Меню сайту

Нові користувачі
OOOOFF
Користувачі
26.11.2020
vbogdan
Автори робіт
13.11.2020
Frommu
Автори робіт
31.10.2020
Corse
Автори робіт
26.10.2020
VIKITORIA
Користувачі
21.09.2020
Скільки буде 2+2 x 2=


Маловичко Ірина Сергіївна

Рейтинг: 16
Гудкова Тетяна Володимирівна

Рейтинг: 10
Коренівська Валентина Василівна

Рейтинг: 11
аватар
Гарус Марина Василівна

Рейтинг: 10
Бойченко Яна Олегівна

Рейтинг: 16
ЦАП МАР'ЯНА СТЕПАНІВНА

Рейтинг: 16.9

Замовляйте роботи у професіоналів


Шановний користувач!
Якщо Ви рахуєте, що дана робота неякісна, порушує авторські права
або ж є проблеми з її достовірністю
повідомте про це адміністратора

Облік і аудит виробничих запасів та аналіз ефективності їх використання


Дипломна
K-17906

Вступ
Розділ 1 теоретичні аспекти обліку і аудиту виробничих запасів та аналізу ефективності їх використання
1.1 Економічна сутність виробничих запасів, їх класифікація та оцінка
1.2 Огляд законодавчої бази з обліку виробничих запасів підприємства
1.3 Методологічні аспекти обліку виробничих запасів
1.4 Методика проведення аналізу та аудиту виробничих запасів підприємства
Розділ 2 практичні засади обліку і аудиту виробничих запасів та аналізу ефективності їх використання на дп «оризон - універсал»
2.1 Організаційно – економічна характеристика ДП «Оризон - Універсал»
2.2 Фінансовий облік виробничих запасів на підприємстві
2.3 Аналіз виробничих запасів та ефективності їх використання
2.4 Організація внутрішнього аудиту на підприємстві
Розділ 3 обгрунтування шляхів вдосконалення обліку і аудиту та збільшення ефективності використання виробничих запасів
3.1 Шляхи збільшення ефективності облікової та контрольної роботи на підприємстві
3.2 Оптимізація структури виробничих запасів підприємства
3.3 Прогнозування фінансових показників діяльності підприємства з урахуванням запропонованих шляхів
Висновки
Список використаних джерел
Додатки

Виробничі запаси - це складова частина предметів праці, які приймають участь у виготовленні продукції, але безпосередньо ще не задіяні у виробничому процесі, споживаються протягом одного виробничого циклу і всю свою вартість переносять на вартість кінцевого продукту.
У балансі запаси оцінюються за первісною вартістю або за чистою вартістю реалізації.
Виробничі запаси надходять на підприємство в результаті їх придбання у постачальників відповідно до укладених договорів із ними, внеску засновників підприємства до статутного капіталу, обміну на неподібні активи, безоплатної передачі, оприбуткування раніше не врахованих запасів на балансі.
Виробничі запаси відпускаються зі складу підприємства для виробництва продукції, надання послуг, виправлення браку, обслуговування устаткування, пакування готової продукції тощо. Крім того, виробничі запаси можуть бути реалізовані на сторону або використані для фінансових інвестицій.
Тому основними завданнями фінансово- економічного аналізу виробничих запасів є:
1. Аналіз якості розрахунків, які здійснюються на підприємстві для визначення потреби у матеріальних ресурсах та аналіз якості норм витрат сировини на виробництво продукції.
2. Оцінка роботи служб матеріально- технічного забезпечення з точки зору забезпечення безперебійності постачання виробництва усіма необхідними видами матеріальних ресурсів.
3. Аналіз ефективності використання виробничих запасів.
4. Факторний аналіз ефективності використання виробничих запасів.
5. Виявлення резервів зниження матеріальних витрат.
6. Аналіз впливу запроваджених резервів.
Аудит виробничих запасів (як зовнішній, так і внутрішній) здійснюється за двома напрямами:
1.Перевірка їх фактичної наявності, яка здійснюється за допомогою інвентаризації.
2.Перевірка правильності оцінки запасів в обліку і звітності.
Основний вид діяльності ДП "Оризон-Універсал" - розробка та виробництво електронних вагів. Ваги призначені як для самостійного використання, так і для роботи у складі комплексів з електронним контрольно-касовим апаратом, ПЕОМ, друкуючими та іншими зовнішніми пристроями.
На цей час підприємство виготовляє більш ніж 40 модифікацій вагів. Реалізація продукції, в основному, в Україні проводиться через торгово-сервісні фірми, з якими укладені торгові угоди.
Іншим напрямком діяльності ДП "Оризон-Універсал" є розробка та виготовлення обладнання для обробки поштових листів, а саме: автоматичних реєстратора кореспонденції, штемпелювальних машин двох модифікацій та маркувальних машин двох модифікацій.
Аналіз основних показників діяльності підприємства свідчить про його в цілому стійке становище.
Облік на підприємстві ведеться з урахуванням всіх вимог законодавчих і нормативних документів.
Аналіз показав, що вартість сировини і матеріалів зросла в 2008 році на 42 тис.грн. або 190,91% і знизилась на 11 тис.грн. або 17,19% в 2009 році, вартість комплектуачих виробів та напівфабрикатів знизилась на 3 тис.грн. або 1,74% в 2008 році і на 8 тис.грн. або 4,73% зросла в 2009 році, вартість палива зросла в 2008 році на 12 тис.грн. і знизилась в 2009 році на 13 тис.грн., вартість запасних частин зросла в 2008 році на 3 тис.грн. або 300% і знизилась в 2009 році на 4 тис.грн. або 100%, вартість МШП зросла в 2008 році на 158 тис.грн. або 73,83% і знизилась на 124 тис.грн. або 33,33% в 2009 році. Отже, вартість запасів зросла в 2008 році на 158 тис.грн. або 73,83% і в 2009 році знизилась на 124 тис.грн. або 33,33%.
В структурі найбільшу питому вагу мають: купівельні напівфабрикати і комплектуючі вироби (80,37% в 2007, 45,43% в 2008 і 71,37% в 2009 році), меншу – сировина і матеріали (10,28%, 17,2% та 21,37% в 2007, 2008 і 2009 роках), паливо (0,47%, 3,49% в 2007 і 2008 році), запасні частини (0,47%, 1,08% в 200702008 році), МШП – 8,41% в 2007 році, 32,8% в 2008 і 7,26% в 2009 році.
Проведений аналіз свідчить про наступне:
- оборотність оборотних фондів зростає в 2008 році на 0,4 або 12,27% та в 2009 році знижується на 0,23 або 2,34%;
- оборотність виробничих запасів знижується на 5,06 або 33,98% в 2008 році і на 0,23 або 2,34% в 2009 році;
- тривалість обороту оборотних коштів знижується в 2008 році на 23,23 дні або 10,92% і зростає в 2009 році на 6,68 дні або 6,7%;
- тривалість обороту виробничих запасів зростає в 2008 році на 12,62 дні або 51,49% та в 2009 році на 0,89 дні або 2,4%;
- коефіцієнт завантаження знижується на 0,04 або 12,9% в 2008 році і зростає на 0,02 або 7,41% в 2009 році.
Підприємство ДП «Оризон - Універсал» є державним підприємством, тому зовнішній аудит на ньому не здійснюється. З метою забезпечення контролю на підприємстві створено періодично діючу комісію з перевірки і внутрішнього аудиту, яка складається з головного бухгалтера, економста зі збуту, головного економіста.
Основними завданнями удосконалення обліку виробничих запасів є:
- уточнення класифікації та методики оцінки виробничих запасів;
- визначення передумови раціональної організації обліку виробничих запасів на підприємствах;
- обґрунтування системи обліку матеріальних витрат на освоєння нової техніки і технології виробництва;
- уточнення об'єктів, суб'єктів та методики внутрішньогосподарського контролю виробничих запасів, критерії і ознаки їх класифікації;
- обгрунтування більш раціональних методів проведення інвентаризації виробничих запасів в умовах автоматизації,використання вимірювальної техніки і комп'ютерної технології.
Аналітичний облік матеріальних цінностей у ДП «Оризон - Універсал» ведуть у сальдових відомостях на підставі перевірених і протаксованих Звітів про рух матеріальних цінностей. Але сальдові відомості можуть бути двох варіантів ф. №41 та ф. № 41а. В ДП «Оризон - Універсал» використовують перший варіант сальдової відомості ф. № 41 при цьому варіанті відкривають і ведуть сальдову відомість по матеріально відповідальних особах, що є суттєвим недоліком так як не видно загального руху матеріальних цінностей по всьому господарству. Тому на нашу думку доцільно на підприємстві застосовувати другий варіант сальдової відомості № 41а
Для більш детального аналізу причин збільшення первісної вартості ТЗВ необхідно виділити самостійну статтю калькуляції, що дасть можливість складання нормативних, фактичних калькуляцій і бізнес-планів на перспективу. Однак, оскільки облік товарно-заготівельних витрат на більшості підприємств ведеться в цілому за всіма матеріальними цінностями, то це не забезпечує обґрунтованого віднесення транспортно-заготівельних витрат на собівартість конкретних видів продукції. З метою посилення контролю за рівнем ТЗВ бухгалтерії доцільно вести облік не в цілому за всіма матеріальними витратами, а за статтями, рекомендованими для деталізації складу транспортно-заготівельних витрат. Це зробить більш прозорими статті калькуляції в частині витрат, пов'язаних із заготівлею й транспортуванням, що позитивно вплине на методику управлінського обліку. Доцільно в діючому плані рахунків відкрити окремий рахунок не тільки на 28-му рахунку, але і на всіх синтетичних рахунках (20-й, 22-й, 27-й), де ведеться облік запасів.
Рекомендовані заходи не дадуть суттєвого росту витрат, пов'язаних з організацією обліку, оскільки в сучасних умовах бухгалтерський облік на більшості підприємств автоматизовано із використанням різних програм, які за декілька хвилин дозволяють отримати необхідну інформацію у потрібному користувачеві розрізі.
Потрібно удосконалити і оперативне виведення результатів інвентаризацій (звірки і зіставлення фактичної наявності цінностей з даними бухгалтерського обліку). Оскільки на практиці в деяких випадках облікові дані підганяються під фактичні залишки цінностей, що вимагає порівняння облікових даних з даними, які містяться у порівнювальних відомостях і актах інвентаризації. Шляхом зіставлення цих даних перевіряють правильність перенесення до порівнювальних відомостей або до актів результатів інвентаризації та облікових даних про залишки матеріальних цінностей на момент інвентаризації.
Оптимальною є така партія поставки, яка забезпечує мінімальні сумарні витрати на придбання і зберігання запасів. Оптимальний розмір замовлення матеріальних ресурсів визначають перетворенням формули загальної вартості запасів одиниці матеріалу на рік. Основою її перетворення є здійснення операції диференціювання.
Таким чином, розраховані дані свідчать про те, що зайві запаси спостерігались за статтями: сировина і матеріали, покупні напівфабрикати і комплектуючі, МШП. Це могло б викликати перебої в постачанні і зайві витрати.
Враховуючи витрати на зберігання запасів в розмірі 671,89 грн. на 1000 грн. запасів на рік економія від впровадження пропозиції становить 100,19 тис.грн. на рік.
Крім того, врахуємо, що сума 149,11 тис.грн. в структурі активів стає грошовими коштами підприємства, що вплине на фінансові показники роботи підприємства.
Таким чином, внаслідок впровадження пропозиції по оптимізації обсягу запасів на складі коефіцєнт абсолютної ліквідності зросте на 0,53, поточної ліквідності – на 0,53, оборотність запасів – на 14,48 раз, тривалість обороту запасів зменшиться на 22,86 днів. Всі показники показують покращення, тільки показник абсолютної ліквідності значно вищий за рекомендоване значення 0,2 – 0,25, оскільки грошові кошти будуть становити досить значну суму. Рекомендовано надлишок коштів використати на розширення обсягів діяльності підприємства і впровадження нових напрямів діяльності.
Перелік графічного матеріалу:
Таблиця 1.1 Характеристика основних видів виробничих запасів
Таблиця 1.2 Характеристика нормативно – правової бази з обліку виробничих запасів
Таблиця 1.3 Порівняння міжнародних та національних стандартів з обліку запасів
Рис. 1.1. Зміст господарських операцій, що відображається за рахунком
20 «Виробничі запаси»
Рис. 1.2. Зміст господарських операцій, що відображаються за рахунком
22 «МШП»
Рис. 1.3. Облік надходження виробничих запасів, малоцінних і швидкозношуваних предметів
Рис. 1.4. Облік транспортно-заготівельних витрат по запасах, що надійшли від постачальників
Рис. 1.5. Облік витрат виробничих запасів і малоцінних і швидкозношуваних предметів (крім підприємств, що використовують рахунки класу 8)
Рис. 1.6. Облік витрат виробничих запасів і малоцінних
та швидкозношуваних предметів на підприємствах, що використовують
рахунки класу 8
Рис. 1.7. Облік реалізації виробничих запасів
Рис. 1.8. Облік передачі запасів як внеску до статутного капіталу іншого підприємства
Рис. 1.9. Облік безоплатної передачі виробничих запасів.
Рис. 2.1. Організаційна структура ДП «Оризон - Універсал»
Таблиця 2.1 Оцінка основних фінансово – економічних показників діяльності
ДП «Оризон - Універсал»
Таблиця 2.2 Оцінка показників ліквідності і платоспроможності
ДП «Оризон - Універсал»
Таблиця 2.3 Оцінка типу і показників фінансової стійкості
Таблиця 2.4 Оцінка рентабельності ДП «Оризон - Універсал»
Таблиця 2.5 Бухгалтерські проведення з оприбуткування виробничих запасів
за січень 2010 року
Таблиця 2.6 Розрахунок розподілу транспортно-заготівельних витрат
Таблиця 2.7 Облік списання виробничих запасів за січень 2010 року
Таблиця 2.8 Динаміка і структура майна підприємства, тис.грн.
Таблиця 2.9 Динаміка та структура виробничих запасів підприємства, тис.грн.
Таблиця 2.10 Показники ефективності використання виробничих запасів
ДП «Оризон - Універсал»
Таблиця 2.11 Аналіз динаміки джерел формування виробничих запасів
ДП «Оризон - Універсал», тис.грн.
Таблиця 2.12 Програма аудиту виробничих запасів
Рис.3.1. Сальдова відомість (пропонований варіант)
Таблиця 3.1 Розрахунок вартості подання одного замовлення
Таблиця 3.2 Розрахунок вартості зберігання запасів на рік
Таблиця 3.3 Зміна в вартості сировини і матеріалів до і після впровадження пропозицій
Таблиця 3.4 Розрахунки оптимального обсягу замовлення
по комплектуючих виробах та напівфабрикатах
Таблиця 3.5 Розрахунки оптимального обсягу замовлення по малоцінним і швидкозношувальним предметам
Таблиця 3.6 Структура запасів до і після впровадження заходів щодо її оптимізації
Таблиця 3.7 Показники фінансового стану підприємства до і після впровадження пропозиції
Ціна

150

грн.
Ця робота була виставлена на продаж користувачем сайту,
тому її достовірність, умови замовлення та способи оплати
можна дізнатись у автора цієї роботи ...

Щоб переглянути інформацію про автора
натисніть на посилання нижче і...
Зачекайте секунд...
Дивіться також:Форма входа Реєстрація
Запам'ятати мене Забув пароль ?
Реклама

Топ 10 авторів
lessonz lessonz 4275
В'ячеслав ID:217
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 4275
 • Зареєстрований: 07.07.2011
vipbond vipbond 3057
Виктория Петровна ID:74
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 3057
 • Зареєстрована: 09.01.2011
k_alena k_alena 2317
Елена ID:565
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 2317
 • Зареєстрована: 11.07.2012
Ангелина Ангелина 2138
Ангелина ID:213
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 2138
 • Зареєстрована: 05.07.2011
olga olga 1466
Ольга ID:184
 • Стать:Жінка
 • Группа: Продавці
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1466
 • Зареєстрована: 03.06.2011
uliya uliya 1449
Юлія Олександрівна ID:197
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1449
 • Зареєстрована: 19.06.2011
FPM-2007 FPM-2007 1023
Стороженко Андрій Юрійович ID:1255
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 1023
 • Зареєстрований: 17.08.2014
Viktor Viktor 918
Віктор ID:273
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 918
 • Зареєстрований: 26.09.2011
mars1814 mars1814 868
Олександр ID:104
 • Стать:Чоловік
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:є
 • Робіт додано: 868
 • Зареєстрований: 16.02.2011
Nayka Nayka 546
Светлана ID:235
 • Стать:Жінка
 • Группа: Автори робіт
 • Портфоліо:немає
 • Робіт додано: 546
 • Зареєстрована: 27.07.2011
СтатистикаОнлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0Всі партнери
Студенський каталог готових робіт © 2020 - Усі права застережено
Адміністрація сайту не несе відповідальності за матеріали, які розміщені користувачами.