Меню сайту

Нові користувачі
makarenko22
Користувачі
24.01.2021
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Ти користуєшся WEBMONEY?


Однорог Максим Анатолійович

Рейтинг: 10
аватар
Горак Ірина Романівна

Рейтинг: 10
аватар
Побережна Тетяна Анатоліївна

Рейтинг: 16
аватар
Забава Мирослава Андріївна

Рейтинг: 10
аватар
Фенюк Олена Миколаївна

Рейтинг: 16
Верейкін Михайло Олександрович

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Облік, аналіз і аудит товарних операцій в оптовій торгівлі


Дипломна
K-17249

Вступ
Розділ 1. Теоретичні аспекти обліку товарних операцій в оптовій торгівлі
1.1 Поняття та регламентування торговельної діяльності
1.2 Економічна сутність та організаційні засади оптової торгівлі
1.3 Методологія обліку товарних операцій в оптовій торгівлі
Розділ 2. Діюча практика обліку і аудиту товарних операцій на тов „корпорація молторг”
2.1 Організаційно-економічна характеристика ТОВ „Корпорація Молторг”
2.2 Документальне оформлення товарних операцій
2.3 Облік товарних операцій
2.4 Організація та методика аудиту в оптовій торгівлі
2.5 Організація та методика аудиту в оптовій торгівлі
2.6 Пропозиції щодо вдосконалення обліку товарних запасів в оптовій торгівлі
Розділ 3. Аналіз товарних запасів оптовой торгівлі
3.1 Аналіз структури та джерел формування запасів
3.2 Аналіз ефективності використання товарних запасів ТОВ «Корпорація Молторг»
3.3 Напрямки вдосконалення управління товарними запасами та шляхи підвищення їх ефективності на підприємствах оптової торгівлі
Висновки
Список використаної літератури
Додатки

Торгівля виступає найрозвинутішою формою ринкових відносин, вона поділяється на внутрішню і зовнішню. Внутрішня – коли товар виробляється і продається на вітчизняному ринку, зовнішня – коли товар реалізується або купується за кордоном, тобто на іноземних, регіональних чи світових ринках. В свою чергу внутрішня торгівля поділяється на оптову і роздрібну. Оптова торгівля – це посередницька торгівля, що здійснюється великими партіями. Вона обслуговує, насамперед, обіг засобів виробництва між підприємствами, що виробляють і споживають їх, а також обіг предметів споживання між промисловими та роздрібними підприємствами – посередниками.
Оптовий товарооборот є сукупним обсягом продажу товарів виробничими і торговельними підприємствами, а також посередниками іншим підприємствам і юридичним особам для наступної реалізації населенню або для виробничого споживання.
Дослідивши теоретичні аспекти обліку товарних операцій в оптовій торгівлі необхідно зазначити, що методологія обліку товарів визначена П(С)БО 9 „Запаси”, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 20.10.99 р. № 246. Тому, підприємства оптової торгівлі зараховують товари на баланс за первісною вартістю (собівартістю товарів). Для обліку руху та наявності товарів, що перебувають на складах, використовується субрахунок 281 „Товари на складі”, для обліку руху і наявності тари - субрахунок 284 „Тара під товарами”.
Підприємства оптової торгівлі мають право самостійно обирати один з методів списання товарів для оцінки їх при вибутті, передбачених П(С)БО 9. Проте найбільш поширеними з них є метод середньозваженої собівартості та ФІФО.
Дослідження діючої практики обліку і аудиту товарних операцій проводилося на Товаристві з обмеженою відповідальністю «Корпорація Молторг», метою діяльності якого є задоволення потреб населення в товарах, послугах та отримання прибутку від господарської діяльності.
За результатами аналізу основних показників фінансово-господарської діяльності ТОВ «Корпорація Молторг» за 2006-2008 роки спостерігаємо зростання доходу від реалізації товарів на 76050,7 тис. грн. або 88,62% та на 28568,8 тис. грн. або 21,43% порівняно з 2006 та 2007 роками відповідно; збільшення валового доходу порівняно з 2006 роком на 11036,7 тис. грн. або 113,68%. Поте підприємство протягом аналізованого періоду збиткове. Сума збитку, одержаного у 2008 р. в результаті господарської діяльності Товариства зросла на 5771,5 тис. грн. порівняно з 2006 роком.
Дослідивши порядок документування товарних операцій на ТОВ «Корпорація Молторг» відмічаємо правильність його складання та відповідність діючим нормативам.
Для обліку руху та наявності товарів, що перебувають на складах товариства, робочим планом рахунків передбачено рахунок 28 „Товари” з розгалуженою системою субрахунків.
Згідно Наказу про облікову політику Товариства транспортно-заготівельні витрати обліковують на окремих субрахунках із подальшим щомісячним їх розподілом між сумою залишку товарів на кінець звітного місяця і сумою реалізованих товарів. Списання реалізованих товарів здійснюється за середньозваженою собівартістю.
Всі ділянки обліку на ТОВ «Корпорація Молторг» автоматизовано за допомогою комп’ютерної програми «1С:Бухгалтерії 7.7» Конфігурація «Бухгалтерський облік для України».
Проведений аналіз товарних запасів ТОВ «Корпорація Молторг» дозволяє стверджувати, що підприємство протягом 2006-2008 років повністю фінансує оборотні активи, в тому числі й товарні запаси, за рахунок позикового капіталу. Найбільшу питому вагу в товарних запасах займають інші види непродовольчих товарів.
Тривалість одного обороту товарних запасів ТОВ «Корпорація Молторг» за 2008 рік складала 33,5 дня і в порівнянні з 2006 роком вона зменшилась на 7,9 дня або на 88,6%, що призвело до нестачі сукупної маси товарних запасів для безперебійної торгівлі у сумі з обороту 695,5тис. грн. При цьому швидкість обертання товарних запасів уповільнилася на 7,9 обороти або на 23,4%.
У 2007 році товарні запаси оберталися більш інтенсивно порівняно з 2008 роком: вони здійснили в 13,8 обороти тобто на 7,4 рази швидше оберталися ніж у 2008 році. Внаслідок чого нестача товарних запасів у 2007 році складала лише 154,3 тис. грн. проти 2777,3 тис. грн. 2008 року.
Оборотність товарів можна прискорити тільки за рахунок вдосконалення всієї торговельно-комерційної і економічної роботи підприємства. Це вимагає глибокого розуміння впливу різноманітних чинників на формування товарних запасів.
Проведені розрахунки свідчать, що у порівнянні з 2007 роком на ТОВ «Корпорація Молторг» швидкість обертання товарних запасів уповільнилася у цілому на 7,4 дні незважаючи на зростання розміру одноденного оптового товарообороту на 66,1 тис. грн. (374,7 – 308,6) та середніх залишків товарних запасів на 4501,3 тис. грн. (12541 – 8039,7). На це вплинуло уповільнення швидкості обертання товарних запасів за рахунок оптового товарообороту на 14,5 дня та зменшення терміну обертання товарних запасів на 7,1 дня.
Слід відмітити, що на зміни, які відбулися вплинули головним чином зміни по інших видах непродовольчих товарів, які реалізуються підприємством у значному обсязі.
З метою підвищення ефективності діяльності підприємства та управління товарними запасами на ТОВ вважаємо доцільним:
- переглянути структуру активів, а саме для виконання запланованих обсягів діяльності залишок оборотних активів повинні відповідати потребі в них;
- переглянути асортиментну та цінову політику;
- слідкувати за виконанням покупцями встановлених термінів розрахунків;
- з метою скорочення витрат прискорювати кругооборот грошових потоків за рахунок швидкого отримання виручки від реалізації товарів і використання отриманих коштів для забезпечення ритмічної та рівномірної роботи підприємства;
- оптимізувати структуру активів шляхом збільшення питомої ваги робочого капіталу підприємства;
- з метою збільшення власного капіталу у обороті слід залучати тимчасово вільні кошти інших підприємств – добровільні внески, цільові займи;
- застосовувати метод системного дослідженні взаємозв’язку витрат, обсягу діяльності та прибутку;
- розробити систему моніторингу поточної фінансової діяльності для своєчасного коректування та її нормалізації;
- впровадити фінансове планування та розробку фінансового плану або бізнес-плану;
- переглянути систему оплати праці, адже матеріальний стимул здатний підвищити продуктивність праці, що призведе до збільшення обсягів реалізації товарів підприємства;
- підвищити кваліфікацію робітників планово-економічних служб;
- приділяти особливу увагу організації проведення фінансових розрахунків.
З метою вдосконалення обліку, аудиту та аналізу товарних операцій пропонуємо керівництву ТОВ впровадити застосування програми «1С:Предприятие 8.0» Конфігурація «Управління торгівлею для України».
Перелік графічного матеріалу
Рис. 1.1 Види товарообороту
Рис. 1.1 Функції оптової торгівлі
Рис. 1.2 Рух товарів на оптових складах (базах)
Рис. 1.3 Форми реалізації товарів на підприємствах оптової торгівлі
Рис. 1.4 Схема реалізації товарів при транзитному обороті
з участю в розрахунках
Рис. 1.5 Схема реалізації товарів при транзитному обороті без участі у розрахунках
Таблиця 2.1 Основні показники фінансово-господарської діяльності
ТОВ “Корпорація Молторг” за 2006 – 2008 роки
Таблиця 2.2 Документи з обліку надходження товарів ТОВ „Корпорація Молторг”
Рис. 2.1 Схема документообігу Товариства
Таблиця 2.3 Кореспонденція рахунків з обліку придбання товарних запасів на
ТОВ „Корпорація Молторг” у листопаді 2008 р.
Таблиця 2.4 Кореспонденція рахунків з обліку реалізації товару
ТОВ „Корпорація Молторг” листопад 2008 року
Таблиця 2.5 Кореспонденція рахунків з обліку операцій придбання та реалізації товару ТОВ „Корпорація Молторг” за грудень 2008 року (наявні залишок товарів і ТЗВ на початок грудня та залишок нереалізованих товарів на кінець місяця)
Таблиця 2.6 Відображення в обліку транзитної реалізації за участю в розрахунках
ТОВ „Корпорація Молторг” у жовтні 2008 року
Таблиця 2.7 Відображення в обліку знижки, наданої ТОВ „Корпорація Молторг” у листопаді 2008 року
Таблиця 2.8 Відображення в обліку комісійної торгівлі імпортними товарами, прийнятими на консигнацію ТОВ „Корпорація Молторг”у лютому 2008 року
Рис.2.2 Форма розрахунку залишків ТМЦ
Рис. 2.3 Дата збільшення валового доходу
Таблиця 2.10 Основні господарські операції з обліку валових доходів та витрат ТОВ «Корпорація Молторг»» за березень 2008року
Рис. 2.4 Дата збільшення валових витрат
Таблиця 2.11 Кореспонденція рахунків щодо обліку надходження товарів від постачальників ТОВ«Корпорація Молторг» за березень 2008 року
Рис.2.5 Послідовність аудиту матеріальних активів
Таблиця 2.12 Відображення в обліку нестачі товарів на ТОВ «Корпорація Молторг» в грудні 2007 року
Таблиця 3.1. Аналіз складу та структури запасів ТОВ «Корпорація Молторг» за 2006-2008рр.
Рис. 3.1 Структура товарних запасів ТОВ «Корпорація Молторг» протягом 2006-2008рр.
Таблиця 3.2 Джерела формування товарних запасів ТОВ «Корпорація Молторг» за 2006-2008 рр.
Таблиця 3.3 Аналіз ефективності використання товарних запасів ТОВ «Корпорація Молторг»за 2006-2008 рр.
Таблиця 3.4. Фактори, які впливають на оборотність товарних запасів
ТОВ «Корпорація Молторг» за 2007-2008 рр.
Ціна

100

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 3
Гостей: 3
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.