Меню сайту

Нові користувачі
OOOOFF
Користувачі
26.11.2020
vbogdan
Автори робіт
13.11.2020
Frommu
Автори робіт
31.10.2020
Corse
Автори робіт
26.10.2020
VIKITORIA
Користувачі
21.09.2020
Ти користуєшся WEBMONEY?


аватар
Дехтяренко Марина Вадимовна

Рейтинг: 10
Костюк Вікторія Миколаївна

Рейтинг: 16
Котова Ксения Александровна

Рейтинг: 10
аватар
Максимів Юлія Романівна

Рейтинг: 16.9
аватар
Когут Олег Богданович

Рейтинг: 16
аватар
Тихонова Марина Борисовна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Методика складання балансу, аналіз та прогнозування фінансового стану підприємства


Дипломна
K-17476

Вступ
Розділ 1. Теоретичні основи бухгалтерського балансу, аналізу та прогнозування фінансового стану підприємства
1.1. Техніко-економічна характеристика ТОВ «ПАКАРТ» та оцінка його стану
1.2. Сутність та нормативно-правова база складання та аудиту балансу
1.3. Огляд літературних джерел за темою дослідження
Висновок до розділу
Розділ 2. Методика складання статей балансу
2.1. Загальні вимоги до складання статей балансу
2.2. Застосування інформаційних систем щодо складання бухгалтерського балансу підприємства
2.3. Міжнародний досвід складання балансу
Висновок до розділу
Розділ 3. Аналіз фінансового стану ТОВ «ПАКАРТ»
3.1. Методи фінансового аналізу
3.2. Задачі та джерела інформації фінансового стану підприємства
3.3. Аналіз складу господарських засобів та джерел їх утворення
3.4. Аналіз ліквідності та платоспроможності підприємства
3.5. Порядок проведення прогнозування фінансового стану
Висновок до розділу
Розділ 4. Аудит бухгалтерського балансу
4.1. Організація аудиторської перевірки бухгалтерського балансу відповідно до міжнародних стандартів аудиту
4.2. Стадії, етапи і процедури аудиторської перевірки фінансового стану
4.3. Методика проведення аудиторської перевірки фінансового стану
4.4. Узагальнення результатів аудиту фінансового стану підприємства
Висновок до розділу
Висновки та пропозиції
Список використаних джерел
Додатки

Уявлення про фінансово-господарський стан підприємства на звітну дату дає фінансова звітність підприємства.
У практичній діяльності підприємства, установи та організації при складанні фінансової звітності повинні користуватися: П(С)БО №2 «Баланс», затвердженим Міністерством фінансів України від 21.11.02 року № 989. Згаданим стандартом визначено загальні положення, класифікацію статей балансу, зміст статей балансу, форму №1 Баланс, оцінку та розкриття статей балансу; П(С)БО №3 «Звіт про фінансові результати» затвердженим Міністерством фінансів України від 31.03.99 року № 87. Згаданим стандартом визначено зміст і форма Звіту про фінансові результати, а також вимоги до розкриття його статей; П(С)БО №4 «Звіт про рух грошових коштів» затвердженим Міністерством фінансів України від 31.03.99 року № 87. Згаданим стандартом визначено зміст і форма звіту, а також вимоги до розкриття його статей; П(С)БО №5 «Звіт про власний капітал» затвердженим Міністерством фінансів України від 31.03.99 року № 87. Згаданим стандартом визначено зміст і форма Звіту про фінансові результати, а також вимоги до розкриття його статей;
Для суб’єктів малого підприємництва передбачена скорочена форма Балансу у відповідності з П(С)БО 25 „Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва”.
Метою складання фінансової звітності є надання користувачам повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан підприємства на звітну дату.
Фінансова звітність складається на підставі бухгалтерських записів, підтверджених відповідними первинними документами. Вихідними данними для складання звітності є Головна книга, дані оборотних відомостей за синтетичними та аналітичними рахунками.
Фінансова звітність підприємства складається на кінець останнього дня звітного періоду. Звітним періодом для складання звітності є календарний рік. Проміжна звітність (квартальна) складається наростаючим підсумком з початку звітного року.
Баланс дає можливість визначити склад та структуру майна підприємства,
ліквідність та оборотність оборотних засобів, наявність власного та запозиченого капіталу, зміну дебіторської та кредиторської заборгованості та багато інших показників.
Звіт про фінансові результати дає можливість визначити результати діяльності підприємства.
На матеріалах ТОВ „ПАКАРТ” проаналізовано склад, структуру майна та джерел його утворення. За 12 місяців 2008 року майно підприємства збільшилось на 78 тис. грн. за рахунок збільшення основних засобів і оборотних коштів. У загальній вартості майна, яке перебуває в розпорядженні підприємства 83,5% становлять основні засоби та інші необоротні активи, які придбані підприємством за звітний період на суму 67,9 тис. грн.
Оборотні активи за 12 місяців 2008 року збільшились на 9,9 тис. грн., але в загальній вартості майна їхня питома вага зменшилась на 83,8 %, причому дебіторська заборгованість на кінець звітного періоду збільшилась на 12,5 тис. грн., кошти та їх еквіваленти в національні валюті зменшились на 2,6 тис. грн., що негативно впливає на фінансовий стан підприємства.
Мобільність оборотних коштів по ТОВ „ПАКАРТ” низька (зменшилась на 0,838). Але слід зазначити, що таке положення для підприємства не є негативним – підприємство спрямувало вільні кошти на придбання сучасного медичного обладнання з метою підвищення якості послуг.
На кінець звітного періоду частка власного капіталу зменшилась. Отже, підприємство є залежним від зовнішніх кредиторів. Зростання майна підприємства на 78 тис. грн., але тільки на 11,8 тис. грн. – за рахунок власного капіталу, решта покривалась за рахунок збільшення зобов’язань підприємства. Приріст активів підприємства відбувся за рахунок короткострокових кредитів на 50,0 тис. грн., кредиторської заборгованості за послуги на 14,3 тис. грн., збільшення поточних зобов’язань за розрахунками на 1,9 тис. грн.
Проаналізувавши показники ліквідності, можна зробити висновок, що станом на 31.12.2008 року підприємство не в змозі оплатити свої рахунки і має високий фінансовий ризик. Підвищення терміну погашення кредиторської заборгованості над дебіторською (42 дні) свідчить про погіршення платоспроможності підприємства. Платіжна нестача грошових коштів на 31.12.2008 р. – 55 тис. грн.
За умов ринку ніхто в діловому світі не сприймає всерйоз підприємців, звітні дані яких не підтверджені аудиторським висновком. Основне завдання аудиторського контролю – перевірка дотримання законодавства, що регулює фінансово-господарську діяльність підприємства, ведення фінансового обліку, складання балансу та інших форм фінансової звітності, забезпечення власників інформацією про фінансовий стан суб’єкта підприємницької діяльності.
За результатами перевірки аудитор може зробити висновки про своєчасність, повноту, об’єктивність, достовірність фінансової звітності, реальний фінансовий стан підприємства.
Аудитор аналізує можливість погашення підприємством довгострокових зобов’язань та оцінює здатність підприємства функціонувати тривалий період часу.
З позиції довгострокової перспективи фінансова стійкість підприємства характеризується структурою джерел коштів, ступенем залежності від зовнішніх інвесторів і кредиторів.
ТОВ “ПАКАРТ” не є фінансово стійким, адже коефіцієнт концентрації власного капіталу на початок 2008 року складав 33,3 % (при нормі 0,5), а за 12 місяців 2008 року знизився на 17,4%. Тобто, збільшилася частка позикових коштів у фінансуванні підприємства. Так на 31.12.2007 року на кожну гривню власних коштів вкладених в активи підприємства припадало 2 грн. позикових коштів, а на 31.12.2008 року – 5,3 грн. позикових коштів.
Таким чином, посилилась залежність підприємства від інвесторів і кредиторів, тобто знизилась фінансова стійкість.
На короткострокову і довгострокову платоспроможність підприємства впливає його спроможність отримувати прибуток. У зв’язку з цим, аудитор
розглядає ще один аспект діяльності підприємства – рентабельність, яка є
якісним показником ефективності роботи підприємства.
При оцінці рентабельності ТОВ “ПАКАРТ” визначено відношення прибутку до таких показників: рівня продажу активів, власного капіталу. Зниження цих показників по підприємству є негативною тенденцією, адже зменшилась ефективність використання активів, власного капіталу.
Результати аудиторської перевірки відображаються в аудиторському звіті, складовою частиною якого є аудиторський висновок. Аудиторський висновок може бути: безумовно-позитивним, умовно-позитивним, негативним або дається відмова від надання висновку. По підприємству – об’єкту дослідження за 2007 рік була проведена аудиторська перевірка незалежною аудиторською фірмою. За результатами перевірки керівник ТОВ “ПАКАРТ” одержав безумовно-позитивний аудиторський висновок.
Застосування автоматизованих інтегрованих систем обліку, контролю і аудиту і розподілення систем обробки даних дозволяє комплексно вирішити задачі організації складання балансу, аналізу та аудиту фінансового стану підприємства.
На ТОВ “ПАКАРТ” комп’ютер застосовується для збирання, реєстрації, зберігання інформації стосовно медичних послуг та складання первинних бухгалтерських документів (касових ордерів, платіжних доручень, рахунків, актів виконаних робіт, тощо).
Пропозиції щодо вдосконалення складання фінансової звітності ТОВ “ПАКАРТ”, аналізу та аудиту його фінансового становища:
Для підвищення фінансової стійкості підприємства:
• збільшити оборотні кошти за рахунок виручки від реалізації послуг (збільшення обсягу послуг, їх якості, ефективна цінова політика, вивчення запитів замовників, аналіз ринку медичних послуг та даних про конкурентів, розширення переліку послуг);
• зменшити заборгованість за кредитами, кредиторської заборгованості за роботи, послуги;
• покрити збитки за рахунок збільшення обсягу послуг зниження витрат на здійснення послуг, адміністративних витрат з метою скорочення “проїдання” власного капіталу.
• Автоматизувати систему обліку, аналізу та аудиту на підприємстві, що дозволить:
• підвищити оперативність обліку;
• зменшити трудомісткість облікових та аналітичних робіт;
• автоматизувати процес розрахунку показників фінансового стану підприємства;
• спростити схему документообороту на підприємстві;
• безпомилково формувати бухгалтерські проводки;
• полегшить працю бухгалтера.
Ввести на підприємстві фінансове планування та внутрішній аудит для розрахунку мінімальної суми грошових коштів, необхідної для впровадження медичних послуг і своєчасного вибору методів фінансування. Без надійної методики оцінювання фінансової потреби підприємство залишиться без достатніх коштів для сплати процентів за кредит, рахунків постачальників, орендної плати, комунальних послуг, тощо.
Успішніше використання цих пропозицій може гарантувати підприємству попередити банкрутство, визначити перспективи розширення сфери медичних послуг в умовах суворої конкурентної боротьби.
Перелік графічного матеріалу:
Рисунок 1.1 - Зв’язок між вимогами до балансу.
Таблиця 1.1 – Огляд основних літературних джерел з питань обліку, аналізу і аудиту бухгалтерського балансу
Таблиця 2.1 - Структура звітного балансу
Рисунок 2.1 - Спрощена система фінансового обліку [68].
Таблиця 2.2 - Зведений облік і складання звітності
Рисунок 2.2 - Відомість аналітичного обліку [68]
Рисунок 2.3 - Аналітична інформація [68]
Рисунок 2.4 - Алгоритм прийняття управлінських рішень [66].
Таблиця 2.3 - Управлінське рішення
Рисунок 2.5 - Аналіз визнання та розкриття активів.
Рисунок 2.6 - Операції, що впливають на активи
Рисунок 2.8 - Операції, що впливають на зобов’язання.
Таблиця 2.4 - Моделі балансу
Таблиця 3.1 - Основні особливості внутрішнього і зовнішнього аналізу
Таблиця 3.2 - Баланс підприємства (в агрегованому вигляді)
Таблиця 3.3 - Класифікація та порядок розрахунку основних показників оцінки майнового стану підприємства
Рис. 3.1 Взаємозв’язок між показниками ліквідності і платоспроможності
Таблиця 3.4 - Класифікація активів та пасивів підприємства
Таблиця 3.5 - Показники ліквідності
Таблиця 3.6 - Показники фінансової стійкості
Таблиця 3.7 - Призначення основних компонентів фінансової звітності
Таблиця 3.8 - Аналіз складу майна за період 2007-2008 рр. ТОВ „ПАКАРТ”
Таблиця 3.9 - Аналіз структури оборотних активів за період 2007-2008 рр. ТОВ „ПАКАРТ”
Таблиця 3.10 - Аналіз джерел коштів, які вкладено в майно ТОВ „ПАКАРТ” за період 2007-2008 рр.
Рисунок 2.2 - Склад джерел утворення майна ТОВ „ПАКАРТ”.
Таблиця 3.11 - Наявність власних оборотних активів ТОВ „ПАКАРТ” за період 2007-2008 рр.
Таблиця 3.11 - Аналіз ліквідності балансу за період 2007-2008 рр. ТОВ „ПАКАРТ”, тис. грн.
Рисунок 3.4 - Динаміка зміни коефіцієнтів ліквідності ТОВ „ПАКАРТ”
Таблиця 3.12 - Платіжний баланс (календар) за період 2007-2008рр. ТОВ „ПАКАРТ”, тис.грн.
Таблиця 4.1 - Зміна рентабельності продажу за період 2007-2008рр. ТОВ„ПАКАРТ”, тис. грн
Таблиця 4.2 - Оборотність активів за період 2007-2008рр. ТОВ „ПАКАРТ”
Таблиця 4.3 - Рентабельність активів за період 2007-2008рр. по ТОВ „ПАКАРТ”, тис. грн.
Таблиця 4.4 - Причини зміни рентабельності активів за період 2007-2008рр. по ТОВ „ПАКАРТ”
Таблиця 4.5 - Рентабельність капіталу за період 2007-2008рр. ТОВ „ПАКАРТ”
Ціна

100

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2020 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.