Меню сайту

Нові користувачі
OOOOFF
Користувачі
26.11.2020
vbogdan
Автори робіт
13.11.2020
Frommu
Автори робіт
31.10.2020
Corse
Автори робіт
26.10.2020
VIKITORIA
Користувачі
21.09.2020
Скільки буде 2+2 x 2=


Рябовол Александра Юрьевна

Рейтинг: 10
Верейкін Михайло Олександрович

Рейтинг: 10
Любайкіна Катерина Іванівна

Рейтинг: 10
аватар
Зубко Катерина

Рейтинг: 10
аватар
Ирина Сергеевна

Рейтинг: 10
Тихончук Олена Миколаївна

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Облік, ревізія і контроль запасів в бюджетній установі


Дипломна
K-17478

Вступ
Розділ 1 теоретичні аспекти обліку, ревізії та
Контролю запасів у бюджетній установі
1.1 Огляд законодавчої бази та літературних джерел з
обліку запасів
1.2 Сутність, класифікація та оцінка запасів
1.3 Характеристика рахунків з обліку запасів в бюджетній установі
1.4 Методологія контролю і ревізії запасів у бюджетній установі
Розділ 2 практичні аспекти обліку, ревізії та
Контролю запасів в дніпродзержинській середній загальноосвітній школі №
2.1 Організаційно-економічна характеристика Дніпродзержинської середньої загальноосвітньої школи №
2.2 Документальне оформлення та облік запасів
2.3 Інвентаризація як основний органолептичний метод контролю запасів
2.4 Ревізія запасів Дніпродзержинської середньої загальноосвітньої
школи № 41 органами Державної контрольно-ревізійної служби України
Розділ 3 аналіз запасів та рекомендації щодо покращення обліку, контролю та ревізії в дніпродзержинській середній загальноосвітній школі №
3.1 Інформаційна та методична база аналізу запасів
3.2 Аналіз запасів Дніпродзержинської середньої загальноосвітньої
школи №
3.3 Організація ведення обліку запасів в умовах застосування
інформаційних технологій
Висновки
Список використаної літератури

В дипломній роботі були висвітлені теоретичні і практичні аспекти обліку, ревізії та контролю запасів в бюджетних установах на прикладі Дніпродзержинської середньої загальноосвітньої школи № 41, описана методика проведення інвентаризації, наведено аналіз запасів за 2004-2005р.р., а також обґрунтовані пропозиції щодо удосконалення обліку.
В результаті дослідження теоретичних аспектів обліку запасів в бюджетних установах необхідно зазначити, що облік запасів в бюджетних установах регулюється цілим рядом законодавчо-нормативних документів, серед яких закони України, положення, порядки та інструкції, затверджені ГУ ДКУ. Організацію обліку запасів вивчала чимала кількість науковців, серед яких найбільш відомими є Джога Р.Т., Атамас П.Й., Бутинець Ф. Ф.
Склад матеріальних запасів бюджетних установ досить широкий й різноманітний, тому для правильної організації обліку важливе значення має науково обґрунтована їх класифікація. Важливим елементом організації обліку запасів є також оцінка або грошовий вираз їхньої вартості. У бухгалтерському обліку бюджетних установ запаси оцінюються за балансовою вартістю, яка поділяється на первісну вартість, справедливу та відновлювальну.
Досліджуючи теоретичні аспекти обліку слід також відмітити, що облік запасів здійснюється на рахунках другого класу, який має назву “Запаси”, і має наступні рахунки: 20 “Виробничі запаси”, 21 “Тварини на вирощуванні та відгодівлі”, 22 “Малоцінні та швидкозношувані предмети”, 23 “Матеріали і продукти харчування”, 24 “Готова продукція” і 25 “Продукція сільськогосподарського виробництва”.
Контроль запасів поділяється на попередній, поточний і подальший та здійснюється за допомогою прийомів документального і фактичного контролю. Серед прийомів документального контролю запасів найважливішими є арифметична, зустрічна і хронологічна перевірка, взаємний контроль, а також контрольне порівняння. При цьому найважливішими прийомами фактичного контролю запасів являються інвентаризація, обстеження, контрольні закладення сировини і матеріалів, лабораторний аналіз і експертна оцінка.
Досліджуючи практичні аспекти обліку запасів на прикладі Дніпродзержинської середньої загальноосвітньої школи № 41, яка є закладом освіти з комунальною формою власності. Необхідно відмітити, що мета школи – розвиток і формування соціально зрілої, творчої особистості – громадянина України. Джерелами її фінансування є кошти міського бюджету.
Школа здійснює оперативний та бухгалтерський облік своєї діяльності та веде статистичну звітність. Важливим елементом раціональної організації бухгалтерського обліку запасів в даній установі є своєчасне і правильне оформлення господарських операцій первинними документами, правила застосування яких регламентуються Інструкцією про складання типових форм обліку та списання запасів бюджетних установ, затвердженою ДКУ від 18.12.2000р. № 130, Положенням про документальне забезпечення записів в бухгалтерському обліку, затвердженим МФУ від 24.05.1995р. № 88 та іншими нормативними актами.
Синтетичний облік запасів в Дніпродзержинській середній загальноосвітній школі № 41 ведеться на активних рахунках № 22 “Малоцінні та швидкозношувані предмети” і 23 “Матеріали і продукти харчування”, по дебету яких відображується надходження запасів, а по кредиту – їх списання на відповідні рахунки класу 8 “Витрати”. Аналітичний облік в школі ведеться сальдовим методом, що сприяє значному поліпшенню якості як складського, так і всього матеріального обліку, а також забезпечує підвищення реальності бухгалтерських балансів та звітності.
Дніпродзержинська середня загальноосвітня школа № 41 використовує меморіально-ордерну форму бухгалтерського обліку. Для узагальнення інформації про надходження продуктів харчування не складаються меморіальний ордер № 11 „Зведення накопичувальних відомостей про надходження продуктів харчування” т. ф. № 398 (бюджет) та меморіальний ордер № 12 „Зведення накопичувальних відомостей про витрачання продуктів харчування” т. ф. № 411 (бюджет). Облік надходження продуктів харчування ведеться безпосередньо в меморіальному ордері № 7 „Накопичувальна відомість за розрахунками в порядку планових платежів” т. ф. № 410 (бюджет). Для відображення інформації про МШП в бухгалтерії школи не ведуть меморіальний ордер № 10 „Накопичувальна відомість про вибуття та переміщення малоцінних та швидкозношуваних предметів” т. ф. № 439 (бюджет), а всю інформацію відображають в меморіальному ордері № 17 „Накопичувальна відомість за іншими операціями”.
В результаті проведеного дослідження слід зазначити, що в школі інвентаризація запасів проводиться за місцем їх зберігання та за матеріально відповідальними особами в строки і порядку, передбаченому відповідною інструкцією. Основним завданням інвентаризації запасів є не тільки виявлення їх фактичної наявності, а й дотримання умов зберігання запасів, правил їх утримання та експлуатації.
Ревізію фінансово-господарської діяльності школи здійснюють Головне фінансове управління при Виконавчому комітеті Дніпродзержинської міської ради та Контрольно-ревізійне управління м. Дніпродзержинська. Під час проведення ревізії Контрольно-ревізійним управлінням були виявлені певні недоліки в обліку запасів, про що складено Акт. На підставі наказу директора школи, були зібрані загальні збори для обговорення результатів ревізії, а також розроблені заходи щодо усунення недоліків.
Провівши аналіз питомої ваги активів у валюті балансу Дніпродзержинської середньої загальноосвітньої школи № 41 слід відмітити, що у 2005 році найбільшу питому вагу в активі балансу займали необоротні активи, на запаси припадає – 1,78 % (в т. ч. матеріали і продукти харчування – 0,23 %, МШП – 1,55 %).
Аналізуючи рух запасів (матеріали та продукти харчування) слід відмітити, залишки запасів на кінець року зменшились на 40,2 % у порівняно із залишками на початок 2005 р. Найбільше зменшення залишків (на 79,7 %) спостерігається по статті „Господарські матеріали та канцелярське приладдя”, зменшились також залишки (на 14,8) матеріалів для учбових та інших цілей. Позитивним є збільшення залишків продуктів харчування на 37,3 %, оскільки це зумовлено збільшенням асигнувань на продукти харчування порівняно з 2004 р. Але все ж таки необхідно приділити увагу строком зберігання продуктів харчування.
Аналізуючи джерела надходження запасів необхідно відзначити, що у 2005 р. джерела надходження запасів порівняно з минулим роком знизились на 788 грн. На відміну від минулого року основним джерелом фінансування витрат на матеріали є кошти загального фонду. При чому у 2005 р. їх частка в загальному обсязі грошових коштів збільшилась на 45,8 %, а частка коштів спеціального фонду скоротилася до 28,7 %.
В школі матеріали та продукти харчування повністю використовуються на потреби установи. У 2005 р. на потреби установи було використано матеріалів та продуктів харчування на 4021 грн більше ніж у попередньому. Це сталося за рахунок збільшення витрачання на 8653 грн. господарських матеріалів та канцелярського приладдя, але продуктів харчування у 2005 р. було використано на 4459 грн менше ніж у попередньому році. Медикаменти і перев’язувальні засоби взагалі у 2005 році не використовувались.
Позитивним моментом є те, що на протязі 2004-2005 р. р. під час проведення інвентаризацій не було виявлено нестач та крадіжок, це є результатом правильної організації обліку і контролю запасів в установі.
За результатами дослідження діючої практики обліку, ревізії та контролю запасів в Дніпродзержинській середній загальноосвітній школі № 41 нами запропоновано перехід на автоматизовану форму обліку за допомогою програми „Парус-бюджет”. Використання даної програми дозволить:
- підвищити оперативність управління запасами та іншими ресурсами, посилити контроль за їх цільовим використанням;
- зменшити трудомісткість робіт та витрат на проведення облікових робіт.
Окрім цього комп’ютеризація ведення бухгалтерського обліку в установі, в подальшому є важливою передумовою створення єдиної інформаційної бази Державне казначейство – бюджетні установи. Вона зможе забезпечити ефективне управління ресурсами бюджетів як головними розпорядниками, так і розпорядниками нижчих рівнів, що передбачає оперативне та цільове використання зазначених ресурсів.
Ціна

100

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 4
Гостей: 4
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2020 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.