Меню сайту

Нові користувачі
makarenko22
Користувачі
24.01.2021
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Чи пишете ви самі роботи?


Виктория Петровна

Рейтинг: 291.6
Вікторія

Рейтинг: 10
Наталія Вікторівна

Рейтинг: 10
аватар
Денисюк Катерина Володимирівна

Рейтинг: 16
Покропивна Тетяна Миколаївна

Рейтинг: 24
Попп Наталія Олександрівна

Рейтинг: 13

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Складання, ревізія та контроль фінансової звітності бюджетної установи


Дипломна
K-17343

Вступ
Розділ 1. Методичні аспекти складання, ревізії та контролю фінансової звітності бюджетної установи
1.1 Склад, нормативно-правова база та вимоги до фінансової звітності бюджетних установ
1.2 Загальні положення складання звітності бюджетними установами, порядок її подання і затвердження
1.3 Методика проведення контролю та ревізії фінансової звітності
Розділ 2. Діюча практика складання фінансової звітності, її контроль та ревізія в централізованій бухгалтерії управління освіти
2.1 Організаційно-економічна характеристика ЦБ № 2 управління освіти
2.2 Підготовчий етап складання річної фінансової звітності Централізованої
бухгалтерії управління освіти
2.3 Порядок формування фінансової звітності ЦБ № 2 управління освіти
2.4 Ревізія та контроль фінансової звітності ЦБ № 2 управління освіти
2.5 Використання комп’ютерних технологій для складання фінансової
звітності
Розділ 3. Аналіз фінансової звітності та пропозиції щодо вдосконалення її складання
3.1 Зміст, завдання та методика аналізу фінансового стану бюджетних установ
3.2 Аналіз фінансування та формування власних надходжень
3.3 Рекомендації щодо оптимізації складання фінансової звітності
Висновки
Список використаних джерел

Фінансовою звітністю є бухгалтерська звітність, що містить інформа-цію про фінансове становище, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства за звітний період.
Основним завданням фінансової звітності бюджетних установ є відображення стану їх майна та результатів діяльності у процесі виконання кошторису доходів і видатків. Іншими словами, фінансова звітність бюджетних установ відображає результати розпорядження коштами та майном держави уповноваженими на це суб'єктами відносин у сфері господарювання.
Функції державного регулювання облікової системи України реалізу-ються через систему органів державної влади та державного управління.
Порядок складання звітності бюджетними установами розроблено відповідно до вимог законодавчих документів таких як: Бюджетного кодексу України; Законів України; Постанов Кабінету Міністрів України; Наказу Міністерства фінансів України; Планів рахунків бухгалтерського обліку та Інструкцій.
Державним казначейством України затверджено форми окремих звітів бюджетних установ та Інструкцію з інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів, розрахунків та інших статей балансу.
Cклад звітності, ступінь деталізації її показників визначається періодом, за який складається звітність. Місячна звітність менш деталізована, ніж квартальна та річна, але її показники теж важливі. Вони дозволяють отримати інформацію, необхідну для поточного контролю за станом виконання кошторису бюджетної установи за доходами та видатками, оперативного управління ресурсами бюджету.
Об’єктом дослідження в роботі є Централізована Бухгалтерія №2 управління освіти Виконавчого комітету Черкаської міської ради.
Централізована бухгалтерія №2 (далі ЦБ№2) є підрозділом управління освіти Виконавчого комітету Черкаської міської ради (далі управління освіти ЧМВК). Засновником (власником) установи є управління освіти ЧМВК, якому і підпорядкована ЦБ№2. Форма власності установи - комунальна.
Обслуговування ЦБ №2 здійснює ВДК. Централізована бухгалтерія №2 має свої розрахункові рахунки, баланс, печатку, не являється юридичною особою.
ЦБ №2 обслуговує:
• 3 спеціалізовані школи І-ІІІ ступенів (№№13, 20, 27);
• 18 загальноосвітніх шкіл І-ІІІ ступенів (№№ 2, 4, 5, 6, 8, 10, 15, 21, 22, 24, 25, 26, 29, 30, 32, 34, 35);
• фізико-математичний ліцей, колегіум «Берегиня»;
• спеціалізовану загальноосвітню школу з вадами слуху (№3 загально-освітня вечірня (змінна) школа І-ІП ступенів;
• 2 установи позашкільної освіти (клуб юних моряків, станція юних техніків);
• міжшкільний навчально-виробничий комбінат;
• базу відпочинку вчителів «Дніпро»;
• апарат ЦБ №2 управління освіти.
Централізована бухгалтерія №2 очолюється головним бухгалтером. Головний бухгалтер централізованої бухгалтерії призначається на посаду і звільняється з посади начальником управління освіти міськвиконкому. Головний бухгалтер централізованої бухгалтерії підпорядковується безпосередньо начальнику управління освіти, а в питаннях організації бухгалтерського обліку і складання звітності, порядку і методики здійснення контролю - головному бухгалтеру управління освіти.
Організація роботи в централізованій бухгалтерії, забезпечує:
а) повне здійснення керівниками обслуговуваних установ –розпорядників кредитів - наданих їм прав і покладених на них обов'язків;
б) своєчасну оплату рахунків за придбані товарно-матеріальні цінності та надані послуги;
в) правильне кошторисне планування і фінансування;
г) економне і раціональне витрачання державних коштів.
Бухгалтерський облік ЦБ №2 організовано відповідно до вимог Закону України від 16.07.1996 № 996-ХІУ „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”. Ведення обліку відповідає вимогам наказу Міністерства фінансів України і Головного управління Державного казначейства України від 10.12.1999 №114 „Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ”.
Центральна бухгалтерія №2 управління освіти використовує меморіально-ордерну форму бухгалтерського обліку.
Проміжною фінансовою звітністю що складається ЦБ №2 є місячна та квартальна.
Згідно Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" звітним періодом для складання фінансової звітності ЦБ №2 є календарний рік. До складання річної звітності обробляють усі первинні документи, господарські операції відображені на рахунках, в облікових регістрах, визначають результати виконання кошторису, закривають рахунки доходів та витрат, визначають фінансові результати, звіряють залишки аналітичних і синтетичних рахунків (субрахунків). Складання і подання річної звітності ЦБ №2 здійснюється згідно з методикою що визначається щорічно відповідними інструкціями. Підготовчим етапом складання річної звітності установи є проведення інвентаризації, яке обумовлено вимогами зазначеними у Постанові Кабінету Міністрів України від 28.02. 2000 № 419.
Склад звітності, ступінь деталізації її показників визначається періодом, за який складається звітність. Місячна звітність менш деталізована, ніж квартальна та річна, але її показники теж важливі. Вони дозволяють отримати інформацію, необхідну для поточного контролю за станом виконання кошторису бюджетної установи за доходами та видатками, оперативного управління ресурсами бюджету.
Процес організації звітності ЦБ №2 складається з двох послідов-них етапів: організації складання та організації подання звітності.
Організація складання звітності, в свою чергу, включає:
• визначення пакета звітності;
• розподіл робіт зі складання звітних форм між виконавцями та підготов-ка таблиці складання звітності;
• визначення складу облікових робіт, які потребують виконання, до по-чатку складання звітності;
• розробка робочих інструкцій зі складання звітності;
• проведення інструктивних нарад зі складання звіту.
Граничні терміни подання звітних форм визначені порядком подання фінансової звітності, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 29.02.2000 № 419 та відповідними нормативними документами Державного комітету статистики та Державної податкової служби України. Квартальна фінансова звітність подається ЦБ №2 не пізніше 25 числа місяця, що настає за звітним кварталом, а річна — не пізніше 20 лютого наступного за звітним року. Місячний звіт про використання бюджетних асигнувань подається установою не пізніше 5 числа місяця, наступного за звітним, квартальний - не пізніш як 15 числа місяця, що настає за звітним кварталом, а річний - не пізніш як 22 січня наступного за звітним року.
Фінансова звітність ЦБ№2 подається органам Державного казначейства, а також Міністерству освіти після погодження з Управлінням Держказначейства.
Контроль за складанням фінансової звітності здійснюється під час її складання, під час перевірки органами які отримують звітність ЦБ №2 як розпорядники державних коштів вищого рівня, органами ДКУ, які її затверджують. Зовнішня перевірка звітності здійснюється органами КРУ.
Облік в ЦБ №2 знаходиться в процесі автоматизації, тобто комп’ютерні технології використовуються не на всіх його ділянках.
У системі управління економічним і соціальним розвитком країни на всіх рівнях суспільного виробництва важливе значення має економічний аналіз.
Фінансова діяльність є важливим напрямом роботи бюджетних установ. Сутність її полягає в отриманні, організації руху та використанні фінансових ресурсів.
Інформаційним джерелом проведення аналізу є звітність установ.
Показники звіту за ф. № 2 (д/м) дають змогу провести оперативний аналіз виконання кошторису бюджетної установи за доходами та видатками.
Складання та подання звітності про надходження та використання коштів спеціального фонду дає змогу визначити частку фінансування потреб бюджетної установи безпосередньо нею. Крім того, даний вид звітності надає можливість встановити ступінь виконання плану надходжень за спеціальним фондом бюджетної установи відповідно до кошторису.
ЦБ №2 управління освіти формує звітність, яка відображає результати діяльності установ освітньої галузі. Отже її аналіз надає можливість зробити певні висновки щодо забезпеченості цих установ коштами та щодо результатів виконання кошторису.
За результатами проведеного в роботі аналізу балансу складеного ЦБ № 2 слід зазначити наступне:
1. За період що проаналізовано відбулось зменшення вартості необоротних активів за рахунок значної зношеності основних засобів, списання у зв’язку з непридатністю основних засобів на суму 1075,5 тис. грн., а також безоплатної передачі необоротних активів у межах головного розпорядника бюджетних коштів у 2008 році.
2. Аналіз ІІ розділу балансу вказує на зростання суми дебіторської заборгованості на 32,7 тис. грн. у 2007 році в порівнянні з 2006 роком та на 87,3 тис. грн. у 2008 році в порівнянні з 2007 роком, яке відбулось за рахунок зростання заборгованості батьків за утримання дітей у школах; за харчування дітей про що свідчить значне зростання та значна питома вага у сумі дебіторської заборгованості статті "Розрахунки за спеціальними видами платежів”.
3. Ріст показника за рядком “Рахунки в казначействі спеціального фонду” на 69,3 тис. грн. у 2007 році та на 71,1 тис. грн. у 2008 році вказує на збільшення залишку невикористаних коштів спеціального фонду ЦБ №2, що зберігаються на спеціальних реєстраційних рахунках в органі Державного казначейства України. До зростання залишку призвело зростання суми коштів, які надійшли на ім’я установ як плата за послуги, що надаються згідно з функціональними повноваженнями та як плата за оренду майна.
4. Аналізуючи кредиторську заборгованість установи слід вказати, що відбулось її значне зменшення, а саме на 956,9 тис. грн. у 2007 році, а у 2008 році вона зросла на 767,8 тис. грн. Зазначений результат отримано у зв’язку із виникненням у 2008 році заборгованості установ за розрахунками з постачальниками, за податками, із страхування та заробітної плати, яка була відсутня на протязі двох попередніх років.
5 Результат виконання кошторису за загальним фондом на протязі аналізує мого періоду є від’ємним, що пояснюється виникненням необхідності проведення значних капітальних видатків («Звіт про результати фінансової діяльності», форма №9), у 2007 році на 350 тис. грн., у 2008 році на 10393,3 тис. грн. Але позитивною є тенденція до зменшення показника невиконання у 2007 році на 974,9 тис. грн., у 2008 році на 652,6 тис.грн.
Результат виконання кошторису за спеціальним фондом збільшився на 154,6 тис. грн. у 2007 році та на 137,2 тис. грн. у 2008 році.
Отже у 2008 році спостерігається тенденція до спаду, до чого загальний спад економіки держави, який найбільш суттєво відобразився на показниках діяльності бюджетних установ. Таким чином, підсумовуючи результати аналізу основних економічних показників слід зазначити, що перед установами, що обслуговуються ЦБ № 2 стоїть гостре питання щодо оновлення основних засобів та врегулювання платіжної дисципліни.
За допомогою показників звітних форм («Звіт про результати діяльності» форма №9) ЦБ №2 управління освіти ЧМВК в роботі проведено аналіз джерел фінансування шкільних закладів міста. Основне джерело фінансування закладів належить асигнуванню з бюджету, яке в 2008 році зросло на 12348,9 тис. грн. або на 26,78%. Спостерігається збільшення і суми надходжень спеціального фонду ( на 40,2 тис. грн. або на 22,69%).
Найбільшу питому вагу у доходах спеціального фонду установ займає плата за послуги, що надаються згідно з функціональнім призначенням, яка зросла у 2008 році на 227,4 тис. грн. або на 38,91 %.
Значною статтею джерел доходу закладів є отримання плати за здане в оренду майно: сума надходжень за цією статтею зросла на 266,7 тис. грн.
У 2008 році відбулось збільшення загальної суми фінансування на 13519,1 або на 26,3% в порівнянні з попереднім роком.
В установах освіти за кошторисом передбачалося здійснення таких видатків за рахунок коштів спеціального фонду: придбання матеріалів для учбових цілей, продуктів харчування, медикаментів і перев’язувальних засобів, господарських матеріалів та канцелярського приладдя., оплата послуг з утримання установи та видатки зі сплати податків і зборів.
У зв’язку з тим, що порядок фінансового обліку бюджетних установ за результами якого формується звітность, його методика жорстко регламентовані державою надати певних пропозицій з цього питання є неможливим, тому виділемо основні напрямки що потребують змін:
1. Специфічною ознакою обліку бюджетних організацій є наявність великої кількості облікових регістрів та форм звітності, що обумовлюється метою контролю за збереженням і цільовим використанням державного майна, тому актуальною на даний час є необхідності перегляду чинних бухгалтерських регістрів та звiтностi з метою визначення їх оптимальної (мiнімальної) кiлькостi та спрощення форми.
2. Все актуальнішим постає питання щодо оновлення iнструкцiї з бухгалтерського облiку в централiзованих бухгалтерiях з урахуванням нового плану рахунків та комп”ютеризації облiкових процесів. Потребує вдосконалення порядок списания з балансiв установ дебiторської заборгованостi, термiн позовної давностi якої минув, та облiк розрахункiв з оплати працi у випадках її несвоєчасної виплати. Слiд запровадити обов’язковий бухгалтерський облiк (можливо, позабалансовий) фактичних доходiв мiсцевих бюджетiв з метою здiйснення контролю за надходженням збору за видачу дозволу на розмiщення об’єктів торгiвлi, плати за землю тощо.
3. Постає нагальна потреба у розробцi єдиної для всiх бюджетних установ iнструкцiї з ведення бухгалтерського облiку та складання фiнансової звiтностi, яка б об’єднувала в собi всi нормативно-правовi питания органiзацiї та методології бухгалтерського облiку з врахуванням порядку ведення облiку усiх господарських операцiй i процесiв, вимог щодо документального забезпечення бухгалтерського облiку та регламенту складання фiнансової звітності.
4. На даний час ще в багатьох бюджетних установах облік автоматизовано частково у зв’язку з недостатнім фінансуванням. Саме автоматизована форма ведення обліку сьогодні необхідна в бюджетних установах. Адже це дозволить підвищити оперативність управління бюджетними ресурсами, посилити контроль за їх цільовим використанням Окрім цього, комп'ютеризація ведення бухгалтерського обліку в бюджетних установах є важливою передумовою створення єдиної інформаційної бази Державне казначейство - бюджетні установи. Вона забезпечить ефективне управління ресурсами бюджетів як головними розпорядниками, так і розпорядниками нижчих рівнів, що передбачає оперативне та цільове використання зазначених ресурсів.
5. Бюджетні організації не можуть прямо впливати на суми дотацій з бюджету, тобто на надходження грошових коштів, так і на видатки, що пов'язано із жорсткою регламентацією видатків бюджетних установ кошторисами.
Ціна

100

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.