реалізації товарів, яка на кінець 2008 року становить 23768,0 тис. грн, що на 8821,0 тис. грн. більше ніж на початок року (23768,0 – 14947,0).
Найбільший відтік грошових коштів був у результаті інвестиційної діяльності (придбання необоротних активів – 2202,0 тис. грн., та скорочення реалізації необоротних активів на 607,0 тис. грн.). Тобто, товариство намагається поновити застарілі об’єкти основних засобів, замінити на більш сучасні, що фактично є позитивним в діяльності підприємства.
Одержання позики в попередньому звітному періоді (350,0 тис. грн) вплинуло на відтік грошових коштів, який пов’язано з погашенням позики (81,0 тис. грн). Також позитивним є те, що підприємство зменшило обсяг позикових коштів у 2008 році на 350,0 тис. грн, але в той же час одержало фінансову допомогу на суму 174,0 тис. грн від Облспоживспілки на поворотній основі (безвідсоткову).
Чистий рух грошових коштів на кінець 2008 року має від’ємне значення, і становить (242,0) тис. грн.
В третьому розділі дипломної магістерської роботи «Підвищення ефективності управління грошовими активами, дебіторською заборгованістю та вдосконалення обліку споживчих товариств» надано пропозиції щодо управління грошовими активами та дебіторською заборгованістю, визначено напрями їх оптимізації, запропоновано впровадження на РайСТ конфігурації «1 С: Бухгалтерія 8.0», запропоновано напрями вдосконалення внутрішнього контролю грошових активів та дебіторської заборгованості на підприємстві.
За результатами проведеного дослідження зроблені наступні висновки та запропоновано:
1. Основним завданням управління грошовими активами має бути – забезпечення фінансової рівноваги підприємства у процесі його господарської діяльності, шляхом балансування обсягів надходження і витрат грошових коштів. В РайСТ має проводити політику управління грошовими активами, як складову загальної фінансової стратегії, що полягає в оптимізації надходжень і витрат грошових коштів з метою забезпечення його постійної платоспроможності й фінансової стійкості.
З метою раціонального управління грошовими коштами керівництво Черкаського РайСТ повинно вирішувати такі завдання:
- синхронізація надходжень і витрат грошових коштів у часті та просторі;
- оптимізація розміру коштів у розрахунках;
- нормалізація перехідного залишку грошових коштів;
- оптимізація рівня самофінансування;
- оперативний контроль за надходженням і витратами грошових коштів у межах бюджету руху грошових коштів.
2. Передумовою здійснення оптимізації грошових коштів є дослідження чинників, що впливають на їх обсяги і характер формування у часі. Заступнику головного бухгалтера з фінансів РайСТ пропонуємо прийняти до уваги розроблену нами систему основних зовнішніх та внутрішніх чинників, які необхідні для оптимізації грошових активів.
3. З метою управління грошовими активами в РайСТ запропоновано:
- проводити аналіз участі грошових коштів в оборотних активах підприємства в динаміці;
- визначати оптимальний розмір залишку грошових коштів на основі прогнозу руху грошових коштів, що дозволить визначити можливість недостатності грошових коштів і своєчасно прийняти оперативне рішення щодо забезпечення підприємства грошовими коштами.
- оптимізувати грошовий оборот РайСТ шляхом коригування потоків платежів, запровадження режиму економії, зменшення потреби у фінансових ресурсах.
4. Формування ринкових відносин в Україні характеризується значним уповільненням платіжного обігу що спричиняє збільшення дебіторської заборгованості. У зв’язку з цим важливим завданням фінансової служби на РайСТ є ефективне управління дебіторською заборгованістю.
5. Враховуючи специфіку діяльності РайСТ, з метою оптимізації та ефективного управління дебіторською заборгованістю запропоновано і обґрунтовано можливість використання в діяльності спонтанного рефінансування дебіторської заборгованості, яке полягає в наданні знижки за дострокову сплату покупцем платіжних документів.
6. Застосування факторингових операцій дасть змогу РайСТ рефінансувати переважну частину дебіторської заборгованості, щодо наданого покупцеві кредиту в короткі строки, скоротивши тим самим період фінансового й операційного циклів.
7. З метою вдосконалення обліку, контролю грошових активів та дебіторської заборгованості, складання фінансової звітності, проведення аналізу та прийняття управлінських рішень оновити на підприємстві програмне забезпечення та перейти на більш досконалу конфігурації «1 С: Бухгалтерія 8.0».
8. Внутрішній контроль має бути постійно діючою функцією управління підприємством, дієвим засобом сприяння збереженню цінностей, грошових коштів. Він сприяє їх збереженню та економному використанню. З метою посилення контролю особливу уваги необхідно приділити перевірці економічної ефективності і доцільності розрахунково-фінансової дисципліни, виникненню дебіторської заборгованості та термінів її погашення. Тому запропоновано запровадити на Черкаському РайСТ внутрішній активний контроль з введенням в штатний розклад посади ревізор-аналітик.
В цілому мета роботи досягнута, поставлені завдання виконано.
перелік графічного матеріалу
Таблиця 1.1 Законодавчі та нормативні регламенти обліку і контролю грошових активів та дебіторської заборгованості
Рис. 1.1 Перелік цінностей, які можуть зберігатися в касі підприємства
Таблиця 1.2 Вимоги до термінів здачі готівки з каси підприємства
Таблиця 1.3 Вимоги до розміру ліміту каси підприємств
Рис. 1.2 Схема документального оформлення касових операцій
Таблиця 1.4 Класифікація дебіторської заборгованості
Таблиця 1.5 Характеристика субрахунків рахунку 18 „Довгострокова дебіторська заборгованість та інші необоротні активи”
Рис.1.5 Види поточної дебіторської заборгованості
Рис. 1.6 Оцінка поточної дебіторської заборгованості [22, с. 457].
Таблиця 1.6 Характеристика субрахунків рахунка 37 „Розрахунки з різними дебіторами”
Рис. 2.1 Організаційна структура обліково-фінансової служби РайСТ
Таблиця 2.2 Аналітичний облік грошових коштів
Таблиця 2.3 Облік грошових коштів у касі РайСТ у 2008 році
Таблиця 2.4 Основна кореспонденція рахунків з обліку операцій на рахунках в банку споживчого товариства у вересні 2008 року
Таблиця 2.5 Бухгалтерські проведення за рахунком 36 «Розрахунки з покупцями та замовниками» РайСТ за березень 2008 рік
Таблиця 2.6 Основні бухгалтерські проведення за субрахунком 372 в бухгалтерії РайСТ за січень 2008 рік
Таблиця 2.7 Розрахунки за відшкодуванням завданих збитків в РайСТ у травні 2008 року
Таблиця 2.8 Розрахунки з іншими дебіторами в РайСТ за 2008 рік
Таблиця 2.9 Узагальнення інформації про грошові кошти та дебіторську заборгованість у фінансовій звітності
Рис. 2.2 Розкриття інформації у Примітках до фінансової звітності [23 с.255]
Таблиця 2.10 Послідовність контролю і ревізії касових операцій
Таблиця 2.11 Аналіз структури оборотних активів РайСТ за 2008 рік
Рис. 2.3 Динаміка структури оборотних активів РайСТ за 2008 рік
Таблиця 2.12 Склад і рух дебіторської заборгованості споживчого товариства, тис. грн.
Рис. 2.4 Динаміка структури дебіторської заборгованості
Таблиця 2.13 Рух грошових коштів РайСТ (непрямим методом) за 2008 рік
Таблиця 2.14 Розрахунок чистого грошового потоку РайСТ за 2008 рік
Таблиця 2.15 Ефективність використання грошових активів РайСТ
Таблиця 2.16 Показники платоспроможності підприємства за даними звіту про рух грошових коштів
Таблиця 2.17 Аналіз ефективності використання грошових потоків
Таблиця 3.1 Система чинників впливу на формування грошових активів РайСТ
Рис. 3.1 Організація обліку залишків і руху безготівкових коштів
Рис. 3.2 Організація аналітичного обліку безготівкових розрахунків
Рис. 3.3 Довідник статей руху грошових коштів
Рис. 3.4 Фрагмент меню «Главное меню – Банк и касса»
Рис. 3.5 Послідовність дій при встановленні відомостей про рахунки підприємства
Рис. 3.6 Формування документа «Платежное поручение исходящее»
Рис. 3.7 Звітна картка рахунка
Рис. 3.8 Зведені дані про рух коштів за банківськими рахунками
Таблиця 3.2 Завдання контролю за наявністю та рухом грошових коштів та дебіторської заборгованості при переході від пасивної до активної системи контролю
Ціна

100

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 2
Гостей: 2
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2020 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.