Меню сайту

Нові користувачі
OOOOFF
Користувачі
26.11.2020
vbogdan
Автори робіт
13.11.2020
Frommu
Автори робіт
31.10.2020
Corse
Автори робіт
26.10.2020
VIKITORIA
Користувачі
21.09.2020
Чи пишете ви самі роботи?


аватар
Ірина Василівна

Рейтинг: 16
аватар
Козинець Юлія Вікторівна

Рейтинг: 10
Покропивна Тетяна Миколаївна

Рейтинг: 24
Костюк Вікторія Миколаївна

Рейтинг: 16
аватар
Федун Ольга Олександрівна

Рейтинг: 10
аватар
Гловюк Андрій Станіславович

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Облік, контроль і аналіз розрахунків з бюджетом і позабюджетними платежами


Дипломна
K-17247

Вступ
Розділ 1 теоретичні аспекти обліку розрахунків
З бюджетом та позабюджетними платежами
1.1 Сутність податків, зборів та позабюджетних платежів, їх класифікація
1.2 Огляд нормативно-правової бази обліку розрахунків з бюджетом та
позабюджетними платежами
1.3 Теоретичні аспекти організації обліку розрахунків з бюджетом
1.4 Організація обліку розрахунків з позабюджетними фондами
Розділ 2 стан обліку та аналізу розархунків з бюджетом
Та позабюджетними платежами
2.1 Організаційно-економічна характеристика ТОВ ВКФ „Жилв”
2.2 Облік розрахунків з бюджетом за податками
2.3 Облік розрахунків з позабюджетними фондами
2.4 Порядок складання та подання звітності
2.5 Аналіз розрахунків з бюджетом та позабюджетними платежами. на
Тов вкф „жилв”
2.6 Порядок складання податкової звітності
Розділ 3 вдосконалення обліку, контролю, аналізу і прогнозування розрахунків з бюджетом та позабюджетними платежами
3.1 Вдосконалення розрахунків з бюджетом та позабюджетними фондами
3.2 Контроль за сплатою податків та позабюджетних платежів
3.3 Аналіз і прогнозування розрахунків щодо оподаткування на підприємстві
3.4 Використання даних розрахунків з бюджетом та позабюджетними платежами в управлінні підприємством
Висновки
Список використаних джерел

В ході написання магістерської дипломної роботи досліджено теоретичні аспекти та діючу практику обліку і аналізу розрахунків з бюджетом та позабюджетними платежами.
В першому розділі дипломної роботи „Теоретичні обліку розрахунків з бюджетом та позабюджетними платежами” досліджується сутність податків, зборів та позабюджетних платежів, їх класифікація; проводиться огляд нормативно-правової бази обліку розрахунків з бюджетом та позабюджетними платежами; визначаються методологічні основи обліку розрахунків з бюджетом та позабюджетними фондами.
Під час написання дипломної магістерської роботи встановлено, що теорія податків та оподаткування пройшла тривалий шлях розвитку. На сучасному етапі в чинному законодавстві України податок – це обов’язковий платіж юридичних і фізичних осіб до державного та місцевого бюджету з метою створення централізованих державних фондів фінансових ресурсів для виконання державою своїх функцій. Сукупність податків (зборів, обов’язкових платежів), що встановлюються законодавчою владою та стягуються виконавчими органами, являють собою податкову систему держави. Принципи побудови системи оподаткування, перелік обов’язкових податків і зборів які справляються в Україні, права, обов’язки та відповідальність платників податків визначено Законом України „Про внесені змін до Закону України „Про систему оподаткування” від 18.02.97 р. № 77/97.
Проведене дослідження методології обліку розрахунків з бюджетом та позабюджетними платежами дозволяє визначити, що для їх обліку необхідно використовувати належним чином оформлені первинні документи, рахунки 64 „Розрахунки за податками й платежами” та 65 „Розрахунки за страхуванням”, яки мають відповідні субрахунки, що дозволяє правильно вести аналітичний облік окремого виду податку та платежу. У фінансовій звітності підприємства інформація про заборгованість за розрахунками з бюджетом та позабюджетними фондами розкривається у ф. № 1 „Баланс” та ф. № 5 „Примітки до річної фінансової звітності”.
У другому розділі дипломної роботи „Стан обліку та аналіз розрахунків з бюджетом та позабюджетними платежами на ТОВ ВКФ ” «Жилв» надана організаційно-економічна характеристика підприємства, розглянуто діючу практику обліку розрахунків з бюджетом та позабюджетними платежами, висвітлено порядок складання податкової звітності підприємства, проведено аналіз розрахунків з бюджетом та позабюджетними платежами за 2006-2008 роки.
Товариство з обмеженою відповідальністю „Виробничо-комерційна фірма „ЖИЛВ” створено з метою задоволення потреб в його роботах, (послугах), а також одержання прибутку від господарської діяльності в інтересах засновника. Основним видом господарської діяльності якого є будівництво під „ключ”, ремонт, реконструкція, вишукувальні та проектні роботи для будівництва.
Аналіз фінансово-господарської діяльності ТОВ ВКФ «Жилв» показав, що підприємство протягом 2007-2008 років є збитковим, немає власного оборотного капіталу, свою діяльність здійснює за рахунок позикових коштів. Незначне покращення окремих показників, а саме: зростання виручки від реалізації; покращення використання основних засобів, збільшення фондовіддачі; підвищення продуктивності праці; прискорення оборотності оборотних активів, дебіторської та кредиторської заборгованості – не вплинуло позитивно на стабілізацію фінансового стану підприємства.
ТОВ ВКФ «Жилв» веде бухгалтерський облік та складає фінансову, податкову, статистичну та інші види звітності. Бухгалтерський облік на підприємстві ведеться відповідно до вимог Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», Положень (стандартів) бухгалтерського обліку, інших нормативно-законодавчих актів, що закріплено наказом про облікову політику підприємства.
Бухгалтерський облік здійснюється бухгалтерією підприємства, яку очолює головний бухгалтер. Кількісний і якісний склад бухгалтерії визначений штатним розкладом і затверджений наказом керівника підприємства.
Облік розрахунків з бюджетом та позабюджетними фондами має свою специфіку, яка пов’язана з не збіганням даних бухгалтерського обліку з податковим обліком. На ТОВ ВКФ «Жилв» з метою одержання достовірної інформації щодо обліку податків введені додаткові субрахунки другого порядку, які дозволяють якісно вести аналітичний облік по всіх податках.
Аналіз розрахунків з бюджетом та позабюджетними фондами показав, що найбільшу питому вагу, серед сплачених платежів до бюджету, має податок на додану вартість. Так, у 2008 році підприємство сплатило 138,5 тис. грн податку на додану вартість, що на 125,0 тис. грн та 90,5 тис. грн більше ніж у 2006 р. та 2007 р. відповідно.
Станом на 31.12.2008 року підприємство має поточну заборгованість по платежах перед бюджетом в суму 51,2 тис. грн, в тому числі по ПДВ – 36,0 тис. грн. В той же час, за даними обліку, ТОВ ВКФ «Жилв» має переплату по платежах в сумі 2247,8 грн, найбільша переплата за податком на землю – 1,3 тис. грн. По розрахунках з позабюджетними фондами простежується незначне коливання сум платежів у 2008 році порівняно з 2007 роком. Заборгованості зі сплати позабюджетних платежів підприємство немає.
Відповідно до вимог нормативно-законодавчих актів ТОВ ВКФ складає звітність про податки, збори і платежі. Велика кількість різноманітних форм, що спричинено надто широким колом податків, відтак різні терміни подання, а це зумовлює необхідність постійного контролю за їх дотриманням, зважаючи на суворі санкції при порушеннях. Тому ТОВ ВКФ «Жилв» треба скласти своєрідний звітний календар, який дозволить контролювати дотримання термінів подання тієї чи іншої форми та своєчасність сплати податків і зборів.
В третьому розділі дипломної роботи „Вдосконалення обліку, контролю, аналізу та прогнозування розрахунків з бюджетом і позабюджетними фондами” надаються рекомендації щодо вдосконалення обліку розрахунків з бюджетом та позабюджетними фондами.
За результатами дослідження стану обліку розрахунків з бюджетом та позабюджетними платежами на ТОВ ВКФ «Жилв» запропоновано використовувати алгоритм визначення тимчасових різниць, які виникають при визначенні податку за бухгалтерським та податковим обліком, що відповідає вимогам П(С)БО 17 «Податок на прибуток».
Вважаємо, що облік виконання будівельних робіт на ТОВ ВКФ «Жилв» доцільно вести за П(С)БО 18 «Будівельні контракти», а для визначення ступеня завершеності робіт використовувати метод співвідношення обсягу завершеної частини робіт та їх загального обсягу згідно з будівельним контрактом у натуральному вимірі.
Визначення в обліку інформації про доходи і витрати, пов’язаних з виконанням будівельних контрактів за П(С)БО 18 «Будівельні контракти» дозволить ТОВ ВКФ «Жилв» обрати особливий порядок оподаткування прибутку підприємства враховуючи специфіку його діяльності (будівництво), що дозволить до складу валового доходу включати дохід, визначений згідно з пп. 7.10.5 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств», тобто розрахунковим шляхом.
З метою вдосконалення фінансової звітності пропонуємо доповнити ф.5 «Примітки до річної фінансової звітності» розділом ХІУ «Податки, збори та платежі». Запропонований розділ являє собою своєрідну оборотно-сальдову відомість по рахунках фінансового обліку 64 «Розрахунки за податками і платежами» та 65 «Розрахунки за страхуванням». Таким чином в одній таблиці будуть відображені відношення з бюджетом за позабюджетними фондами, що регламентовано Законом України «Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетом і державними цільовими фондами» від 21.12.2000р. №2181.
З огляду існуючих недоліків щодо змісту звітності про відрахування на соціальні заходи запропоновано форму звіту, яка позбавлена недоліків щодо надмірної деталізації показників та дублювання реєстрів аналітичного обліку, та дозволить забезпечити виконання поставленої перед нею мети.
Проведені дослідження порядку здійснення контролю за сплатою податків та позабюджетних платежів, дозволили надати пропозиції щодо вдосконалення системи перевірок, а саме:
- запровадження прозорих критеріїв для визначення періодичності перевірок, залежно від виду та характеру діяльності підприємства;
- надання підприємствам права: на отримання безкоштовних консультацій з питань проведення перевірок та обов’язкових вимог;
- фіксування процесу перевірок аудіовізуально.
В ході дослідження встановлено, що оптимізація господарсько-фінансовій діяльності підприємства за рахунок мінімізації податкових платежів до бюджетів повинна здійснюватися шляхом зіставлення різних варіантів застосування ставок і об’єктів оподаткування.
З метою виявлення оптимального варіанту податкової політики підприємства та прогнозування податкових платежів запропоновано використовувати систему показників, зокрема коефіцієнт місткості податків в доході від реалізації, коефіцієнт частки окремого податку в загальній сумі передбачуваних податків (зборів) та коефіцієнт ефективності системи оподаткування.
В ході дослідження встановлено, що платежі до бюджету та позабюджетних фондів збільшують витрати підприємства. Тому, одним з актуальних завдань керівників підприємств, на наш погляд, є проведення такої облікової політики, яка буде спрямована на ефективну організацію обліку витрат щодо розрахунків за податками та зборами, що в свою чергу буде впливати на ефективне управління витратами підприємства.
В цілому мета роботи досягнута, поставлені завдання виконано.
Перелік графічного матеріалу
Рис. 1.1 Канали надходження непрямих податків до бюджету
Рис. 1.2 Класифікація податків
Рис. 1.3 Класифікація податків (зборів, платежів) по відношенню до бюджетного устрою
Рис. 1.4 Система оподаткування юридичних і фізичних осіб
Таблиця 1.3 Характеристика основних нормативно-правових актів
з обліку розрахунків з бюджетом та позабюджетними платежами
Рис. 1.9 Приклад організації аналітичного обліку по рахунку 64 „Розрахунки за податками й платежами”
Таблиця 1.5 Розкриття інформації за рахунком 64 „Розрахунки за податками
й платежами” у фінансовій звітності
Рис. 1.10 Призначення та побудова рахунку, [55 с. 278]
Рис. 1.11 Побудова аналітичного обліку за рахунком 65 «Розрахунки за страхуванням»
Таблиця 2.1 Основні техніко-економічні показники діяльності ТОВ ВКФ «Жилв»
Таблиця 2.2. Відображення в обліку валових доходів за контрактом
з ТОВ «КДЦ» у І кварталі 2008 року
Таблиця 2.3 Відображення в обліку валових витрат ТОВ ВКФ «Жилв»
Таблиця 2.4 Розрахунок приросту (убутку) балансової вартості запасів
ТОВ ВКФ «Жилв» за 2007 рік
Таблиця 2.5 Розрахунок амортизаційних відрахувань ТОВ ВКФ «Жилв» за 2007 рік
Таблиця 2.6 Бухгалтерський облік податкових зобов’язань з ПДВ в ТОВ ВКФ «Жилв» у липні 2008 року
Таблиця 2.7 Відображення в обліку ТОВ ВКФ «Жилв» податкового кредиту
у липні 2008 року
Таблиця 2.8 Відображення на рахунках бухгалтерського обліку розрахунків за податками та зборами за 2008 роки
Таблиця 2.9 Бухгалтерські проведення з обліку розрахунків до Пенсійного фонду
ТОВ ВКФ «Жилв», у січні 2009 року
Таблиця 2.10 Бухгалтерські проведення з обліку збору до Фонду соціального страхування ТОВ ВКФ «Жилв»
Таблиця 2.11 Бухгалтерські проведення з обліку зборів до Фонду на випадок безробіття ТОВ ВКФ «Жилв» за 2008 рік
Таблиця 2.12 Бухгалтерські проведення з обліку зборів до Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань ТОВ ВКФ «Жилв» за 2008 рік
Рис. 2.2 Динаміка сплати ПДВ на ТОВ ВКФ «Жилв» за 2006-2008 роки
Рис. 2.3 Динаміка сплати податку на прибуток, ПДФО та інших податків на ТОВ ВКФ «Жилв» за 2006-2008 роки
Таблиця 2.15 Аналіз динаміки та структури сплачених позабюджетних платежів ТОВ ВКФ «Жилв» за 2006-2008 роки
Таблиця 2.16 Структура податків та зборів ТОВ ВКФ «Жилв, за якими існує переплата до бюджету станом на 31.12.2008 р.
Таблиця 2.17 Структура податків та зборів ТОВ ВКФ «Жилв, за якими існує заборгованість перед бюджетом станом на 31.12.2008 р.
Рис. 3.1 Етапи камеральної перевірки
Таблиця 1.4 Облік розрахунків з бюджетом за податками та платежами
Таблиця 1.6 Облік розрахунків за страхуванням
Форма №5 Розділ ХІУ. Податки, збори, платежі (пропонована)
Таблиця 2.13 Аналітичний баланс ТОВ ВКФ «Жилв» за 2006-2008 роки
Таблиця 2.14 Аналіз динаміки та структури сплачених податків до бюджетів
ТОВ ВКФ «Жилв» за 2006-2008 роки
Ціна

100

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 3
Гостей: 3
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2020 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.