Меню сайту

Нові користувачі
OOOOFF
Користувачі
26.11.2020
vbogdan
Автори робіт
13.11.2020
Frommu
Автори робіт
31.10.2020
Corse
Автори робіт
26.10.2020
VIKITORIA
Користувачі
21.09.2020
Який курс найскладніший?


аватар
Гончарова Юлія Володимирівна

Рейтинг: 10
аватар
Жижикова Юлія Олегівна

Рейтинг: 10
аватар
Кривунець Світлана Анатоліївна

Рейтинг: 11
аватар
Зубкович В'ячеслав Сергійович

Рейтинг: 10
аватар
Калініченко Катерина Павлівна

Рейтинг: 10
аватар
Кучерук Ірина Олександрівна

Рейтинг: 16

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Облік і аналіз доходів за видами діяльності


Дипломна
K-17245

Вступ
Розділ 1 теоретичні аспекти обліку та аудиту доходів за видами діяльності
1.1 Економічна сутність та класифікація доходів за видами діяльності
1.2 Законодавча та нормативна база обліку і аудиту доходів
1.3 Теоретичні основи обліку доходів за видами діяльності
1.4 Методика аудиту доходів за видами діяльності
Розділ 2 діюча практика обліку доходів за видами діяльності на ват «канівський маслозавод»
2.1 Організаційно-економічна характеристика ВАТ «Канівський маслозавод»
2.2 Фінансовий облік доходів за видами діяльності на ВАТ «Канівський маслозавод»
2.3 Податковий облік доходів
2.4 Організація аудиту доходів на ВАТ «Канівський маслозавод»
2.5 Облік доходів в умовах застосування комп’ютерної техніки
Розділ 3. Аналіз доходів на ват «канівський маслозавод»
3.1 Аналіз структури та динаміки доходів
3.2 Факторний аналіз
3.3 Вплив факторів на формування прибутку
3.4 Шляхи вдосконалення обліку доходів
Висновки та пропозиції
Список використаної літератури

При дослідженні теми обліку та аналізу доходів підприємства, сформульовані наступні висновки.
Дохід - валовий приплив (надходження) економічної вигоди протягом звітного періоду, який виникає у процесі звичайної діяльності підприємства. Доходи включаються до складу об’єктів облікового процесу на підставі принципу нарахування та відповідності.
Існують наступні моменти визнання доходу: до відвантаження, на дату відвантаження, після відвантаження. Дохід оцінюється за справедливою вартістю компенсації, яка була отримана або підлягає отриманню.
При фінансовій оцінці доходу та побудові бухгалтерського обліку визначають два різновиди доходу: валовий та чистий. Для організації обліку доходи класифікують за наступними ознаками: з метою визнання доходу та визначення його суми (дохід від реалізації продукції, товарів, інших активів, придбаних з метою продажу (крім інвестицій у цінні папери); дохід від надання послуг; дохід від використання активів підприємства іншими фізичними та юридичними особами, результатом якого є отримання процентів, дивідендів, роялті); в залежності від виду діяльності (дохід від звичайної діяльності; дохід від надзвичайної діяльності); для потреб бухгалтерського обліку (дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг); інші операційні доходи; фінансові доходи; інші доходи; надзвичайні доходи).
Для потреб податкового обліку введено поняття “валові доходи”, які відображають загальну суму доходу підприємства від усіх видів діяльності, отриманого (нарахованого) протягом звітного періоду в грошовій, матеріальній або нематеріальній формах як на території України, так і за її межами. До складу валових доходів відносяться: доходи, які включаються до складу валових доходів; доходи, які не включають до складу валових доходів; доходи, які виключають зі складу валових доходів.
Прийняття ефективних управлінських рішень базується, в першу чергу, на достовірній, вчасній та належним чином систематизованій інформації, отримати яку можна лише при умові наявності належним чином організованого бухгалтерського обліку розуміють систему умов та елементів побудови облікового процесу з метою отримання достовірної та своєчасної інформації про господарську діяльність підприємства і здійснення контролю за раціональним використанням виробничих ресурсів і готової продукції. Її призначення – удосконалення та раціоналізація обробки інформації, розподіл робіт між персоналом бухгалтерії, наукова організація праці.
Організаційно-інформаційна модель аналізу діяльності підприємства складається із семи взаємопов’язаних блоків: мета і завдання аналізу, суб’єкти аналізу, об’єкти аналізу, система показників аналізу, інформаційна база аналізу, методичне забезпечення аналізу, прийоми узагальнення та реалізації результатів аналізу.
При організації та проведенні облікового процесу щодо доходів необхідно відповідно до вимог нормативно-правових документів, розроблених для впровадження уніфікованих (єдиних) правил провадження обліку та аналізу доходів підприємств України.
Система нормативного регулювання бухгалтерського обліку в Україні представлена п’ятьма рівнями: Закони України, Акти вищого органу в системі органів виконавчої влади, Положення (стандарти) бухгалтерського обліку, інші нормативно-правові документи з бухгалтерського обліку і фінансової звітності, що затверджуються Міністерством фінансів України, Нормативно-правові акти, Рішення (накази, розпорядження) щодо форм організації бухгалтерського обліку і застосування конкретної облікової політики, що приймаються керівництвом підприємства на підставі попередніх чотирьох пакетів документів нормативно-правового забезпечення.
Об’єктом дослідження було обліково-економічний процес у діяльності підприємства щодо формування інформації про рівень та структуру доходів на ВАТ «Канівський маслозавод».
Організація обліку на підприємстві здійснюється відповідно до Закону України “Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні” від 16 липня 1999 року № 996-XІV та Положень (стандартів) бухгалтерського обліку. З метою забезпечення єдиних принципів, методів і процедур, що використовуються підприємством для ведення бухгалтерського обліку та складання і подання фінансової звітності видано наказ “Про облікову політику ВАТ “Канівський маслозавод”, в якому зазначається, що підприємством обрана автоматизована форма ведення обліку.
Організації обліку на ВАТ “Канівський маслозавод” здійснює бухгалтерія.
ВАТ «Канівський маслозавод» переорієнтував виробництво в 2007 році на більший обсяг виробництва у, при цьому відмовившись від деяких видів продукції.
Відповідно до проведених розрахунків, можна сказати, що фінансовий стан ВАТ „Канівський маслозавод” погіршується в динаміці 2005-2007 років. Обсяг реалізації зменшився в 2006 році в порівнянні з 2005 роком на 12,05 %, а в 2007 році в порівнянні з 2006 роком збільшився на 106,07 % Тобто хоча і спостерігається збільшення обсягу реалізації, але як показав подальший аналіз стан погіршився; вартість основних фондів збільшилась в динаміці; чисельність працівників мала збільшення в 2006 році в порівнянні з 2005 роком на 10 осіб, а в 2007 році в порівнянні з 2006 роком на 144 особи; фондовіддача зменшилась в 2007 році в порівнянні з 2005 роком на 17,23 %; продуктивність праці збільшилась в 2007 році в порівнянні з 2005 роком на 50,02 %.
Аналогічно спостерігається зменшення інших фінансових показників підприємства, так як відбулося зменшення обсягу реалізації, що потягло за собою зменшення прибутку та згодом отримання збитку.
Для узагальнення інформації про доходи від діяльності на досліджуваному підприємстві ВАТ "Канівський маслозавод" використовуються рахунки класу 7 "Доходи і результати діяльності".
Податковий облік на підприємстві ведеться відповідно на загальній системі оподаткування, тобто податок на прибуток визначається і сплачується згідно Закону України від 22.05.1997 р. № 283/97-ВР „Про оподаткування прибутку підприємств”. Даний Закон ввів поняття „податковий облік”. Якщо в області бухгалтерського обліку існують певні теоретичні категорії, а також методологія обліку, що склалася протягом тривалого періоду часу, то теоретична база „податкового обліку” обмежується ст. 11 вказаного Закону України (що визначає правила ведення „податкового обліку”), з’являються нові поняття: „валові доходи” та „валові витрати”.
На ВАТ «Канівський маслозавод» аудит проводиться як внутрішній (контроль) так і зовнішній.
ВАТ „Канівський маслозавод” зовнішній аудит проводиться вже багато років ТОВ „Аудиторська фірма „МАШ.АУДИТ” за результатами річних показників.
Внутрішній аудит на ВАТ «Канівський маслозавод» проводиться працівниками бухгалтерії під час проведення господарських операцій в регістрах бухгалтерського обліку, під час складання звітності, а також безпосередньо під час обробки первинної документації.
Бухгалтерський облік ВАТ „Канівський маслозавод” на теперішній час ведеться з використанням комп’ютерної техніки. Комп’ютеризація бухгалтерського обліку здійснена за допомогою впровадження програми “1С: Бухгалтерія 8.0”, але в в деяких ланках використовується версія 7.7.
Відповідно до проведено аналізу, визначили, що рівень доходів ВАТ «Канівський маслозавод» протягом 2006-2007 років збільшився на 84,68 %, тобто майне в 2 рази.
Дане збільшення відбулося в основному за рахунок збільшення доходів від реалізації продукції (на 104,9 %). Найбільше збільшення відбулося в частині інших доходів (на 2895,78 %).
Також спостерігається збільшення майже в чотири рази доходів від реалізації інших необоротних активів.
Але в структурі доходів відбулося і зменшення, так наприклад зменшились доходи від реалізації товарів (на 76,91 %), доходів від операційної курсової різниці (на 98,63 %) та інших фінансових доходів ( на 99,33 %).
В структурі доходів найбільшу частку займають доходи від реалізації готової продукції, так як виробництво та реалізації продукції (молочних виробів) є основним напрямком діяльності ВАТ «Канівський маслозавод»: в 2006 році дана частка складає 88,6 %, а в 2007 році вже 98,3 %, відбулося збільшення на 9,7 пунктів в структурі.
Зміна величини доходів мала великі зміни в сторону збільшення за чистим доходом від реалізації та іншим операційним доходом. Найбільше збільшення відбулося за чистим доходом від реалізації в 2007 році в порівнянні з 2004 роком на 207201,0 тис. грн. або на 219,11 %. Аналізуючи даний дохід в ланцюговому порядку, то найбільше збільшення спостерігається в 2007 році в порівнянні з 2006 роком на 143,43 %.
Зменшення чистого збитку є наслідком зростання рентабельності фінансово-господарської діяльності, яка характеризується показником рівня чистого прибутку по відношенню до доходу від реалізації продукції. цей чинник належить до інтенсивних і його пріоритетний вплив на результат заслуговує на високу оцінку. Другий чинник – доход, навпаки, негативно вплинув на зростання чистого доходу. Тобто збільшення обсягу доходу від реалізації продукції на 177803,0 тис. грн. призвело до зниження чистого збитку на 44733,8 тис. грн.
На досліджуваному підприємстві необхідно впровадити наукову організацію аналітичного процесу, що сприятиме формуванню необхідної інформації для прийняття ефективних управлінських рішень, що вкрай необхідно при ефективній діяльності підприємства. Обсяг отриманого валового прибутку значною мірою залежить від цінової політики підприємства. Цінова політика підприємства ВАТ «Канівський маслозавод» базується на принципі “орієнтації на ринок”, тобто рівень ціни встановлюється виходячи з кон‘юнктури ринку, що склалася. З точки зору активності та ініціативності підприємства з питань ціноутворення була обрана активна стратегія цін, яка характеризується активністю підприємства при встановленні цін, їх орієнтацією, перш за все, на дії конкурентів. Для покращення показників господарської діяльності підприємства необхідно переглянути, тобто активізувати, роботу з контрагентами (постачальниками та покупцями) з позиції укладання довгострокових договорів, що забезпечить можливість планування роботи в напрямку збільшення обсягів виробництва та продажів продукції.
Для відображення в обліку доходів нами розроблено робочий план рахунків, який містить перелік рахунків третього порядку, застосування яких в обліку визнаних доходів підприємства дозволить досягти деталізацію інформації про формування доходів підприємства з метою використання її як інформаційну базу прийняття оптимальних управлінських рішень щодо покращення ефективності діяльності.
На нашу думку, на підприємстві необхідно розробити ряд методичних таблиць, які характеризують певні ситуаційні варіанти щодо обліку доходів, що сприятиме впровадженню наукової організації праці.
Під час проведення дослідження було встановлено, що на ВАТ «Канівський маслозавод» склалися умови для децентралізації процесу управління та обліку за центрами відповідальності, виділивши, як центри відповідальності, окремі підрозділи підприємства.
На практиці застосовуються, здебільшого, індивідуальні підходи до питання розподілу підприємства на певні центри відповідальності. Провівши аналіз структури ВАТ «Канівський маслозавод», виділили кілька груп підрозділів схожих за своїми функціями та завданнями, що вони виконують.
Резерви зростання чистого доходу ВАТ «Канівський маслозавод» можна розподілити по трьох основних напрямках: забезпеченням зростання обсягу продажу продукції; оптимізації асортиментної структури товарообороту.
Забезпечення зростання обсягу продажу продукції є основною метою розвитку операційної діяльності підприємства і здійснюється по багатьох напрямках. Серед резервів зростання доходу від реалізації продукції можна виділити наступні: здійснення ефективної маркетингової політики у сфері збуту продукції; удосконалення вивчення та прогнозування споживчого попиту; використання ліберальної цінової політики, гнучкої системи цінових знижок, що стимулюють зростання обсягу реалізації продукції; удосконалення складу товарообороту (дрібний опт, товарообмінні операції, торгівля за валютні кошти); регіональна диверсифікація діяльності; розширення системи додаткових послуг, пов'язаних з реалізацією продукції; вжиття ефективних рекламних заходів; постійне оновлення та доповнення асортименту продукції; тощо.
Оптимізація асортиментної структури товарообороту досягається у процесі розробки асортиментної політики підприємства.
Зростання доходів від здачі активів (приміщень виробничого або складського призначення) можливе і на тих підприємствах, що практикують цю операцію. Для таких підприємств зростання доходів зумовлено підвищенням розміру орендної плати хоча б до рівня мінімальної ставки депозитного проценту від їх залишкової вартості.
Перелік графічного матеріалу
Рис. 1.1 Основні положення з обліку доходів, що наводяться в наказі про облікову політику [32]
Рис. 1.2 Визнання доходу у фінансовому обліку та звітності за принципом нарахування та відповідності [32]
Рис. 1.3 Можливі моменти визнання доходу від реалізації [32]
Таблиця 1.1 Класифікація доходів
Рис. 1.4 Склад валових доходів [1].
Рис. 1.5 Рівні нормативного регулювання бухгалтерського обліку
Таблиця 1.2 Нормативно-правові документи з обліку доходів за видами діяльності
Рис. 1.6 Загальна схема організації бухгалтерського обліку доходу від участі в капіталі
Рис. 1.7 Загальна схема організації бухгалтерського обліку надзвичайних доходів
Таблиця 1.3 Стадії та етапи аудиторської перевірки фінансових результатів діяльності підприємства
Рис. 2.1. Організаційна схема облікового апарату ВАТ “Канівський Маслозавод”.
Таблиця 2.1 Обсяг виробництва по видам продукції за 2005-2007 роки
Таблиця 2.2 Аналіз діяльності ВАТ „Канівський маслозавод” протягом 2005-2007 років
Таблиця 2.3 Відображення в обліку процесу реалізації робіт і послуг за грошові кошти згідно укладених договорів на підприємстві ВАТ "Канівський маслозавод"
Таблиця 2.4 Відображення в обліку процесу реалізації продукції на підприємстві
ВАТ "Канівський маслозавод"
Таблиця 2.5 Відображення в обліку процесу реалізації послуг зі знижкою на підприємстві ВАТ "Канівський маслозавод"
Таблиця 2.6 Відображення в обліку процесу повернення продукції покупцем на підприємстві ВАТ "Канівський маслозавод"
Таблиця 2.7 Відображення в обліку результатів інвентаризації готівки в касі підприємства ВАТ "Канівський маслозавод"
Таблиця 2.8 Відображення в обліку результатів інвентаризації на ВАТ "Канівський маслозавод"
Рис. 2.2 Схема розрахунків з покупцями та замовниками.
Таблиці 2.9 Податкове відображення обліку доходів на ВАТ «Канівський маслозавод»
Таблиця 2.10 Аудит господарської діяльності ВАТ «Канівський маслозавод» за березень 2007 року
Рис. 2.3 Вибір послідовності документів
Рис. 2.4 Порядок формування Оборотно-сальдової відомості по рахунку ВД
Таблиця 3.1 Аналіз структури доходів ВАТ "Канівський маслозавод" за 2006-2007 рр.
Рис. 3.1 Структура доходів ВАТ „Канівський маслозавод” за 2006 рік
Рис. 3.2 Структура доходів ВАТ „Канівський маслозавод” за 2007 рік
Таблиця 3.2 Аналіз динаміки доходів на ВАТ "Канівський маслозавод” протягом 2004-2007 років (тис. грн.)
Рис. 3.3 Динаміка доходів ВАТ "Канівський маслозавод” протягом 2004-2007 років
Таблиця 3.3 Показники формування валового прибутку у 2004 та 2005 роках
Таблиця 3.4 Показники діяльності ВАТ «Канівський маслозавод»
Таблиця 3.5 Оцінка впливу чинників на зміну чистого прибутку ВАТ «Канівський маслозавод» на основі факторної моделі: П=Д*Rчиста
Таблиця 3.6 Рекомендований Робочий план рахунків для ВАТ «Канівський маслозавод» (витяг)
Таблиця 3.7 Приклади виникнення різниць при визначенні фінансового та податкового прибутку
Рис. 3.4 Схема загальної структури ВАТ «Канівський маслозавод»
Ціна

100

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2020 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.