Меню сайту

Нові користувачі
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Свєта
Користувачі
03.12.2020
Чи даєте Ви хабарі викладачам?


аватар
Тихонова Марина Борисовна

Рейтинг: 10
аватар
Михайло Сергійович Ткаченко

Рейтинг: 10
Крілик Юлія Андріївна

Рейтинг: 27
аватар
Мирошниченко Юлія Олександрівна

Рейтинг: 10
аватар
Галик Василь Богданович

Рейтинг: 10
аватар
Андрос Олег Анатолійович

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Облік, аналіз і аудит грошових коштів і грошових потоків підприємства


Дипломна
K-17244

Вступ
Розділ 1 теоретичні аспекти організації обліку і аудиту грошових коштів
1.1 Сутність грошових коштів як економічної категорії
1.2 Нормативна база з обліку і аудиту грошових коштів
1.3 Методологічні основи організації обліку грошових коштів
1.4 Методика аудиту грошових коштів
Розділ 2 практичні аспекти організації обліку грошових коштів та аналіз грошових потоків в облспоживспілки
2.1 Організаційно-економічна характеристика Облспоживспілки
2.2 Облік грошових коштів на підприємстві
2.3 Методика складання Звіту про рух грошових коштів
2.4 Організація аудиту грошових коштів на підприємстві
2.5 Аналіз грошових потоків Облспоживспілки
Розділ 3 пропозиції щодо вдосконалення обліку і аудиту грошових коштів та оптимізація грошових потоків облспоживспілки
3.1 Автоматизація обліку грошових коштів на підприємстві
3.2 Вдосконалення обліку грошових коштів та методики складання Звіту про рух грошових коштів
3.3 Напрями підвищення ефективності внутрішнього аудиту грошових коштів на підприємстві
3.4 Прогнозування грошових коштів та напрями їх оптимізації на підприємстві
Висновки

Будь-яка діяльність господарюючого суб’єкта пов’язана з обігом грошових коштів. Грошові кошти є одним з вагомих факторів, що визначають фінансове положення підприємства, його життєздатність. Наявні залишки грошових коштів характеризують фінансову здатність підприємства до проведення господарської діяльності, є необхідною умовою її проведення чи поточного обслуговування. Наявні грошові кошти виступають факторами, що лімітують обсяги діяльності суб’єкта господарювання, а також можливість проведення певних операцій. Згідно з П(С)БО 4 «Звіт про рух грошових коштів» під грошовими коштами розуміють готівку, кошти на рахунках в банках і депозити до запитання.
Бухгалтерський облік грошових коштів в бухгалтерії Черкаської Облспоживспілці ведеться відповідно до вимог Положення про ведення касових операцій, Інструкції про безготівкові розрахунки, Інструкції про застосування плану рахунків та інших нормативно-законодавчих актів. Аналізуючи постановку фінансового обліку в бухгалтерії Облспоживспілки, можна зробити висновок про її обґрунтованість, раціональність та відповідність діючому законодавству.
Облікова політика здійснюється згідно з Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», Положень (стандартів) бухгалтерського обліку та наказу Про облікову політику. Оподаткування проводиться згідно з податковим законодавством України.
Дослідивши економічний стан Облспоживспілки за даним фінансової звітності за 2006-2008 роки можна дійти висновку.
Фінансовий стан в значній мірі покращився у 2008р. порівняно з попередніми роками. Підприємство в господарський оборот у 2008р. залучало позикових коштів менше ніж у 2006, 2007 роках. Тому залежність від зовнішніх джерел фінансування зменшилась, відповідно зросла платоспроможність і ліквідність підприємства.
В той же час негативним є те, що підприємство мало за результатами 2008 року збиток 611,0 тис. грн. Дані цього показника свідчать про необхідність обґрунтованих управлінських рішень щодо зменшення витрат операційної діяльності витрат на оплату праці, матеріальні витрати тощо).
Дані аналізу дозволяють стверджувати, що в Облспоживспільці не ефективно використовуються основні засоби, оборотні активи, власний капітал.
Такий економічний показник як виручка від реалізації, в 2008 році значно зменшилась порівняно з 2007 роком, що негативно вплинула на кінцевий фінансовий результат.
За результатами проведеного дослідження господарської діяльності Облспоживспілки, було встановлено, що в 2008 році порівняно з 2005, 2006 роками, сума наявних у підприємства вільних грошових коштів зросла, одночасно зросла і платоспроможність. Такі зміни характеризуються позитивно і свідчить про спроможність підприємства, щодо розширення господарської діяльності.
З метою відображення правдивої і достовірної інформації про зміни грошових коштів підприємства за звітний період повинна бути повна ясність щодо методики заповнення і суті показників Звіту про рух грошових коштів. Найбільш трудомістким під час складання Звіту про рух грошових коштів є визначення руху коштів від операційної діяльності.
Звіт містить інформацію про надходження і вибуття грошових коштів та їх еквівалентів в розрізі видів господарської діяльності і, як наслідок, має виняткове значення для потреб аналізу руху грошових коштів відповідними користувачами для прийняття управлінських рішень.
Інформація про рух грошових коштів необхідна для управління грошовими потоками підприємства, яке здійснюється для забезпечення платоспроможності та фінансової стійкості підприємства. Управління грошовими потоками на підприємстві передбачає проведення аналізу грошових потоків та його прогнозування, розрахунок тривалості обороту грошових коштів та визначення їх оптимального рівня, складання бюджетів грошових коштів.
Аналіз грошових потоків дозволяє визначити з яких джерел відбулося надходження на підприємстві грошових коштів та основні напрями їх використання; розрахувати мінімально необхідні залишки грошових коштів для здійснення основної, фінансової та інвестиційної діяльності, розробити заходи щодо прискорення обороту грошових коштів, ефективного їх використання з метою визначення шляхів оптимізації грошових потоків.
Дослідження грошових потоків користувачами за кілька років покаже тенденцію до розподілу прибутку, розмір, структуру грошових коштів, їх розподіл і ступень стабільності. Окрім того, при аналізі звіту про рух грошових коштів аналітик зможе оцінити надійність доходів підприємства. Таку оцінку проводять за результатами дослідження впливу, який здійснюють зміни в економіці і конкретній галузі на грошові потоки підприємств.
Оцінка результатів аналізу грошових потоків підкаже:
- на досягнення яких цілей керівництво вирішить вкласти кошти;
- де саме буде проведено скорочення вкладень;
- з яких джерел будуть залучені додаткові грошові кошти.
Грошові кошти повинні забезпечувати постійну платоспроможність підприємства, тому рух грошових потоків повинен бути під постійним контролем бухгалтерів та керівників.
Цілком зрозуміло, що досить прибуткове підприємство може зіштовхнутися з труднощами при погашенні кредиторської заборгованості і браком грошових коштів для подальшого розширення діяльності. Не підлягає сумніву і той факт, що підприємство, яке успішно розширює обсяги продажу, може, поряд з цим, мати недостатню ліквідність. Усе це, також зумовлює систематично контролювати рух грошових коштів.
Підсумовуючи вище викладене можна зазначити, що значення Звіту про рух грошових коштів за сучасних умов важко переоцінити, оскільки він:
по-перше, виступає джерелом інформації про грошові потоки підприємства за звітний період;
по-друге, демонструє спроможність підприємства акумулювати грошові кошти та їх еквіваленти в певний час і в певному обсязі в процесі своєї діяльності для власної безперебійної роботи та подальшого розвитку (виконує роль індикатора фінансової стійкості та прибутковості підприємства);
по-третє, забезпечує можливість прийняття правильних рішень керівництвом підприємства та зовнішніми користувачами.
Враховуючи вищевикладене, вважаємо за доцільне, в примітках до Звіту зазначати інформацію про суми заборгованості по субрахунках 373 „Розрахунки за нарахованими доходами”, 377 „Розрахунки з іншими дебіторами”, 63 „Розрахунки з постачальниками і підрядниками”, 641 „Розрахунки за податками”, що дасть змогу контролювати його складання та погоджувати з показниками Балансу контролюючими органами.
Для забезпечення постійного контролю керівником та головним бухгалтером складу грошових коштів підприємства та їх використання Звіт про рух грошових коштів необхідно складати щоквартально або вести оперативну звітність по касових і банківських операціях.
З метою посилення контролю за розрахунково-фінансовою дисципліною в Облспоживспілці запропоновано розробити річний план здійснення контролю за касовою, розрахунковою та фінансовою дисципліною. Для перевірки виконання касиром касової дисципліни необхідно застосовувати раптову інвентаризацію каси.
З метою забезпечення високого рівня обліку, аудиту, аналізу грошових коштів для своєчасного управління грошовими потоками Облспоживспілці запропоновано перейти на використання комп’ютерної системи «1С:Бухгалтерія 8.0 для України» та розробити власними силами (залучивши Інформаційно обчислювальний центр) систему внутрішнього аудиту.
Ефективність Облспоживспілки, її фінансове благополуччя і дохідність залежить від правильного, умілого управління грошовими коштами, тому пропонуємо розробляти платіжний календар, визначити потребу у готівці на плановий період та їх мінімальний запас.
Платіжний календар дає змогу виконувати такі задачі:
а) складання регламенту планування, в якому вказати хто і в які строки планує бюджети;
б) складання регламенту взаємодії різних відділів з фінансовою службою з метою здійснення виплат;
в) автоматизація запропонованих регламентів забезпечивши автоматичний контроль перевищення ліміту.
Розробивши платіжний календар бачимо, що підприємство планує збільшити дохідну частину за рахунок збільшення виручки від реалізації продукції, основних засобів та надання послуг.
З метою оптимізації грошових коштів підприємства була запропонована розробка двох варіантів інвестування грошових коштів. Обрання кращого варіанту дозволить підприємству біль ефективно використовувати вільні грошові кошти та одержувати дохід від інвестиційної діяльності.
В цілому мета роботи досягнута, поставлені завдання виконано.
Перелік графічного матеріалу
Таблиця 1.1 Склад джерел находження та напрями витрачання грошових коштів підприємства
Таблиця 1.2 Розкриття поняття «грошових потоків» різними авторами
Рис. 1.1 Класифікація грошових потоків підприємства
Рис. 1.2 Загальна класифікація грошових коштів для організації обліку
Рис. 1.3 Схема руху грошових потоків підприємства
Таблиця 1.4 Основні види банківських рахунків
Рис. 1.4 Документування операцій з обліку грошових коштів
Таблиця 1.5 Аналітичний облік грошових коштів
Рис. 1.5 Загальна схема обліку операцій з грошовими коштами на рахунках у банку
Рис. 1.6 Основні етапи операційної аудиторської перевірки грошових активів підприємства
Таблиця 2.2 Оперограма складання прибуткового касового ордера в бухгалтерії Облспоживспілки
Таблиця 2.3 Оперограма складання видаткового касового ордера в бухгалтерії Облспоживспілки
Таблиця 2.4 Кореспонденція рахунків з обліку касових операцій в бухгалтерії Облспоживспілки у 2008 року
Рис. 2.1 Схема розрахунків платіжними дорученнями
Таблиця 2.6 Узагальнення інформації за рахунками 30 «Каса», 31 «Рахунки в банках», 33 «Інші грошові кошти» у фінансовій звітності
Рис. 2.2 Основні вимоги до відображення руху грошових коштів
у Звіті про рух грошових коштів
Рис. 2.3 Алгоритм визначення чистого руху грошових коштів [27, с.94].
Таблиця 2.10 Послідовність контролю і ревізії касових операцій
Таблиця 2.11 Грошові кошти Облспоживспілки (станом на кінець року)
Таблиця 2.12 Аналіз структури та динаміки грошових коштів у майні та оборотних активах Облспоживспілки
Рис. 2.5 Частка грошових коштів у вартості майна підприємства
Рис. 2.6 Динаміка росту грошових коштів та поточних зобов’язань
Облспоживспілки у 2006-2008 рр.
Таблиця 2.16 Показники платоспроможності Облспоживспілки за даними звіту про рух грошових коштів за 2006-2008рр., (тис.грн.)
Таблиця 3.2 Підсистеми фінансового планування
Таблиця 3.4 Платіжний календар грошових коштів Облспоживспілки на 2009 р. (тис. грн.)
Таблиця 3.5 Аналіз участі грошових коштів Облспоживспілки в оборотному капіталі та їх оборотність
Таблиця 3.6 Розрахунок чистого приведеного доходу при інвестуванні капіталу в оновлення виробничих потужностей
Таблиця 3.7 Розрахунок чистого приведеного доходу при інвестуванні капіталу у
товарно-матеріальні цінності
Ціна

100

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.