Меню сайту

Нові користувачі
OOOOFF
Користувачі
26.11.2020
vbogdan
Автори робіт
13.11.2020
Frommu
Автори робіт
31.10.2020
Corse
Автори робіт
26.10.2020
VIKITORIA
Користувачі
21.09.2020
Ти користуєшся WEBMONEY?


аватар
Марина

Рейтинг: 10
аватар
Книш Юлія Володимирівна

Рейтинг: 10
аватар
Юлия Николаевна

Рейтинг: 10
аватар
Великий Олександр Анатолійович

Рейтинг: 10
Куриляк Мар'яна Михайлівна

Рейтинг: 10
Черняк Катерина Василі

Рейтинг: 16

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Облік і аудит основних засобів та аналіз ефективності їх використання


Дипломна
K-17286

Вступ
Розділ 1 теоретичні та методологічні основи обліку і аудиту основних засобів та аналізу ефективності їх використання
1.1. Iнформацiйна база облiку і аудиту основних засобiв
1.2. Методологія обліку і аудиту основних засобів
1.3. Завдання, матеріали та методика аналізу ефективності використання основних засобів
Розділ 2 практичні аспекти обліку і аудиту основих засобів та аналізу ефективності їх використання
2.1. Організаційно – економічна характеристика підприємства ВАТ «Городищенський маслозавод»
2.2. Організація обліку і аудиту основних засобів на ВАТ
«Городищенський маслозавод»
2.3. Аналіз ефективності використання основних засобів на
ВАТ “Городищенський маслозавод”
Розділ 3 шляхи вдосконалення обліку, аудиту та аналізу основних засобів на ват “городищенський маслозавод”
3.1. Організація і методика обліку, аудиту і аналізу основних засобів
в комп'ютерному середовищі
3.2. Шляхи вдосконалення обліку основних засобів
3.3. Пропозиції щодо підвищення ефективності використання основних
засобів за результатами проведеного дослідження
Висновки
Література

Бухгалтерський облік ефективності використання основних засобів на ВАТ “Городищенський маслозавод” ведеться відповідно: Положенню (стандарту) бухгалтерського обліку 7 “Основні засоби”; інструкції із застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку.
Для того, щоб досягти комерційного успіху на ВАТ “Городищенський маслозавод” необхідно чітко побудувати бухгалтерський облік, що в свою чергу підвищить роль його як основного засобу контролю за додержанням режиму економії. Тому бухгалтерський облік повинен всебічно і повно охоплювати та систематизувати господарську діяльність ВАТ “Городищенський маслозавод”, а також забезпечувати управління інформацією, яка здатна контролювати і оцінювати їх господарську діяльність. Необхідно виявляти і використовувати внутрішньогосподарські резерви підприємства, запобігати зловживанням і перевитратам, знижувати собівартість продукції, підвищувати продуктивність праці, щоб надалі Ват “Городищенський маслозавод” ставало більш рентабельним підприємством. Крім цього, в практичній роботі бухгалтера я б запропонувала пооб’єктний облік основних засобів всіх груп, нараховувати знос та відносити витрати на ремонт по кожному конкретному об’єкту, що дало можливість запобігати махінаціям, невиправданому списуванню і розкраданню основних фондів.
Для розв’язання задач бухгалтерського обліку з найменшою трудомісткістю, а також щоб своєчасно виявляти і виправляти помилки потрібно вживати заходи щодо автоматизації технології виробництва інформації для обліку й управління підприємством.
На ВАТ “Городищенський маслозавод” хоча і автоматизоване кожне робоче місце бухгалтера, проте потрібно удосконалювати його, бо бухгалтер нинішнього і майбутнього поколінь не схожий на свого попередника. Функції бухгалтера – виробника економічної інформації з використанням удосконаленої комп’ютерної мережі для потреб менеджерів, маркетологів в умовах конкурентної боротьби швидко змінюються із зміною концепцій управління економікою і роллю в ньому обліку фінансово – господарської діяльності. Тому методику обліку даних в АСОІ постійно потрібно вдосконалювати в міру виникнення нових поколінь ЕОМ і розвитку систем управління даними.
Що стосується аудиторської перевірки, то вона була проведена у відповідності з вимогами Закону України “Про аудиторську діяльність” та “Національних нормативів аудиту в Україні”. Під час аудиту були зроблені дослідження шляхом тестування доказів на обґрунтування сум та інформації, розкритих у фінансовому звіті, а також дана оцінка відповідності застосованих принципів обліку нормативним вимогам щодо організації бухгалтерського обліку та звітності в Україні. Тому проведена аудиторська перевірка забезпечила розумну основу для аудиторського висновку.
Перевіряючи трансформовану фінансову звітність ВАТ “Городищенський маслозавод” за 2003р. у складі балансу, звіту про фінансові результати, звіту про рух грошових коштів, звіту про власний капітал та приміток до звітів, було встановлено, що вона не містить суттєвих перекручень і надає достовірну фінансову інформацію про підприємство.
Але для того, щоб в процесі аудиту уникати перекручень бухгалтерської звітності і ризику невиявлення перекручень бухгалтерської звітності на ВАТ “Городищенський маслозавод” аудитор повинен оцінювати ризик появи їх і при цьому враховувати наявність факторів, які сприяють підвищенню ризику появи перекручень, а також враховує можливі види порушень, які мають місце.
Тому при перевірці підприємств, аудитор повинен враховувати можливі види таких порушень як:
- відхилення від встановлених законодавством правил ведення і організації бухгалтерського обліку і звітності;
- відсутність або недотримання на протязі звітного періоду прийнятої облікової політики відображення в бухгалтерському обліку окремих господарських операцій і оцінки майна;
- порушення податкового і валютного законодавства, та інші види порушень, що впливають на перекручення бухгалтерської звітності і вводять в оману її користувачів.
Відповідно до проведеного аналізу фінансового стану та ефективності використання основних засобів ВАТ “Городищенський маслозавод”, можна зробити такий висновок, що фінансовий стан підприємства дещо поліпшився.
Про стабільність фінансового стану свідчить динаміка коефіцієнтів фінансової стійкості: значення коефіцієнту автономії та коефіцієнту фінансування залишилося майже без змін як на початок року так і на кінець; значення коефіцієнта залежності збільшилося, проте в цілому фінансова залежність підприємства від залучених коштів залишилася майже незмінна, що означає – фінансова стійкість підприємства залишилася на тому ж рівні.
Тому підприємству необхідно не припиняти пошуки шляхів зростання власних оборотних коштів і насамперед за рахунок збільшення прибутку.
Для забезпечення нормальної стабільної роботи у майбутньому, підприємству необхідно вишукати внутрішні резерви зростання власних коштів. Якщо це буде досягнуто, то фінансова стійкість підприємства може відчутно поліпшитися.
В цілому протягом 2003 року Ват “Городищенський маслозавод” є неплатоспроможним, про це свідчить динаміка коефіцієнтів ліквідності
Про зниження ступеню платоспроможності свідчать такі показники:
значення коефіцієнта покриття знаходиться у не знаходиться межах 1 – 1,5 (теоретично виправдана величина), є від*ємним числом і продовжує знижуватися.
Ця ситуація свідчить про те, що підприємство несвоєчасно погашає заборгованість, а у нашому випадку на кінець року відбулося покращення:
– коефіцієнт швидкої ліквідності на початок року становив 0,14, то це означає, що на кожну гривню поточної заборгованості підприємство має 14 коп. ліквідних активів, але до кінця року коефіцієнт збільшився на 0,005 і становив 0,145 це свідчить про поліпшення стану платоспроможності ВАТ “Городищенський маслозавод” на кінець року;
коефіцієнт абсолютної ліквідності протягом 2003 року перебував на такому рівні, який далеко нижчий від нормативного рівня (згідно Положення №323, який повинен бути не менше 0,2 – 0,25), що відповідає стану нормальної платоспроможності підприємства, хоча цей показник на кінець року і збільшився, це зростання є досить незначним, тому ступінь платоспроможності знижується.
Для поліпшення стану платоспроможності ВАТ “Городищенський маслозавод” необхідно:
- забезпечити суворе дотримання умов договору поставок і ліквідацію причин, що призвели до відмови покупців від акцепту платіжних вимог;
- посилити економічний вплив на ненадійних платників, з метою усунення фактів несвоєчасних платежів за відвантажену продукцію;
- прискорення розрахунків з покупцями і замовниками, своєчасне утримання дебіторської заборгованості;
- здійснювати розрахунки з постачальниками, працівниками, бюджетом і банками у встановлені строки;
- посилити контроль за дотриманням правил безготівкових розрахунків;
- впровадження нових форм розрахунків, які відповідають специфіці даного підприємства та сприяють прискоренню розрахунків.
Ефективне впровадження заходів, направлених на досягнення перелічених цілей, сприятиме зростанню фінансової стійкості, платоспроможності ВАТ “Городищенський маслозавод”, прискоренню оборотності його оборотних коштів і в цілому позитивно впливатиме на поліпшення фінансового стану.
Відповідно до проведеного аналізу наявності та руху основних засобів на ВАТ “Городищенський маслозавод” протягом 2003 року в цілому оцінена мною позитивно. Проте аналізуючи динаміку руху основних фондів за 2003 рік у порівнянні з 2002 роком простежуються деякі негативні зміни про які свідчить динаміка розрахованих коефіцієнтів:
- коефіцієнт оновлення, який знизився від 0,2 до 0,19;
- коефіцієнт вибуття, що знизився також від 0,2 до 0,19;
- коефіцієнт зносу, який збільшився від 0,547 до 0,553;
- коефіцієнт придатності, що знизився від 0,453 до 0,447.
Після проведеного аналізу ефективності використання основних засобів за допомогою показників:
- фондовіддачі, яка у 2003 році зросла на 18,51 і становила 22,4 в порівнянні з 2002 роком;
- фондоємність, що знизилася у 2003 році на 0,216 і становила 0,044 в порівнянні з 2002 роком;
- рентабельності, яка стала позитивною тільки у 2003 році і що
становить 7,4%.
Я встановив, що ці показники свідчать про значне поліпшення ефективності використання основних засобів у 2003 році в порівнянні з 2002 роком.
Аналізуючи фондовіддачу негативний вплив здійснювали такі фактори: середньорічна вартість основних виробничих фондів; доля активної частини фондів; внутрішньозмінні простої.
Щодо використання виробничої потужності підприємства, то для початку я аналізував використання виробничого устаткування на прикладі технологічного цеху А-5.
Після проведеного аналізу можна зробити висновок, що зменшення випуску продукції у 2003 році на 1,63575т.грн. відбулося внаслідок:
- збільшення фактичного фонду часу роботи устаткування порівняно з 1999 роком на 123 апарато – годин;
- зменшення фондовіддачі за 1 апарато – годину на 0,62 гривні.
Звідси слідує, що у 2003 році погіршується випуск продукції в цеху А-5 в порівнянні з 2002 роком. Це відбулося ще і тому, що середня продуктивність одного апарату знизилася на 720 гривен.
Замітимо, що в цілому на ВАТ “Городищенський маслозавод” за 2003 рік виробіток продукції дещо вищий ніж у 2002 році. На це вплинули збільшення відроблених днів одиницею обладнання і виробітку продукції за одну апарато-годину.
Для того, щоб збільшити випуск продукції потрібно:
- вводити в дію невстановлене обладнання, замінити і модернізувати його;
- скоротити цілодобові і внутрішньозмінні простої;
- підвищити коефіцієнт змінності, а також більш ефективне його використання;
- впроваджувати міроприємства НТП.
А для зростання фондовіддачі необхідно збільшити об’єм виробництва продукції і скоротити середньорічні залишки основних виробничих фондів, тоді підвищиться ефективність використання основних засобів на ВАТ “Городищенський маслозавод”.
Перелік графічного матеріалу
Таблиця 1.1.Огляд літературних джерел з обліку основних засобів
Рис. 1.1 Класифікація ремонтів основних засобів.
Рис. 1.2 Аналіз використання основних виробничих фондів
Таблиця 2.1 Показники виробничо-господарської діяльності ВАТ “Городищенський маслозавод” за 2001-2003 роки.
Таблиця 2.2 Коефіцієнти фінансового стану.
Рис. 2.1 Загальна структура бухгалтерії.
Таблиця 2.3 Облік капітальних інвестицій.
Таблиця 2.4 Переоцінка первісної вартості і зносу основних засобів.
Таблиця 2.5 Переоцінка вартості споруди.
Таблиця 2.6 Проведення переоцінки основних засобів.
Таблиця 2.7 Облік надходжень основних засобів.
Таблиця 2.8 Облік придбання основних засобів.
Таблиця 2.9 Облік придбання основних засобів.
Таблиця 2.10 Облік витрат по утриманню основних засобів.
Таблиця 2.11 Облік вибуття основних засобів.
Таблиця 2.12 Амортизаційні відрахування за кумулятивним методом.
Таблиця 2.14 Наявність, рух і структура основних фондів за 2003 рік.
Таблиця 2.15 Коефіцієнти руху і технічного стану основних фондів.
Таблиця 2.16 Показники ефективності використання основних засобів.
Таблиця 2.17 Дані для аналізу використання устаткування цеху.
Ціна

50

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 3
Гостей: 3
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2020 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.