Меню сайту

Нові користувачі
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Свєта
Користувачі
03.12.2020
Чи пишете ви самі роботи?


аватар
Кульба Андрій

Рейтинг: 10
аватар
Миронець Олександр Іванович

Рейтинг: 10
аватар
Юлия Николаевна

Рейтинг: 10
Попп Наталія Олександрівна

Рейтинг: 13
аватар
Занков Сергей Владимирович

Рейтинг: 10
аватар
Зінченко Юлія Олександрівна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Облік, аналіз та аудит товарних операцій


Дипломна
K-17250

Вступ
Розділ 1. Теоретичні аспекти обліку товарних операцій в роздрібній торгівлі
1.1 Економічна сутність та особливості товарних запасів як
об’єкту обліку
1.2 Законодавча та нормативна база обліку товарних операцій
1.3 Теоретичні основи оцінки запасів та обліку товарних
операцій
Розділ 2. Діюча практика обліку, аудтиу товарних операцій на споживчому товаристві
2.1Організаційно-економічна характеристика
Черкаського районного споживчого товариства
2.2 Фінансовий облік операцій з руху товарних операцій
2.3 Податковий облік товарних операцій
2.4 Організація і методика внутрішньогосподарського контролю
на підприємстві
2.5 Облік товарних операцій в умовах комп’ютерної техніки
2.6 Пропозиції щодо удосконалення обліку товарних запасів
Розділ 3. Аналіз товарних запасів та рекомендації щодо покращення управління товарними ресурсами на споживчому товаристві
3.1 Аналіз структури, динаміки та руху товарних запасів
3.2 Аналіз показників ефективності використання товарних
запасів
3.3 Рекомендації щодо покращення управління
товарними ресурсами
Висновки
Список використаної літератури

Тема роботи досліджувалась на матеріалах споживчого товариства (РАЙСТ).
Основним документом, що регулює діяльність споживчого товариства є Статут.
Основними видами діяльності споживчого товариства є:
 роздрібна і оптова торгівля продовольчими і непродовольчими товарами, сільськогосподарською продукцією, сировиною, ліками і медпрепаратами, матеріалами, обладнанням, устаткуванням, транспортними засобами, торгівля нерухомістю, здійснення експортно-імпортних операцій, торгівля якими не приносить збитків;
 громадське харчування;
 закупівля у населення і товаровиробників усіх форм власності сільськогосподарської продукції, сировини, дикорослих плодів, ягід, грибів, лікарсько-технічної сировини, чорного і кольорового металобрухту, інших видів вторинної сировини, виробів підсобних підприємств і промислів;
Основною галуззю господарської діяльності споживчої кооперації є роздрібна торгівля, де закінчується процес обігу товарів і вони переходять у сферу широкого вжитку. Продаж товарів споживачам за гроші (готівку) визначає дохід від реалізації.
До складу товарних запасів роздрібної торгівлі відносяться запаси всіх товарів, які належать торговельному підприємству, перебувають на його балансі і призначені для роздрібної торгівлі та громадського харчування.
Правові засади регулювання, організації, ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності визначені Законом України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні», який набрав чинності з 1 січня 2000 р.
Важливе значення має оцінка запасів при їх вибутті, так як саме тут виникають проблеми обрання варіанту, з урахуванням впливу оцінки на вартість продукції, що виготовляється, ціну готової продукції, попит споживачів і розмір прибутку, одержаного від реалізації продукції. Документальне оформлення приймання товарів залежить від місця їх приймання (склад постачальника чи торгового підприємства), виду поставки (в тарі чи без тари), способу доставки та інших факторів. Для одержання товарів безпосередньо на складі постачальника посадовій особі видається довіреність типової форми, підписана керівником і головним бухгалтером та засвідчена печаткою.
Облік товарів ведуть матеріально відповідальні особи за місцями зберігання у грошовому вимірнику за продажними (роздрібними) цінами. Кількісно-вартісний облік ведуть по товарах, які вимагають суворого контролю за їх збереженням.
Синтетичний облік наявності і руху товарів в роздрібній торгівлі ведеться на рахунку 28 «Товари» з використанням субрахунку другого порядку 282 « Товари в торгівлі» за продажними (роздрібними) цінами, які складаються з ціни їх придбання і торгової націнки.
Майновий стан підприємства за останні три роки був нестабільним. Про це свідчить коливання загальної суми капіталу підприємства: зменшення у 2005 році на 874 тис.грн., а у 2006 році зростання на 666 тис. грн. Також власний капітал зменшився у 2005 році на 1219 тис. грн., а у 2006 році зріс на 494 тис. грн. і склав 4801 тис. грн. Позитивний перелом у 2006 році характеризується відповідними темпами зростання цих показників : капіталу в цілому 12,0 та власного капіталу на 11,50 %.
Як позитивне явище слід визначити значне зростання фонду оплати праці : на 75,9 тис. грн. у 2005 році і на 394,2 тис.грн. у 2006 році (на 9,0 і 43,0%). Загальна сума 2006 року – 1311,7 тис.грн., що у півтора рази перевищує показник 2004 року.
За 2004-2006 роки споживче товариство має і успіхи, і невдачі. Виручка від реалізації зросла на 1751 тис.грн. і склала 7905 тис.грн. (у 1,3 рази більше рівня 2005 року). Витрати діяльності зросли лише у 1,25 рази. Загальний прибуток підприємства зріс у 2006 році на 554 тис.грн., або у 6 разів, і склав 656 тис.грн.
Негативом є те, що основна діяльність товариства є збитковою : за 2005 і 2006 роки збитки склали 158 і 330 тис. грн. відповідно, або на 37,4 і 108,9 % відповідно.
Також позитивними є окремі показники ефективності господарювання Черкаського районного споживчого товариства. Фондовіддача за два роки зросла на 0,20 грн./ 1 грн., а використання основних засобів торговельної діяльності було збитковим (3,35, 4,12 і 9,63 %) при щорічному погіршенні на 0,77 і 5,51 %.
У цілому споживче товариство у 2004-2006 роках мало більше успішних результатів, які щорічно покращувались.
Товари в магазинах обліковуються за продажними (роздрібними) цінами, які складаються з відпускної ціни товару і торгової націнки. Торгова націнка на товари в РАЙСТ призначається для покриття витрат і одержання прибутку.
В обліку надходження товарів у магазини відображається на підставі первинних товарних документів, доданих до звітів матеріально відповідальних осіб.
Щоденно об’єкти роздрібної торгівлі здійснюють розрахункові операції зі споживачами за продані їм товари в готівковій та безготівковій формі.
Розрахункові операції за товари здійснюють на повну суму покупки через зареєстровані, опломбовані та переведені у фіскальний режим роботи касові апарати - реєстратори розрахункових операцій (РРО), які знаходяться в кожному магазині РАЙСТ.
Споживче товариство являється платником податків по загальній системі оподаткування.
Ведення податкового обліку в РАЙСТ регламентується Законом України "Про оподаткування прибутку підприємств" № 283/97-ВР від 22 травня 1997 р., а також змінами до Закону від 24 грудня 2002 р.
Відповідно до Закону України «Про податок на додану вартість» від 03.04.97р. № 168/97-ВР. РАЙСТ складає щомісячно податкову декларацію з податку на додану вартість.
В споживчому товаристві контрольно-ревізійною комісією проводиться внутрішньогосподарський контроль, яка являється самостійним структурним підрозділом підприємства, вона королює всі галузі діяльності споживчого товариства.
В умовах ринкових відносин та розширення міжнародних зв'язків для підприємств роздрібної та оптової торгівлі актуальними стають питання впровадження сучасних високопродуктивних технологій, електронно-обчислювальної техніки, комп'ютерних мереж та систем зв'язку для оперативного обліку товарно-грошового обігу, вивчення споживчого ринку, покращення обслуговування покупців.
Застосування новітніх інформаційних технологій дає можливість максимально автоматизувати процеси збирання, контролю, обробки, аналізу інформації та видачі відповідної документації.
Бухгалтерія РАЙСТ забезпечена персональними комп’ютерами та в своїй роботі використовує комп’ютерну програму1С:Бухгалтерія (конфігурація “Торгівля та склад”). Внутрішніх автоматизованих інформаційних зв’язків бухгалтерії зі складами та магазинами не має.
Інформаційна технологія штрихового кодування дозволяє підвищити достовірність та оперативність роботи електронних систем і засобів контролю та управління товарним і грошовим обігом.
За результатами проведення аналізу виконання плану товарних ресурсів споживчого товариства за 2006 рік можна зробити висновок, що на підприємстві є значні недоліки в забезпеченні товарообігу товарними ресурсами. По групам товарів консерви рибні, овочні та горілчані вироби фактичні товарні ресурси менше нормативних (на 0,60%,0,60% та 7,80% відповідно), тому це привело до втрат запланованих обсягів товарообігу по даним групам. По іншим групам товарів фактичні товарні ресурси значно перевищили нормативні, що привело до додаткових витрат, пов`язаних з цим.
З приведених даних динаміки оборотності товарних ресурсів споживчого товариства за 2005-2006рр. можна зробити висновок, що в порівнянні з 2005 роком в 2006 році швидкість обертання значно зменшилась практично по всіх товарних групах, тільки по групі горілчані вироби швидкість обертання підвищилась. Тому при плануванні нормативу товарного запасу на перспективу необхідно прийняти до уваги приведені дані та скоректувати норматив товарних ресурсів. Збільшити норматив по товарній групі горілчані вироби та зменшити по всім остальним групам.
Висновки та пропозиції можуть зводитись до вдосконалення управління виробництвом, його організації і технології, до впровадження заходів науково – технічного прогресу, посилення режиму економії, усунення непродуктивних втрат тощо.
Таким чином, запропонована методика факторного аналізу на підприємстві дозволить своєчасно визначати на всіх стадіях управління фактори, які впливають на ефективність використання товарних ресурсів, та на основі аналізу приймати вірні управлінські рішення щодо управління товарними ресурсами.
Ціна

100

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.