Меню сайту

Нові користувачі
sokolovatp
Автори робіт
29.12.2020
камилла
Користувачі
14.12.2020
Valeriia
Користувачі
12.12.2020
Діана
Користувачі
09.12.2020
Свєта
Користувачі
03.12.2020
Чи пишете ви самі роботи?


аватар
Igor Falon

Рейтинг: 10
аватар
Михайло Сергійович Ткаченко

Рейтинг: 10
аватар
Андрос Олег Анатолійович

Рейтинг: 10
Виктория Петровна

Рейтинг: 291.6
аватар
Маценко Назар Вікторович

Рейтинг: 10
Замедянська Людмила Русланівна

Рейтинг: 16

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Зведений облік витрат, аналіз та аудит собівартості продукції


Дипломна
K-17900

Вступ
Розділ 1 теоретичні аспекти організації зведеного обліку витрат, аналізу та аудиту собівартості продукції
1.1. Економічна сутність витрат підприємства та їх класифікація
1.2. Методичні аспекти зведеного обліку витрат підприємства
1.3. Методологія аналізу собівартості продукції
1.4. Організація аудиту собівартості продукції
Розділ 2 практичні засади організації зведеного обліку витрат, аналізу та аудиту собівартості продукції стов «дружба»
2.1. Організаційно – економічна характеристика СТОВ «Дружба»
2.2. Методика і організація зведеного обліку витрат на підприємстві
2.3. Аналіз собівартості продукції підприємства
2.4. Організація проведення аудиту собівартості продукції
Розділ 3 шляхи удосконалення зведеного обліку витрат, аналізу та аудиту собівартості на підприємстві
3.1. Шляхи поліпшення обліку витрат на СТОВ «Дружба»
3.2. Обгрунтування шляхів зниження собівартості продукції
3.3. Удосконалення проведення аудиту собівартості продукції
Висновки
Список використаних джерел
Додатки

Витрати – це грошове вираження величини економічних ресурсів підприємства у застосованій і споживаній формах, необхідних для здійснення його виробничо-господарської діяльності і досягнення поставленої мети
В методології обліку застосовують декілька методів обліку витрат: нормативний, попроцесний, попередільний і позамовний та багато класифікацій витрат: за центрами відповідальності, по відношенню до виробничого процесу, за видом продукції, за єдністю складу та інші.
Основним нормативним актом, який регулює облік витрат на підприємстві є П (С)БО «Витрати». В ньому регулюються порядок їх визнання, оцінки, складу, розподілу тощо.
Відповідно до законодавства підприємство має право обирати між трьома способами обліку витрат діяльності: з використанням 8 класу рахунків “Витрати за елементами”, з використанням 9 класу рахунків “Витрати діяльності”, з одночасним використання 8 і 9 класу рахунків.
Метою аналізу витрат є оцінка рівня витрат, виявлення можливостей раціонального використання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, ефективне управління ними. проводять, як правило, у такій послідовності: аналіз динаміки витрат за економічними елементами; аналіз структури витрат за економічними елементами; аналіз витрат на 1 грн. виготовленої і реалізованої продукції; аналіз собівартості продукції; аналіз загальної суми витрат на виробництво продукції.
Основними напрямками аудиту собівартості продукції є: перевірка матеіральних витрат, витрат на оплату праці, витрат на обовязкове державне соціальне страхування, інших накладних витрат, правильності визначення собівартості продукції.
Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю „Дружба” (надалі - Товариство) є юридичною особою приватного права з моменту її державної реєстрації у Чигиринській райдержадміністрації і займається виготовленням і реалізацією продукції рослинництва і тваринництва.
Аналіз основних показників його діяльності показав, що підприємство має стабільний фінансовий стан і є високоприбутковим.
Зведений облік витрат на підприємстві ведеться з дотриманням законодавчих і нормативних актів, характерна особливість бухгалтерського обліку на СТОВ „Дружба” полягає в тому, що він заснований на строгому документуванні господарських операцій.
За результатами аналізу виявлено, що підприємство, в цілому економно використовує ресурси, але є резерви для зниження витрат, зокрема, по матеріальним витратам – 793,85 тис.грн. Отже, хоча витрати ресурсів і зростають, але це повязано з загальним підвищенням обсягів виробництва і реалізації.
На підприємстві застосовується як зовнішній, так і внутрішній аудит собівартості продукції. Вони направлені на виявлення: перевірки правильності списання матеріалів на виробництво, нарахування заробітної плати і відрахувань на соціальні заходи, нарахування амортизаційних відрахувань, контроль за правильністю розрахунків за відрядженнями тощо. На підприємстві аудиторською перевіркою було виявлено наступні порушення: фактичні кількості виданих матеріалів по вимогах превищували кількості, зазначені в них, були виявлені арифметичні помилки в вимогах на відпуск матеріалів на виробництво і непродуктивні втрати від понаднормових простоїв.
Заключним етапом проведення аудиту на підприємстві є складання аудиторського висновку.
Найбільш трудомістким процесом в організації обліку витрат і виходу продукції сільськогосподарського виробництва є ведення та обробка первинних і зведених документів. Одним із основних напрямків покращення облікового процесу виробництва сільськогосподарської продукції є пропозиції щодо удосконалення типових форм документів з обліку витрат і виходу продукції.
Підприємство СТОВ «Дружба» постійно намагається знизити витрати на виготовлення і реалізацію продукції. Для цього йому було б доцільно використовувати досягнення науково – технічного прогресу і новітні технології.
Для зниження витрат пропонується:
1) покращити технологію вирощування озимої пшениці;
2) впровадити нові методи вирощування цукрового буряку;
3) впровадити удосконалення складу кормів худобі.
Запропоновані заходи дозволять підприємству знизити витрати і збільшити прибутковість на 1243,72 тис.грн. в розрахунку на рік.
Таким чином, розрахунки показали, що проект є доцільним, прибутковим і рентабельним, отже його необхідно впровадити в господарську діяльність підприємства.
Мета досягнута, поставлені завдання виконані.
Перелік графічного матеріалу:
Таблиця 1.1 Методи обліку витрат
Рис. 1.1. Класифікація витрат [76, C.44]
Таблиця 1.2 Характеристика нормативно-правової бази, яка використовується при дослідженні зведеного обліку витрат та калькулювання собівартості продукції
Рис. 1.2. Визнання витрат відповідно до П(С)БО 16
Рис.1.3. Схема рахунку 23 “Виробництво”
Рис. 1.4. Схема обліку витрат на виробництво на рахунках класу 9 “Витрати діяльності”
Рис. 1.5. Схема обліку витрат на виробництво
Рис. 1.6. Облік витрат на виробництво з використанням класу 8 “Витрати за елементами”
Таблиця 2.1 Основні фінансово – економічні показники діяльності СТОВ «Дружба»
Таблиця 2.2 Оцінка ліквідності підприємства СТОВ «Дружба»
Таблиця 2.3 Оцінка показників фінансової стійкості СТОВ «Дружба»
Таблиця 2.4 Показники аналізу ділової активності підприємства
Рис. 2.1. Документальне оформлення списання ТМЦ
Рис. 2.2. Документальне оформлення первинного обліку витрат на оплату праці
Рис. 2.3. Документальне оформлення первинного обліку амортизації і нарахувань на заробітну плату
Рис. 2.4. Склад постійних і змінних загальновиробничих витрат
Рис. 2.5. Поточний облік витрат на виробництво
Таблиця 2.5 Основні проведення, які використовує СТОВ «Дружба» для обліку витрат
Рис.2.6. Схема запису в регістрах з обліку виробництва
Таблиця 2.6 Аналіз структури витрат на виробництво за елементами, тис.грн.
Рис. 2.7. Структура собівартості виробленої продукції в 2009 році.
Рис. 2.8. Динаміка елементів витрат на виробництво продукції, тис.грн.
Таблиця 2.7 Розрахунок впливу використання матеріалів на обсяг товарної продукції
Таблиця 2.8 Аналіз матеріальних витрат, тис.грн.
Таблиця 2.9 Аналіз фонду оплати праці
Таблиця 2.10 Аналіз фонду оплати праці робітників і середньорічної оплати праці
Рис.2.9. Співвідношення середньорічної оплати праці і продуктивності праці в 2007 – 2009 рр.
Таблиця 2.11 Аналіз впливу вторинних факторів на середньорічну оплату праці і фонд оплати праці робітників
Таблиця 2.12 Аналіз витрат на обслуговування виробництва, тис.грн.
Таблиця 2.13 Аналіз витрат на виробництво продукції рослинництва, тис.грн.
Таблиця 2.14 Аналіз витрат на виробництво продукції тваринництва, тис.грн.
Таблиця 2.15 Структура виробничої собівартості продукції рослинництва
за видами в 2009 році, тис.грн.
Таблиця 2.16 Структура виробничої собівартості продукції тваринництва за видами
в 2009 році
Таблиця 2.17 Аналіз витрат на 1 гривню товарної продукції
Таблиця 3.1 Сільгосппідприємство СТОВ "Дружба"
Таблиця 3.2 Групування витрат виробництва в СТОВ «Дружба»
Таблиця 3.3 Порівняльна характеристика використання існуючої та проектної технології вирощування озимої пшениці в СТОВ «Дружба»
Таблиця 3.4 Економічна ефективність використання борошна з томатних і яблучних вижимків у раціонах молодняку свиней
Таблиця 3.5 Калькуляція витрат на вирощування цукрових буряків за рік
Таблиця 3.6 Економічна доцільність запропонованих заходів
Таблиця 3.7 Основні питання проведення аудиту в рослинництві і тваринництві
за напрямом «витрати-вихід»
Таблиця 3.8 Виконання контрольних функцій працівниками різних ланок при аудиті витрат і виходу продукції рослинництва і тваринництва
Ціна

150

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 2
Гостей: 2
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2021 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.