Меню сайту

Нові користувачі
Maryna
Користувачі
26.02.2021
teddy
Користувачі
24.02.2021
zhyton_1002
Автори робіт
22.02.2021
Moran
Автори робіт
22.02.2021
Max
Автори робіт
19.02.2021
Чи пишете ви самі роботи?


Однорог Максим Анатолійович

Рейтинг: 10
аватар
Гончарова Юлія Володимирівна

Рейтинг: 10
аватар
Побережна Тетяна Анатоліївна

Рейтинг: 16
аватар
Височин Марія Анатоліївна

Рейтинг: 10
Куриляк Мар'яна Михайлівна

Рейтинг: 10
Наталія М. Б.

Рейтинг: 16

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Методика складання балансу, аналіз та аудит фінансового стану підприємства


Дипломна
K-17482

Вступ
1. Сутність фінансової звітності та методологія аналізу її статей
1.1 Фінансова звітність: сутність, основні вимоги та принципи побудови
1.2 Склад фінансової звітності, її подання і оприлюднення
1.3 Єдина методологія оцінки статей бухгалтерської (фінансової) звітності в країнах-членах СНД
Розділ іі. Методика складання балансу
2.1 Бухгалтерський баланс, його призначення та функції
2.2. Принципи побудови та структура балансу підприємства
2.3 Методика складання балансу відповідно до П(С)БО
Розділ ііі. Аналіз фінансового стану ват „есрекс” на основі показників балансу
3.1 Загальна характеристика підприємства
3.2 Опис облікової політики підприємства
3.3. Аналіз фінансового стану ВАТ «Етрекс»
Розділ іv. Аудит фінансового стану ват «етрекс»
4.1 Перевірка правильності складання фінансової звітності
4.2. Перевірка правильності складання балансу
4.3. Перевірка Звіту про фінансові результати
Висновки та пропозиції
Список використаних джерел
Додатки

Отже, виходячи з вищевикладеного в дипломній роботі, зробимо деякі висновки:
1. Бухгалтерський баланс є основою бухгалтерської (фінансової) звітності, в якій відображають результати господарської і фінансової діяльності підприємства за певний період (квартал, рік) на конкретну дату.
2. Бухгалтерський баланс є основним джерелом інформації про майновий і фінансовий стан підприємства на початок наступного за звітним кварталу, року. Завдяки цим показникам користувачі інформації можуть скласти висновок не лише ретроспективний, тобто за минулий період господарської діяльності, а й на перспективу, наступні періоди господарювання.
3. Показники бухгалтерського балансу, що приводяться на початок і кінець звітного періоду, відображають зміни у величині капіталу підприємства, його структурі та розміщенні, результати використання капіталу у господарській і фінансовій діяльності, а також фінансовий стан підприємства. За цими даними можна визначити інвестиційну привабливість суб'єкта господарювання, настільки надійно й ефективно вкладати у нього інвестиції, придбати його акції, облігації, тобто з'ясовувати, чи має підприємство потенційні можливості на перспективу вести активну господарську діяльність і йому не загрожує фінансовий ризик неплатоспроможності тощо.
4. Розрізняють бухгалтерські баланси таких видів: вступний, періодичний, річний, об'єднувальний, розподільний, санований, ліквідаційний, зведений, консолідований.
5. Зміст і форма балансу, а також загальні вимоги до розкриття його статей регламентуються Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 2 "Баланс", затвердженим наказом Мінфіну України від 31.03.99 № 87.
6. Правильно скласти бухгалтерський баланс означає: повністю охопити господарський процес підприємства за усією сукупністю; здійснити економічно обґрунтоване групування господарських явищ; відобразити зв'язки між господарськими явищами з додержанням типової кореспонденції рахунків, що дасть змогу аналізувати не лише фінансово-господарську діяльність, а й переміщення майнових засобів підприємства.
7. Структура балансу наступна:
 у активі балансу подано розділи, у яких згруповані засоби підприємства, що ними воно володіє на звітну дату: Розділ І «Необоротні активи». Розділ II «Оборотні активи». Розділ III «Витрати майбутніх періодів».
 у пасиві балансу виділені джерела утворення коштів підприємства: Розділ І «Власний капітал». Розділ II «Забезпечення наступних витрат і платежів». Розділ III «Довгострокові зобов'язання». Розділ IV «Поточні зобов'язання». Розділ V «Доходи майбутніх періодів».
8. Аналіз та аудит фінансового стану передбачає оцінку облікової та іншої економічної інформації шляхом вивчення реально існуючих зв'язків
та взаємозв'язків між показниками.
9. Метою аналізу та аудиту фінансового стану підприємства є: визначення сутності та змісту ділової активності; виявлення зон можливих навмисних помилок у звітності; оцінка фінансово-господарських перспектив клієнта, його функціонування у майбутньому; оцінка стану бізнесу.
10. У роботі аудитора особливе значення має читання та аналіз балансу, бо використання інформації, яка отримана за результатами аналізу, дає можливість прийняти обґрунтовані управлінські рішення, оцінити динаміку та перспективи зміни прибутку (доходу) підприємства, ресурси, підприємства, зміни, що відбулися в них, та ефективність їх використання.
11. Деталізація аналізу бухгалтерської звітності може бути різною. У рамках експрес-аналізу здійснюється розрахунок, контроль та аналіз у динаміці невеликої кількості основних показників.
12. Поглиблений фінансовий аналіз більш трудомісткий: разом із розрахунком та оцінкою у динаміці низки показників будується система взаємопов'язаних аналітичних таблиць, а також можуть використовуватися простіші моделі жорстко детермінованого факторного аналізу.
13. Аналіз результатів фінансово-господарської діяльності складається, зокрема, з наступних процедур: оцінка оборотності майна підприємства, оцінка виробничого потенціалу, оцінка фінансової сталості, оцінка ліквідності (платоспроможності) підприємства, аналіз рентабельності.
14. Основні показники для аналізу фінансового стану підприємств: коефіцієнт покриття, коефіцієнти ліквідності, коефіцієнт фінансової залежності, коефіцієнт фінансової автономії, коефіцієнт оборотності.
15. В роботі проаналізована методика складання балансу ВАТ „Етрекс-1” і проведений аналіз основних показників фінансово-господарської діяльності. При веденні бухгалтерського обліку і формуванні фінансової звітності підприємство керується положеннями і нормами встановленими діючими Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку і Законом України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні". Основні розділи фінансової звітності ВАТ „Етрекс-1” наведені в додатках 1-4. З метою дотримання норм і принципів визначених Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" на підприємстві встановлена облікова політика Наказом № 1 від 05.01.2000 року. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність підприємства наведена в таблицях 3.9-3.20. Основні розділи фінансової звітності підприємства наведені в додатках 1-4.
З проведеного аналізу фінансової звітності ВАТ „Етрекс-1” можна дійти висновку, що діяльність підприємства протягом трьох років є збитковою. Постійний контроль за операційними витратами дасть змогу скоротити їх та не допустити непродуктивних витрат. Причинами збитковості виробництва є досить висока собівартість виробництва, а також високі інші операційні витрати особливо в 2004 році; крім того на отримання негативного фінансового результату впливає постійне скорочення обсягів виробництва, і, як наслідок, доходів від реалізації.
Для скорочення собівартості підприємству потрібно встановити жорстке нормування ресурсів на виробництво з подальшим встановленням відхилень і перевитрат і впровадженню заходів по усуненню перевитрат ресурсів. Крім того, застосування новітніх розробок та досягнень науково-технічного прогресу дасть змогу покращити процес виробництва, і, як наслідок, економити ресурси.
Для підвищення обсягів реалізації готової продукції підприємству слід звернутися до сучасних розробок в сфері маркетингу і впровадити їх в свою практичну діяльність. Насамперед потрібно провести маркетингові дослідження, їх результати проаналізувати і розробити свою систему збуту, з урахуванням особливостей діяльності і виробництва на даному підприємстві.
Зростання матеріальних витрат пояснюється переходом підприємства на нову лінію виробництва та використання імпортних сировини та матеріалів, що за ціною значно дорожчі, ніж вітчизняні, економія та контроль за витрачанням сировини і матеріалів дали змогу в 2006 році дещо скоротити матеріальні витрати. Але їх скорочення є недостатнім для досягнення підприємством прибутку. Скорочення амортизаційних відрахувань пояснюється значним рівнем зносу основних засобів, підприємству потрібно прискорити оновлення основних засобів для їх ефективного використання.
Ціна

100

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.