Меню сайту

Нові користувачі
OOOOFF
Користувачі
26.11.2020
vbogdan
Автори робіт
13.11.2020
Frommu
Автори робіт
31.10.2020
Corse
Автори робіт
26.10.2020
VIKITORIA
Користувачі
21.09.2020
Оцініть цей сайт


Наталія Вікторівна

Рейтинг: 10
аватар
Болгарін Володимир Володимирович

Рейтинг: 10
аватар
Великий Олександр Анатолійович

Рейтинг: 10
аватар
Правдюк Петро Андрійович

Рейтинг: 10
аватар
Негода Інна Іванівна

Рейтинг: 16
аватар
Андрос Олег Анатолійович

Рейтинг: 10

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Облік товарних операцій та аналіз оптового товарообігу підприємства


Дипломна
K-17891

Вступ
Розділ 1. Теоретичні аспекти обліку товарних операцій та аналіз оптового товорообігу
1.1. Економічна сутність товарних запасів та їх класифікація
1.2. Аналіз нормативно-правової бази з обліку товарних операцій
1.3. Теоретичні аспекти обліку товарних операцій
1.4. Методика аналізу оптового товарообігу
Розділ 2. Стан обліку товарних операцій та аналіз оптового товарообігу на тов «торговий дім»
2.1. Організаційно-економічна характеристика ТОВ «Торговий Дім»
2.2. Документальне оформлення товарних операцій на підприємстві
2.3. Синтетичний та аналітичний облік товарних операцій
2.4. Податковий облік товарних операцій
2.5. Аналіз оптового товарообігу ТОВ «Торговий Дім»
Розділ 3 напрями вдосконалення управління товарними запасами на на тов «торговий дім»
3.1. Логістика формування товарних потоків
3.2. Управління товарними запасами та товарообігом на підприємстві
3.3. Шляхи оптимізації управління товарними запасами та товарообігом
На тов «тд»
Висновки
Список використаних джерел
Додатки

В дипломній роботі досліджено теоретичні аспекти та діючу практику організації обліку товарних запасів та аналізу оптового товарообігу на підприємствах оптової торгівлі.
У першому розділі дипломної роботи «Теоретичні аспекти організації обліку товарних операцій та аналіз оптового товарообігу» – розглянуто економічну сутність товарних запасів; досліджена законодавча база з питань обліку товарних операцій; висвітлені теоретичні аспекти організації обліку товарних операцій в оптовій торгівлі; досліджена методика аналізу оптового товарообігу.
Товарні запаси – це сукупність товарної маси, що знаходиться в сфері обігу і призначена для продажу. Товарні запаси виконують певні функції: забезпечують безперервність розширеного виробництва і обігу, в процесі яких відбуваються їхнє систематичне утворення і витрачання; задовольняють платоспроможний попит споживачів, оскільки є формою товарної пропозиції; характеризують співвідношення між обсягом і структурою попиту і товарної пропозиції.
Торгівля є однією з провідних галузей економічної діяльності сучасної України, найрозвинішою формою підприємництва. Оптова торгівля це важлива складова частина внутрішньої торгівлі, велика галузь економіки.
Оптова торгівля передує роздрібній, в результаті оптового продажу товари не переходять в сферу особистого споживання, вони надходять в виробниче споживання, або придбаються роздрібною торгівлею для реалізації населенню. Таким чином, оптовий товарообіг являє собою сукупний обсяг продажу товарів виробничими і торговими підприємствами, а також посередниками іншим підприємствам і юридичним особам для наступної реалізації населенню або для виробничого споживання.
Організація обліку товарних операцій регламентується значною кількістю нормативно-законодавчих актів і підлягає ліцензуванню, патентуванню та сертифікації.
Окремі теоретичні, методичні та практичні проблеми обліку товарних запасів і аналізу оптового товарообігу досліджували такі українські вчені, як М. Т. Білуха, Ф. Ф. Бутинець, С. Ф. Голов, З. В. Гуцайлюк, В. П. Завгородній, М. В. Кужельний, А. М. Кузьмінський, В. Г. Лінник, Є. В. Мних, М. С. Пушкар, В. С. Рудницький, В. В. Сопко та інші.
За результатами дослідження теоретичних аспектів організації обліку товарних операцій та аналізу оптового товарообігу можна зробити наступні висновки:
1. Методологія визнання, оцінки та обліку товарних запасів регламентується значною кількістю законодавчих актів та нормативних документів, одним з основних є П(С)БО 9 «Запаси», в якому зазначено, що придбані запаси зараховуються на баланс підприємства за первісною вартістю, а реалізуються за одним із пропонованих методів. Підприємство самостійно обирає метод оцінки вибуття запасів, з врахуванням особливостей діяльності. Оптові підприємства при реалізації товарних запасів застосовують метод середньозваженої собівартості, або за ціною перших надходжень (ФІФО).
2. Для обліку товарних запасів в оптових підприємствах застосовується субрахунок 281 «Товари на складі», крім того, для обліку тари субрахунок 284 «Тара під товарами». Використання субрахунку 285 «Торгова націнка» має свої особливості і застосовується не на всіх видах оптових підприємств. Якщо оптове підприємство не відображає торгову націнку на субрахунку 285 «Торгова націнка», то її рівень визначають окремо для кожної партії товару і оформлюють відповідним наказом керівника підприємства.
3. Одним з основних економічних показників господарської діяльності оптових підприємств є оптовий товарообіг – процес обміну товару на гроші. Товарообіг характеризує процес руху товарів через акти купівлі-продажу. Джерелами аналізу товарообігу є статистична звітність про товарообіг, бухгалтерські документи та план товарообігу. Аналіз загального обсягу оптового товарообігу здійснюється за звітний період (місяць, квартал, рік) і щоденно (на протязі місяця) а також за минулі роки.
У другому розділі дипломної роботи «Стан обліку товарних операцій та аналіз оптового товарообігу на ТОВ «Торговий Дім»» дана характеристика дослідного підприємства, проведено аналіз його фінансово-господарської діяльності за 2007 – 2009 роки, з’ясовано особливості обліку товарних операцій на підприємстві у фінансовому та податковому обліку, висвітлена методика аналізу оптового товарообігу, а також надані пропозиції щодо покращення його діяльності.
Основним видом діяльності ТОВ «ТД» є оптова торгівля зерновими. Метою діяльності Товариства є одержання відповідного прибутку (доходу) від здійснення своєї посередницької діяльності.
ТОВ «ТД» є оптовиком-організатором, який працює в галузі сільського господарства, для нього характерне безтарне перевезення вантажів, таких як пшениця, ячмінь, соняшник тощо. Товариство тримає незначну частку товарних запасів на елеваторі, а в основному здійснює транзитну реалізацію товарів. Одержавши замовлення, він знаходить виробника, що відвантажує товар безпосередньо покупцеві на певних умовах поставки й у певний час. З моменту прийняття замовлення до моменту завершення поставки ТОВ «ТД» приймає на себе право власності на товар і весь пов'язаний із цим ризик.
Виходячи з розрахованих показників фінансово-господарської діяльності ТОВ «Торговий Дім» за 2007 – 2009 роки можна стверджувати, що у 2009 році рівень ділової активності підприємства значно зріс у порівнянні з попередніми роками. Простежується зростання власного капіталу та скорочення позикового капіталу, який на кінець 2009 року взагалі відсутній. Значно зріс розмір чистого прибутку порівняно з 2008 роком на 279,2 тис. грн та становив на кінець 2009 року 667,0 тис. грн. На таке зростання прибутку позитивно вплинуло зростання обсягу виручки від реалізації товарів. Так, порівняно з 2008 та 2007 роками вона зросла на 4707,0 тис. грн та 9083,0 тис. грн відповідно і становила у 2009 році 13516,2 тис. грн.
Отже, за результатами проведеного аналізу фінансово-господарської діяльності ТОВ «ТД» протягом 2007-2009 років можна відмітити, що воно є прибутковим, платоспроможним та фінансово незалежним.
Дослідивши систему документального оформлення, поточного та підсумкового обліку товарних запасів в бухгалтерії ТОВ «ТД», можна стверджувати, що її організація здійснюється відповідно до вимог діючих нормативно-законодавчих актів, національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку з врахування особливостей обліку запасів в оптових підприємства, що дозволяє сформувати достовірну інформацію про наявність та рух товарних запасів, з послідуючим використанням її для аналізу товарних запасів та оптового товарообігу. Документальне оформлення операцій щодо руху товарних запасів та їх облік має певну особливість, яка пов’язана із формами розрахунків. На підприємстві застосовуються такі форми транзитних операцій: з участю в розрахунках; без участі в розрахунках; реалізація безпосередньо зі складу (з елеватору). Особливістю організації обліку товарних запасів в бухгалтерії ТОВ «ТД» при транзитних операціях є одночасне відображення двох явищ: придбання товару і його реалізація без застосування субрахунку 281 «Товари на складі». Коли здійснюється реалізація товарів з елеватора то застосовується субрахунок 281 «Товари на складі». Облік торгової націнки окремо на субрахунку 285 «Торгова націнка» не ведеться. Інформація про доходи від реалізації товарів та про вирахування з доходу узагальнюється на субрахунку 702 «Дохід від реалізації товарів». Собівартість реалізованих товарів обліковується на однойменному субрахунку 902 «Собівартість реалізованих товарів».
На підприємстві ведення бухгалтерського обліку здійснюється із застосуванням програми 1С:Бухгалтерія 7.7. Всі ділянки обліку автоматизовано.
При реалізації товарів транзитом виникають валові доходи. З метою правильної організації ведення обліку валових доходів на ТОВ «ТД» ведеться Книга обліку валових доходів за двома подіями за кожною господарською операцією. Для здійснення обліку валових доходів на товаристві ведеться детальний аналітичний облік. Відмічається опис і дата господарської операції, номер документу, на підставі якого здійснено запис до Книги обліку валових доходів, назва контрагента, сума господарської операції, яку відносять до валових доходів та сума податку на додану вартість. Підставою для визнання валового доходу є податкова накладна.
ТОВ «ТД» є платником ПДВ. Податкові зобов'язання з ПДВ також виникають за першою подією. База оподаткування з ПДВ визначається виходячи з договірної вартості поставки, але є не нижчою за звичайні ціни. Якщо покупець зареєстрований як платник ПДВ, то в бухгалтерії ТОВ «КТД» одночасно з супровідним документом (накладною, товарно-транспортною накладною, рахунком-фактурою), бухгалтером надається покупцеві податкова накладна, в якій, крім інших реквізитів, зазначається ціна товару, ставка і сума ПДВ, загальна сума, що підлягає оплаті.
В бухгалтерії ТОВ «ТД» ведеться два реєстри податкового обліку: реєстр обліку одержаних податкових накладних; реєстр обліку виданих податкових накладних. Ведення реєстрів на ТОВ «ТД» здійснюється в електронному вигляді. Записи до реєстрів роблять тільки на підставі даних податкових накладних.
Дохід від продажу товарів є складовою валового доходу. Дохід від реалізації товарів для оподаткування, згідно діючого податкового законодавства, в бухгалтерії Товариства визнають у загальному порядку – за першою подією. Доход від продажу товарів визначається виходячи з договірної (контрактної) вартості. Сума ПДВ, отримана (нарахована) на вартість продажу товарів, не включається до складу валового доходу.
В податковому обліку при придбанні товарів у Товариства виникають валові витрати. При цьому на суму ПДВ, що входить в склад придбаних товарів, при наявності податкової накладної, ТОВ «ТД» має право на податковий кредит. Відповідно до податкового законодавства, до валових витрат Товариства під час реалізації товарів транзитом належать купівельна вартість товару та витрати з його доставки на склад одержувача. При цьому датою виникнення валових витрат може бути дата оприбуткування платником податку товарів. Враховуючи, що товар на склад Товариства не надходить, фактично це є дата надходження товарів від постачальника на склад покупця. Крім того, оскільки товари, що реалізуються транзитом, не перебувають на складі Товариства, то вони не підлягають оподаткуванню приросту (убутку) балансової вартості. Оподаткування приросту (убутку) здійснюється тільки в разі наявності у звітному періоді залишків товарних запасів на елеваторі.
Проведений аналіз товарних запасів та оптового товарообігу дозволяє зазначити, що протягом 2007 – 2009 років простежується тенденція до зростання виручки від реалізації товарів. Залишкі товарних запасів на кінець 2009 року значно зкоротились і становили 99,4 тис. грн проти 399,3 тис. грн у 2008 році. Значно зросла товарообіговість товарних запасів, що дозволило відмовитися від позикого капіталує це є позитивним в діяльності ТОВ «ТД». Проведений аналіз товарообіг у 2009 році порівняно з відповідним минулим періодом в цілому, і зокрема по кожному виду сільськогосподарської продукції, свідчить про його зростання. За розміром питомої ваги було встановлено вплив кожного виду сільськогосподарської продукції на зростання обсягу товарообігу. Основний вплив мали такі види продукції: соняшник (81%), ячмінь (7,7%), пшениця (4,5%).
Враховуючи специфіку діяльності ТОВ «ТД», а саме реалізація товарів транзитом в більшості угод без участі в розрахунках, можна вважати позитивним скорочення залишків товарних запасів. Отже, Товариство більш відповідально почало ставиться до взаємозвязків між постачальниками та покупцями. Скорочення залишків позитивно вплинуло і на зменшення витрат з оренди приміщень Катеринопільського елеватора. В ідеалі ТОВ «ТД» взагалі повинно немати залишків, або мати необхідну кількість в розмірі страхового резерву.
В цілому мета роботи досягнута всі завдання виконано.
Перелік графічного матеріалу:
Рис. 1.1. Форми запасів за економічними категоріями
Таблиця 1.1 Трактування сутності товарних запасів різними авторами
Рис. 1.2. Форми реалізації товарів на підприємствах оптової торгівлі
Рис. 1.3. Схема реалізації товарів при транзитному обороті
з участю в розрахунках
Рис. 1.4 Схема реалізації товарів при транзитному обороті
без участі у розрахунках
Рис. 1.5. Побудова аналітичного обліку за рахунком 281 «Товари на складі» в бухгалтерії
Рис. 2.1. Динаміка зростання виручки від реалізації
та собівартості реалізації
Рис. 2.2. Транзит з участю в розрахунках ТОВ «ТД»
Рис. 2.3. Транзит без участі в розрахунках ТОВ «ТД»
Таблиця 2.1 Кореспонденція рахунків з обліку придбання товарних запасів на
ТОВ «ТД» у серпні 2009 р.
Таблиця 2.2 Відображення в обліку знижки, наданої
ТОВ «ТД» у листопаді 2009 року
Рис. 2.4. Дата збільшення валового доходу
Таблиця 2.3 Реалізація товарів на ТОВ «ТД» (перша подія відвантаження)
у 2009 році
Таблиця 2.4 Реалізація товарів на ТОВ «ТД» (з попередньою оплатою)
у 2009 році
рис. 2.5. Дата збільшення валових витрат
Таблиця 2.5 Отримання товарів на ТОВ «КТД»
(перша подія дата оприбуткування товарів) у 2009 році
Таблиця 2.6 Отримання товарів на ТОВ «ТД» (перша подія передоплата)
у 2009 році
Таблиця 2.7 Отримання товарів на ТОВ «ТД» (перша подія передоплата) у 2009 році
Таблиця 2.8 Залишкі товарів на елеваторі станом на 01.01.2010 р.
Таблиця 2.9 Рух товарів за січень 2010 року
Таблиця 2.10 Розрахунок балансової вартості запасів ТОВ «ТД»
на 01.02.2010 року
Таблиця 2.11 Аналіз складу та структури запасів ТОВ «ТД» за 2008-2009рр.
Рис. 2.6. Структура товарних запасів ТОВ «ТД» протягом 2008-2009рр.
Таблиця 2.12 Джерела формування товарних запасів ТОВ «ТД» за 2007-2009 рр.
Таблиця 2.13 Аналіз ефективності використання товарних запасів
ТОВ «ТД»за 2008-2009 рр.
Таблиця 2.14 Вплив факторів на зміну товарообіговості у 2009 р.
Таблиця 2.15 Показники ефективності використання товарних запасів на ТОВ «ТД»
Таблиця 2.16 Структура оптового товарообігу ТОВ «ТД» за 2008-2009 роки
Рис. 2.7. Структура оптового товарообіг ТОВ «ТД»
Рис. 3.1. Види логістичних інформаційних систем
Рис. 3.2. Характеристика системи управління товарообігом для ТОВ «ТД»
Рис. 3.3. Етап планування об’єму та структури реалізації товарів
Рис.3.4. Послідовність окремих етапів нормування та планування товарних ресурсів на торговельному підприємстві.
Рис. 3.5. Послідовність окремих етапів планування надходжень товарів на торговельному підприємстві.
Таблиця 3.1 Методика визначення економічних та аналітичних показників
обліку товарних ресурсів.
Таблиця 3.2 Класифікація запасів на групи для ТОВ «ТД»
Ціна

150

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 4
Гостей: 4
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2020 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.